ƏSGƏROVA MƏHSƏTİ RAFİQ QIZI

Əsgərova Məhsəti rafiq qızı 15 yanvar 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərində döğulmuşdur.1991-ci ildə Naxçıvan şəhər E.Sultanov adına 7№-li orta məkrtəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.Həmin il Aktau şəhər Xalq təsərrüfatı İnstitutuna qəbul olmuşdur.1992-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunda təhsilini davam etdirmişdir.1997-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişdir.

1993-2013-cü illərdə müxtəlif idarələrdə(Nazirlər Kabineti, N.Nərimanov adına xəstəxana, ”Neftçi PFK-a və s.) iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır. 2013-2017-ci illərdə Naxçıvan MR Həmkarlar İttifaqları Şurasında “Dövlət və bələdiyyə İdarələri işçiləri üzrə təlimatçı vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad fakultəsində saat hesabı, 2018-ci ildən 0,5 ştat, 2018-ci ildən isə 1,0 aklad müəllim işləyir. 2019-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 1460 nömrəli sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

25 dekabr 2007-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir. 4 övladı var.

Elmi əsərləri

 1. “Naxçıvan muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir.” Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans. Naxçıvan -2019.
 2. “Naxçıvan MuxtarRespublikasının innovasiyalı inkişafı.” Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri Respublika Elmi konfransı. Naxçıvan-2019.
 3. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında innovasiyaların rolu.” İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və muhasibat uçotunun regional sistemləri. Elmi konfrans. Naxçıvan-2019.
 4. “Naxçıvan-Türkiyə iqtisadi əlaqələri:innovasiyalar, reallıqlar,perspektivlər.” Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə.Beynəlxalq elmi konfrans.Naxçıvan-2019.
 5.  “Naxçıvan iqtisadiyyatı ən yüksək inkişaf mərhələsində.” NDU. Elmi jurnalı.”Qeyrət”-2018. №2(91).
 6. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.” NDU. Elmi jurnal.Naxçıvan-2019.
 7. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına yönəlmiş Dövlət siyasətinin əsas istiqamətləıri.” Qloballaşan iqtisadiyyat və mühaqsibat uçotu:mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemlər.Naxçıvan-2019.
 8. “Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanmasının effektivliyini artırmaq yolları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. ” Peşə təhsili və insan kapitalı.” Jurnalı 2-ci cild.Bakı-2019.
 9.  Maşın və avadanlıqların dayanıqlığı, istismar xüsusiyyətləri və səmərəliliyin artırılmasında modernləşmənin rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. ” Peşə təhsili və insan kapitalı.” Jurnalı 2-ci cild.Bakı-2020.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatının innovasiyalı inkişaf infrastrukturunun perspektivləri. İki sahil qəzeti, Bakı-2020.
 11. Перспективы инновационного развития инфраструктуры экономики Нахчыванской Автономной Республики. Ххх  Международной научно-практической конференции «Российская наука в современном мире», Rusiya -2020
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası: infrastrukturlar:innovasiyalı inkişaf və perspektivlər. İki sahil qəzeti, Bakı-2020
 13. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiya siyasətinin müasir vəziyyəti, NDU Beynəlxalq elmi konfrans “ Nax.MR-da innovasiyalı iqtisadiyyatın tətbiqi şəraitində davamlı iqtisadi inkişaf, mühasibat uçotu vəiqtisadiyyatın tənzimlənməsinin maliyyə mexanizmi, Naxçıvan-2020
 14.  Erməni terroru: dünəndən bu günə,  İki sahil qəzeti,Bakı-2020
 15.  Naxçıvan MR-nın sosial-iqtisadi inkişafına yönəlmiş dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri,İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və Muhasibat uçotunun problemləri Respublika konfransı, Naxçıvan-2020
 16. Naxçıvan MR-sı davamlı və dayanıqlı inkişaf yolundadır, İki sahil, Bakı-2020
 17. Heydər Əliyev: inkişafın Azərbaycan modeli, AZMİU Beynəlxalq konfrans
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikası: möhkəm təməl, iqtisadi inkişaf, uğurlu gələcək, AMEA,Naxçıvan bölməsi “Naxçıvan MR: Dayanıqlı inkişaf,uğurlar, perspektivlər”, Beynəlxalq konfrans Naxçıvan jurnalı 38nom, Naxçıvan-2021
 19. Dünənimizdən bu günə: iqtisadiyyatımız və qadınlar, İki sahil 13.04.2021, Bakı-2021
 20. Müasir ali təhsil müəssisəsinin innovasiya fəaliyyəti, Peşə təhsili və insan kapitalı, Cild 4N1, Bakı-2021
 21. Azərbaycan iqtisadiyyatının innovativ inkişafı və modernləşdirilməsi, Az.Res.iqtisadiyyatının davamlı inkişafında innovasiyaların rolu” Respublika Elmi konfransı, Naxçıvan-2020
 22. H.Əliyev və Azərbaycanın inkişaf strategiyası, H.Əliyev və Azərbaycanda iqtisadi islahatlar:nəticələrvə perspektivlər. Respublika-elmi praktiki konfrans , Bakı-2021
 23. İnsan kapitalı innovasiyalı iqtisadiyyatın əsası kimi,Çağdaş elmlər üzrə Asiya konqresi, 2021
 24. Naxçıvan bu gün: infrastrukturlar, prioritetlər, İki sahil 15.06.2021
 25. İnsan kapitalı innovasiyalı iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi kimi, Peşə təhsili və insan kapitalı №4, 2021
 26. Metodiki göstəriş  30.11.2021-ci il  “Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya”