Sayt xəritəsi
 
Bizimlə əlaqə

ADMİNİSTRASİYAREKTOR

MƏHƏRRƏMOV SALEH HEYDƏR OĞLU - Biologiya elmləri doktoru, professor.

 


 
Qısa bioqrafik məlumat

25 sentyabr 1965-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Alışar kəndində anadan olmuşdur.

1982-87-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil almış, ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1987-90-cı illərdə aspiranturada oxumuş, 1991-ci ildə Moskvada namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

1991-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

 

1999-2000-ci illərdə NDU-da Zoologiya kafedrasının, 2000-2013-cü illərdə Təməl tibb fənləri kafedrasının, 2013-cü ildə yenidən Zoologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2011-ci ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2013-cü ildən NDU-nun rektoru təyin edilmişdir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür (1993-cü ildən).


Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adları və tədqiqatçılıq fəaliyyəti

 

  • Ali təhsillidir, Azərbaycan Kənd təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1987).
  • Ümumittifaq Helmintologiya İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir (Moskva, 1991).
  • AMEA Zoologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. (Bakı, 2011)

 

 

Tədqiqat sahəsi: Helmintologiya

 

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qrumlarında üzvlüyü:

 

1. Volqaətrafı regionların ali  təhsil müəssisələrinin biologiya  elmlər seriyası jurnallarının redaksiya kollegiyasının üzvü (2013)

 

2. AМЕА-nın müxbir üzvü (2014)


 

      Beynəlxalq simpozium, qurultay, seminar və konfranslarda iştirakı

ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Cənubi Koreyada rəsmi səfərlərdə olmuş, beynəlxalq simpozium, qurultay və konfranslarda elmi məruzələrlə çıxışlar etmişdir.

 

      3. Təltiflər


1.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin "Qabaqcıl Təhsil İşçisi" medalı ilə təltif olunmuşdur (2007)

2. “Əməkdar elm xadimi” (2014)

 
 
 
4. Seçilmiş əsərləri

 

1. Магеррамов С.Г. Распространение гельминтов в зависимости от климатических усло­вий.  Ж. Аграрная наука. Москва, 2011, 7, ст. 32-33, 2 стр.

 

2. Qarışığın antihelmint səmərəliliyi. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2012, № 1 (48), s. 137-139

 

3. Магеррамов С.Г. Зависимость распростране­ния гельминтов от эколо­гических факто­ров. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 73 стр.

 

4. Магеррамов С.Г.  Антигельминтные действия растений и их смеси с химическим препаратом. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки Пензенский государ­ственный университет. 2013, № 2, с. 65-69, 5 стр.

 

5. Məhərrəmov.S.H., Əsədov E., Hüseynov  H., Tahirov Ə., Rüstəmli Y.  Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan “Əcəmi”,  2014, 240 cəh.

 

6. Antihelminit bitkilərin heyvanların gövşəmə aktına təsiri. Azərb. MEA-nın Nax­çı­van bölməsinin

Xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2014, c. 10, № 2, s. 151-155

 

 

7. Параметры острой токсич­нос­ти антгельминтных рас­­тений. Ж. Аграрная наука. Москва, 2016, № 7, ст. 10-12

 

8. The antihelmintic effecency of N. meyer Benth. and N. cataria L. species that spread in the Nakhchivan autonomous republic flora. International journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry. [[1]]. 2017, V.2. issue 1, page number 40-43

 

9. Фауна иксодовых клещей и ее роль в передаче кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота. Ж. Аграрная наука. Москва, 2017, № 2, ст. 26-28.

 

10. Bazi Keklik Türlərinin Thimus  kotschyanus və  Thimus collinus qastrointestinal parazitlere karşı antehelmentik etkisinin araştırılması. Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Türkiye, Kars, 2017, c. 23, №  6, s. 961-965

 

11. Antihelmint bitkilərin təsir xüsusiyyətləri. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri.  Beynəlxalq elmi konf. Gəncə, 2017,III Hissə, s. 3-5

 

12. Biocoğrafiya. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 406 s.

 

13. Arı xəstəlikləri və parazitləri, onlarla mübarizə formaları. III Naxçıvan beynəlxalq arıçılıq komfransı. konfransı Naxçıvan 2017, 26 may. s. 3-4

 

14.  Yovşan-üzərlik qarışığının göz bəbəyinin mənfəzinə təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2017, № 7 (88), s.3-5

 

15.  The Antihelminth Effect and Economic Efficiency of Clover and Absinth. Journal of Apitherapy and Nature / Apiterapi ve Doğu Dergisi 1(1), 38-42, 2018

 

16.  Acılıq-alben qarışığının antihelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA-nın Nax­­­çı­­­van bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2018, c. 14, № 2, s. 83-86

 

17. Испытание и оценка эффективности новых антгельминтных препаратов в условиях южной части Азербайджана.   Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, № 3 (92), s.262-268

 

18. О распространенин иксодовых клешей вида Dermacentor marginatus Şulze 1776 в Нахичеванской Автономной Республике.  Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. Пенза,  2018, № 1 (21), с. 11-18

 

19. Природные запасы, эфирная маслянистость и гельминтоцидное влияние видов Th.kotschyanus Boiss. и Th.collinus Bieb. распространенных во флоре Нахчыванской Автономной Республики.   Эффективные исследования современности. XLIV Международная научная конференция. Москва, 2018, с. 99 - 103

 

Tel.: (+994 36) 545-23-66

e-mail:
rector@ndu.edu.az