Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAREKTOR

MƏHƏRRƏMOV SALEH HEYDƏR OĞLU - Biologiya elmləri doktoru, professor.

 


 
Qısa bioqrafik məlumat

25 sentyabr 1965-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Alışar kəndində anadan olmuşdur.

1982-87-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil almış, ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1987-90-cı illərdə aspiranturada oxumuş, 1991-ci ildə Moskvada namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1991-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

 

1999-2000-ci illərdə NDU-da Zoologiya kafedrasının, 2000-2013-cü illərdə Təməl tibb fənləri kafedrasının, 2013-cü ildə yenidən Zoologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2011-ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2013-cü ildən NDU-nun rektoru təyin edilmişdir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür (1993-cü ildən).


Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adları və tədqiqatçılıq fəaliyyəti

 

  • Ali təhsillidir, Azərbaycan Kənd təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1987).
  • Ümumittifaq Helmintologiya İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir (Moskva, 1991).
  • AMEA Zoologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. (Bakı, 2011)

 

 

Tədqiqat sahəsi: Helmintologiya

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qrumlarında üzvlüyü:

 

1. Volqaətrafı regionların ali  təhsil müəssisələrinin biologiya  elmlər seriyası jurnallarının redaksiya kollegiyasının üzvü (2013)

 

2. AМЕА-nın müxbir üzvü (2014)


 

      Beynəlxalq simpozium, qurultay, seminar və konfranslarda iştirakı

ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Cənubi Koreyada rəsmi səfərlərdə olmuş, beynəlxalq simpozium, qurultay və konfranslarda elmi məruzələrlə çıxışlar etmişdir.

 

      3. Təltiflər


1.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin "Qabaqcıl Təhsil İşçisi" medalı ilə təltif olunmuşdur (2007)

2. “Əməkdar elm xadimi” (2014)

 
 
 
4. Seçilmiş əsərləri

 

1. Anthelmintik bitkilərin toksikoloji qiymətləndirilməsi . Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2008, №3 (23), s. 44-45

2. Müalicə profilaktika məqsədilə qoyunların mədə-bağırsaq nematodozlarına qarşı anthelmint bitkilərin və onların kimyəvi preparatla qarışığının işlədilməsinə dair təkliflər. Naxçıvan,  Qızıl Dağ, 2008, 15  s. 

3. Антгельминтные действия растений, их экономическая эффективность. Международный технико-экономический журнал. М., Спектр, 2009, №  1, с. 80-83

4. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием смеси караподиума и живучки. Ж. Научных публикации аспирантов и докторантов. Курск, 2009, № 6, с. 119-120

5. Антгельминтные свойства щавеля.  Естественные и технические науки, М., Компания Спутник, 2009,   № 6 (44),  с.193-195

6. Devedikeni ve yoncanın anthelmentik özelliği ve ekonomik etkinliği . Erciyes Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Türkiye, Kayseri, 2009, c. 6,    2, s. 85-88

7. Антгельминтные свойства растений. Международный технико-экономический журнал М., Спектр, 2010, № 1, с. 46-48

8. Anthelmint təsirə malik bitkilərin toksikoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2010, II c. s. 168-173

9. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием смеси антгельминтных растений. Международный симпозиум Паразиты Голарктикы, Петрозаводск, 2010, т. 1, с. 158-160

10. Магеррамов С.Г. Распространение гельминтов в зависимости от климатических усло­вий.  Ж. Аграрная наука. Москва, 2011, 7, ст. 32-33, 2 стр.

11. Qarışığın antihelmint səmərəliliyi. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2012, № 1 (48), s. 137-139

12. Магеррамов С.Г. Зависимость распростране­ния гельминтов от эколо­гических факто­ров. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 73 стр.

13. Магеррамов С.Г.  Антигельминтные действия растений и их смеси с химическим препаратом. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки Пензенский государ­ственный университет. 2013, № 2, с. 65-69, 5 стр.

14. Məhərrəmov.S.H., Əsədov E., Hüseynov  H., Tahirov Ə., Rüstəmli Y.  Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan “Əcəmi”,  2014, 240 cəh.

15. Антищелминт биткилярин щейванларын эювшямя актына тясирi. АМЕА Нахчыван Бюлмяси Хябярляри. Тябият вя техника елмляри серийасы, 2014, ж.10, №2


Tel.: (+994 36) 545-23-66

e-mail:
rector@ndu.edu.az