Ələviyyə Nuri Bəhruz qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

Ələviyyə Bəhruz qızı Nuri  1993-cü ildə Culfa rayon Bənəniyar kəndində anadan olub. 2000-ci ildə Culfa rayon Bənəniyar kənd tam orta məktəbində təhsilə başlayıb. 2006-2008-ci illər təhsilni Ordubad Qız Liseyində davam etdirmiş, 2008-ci ildən yenidən Bənəniyar kənd tam orta məktəbinə qayıtmış və 2011-ci ildə həmin məktəbdən məzun olmuşdur. Elə həmin ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakültəsinə daxil olmuşdur. 2016-cı ildə oranı bitirmiş, 2016-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Filologiya (İngilis dili) ixtisasının magistr pilləsinə daxil olmuşdur. 2018-ci ildə oranı bitir.Bənəniyar kənd tam orta məktəbində  2012-ci ildən 2018-ci ilədək İngilis dili müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasında  müəllim vəzifəsində işə başlamışdır.

  1. “İngilis dilinin qloballaşmada rolu”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, “Qeyrət” nəşriyyatı, № 9, 2018, səhifə 24-25
  2. Xarici dillərin tədrisində şifahi nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin linqvistik əsasları. Məqalə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri”, №13, “Elm və təhsil” Bakı, 2019, səhifə 112-116
  3. Monoloji nitqin inkişaf etdirilməsində dil materiallarından istifadə. Məqalə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. “Filologiya məsələləri”, №12, “Elm və təhsil” Bakı, 2019, səhifə 60-65
  4. İngilis dilinin tədrisində sosial mediadan istafadə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri №2, Bakı -2022, səhifə 146-151
  5. The importance of distance education in the modern world. Deutsche internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. German International Journal of Modern Science, №30, 2022, səhifə 34-36
  6. Linguistic analysis of variability in phraseological combinations. Norwegian journal of development of the international science. ISSN 3453-9875 №82, 2022, səhifə 43-46
  7. Transforming education in the COVID-19 and beyond, I International scientific conference, Challenges and problems of modern science, London, United Kingdom, 13-14.10.2022, p.28-32