Sayt xəritəsi

ADMİNİSTRASİYAELMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

NURİYEV MÜBARİZ ƏSGƏR OĞLU - Fizika üzrə fəlsədə doktoru, Dosent.

 

Qısa bioqrafik məlumat

 

1957-cu il mayın 15-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.                                                                                     

1973-cü ildə Nehrəm kənd orta məktəbini bitirib.                                                                                      

 

1978-cu ildə Naxçıvan Dovlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsinin Fizika ixtisasını bitirib.

 

Elmi dərəcəsi

 

1986-cı  ildə " Cu-In-Se sistemli birləşmələrin nazik təbəqələrində fazaəmələgəlmə və faza keçidləri" mövzusunda dissertasiya mudafiə edərək 01.04.10- Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Hazırda elmlər doktorluğu dissertasiyası müdafiəsi ərəfəsindədir.

 

Əmək fəaliyyəti

 

1978-1991ci illərdədən Azərbaycan SSR EA Naxçıvan Elm Mərkəzində mühəndis, kiçik elmi işçi, elmi işçi, laboratoriya müdürü vəzifələrində çalışmışdır.                                                                                      

1980-1986cı illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Fizika institunda staj keçmiş                                                                                                                                               

1991 ci ildən Naxçivan Dövlət Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent,  vəzifələrində çalışmış,                         

2000-2005 ci illərdə "Yol hərəkətinin təşkili" kafedrasının müdiri olmuş,                                                

2005-2013cü illərdə Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışmış.  

2013 cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektorudur.

 

Tədqiqat sahəsi

 

Mürəkkəb yarımkeşirici nazik təbəqələrdə fazaəmələgəlmə və faza keşidlərinin elektronoqrafik və elektronmikroskopik tədqiqi.

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 

2006.  "Х11 Национальная конференция по росту кристаллов " (НКРК)   Москва ИК РАН   2007.Неровновесные процессы в полупроводниках и в полупроводниковых структурах". Ташкент.                                                                                                                                                                   

2008.XIIIнациональная конференция  по росту крис-талловНКРК. Москва.               

2009.   MAA- А.M. Paşayevin 75 illiyinə həşr olunmuş beynəlxalq  konfrans.               

2010. MERSEM 7 Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi. Afyonkarahisar, Turkiye.

 

Əsərlərindən seçmələr

 

1)D.İ.İsmailov,E.Ş.Alekberov,M.F.Aliyeva, M.A Nuriyev R.M.Sultanov,F.İ.Aliyev,R.B.Şafizade Formation of superlattisices under plase transformations in TlGa SeSarfage investiqation  2000. vol 15. Printed Sinqapore.p/1897-1901

 

2) Нуриев М.А.  Э.Э.Алекперова Д.И. Исмаилов Ближний атомный  порядок в пленках тройных соединений систем Сu -In - S(Te) Fizika 2007,cildXIII,1-2c.169-171                                                               

 

3) Нуриев М.А. Бидзинова С.М.АлекпероваЕ.Е.    Исмаилов Д.И. Фазообразование при взаимо-действии стехиомерических ко-личеств элементарных составля-ющих системы Сu-In-Te Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri 2007 N2.c.15-20.                                                                                   

 

4). Нуриев М.А. Султанов Р.М  Исмаилов Д.И. Электронографическoе   иссле-дование  пленок сверхструктур-ных фаз   Cu In S2 Докладу НАНА том LXIV N1. Баку.2008c.57-59

5). Nuriyev M.A.The atomic short-range order pa-rameters in the films of triple com-pounds of  Cu-In-S(Te)  system Scientific Israel - Technological Advantages. Vol.12.N1.2010.90-93                                   

 

6). M.A Nuriyev Electronographic research of supper structural phase CuGaTe2 and formation of firm solutions on the basis of supper lattices of structure CuGa 1-x GexTe2. // Applied Physics Research. Vol. 4, No. 2, May 2012 p.226-228.                                                                                                                                                                                        

7).M.A Nuriyev Phase formation in thin films of Cu-In-S ternary system.// Journal of materials science research   Vol.1.No.3.2012.p.92-95

 

 

İş telefonu: +(994 36)  544-08- 61  Daxili: 10 04

 

E-mail: mubariznuri@mail.ru