[ultimate_heading main_heading=”Zəhmət Əbülfət oğlu Şahverdiyev. AMEA-nın müxbir üzvü,professor” main_heading_color=”#1e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#1e73be”][/ultimate_heading]

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu 1942-ci il noyabrın 11-də əzəli Azərbaycan torpağı olan hazırki  Ermənistan Respublikasının Əzizbəyov (indiki Vayk) rayonunun Qarmraşen (keçmiş Kotanlı) kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.  1948-ci ildə öz  kəndindəki natamam orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, buranın yeddinci sinifini bitirdikdən sonar 1958-ci ildə qonşu Eqeqnadzor (keçmiş Keşkənd) rayonunun Qoruşuq kəndindəki tam orta məktəbin səkkizinci sinfinə daxil olub, və buranı 1961-ci ildə bitirib. 1961-1964-c illərdə hərbi xidmətdə olub. 1966-cı ildə ADPİ-nin əyani şöbə üzrə tarix ixtisasının birinci kursuna daxil olub, buranı 1970-ci ildə fərqlənmə diploma ilə bitirdiyimdən elə həmin il Azərbaycan SSR Ali və Orat İxtisas Təhsili Nazirliyinin göndərişi əsasında həmin institutun Naxçıvan filialına müəllim təyin olunub. 1996-1997-ci illərdə NDU-nun Humanitar fakultəsinin dekan müavini, 1998-2005-ci illərdə isə həmin fakultənin dekanı vəzifəsində çalışıb. Şahverdiyev Zəhmət 50-ildən artıq ildir ki, NDU-da fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, 2013-cü ildən NDU-in professoru, 2014-cü ildən isə AMEA-nın muxbir üzvüdür. 2006-cı ildən Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. O, 1975-1979-cu illərdə Azərbaycan SSR MEA-nın Tarix institutunun aspiranturasını bitirib. 1984-cü ildə həmin institutda “XIX əsrin 70-90-cı illərində namizədlik, 2011-ci ildə isə “XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin sosial-iqtisadi vəziyyət və onun mədəni inkişafı”mövzusunda doktorluq müdafiə etmişdir.

Dekan işlədiyi müddətdə fakültədə tədris, təlim və tərbiyədə qazandığı nəaliyyətlərə görə Azərbaycan Respublikasındakı dövlət və özəl ali məktəblər sırasında birinci yeri tutduğuna görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının fəxri-fərmanına və eləcə də rektorluğun təşəkkürünü qazanmışdır. Z.Ə.Şahverdiyev 2014-cü ildə “ ilin alimi” adına layiq görülmüşdür. O, dəfələrlə xarici ölkələrdəki elmi konfranslarda və simpoziumlarda çıxış etmişdir.

Elmi əsərləri

KİTABLAR

1.Naxçıvan Muxtar Respub­likası 1991-2001-ci illərdə  (monoqrafiya) “Qismət”, Bakı, 2002.

 1. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində (proqram) Azərbaycan Res­publikası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Uni­versiteti, Magistr hazırlığı üçün proqram(Azər­­­ba­ycanın yeni və ən yeni tarixi) Bakı, 2007.
 2. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində (monoqrafiya) “Elm”, Bakı, 2008.
 3. Азербайджанская деревня в последней трети XIX в. По материалом Нахичеванского и Шаруро Даралагезского уездов (monoqrafiya) “Elm”, Bakı, 2009.
 4. Dərələyəz taleyi şəhidlər və döyüşçülər (monoqrafiya) I cild. “Qismət”, Bakı, 2010.
 5. Dərələyəz taleyi şəhidlər və döyüşçülər (monoqrafiya) II cild. “Qismət”, Bakı, 2013.
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf (2001-2012-ci illər )(Dərs vəsaiti) “Əcəmi”, 2014.
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası Müstəqillik illərində(proqram, bakalavr hazırlığı üçün) Bakı, 2014.

9.Naxçıvan tarixi (XIX əsr və XX əsrin əvvələri) (Dərslik) “Mütərcim”, Bakı,  2014.

 1. Mənalı ömrün səhifələri (monoqrafiya) “Qismət”, Bakı, 2015.
 2. Naxçıvan: tarixi yaddaş və müasir yüksəliş.(monoqrafiya) Əcəmi nəşriyyatı Naxçıvan 2017
 3. Aydınlığa gedən yol. Naxçıvan 2017

ELMİ MƏQALƏLƏR

 1. XIX əsrin II yarısında kəndlilərin vəziyyəti və Qaçaq Nəbi hərəkatı. Tarix, ictima­iy­yat və coğrafi­ya­nın tədrisi, “Azər­baycan məktəbi” jurna­lına əlavə, Bakı, 1982, № 3, səh. 34-37.
 2. XIX əsrin II yarısında Naxçıvanda aqrar münasibətlərə dair. Azərbaycan SSR Elmlər Akade­mi­yasının Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə, hüquq, Bakı, 1982, № 3, səh. 28-34.
 3. XIX əsrin II yarısında Naxçıvanda pambıqçılıq və ipəkçilikdə əmtəə pul münasibətləri. Azərbaycan SSR Elmlər Akade­miyasının Xə­bər­­ləri, Tarix, fəl­səfə, hüquq, Bakı, 1983, № 3, səh. 24-31.
 4. Azərbaycanın kənd təsərrüfa­tında kapitalist münasibətlə­rinin inkişafı məsələlərinin öyrədilməsinə dair. Tarix, ictimaiy­yat coğrafiya tədrisi, “Azər­bay­­can məktəbi” jurnalına əlavə, 1984, № 4, səh.29-32.
 5. Naxçıvan xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi və onun tarixi əhəmiyyəti. Академия наук Азербайджанской ССР Нахичеванский Научный центр, Тезисы Докладов, Республиканской научный конферанции, Нахичеван-1988 год, ст.90-91.
 6. Azərbaycan tarixinin tədrisində diyarşünaslıq materiallarından istifadə. Tarix, ictimaiy­yat coğrafiya təd­risi, “Azər­bay­­can məktəbi” jurnalına əlavə, 1990, № 4, səh.52-55.
 7. Xanlıqlar dövründə Naxçıvan. Naxçıvan tari­xi­nin səhifələri, ”Uluslararası qay­naqlarda Naxçıvan” bey­nəlxalq simpo­zi­­u­­mu­nun mate­rialları, Bakı, 1996, səh.103-113.
 8. 1948-1953-cü illər deportasiyasının əsas məqsədi və acı nəticələri. Azərbaycan Res­publikası Təhsil Nazirliyi, Naxçivan Dövlət Uni­ve­rsiteti, Elmi işlər (Xü­su­si bu­ra­xılışı), De­por­tasiya və Nax­çıvan, “Qey­rət” 2001, № 8, s. 38-41.
 9. Müstəqillik dövründə Naxçıvanın sosial mədəni inkişafı (1990-2001-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universiteti, AMEA-nin Nax­çıvan bölməsi, Naxçıvan MR-80, Elmi əsərlər, (Xüsusi bura­xılış), 2004, № 12, səh.20-22.
 10. Naxçıvanda məişət mədəniy­yəti və onun təkmilləşməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Aka­demiyası Naxçıvan böl­məsi, AMEA 60 Azərbaycan­da elmin inkişafı və regional prob­­lemlər, Bakı, “Nurlan” 2005, səh.105-110.
 11. Ailəməişətində milli və beynəlmiləl amillərin vəhdəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Hu­­­manitar elm­lər və pedoqogi­ka seriyası, Nax­çıvan, 2007, № 1(21), səh.153-157.
 12. Novruz dostluq və mehribanlıq bayramı kimi. Azərbaycan Res­publikası Təhsil Nazirliyi, Naxçı­van Müəl­limlər İnstitutunun Xəbər­ləri, 2007, №1(9), səh.38-44.
 13. Çarlıq Rusiyasının erməni­lərin Kuzey Azərbaycana köç etdirmə politikasında Naxçıvanın yeri (1828-1831). Azərbaycan panaraması, İstanbul, 2007, Kasım, sayı 2, səh. 55-59.
 14. Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev Naxçıvan xanlığı kitabınınredaktor və ön sözün müəllifi. Əliyev F., Əliyev M. Nax­çıvan xanlığı, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, səh. 5-14.
 15. XX əsrin əvvəllərində Naxçı­van qəzasında taxılçılığın vəziyyəti. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, İcti­mai və humani­tar elmlər seriy­ası, “Tusi”,Naxçıvan, 2008, № 1, s.35-40.
 16. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı yapmış olduğu soyqı­rım­larından biri 1905-1906. Azərbaycan panaraması. İstanbul: 2008, Kasım, sayı 4, səh. 40-44.
 17. Naxçıvanın görkəmli tarixi şəxsiyyətlərinin Azərbaycan, Rusiya və İranın siyasi, sosial iqtisadi və mədəni həyatında iştirakı (XIX-XX əsrin əvvəlləri) Azərbaycan Res­pub­likası Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Uni­ver­sitetinin Elmi əsərləri, Tarix və ictimai elmlər seriyası, Naxçı­van, “Qeyrət”, 2008, № 5(25), səh. 8-13.
 18. Gülüstan müqaviləsindən sonra Rusiyanın Naxçıvana münasibəti ( 1813-1828-ci illər) Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər, AMEA-nın Nax­çıvan Bölməsi, A.Bakıxanov adına Tarix İns­titutu, Naxçıvan Dövlət Univer­siteti, 5-6 oktya­br 2007-ci ildə keçirilmiş bey­nəlxalq simpo­ziumun mate­rialları, Naxçı­van, 2008, səh.125-130.
 19. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində demoqrafik vəziyyət. AMEA Tarix İnstitutunun El­mi Əsərləri, 26 cild, Bakı, 2008, səh.96-105.
 20. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması və möhkəmləndirilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının rolu

Naxçıvan , İctimai-siyasi, ədəbi- bədii elmi publisistik jurnal, Naxçı­van, 2009, № 19, səh. 98-105.

 1. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı tarixindən (1905-1906-cı illər Naxçıvan) AMEA Naxçıvan Bölməsi, İctimai və humanitar elmlər seriyası, Xəbərlər, Naxçıvan, “Tusi”, 2009, № 1, səh. 40-47.
 2. Naxçıvan bölgəsi Azərbaycan tarixinin akademik nəşrində: ümumi vəziyyət və qiymətləndirmə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Ədəbiyyatşünas­lıq, dilçilik, sənədşünaslıq və pedoqogika seriyası, Nax­çıvan, “Qeyrət”, 2009, № 2 (27), səh. 29-32.
 3. Aдминистративно терротолиаръное устройство и управленческая система Нахичеванского края в составе Российской империи

Востоковедение и Африка­нис­тика в диало­­ге цуви­лизации, XXV междуна­родная конфе­ранцая, Источ­никоведения и историо­гра­фия стран Азии и Афри­ки, 22-24­ ап­реля 2009, Санкт- Петер­бург, ст.199-200.

 1. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində mədəniyyətin inkişafı. Azərbaycan Respublikası, “Litaz”, Elm və Mədəniyyət Portalı, “Elmi araşdırmalar” bölməsi, 21. 07. 2009, M. Müşfiq küç, 4B.
 2. Çar Rusiyasının Naxçıvanda müstəmləkəçilik modeli və ona qarşı mübarizə tarixindən (XIX-XX əsrin əvvəlləri)YOL Bilim Kültür Araşdı­rma dərgisi Naxçıvan özəl sayısı, Ankara eylül-ekim 2009, sayı 30, səh. 333-337.
 3. О развитии технических культур в Азербайджане в XIX – начале XX века (по архивным материалам) Министерство селъского хозяйства Российской Федерации, Департа-мент научно-техно­логической политики и образования, Международ­ный технико-економический журнал, Москва, 2009, № 3. с 46-54.
 4. Naxçıvan tarixi: Xanlıq dövrünün yeri və roluna dair. Kültür-Evreni, Üç ayda bir yayınlanan uluslararası sosial bilimlər dergisi, Ankara, 2009 (yaz), № 3, səh.503-510.
 5. Азербаджанская деревня в XIX начале XX вв(Источникования база и исторография ) Журнал научных публикации Аспи­рантов и докторантов, Курск, 2009, № 11, ноябрь, ст.52-56.
 6. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində demoqrafik vəziyyət. Tarix və onun problemləri, Nəzəri, elmi, metodik jurnal, Bakı, 2009, № 3, səh. 67-73.
 7. Naxçıvan Qafqazın inzibati ərazi və idarə sistemində (XIX-XX əsrin əvvəllərində) 21 oktyabr 2009-cu ildə İran İslam Respublikasında “Tarixdən Qafqaza baxış” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın materialları, Təbriz, Aran Mədəniyyət İnstitutunun Xəbərləri, Təbriz, 2009, s.43-51.
 8. Azərbaycan tarixi və ədəbi baxışların vəhdətində XIX-XX əsrin əvvəlləri (C.Məmmədquluzadənin əsərləri üzrə)

Naxçıvanın  ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi publisistik jurnal, 21, Naxçıvan, 2009, səh.62-70.

32.Характер аграрных отношений в Азервайджанской деревне в XIX- начале XX века( по материалам архивов)

Международ­ный научный jурнал, Москва, 2009, № 4, ст.58-65.

 1. Naxçıvan bölgəsi XIX-XX əsrin əvvəllərində ( tarixşünaslığına dair) AMEA Tarix İnstitutunun Elmi Əsərləri, 27 cild, Bakı, 2009, səh.108-122.
 2. Основые тенденции развития некоторых отраслей сельского хозяйства Азербайджана в XIX- начале XX века (по материалам архивов) Международный научный журнал, Москва, № 3, 2009, ст. 33-43.
 3. Социальное положение и борьба крестьян Азербайджана в XIX – начале XX века (по материалам архивных источников)

Международный научный журнал, Москва, № 3, 2009, ст. 103-108.

 1. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatında kapitalist münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinə dair

AMEA- İqtisadiyyat İnstitutu, Elmi əsərlər, IV buraxılış, Bakı, 2009, səh.177-182.

 1. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin iqtisadiyyatında kapitalist münasibətlərinin inkişaf səviyyəsinə dair

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, №1 (29), “Qeyrət” nəşriyyatı, 2010.

 1. Azərbaycan tarixi və ədəbi baxışların vəhdətindəXIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində (C.Məmmədquluzadənin əsərləri üzrə)

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, 2010, “Məktəb” nəşriyyatı, №1 (21).

 1. Heydər Əliyevin Memuaristikası, əhəmiyyəti, xüsusiyyətləri və rekonstruksiyasına dair. Avroasiya kurumu sempozyum Bil-dirileri 6. Nizamiden Yunis Emreye, Kemal Atatürkten Haydar Aliyeve uzanan sevgi və barış yolu sempoz-yumu, 2010, səh.175-178.
 2. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin kənd təsərrüfatı. Türk Kültürünü araşdırma Enstitüsü, Müjgan Cunbur armağanı,2010, səh.242-249.
 3. XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində mədəniyyətin inkişafı. Balkan Türkoloji araşdırmaları mərkəzi, Baltam Türklük bilgisi, Mart, 2010.
 4. Naxçıvanda erməni təcavüzünün güclənməsi və ona qarşı mübarizə (1914-1918-ci illər) Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası, Naxçıvan, 2010, № 2(34), səh 18-21.
 5. Böyük Vətən müharibəsi illərində Naxçıvan MSSR qadınlarının əmək fəaliyyətləri və cəbhəyə köməyi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu, “Axtarışlar” jurnalı (folklor,ədəbiyyat,dil, sənətşünaslıq və tarix), №4, 2012.
 6. Naxçıvan: İlkin Şəhərsalmadan böyük mədəniyyətə doğru. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, 2012, №1(45).
 7. XIX əsrin ikinci yarısında Naxçıvan qəzasında ipəkçilik sahəsində görülən tədbirlər və barama istehsalının vəziyyəti

Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan , 2012, № 2 (47).

 1. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında ipək emalı sənayesinin inkişafının tarixinin öyrənilməsinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 8-ci cild, № 2,2012.
 2. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanın neft strategiyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, İctimai Elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı, Naxçıvan , 2013, №1(50).
 3. Heydər Əliyevin imzaladığı “Əsrin müqaviləsi” Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının təməlidir. Tarix və onun problemləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, Bakı, №2, 2013.
 4. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında ipək emalı sənayesi inkişafının tarixinin öyrənilməsinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Elmi əsərləri, 2013, cild 9, №3.
 5. 1941-1945-ci il müharibəsi dövründə Naxçıvan qadınlarının əmək fəaliyyəti. Azərbaycanın II dünya müharibəsində və Qafqazda Holokostun öyrənilməsində rolu”. Bakı beynəlxalq simpoziumu (17-19 oktyabr 2012-ci il Bakı) materialları, Bakı ,2013.
 6. Şimali Azərbaycan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalından sonra Naxçıvan regionunda mədəniyyətin inkişafı

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, 2014,№ 2(58).

 1. Həmyerlilərimizin Yaxın Şərq və Rusiyanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında rolu. NDU-nun “Elmi əsərləri”, (xüsusi buraxılış), № 6 (62), Naxçıvan , 2014.
 2. Naxçıvan tarixi III cilddə, II cild. “ Əcəmi” nəşriyyatı, 2014,səh.79-173.
 3. Нефтъ Баку ключ к победе. « Женщины Азэрбайджана на линии фронта», Баку, 2015, ст. 159-160.
 4. Çar Rusiyasının Naxçıvanda Müstəmləkəçilik modeli və ona qarşı mübarizə tarixindən (XIX-XX əsrin əvvəlləri)

Beynəlxalq ipək yolu konfransı(Tezis) (16-17 oktyabr), Naxçıvan , 2015, səh.47.

 1. Qayıdışdan qurtuluşa doğru yol: Azərbaycan dövlət quruculuğunda Heydər Əliyevin sabitlik və sülh strategiyası

NDU-nin elmi əsərləri, İctimai elmlər seriyası, “Qeyrət”, 2015, № 6(71), səh.3-9.

 1. Dağlıq Qarabağ problemləri və Xocalı soyqırımı. Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, 2016.
 2. Naxçıvan və “ Kitabi-Dədə-Qorqud ” toponimiyasında etnogenoloji bağlar sistemi Naxçıvanda Dədə Qorqud

AMEA-nın Naxçıvan bölməsi , Xəbərlər, xüsusi buraxılış, 2016, № 1, səh.200-203.

 1. XIX əsrin II yarısında Naxçıvan qəzasında kənd təsərrüfatının vəziyyəti. Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, №1(2), Naxçıvan, NU-“Nuh”, 2016, səh.199-208.
 2. Naxçıvanın 1991-1993-cü illərdəki inkişafına tarixi yanaşma. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları,“Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı”, Naxçıvan, 2016.
 3. XX əsrin axırlarında Naxçıvanda tarixi hadisələrin xronoloji təhlili. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər 2016. № 5 (75), səh.3-9
 4. Böyük güclərin Naxçıvan uğrunda hərbi-siyasi mübarizəsi (1918-1920-ci illər). Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər 2016. № 2 (3), səh. 130-142.

63.Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanda multikulturalizm və tolerantlıq ideyalarının banisidir. Xalq qəzeti, 25 noyabr 2016, Bakı

 1. Naxçıvanda Heydər Əliyev xəttinin davam etdirilməsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər ictimai elmlər seriyası 2017. № (2) 83
 2. Molla Pənah Vaqifin ədəbi-ictimai fəaliyyəti XVIII əsrin tarixi prosesləri kontekstində. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi “Axtarişlar” 2217.
 3. Nikolos Barataşvilinin Naxçıvan Gürcüstan əlaqələrində rolu.Tanınmış Gürcü romantik şairi Nikolas Barataşvilinin anadan olmasının 200 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ədəbiyyatda romantizm: mədəniyyətlərin və epoxaların çəkişməsində” On birinci beynəlxalq simpoziumun materialları.Tibilisi, 2017-ci il 27-29 sentyabr. (İngilis dilində).
 4. Naxçıvanda elm və təhsil: xarici ənənələr və müasir yüksəliş. Naxçıvan Dövlət Universaiteti 50 ildə. Elmi konfransın materialları. Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” 2017
 5. “Şərqi Ermənistan” mifi və ermənilərin uydurma ərazi iddiaları. NaxçıvanDövlətUniversitetinin “Elmiəsərləri” ictimaielmlərseriyası .№6(87)2017.
 6. Heydər Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsi”. NDU Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları . 2018.
 7. 1990-2000-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının soaial iqtisadi vəziyyəti”. NDU “Qeyrət nəşriyyatı” İctimai elmlər seriyası (94) №5.2018
 8. “1990-2001-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm, təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyətin inkişafı “

NDU “Qeyrət nəşeriyyatı” İctimai elmlər seriyası №6 (95) 2018.

 1. Gərgin əməyin və yüksək intellektin bəhrəsi. Milli irs.Ədəbi -bədii, elmi-nəzəri jurnal 05 (17) 2018.
 2. Naxçıvan muxtariyyəti tarixi nəaliyyətdir. (Nax.MSSR-1995). Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublikas elmi konfransının materialları. Naxçıvan -1019
 3. Naxçıvan regionunda aqrar məsələlərin tədqiqinə dair. Oloballaşan iqtisadiyyat və mühasibat uçotu: mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemlər.NDU 22 aprel 2019 tarixli elmi konfrans.
 4. XXəsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafının tədqiqinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Xəbərlər” № 2 (56) 2019
 5. 1990-2001-ci illərdə Nax.MR-da elm, təhsil, səhiyyə, idman və nəqliyyatın inkişafı. Naxçıvan 95. Muxtariyyatın bəhrələri. Respublika konfransı. Naxçıvan 2019
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qorunub saxlanmasında Heydər Əliyevin rolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. № 6 (103) Naxçıvan 2019.
 7. Müstəqilliyin ilk illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye və kənd təsərrüfatında innovatik prinsiplər. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafında innovasiyaların rolu. Respublika elmi kanfransının materialları. 29 fevral 2020. Naxçıvan 2020. Səh. 20-24

 

 1. National and moral values ın the public life of the Nakhchıvan autonomous republıc ın 1995-2003. Scientific Journal VIRTUS # 55, June,
 2. published since 2014. Səh.150-154.
 3. Ölkənin daxili inkişafı naminə Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan sənədlər Azərbaycan iqtisadiyyatının təməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 2021.Səh.18-24.
 4. 100 illik Qars müqaviləsinə tarix və müasir geosiyasi şərait kontekstində baxış (Mənbələr və arxiv sənədləri əsasında) Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2021.
 5. Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı (1991-1996-cı illər). Beynəlxalq konfrans. 05 noyabr 2021.
 6. Kars müqaviləsi və Naxçıvan məsələsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. 2021.