ƏLƏKBƏROV ƏŞRƏF UMUD OĞLU

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

  1981-ci ildə Culfa rayonunda anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Naxçıvan şəhər 11 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.  2002-ci Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisasını bakalavriat səviyyəsində, 2008-ci ildə isə həmin ixtisası magistr səviyyəsində fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir.2012-ci ildə “Regionda ərzaq bazarının formalaşması və inkişafı (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2017-ci ildən İqtisadiyyat kafedrasının dosentidir. 2006-cı ildən “İqtisadiyyat” kafedrasında baş laborant, 2007-ci ildən müəllim, 2012-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2016-2018-ci illərdə İqtisad fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri

İŞİN ADI İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. İşin həcmi Həmmüəlliflər
1 Keçid dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafı məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar is­la­hatların gedişi və sosial-iqtisadi pers­pek­tivləri (Elmi konfransın materialları-Naxçı­van, 2008) 2 s.  
2 Əhalinin etibarlı ərzaq təhlükəsizliyi təminatı   məqalə Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII  Respublika elmi konfransının materialları, Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2009 2 s.  
3 Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin inkişafında turizmin rolu. məqalə Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti.(Beynəlxalq elmi konfransın materialları-Naxçıvan 2009) 4 s.  
4 Regionun ərzaq bazarının formalaşmasında dövlət tənzimlənməsinin rolu məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyası № 1 (29), Naxçıvan: Qeyrət, 2010 3 s.  
5 Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sektorun innovasiya yönümlü inkişaf strategiyası məqalə Azərbaycan Respublikasında innovasiya yönümlü iqtisadi inkişafın problemləri və onların həlli yolları. SDU-da keçirilən respublika elmi konfransın materialları. Sumqayıt: SDU-nun mətbəəsi , 2010 2 s.  
6 Aqrar sahədə həyata keçirilən dövlət tədbirləri və onun regional aspektləri məqalə İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri. AKU-da keçirilən respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Kooperasiya, 2011 4 s.  
7 Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar istehsalın inkişaf perspektivləri məqalə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV respublika elmi konfransının materialları II. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011 3 s.  
8 Regionun ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində emal sənaye müəssisələrinin rolu məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası №1 (37), Naxçıvan: Qeyrət, 2011 3 s.  
9 Oсобенности  развития  сельского хозяйства Hахчы­ван­­ской  Aвто­ном­ной Pеспублики  в  период  независимости məqalə Департамент научно-технологической политики и образования. Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Международный технико-экономический журнал, Москва: «Спектр», 2012, №1    3 s.  
10 Emal sənaye müəssisələrində innovasiya fəaliyyətinin təşkili   məqalə İnnovasiyaların tətbiqi: inkişaf və müasir­ləş­mə. NDU, beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2012 3 s.  
11 Regionda ərzaq bazarının formalaşmasında gömrük amili məqalə Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI respublika elmi konfransının materialları I. Bakı: Müəllim, 2012 4 s.  
12 Regionda ərzaq bazarının tənzimlənmə mexanizmi   məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası cild 8, №3. Naxçıvan: Tusi, 2012 6 s.  
13 Aqromarketinqin təşkilinin regionun ərzaq bazarının inkişafında rolu  məqalə Qloballaşma şəraitində təhsil və elmin inkişaf problemləri. ADAU-da keçirilən beynəlxalq elmi-praktiki konfransın tezisləri. Gəncə: ADAU-mətbəəsi, 2012 3 s.  
14 Ərzaq bazarının regional xüsusiyyət­ləri  məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 1 (45), Naxçıvan: Qeyrət, 2012 4 s.  
15 İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilmə­sin­də ərzaq probleminin rolu məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 2(47), Naxçıvan: Qeyrət, 2012 5 s.  
16 Regionun ərzaq bazarında yerli istehsalın xüsusi çəkisinin yüksəldilməsi istiqamətləri məqalə Aqrar iqtisadiyyatın aktual problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Az.E.T.K.T.İ.T.İ. Bakı, 2012 4 s.  
17 Влияние социально-экономи­чес­ко­го развития Hахчыванской  Aв­то­номной Pеспублики на про­до­воль­ственный рынок региона məqalə Международный технико-экономический журнал, Москва: «Спектр», 2012, №4    3 s. A.A. Rüstəmov
18 Bazar münasibətləri şəraitində regional ərzaq bazarlarının inkişafı və qarşıda duran problemlər məqalə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey­dər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş Gənc Tədqiqatçıların I Elmi Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı,2013 2 s.  
19 Regional ərzaq bazarlarının formalaşmasının mahiyyəti və spesifik xüsusiyyətləri Məqalə Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2013 2 s.  
20 Müasir dövrdə insan resurslarının ida­rə edilməsində informasiya tex­no­logiyalarından istifadənin əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 9 (65), Naxçıvan: Qeyrət, 2014 4 s.  
21 Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində aqrar sektorun rolu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan MR – 90. Xüsusi buraxılış. № 6 (62), Naxçıvan: Qeyrət, 2014 5 s.  
22 Heydər Əliyev və Naxçıvanda həyata keçirilən aqrar islahatlar Məqalə Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı. Elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan 2015 3 s.  
23 Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının vəziyyəti (1950-1960-cı illərdə) Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 6 (71), Naxçıvan: Qeyrət, 2015 6 s. X.A.Hüseynov
24 Qloballaşma şəraitində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zəruriliyi Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 6 (75), Naxçıvan: Qeyrət, 2016 6 s.  
25 Heydər Əliyev və Naxçıvan MR-in iqtisadi inkişafının müasir mərhələsi Məqalə Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı, Beynəlxalq Konfrans, Naxçıvan  2016 5 s.  
26 “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” 050404 – iqtisadiyyat ixtisası (Az. Res. Təhsil Nazirinin 01.04.2016-cı il 182№-li əmrinə əsasən nəşr (qrif) hüququ verilmişdir) fənn proqramı Naxçıvan: Qeyrət, 2016 20 s. B.H.Həsənov
27 Sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında dövlətin vergi siyasəti və onun rolu məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 2 (83), Naxçıvan: Qeyrət, 2017 5 s.  
28 Bazar və bazar infrastrukturu metodik vəsait Naxçıvan: Qeyrət, 2017 39 s.  
29 Regional ərzaq bazarı: formalaşması və inkişaf meylləri dərs vəsaiti Naxçıvan: Qeyrət, 2017 145s.  
30 Dövlətin sosial siyasəti və onun əsas istiqamətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 2 (91), Naxçıvan: Qeyrət, 2018 7s.  
31 İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində investisiya amili Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 6 (95), Naxçıvan: Qeyrət, 2018 6s.  
32 Qloballaşma şəraitində iqtisadi inkişafda investisiyaların rolu Məqalə Qloballaşan iqtisadiyyat və mühasibat uçotunun mövsud vəziyyəti: reallıqlar və perspektivlər. Elmi konfrans Naxçıvan 2019 5s.  
33 Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin etibarlı ərzaq məhsulları ilə təminatında aqrar islahatların rolu Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı. Naxçıvan 2019 5s.  
34 Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında kənd təsərrüfatının rolu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası № 2 (99), Naxçıvan: Qeyrət, 2019 4s.