Çingiz Məmməd oğlu Axundov. Azərbaycan Respublilkasının xalq artisti. Professor

Çingiz Məmməd oğlu 1959- cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1974 – 78 ci illərdə A.Zeynallı adına Bakı musiqi texnikumunda, 1978-83 cü illərdə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil almışdır. 1987- ci ildə I Zaqafqaziya kamera musiqisi festivalı” laureatı olmuş və I dərəcəli diplom almışdır. 2006- cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti , 2007- ci ildə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti fəxri adlarına, 2009- cu ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti fəxri adına, 2016-cı ildə Dosent, 2019- cı ildə Professor elmi adları almışdır. 1996-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində işləyir.

       Dərc olunmuş elmi əsərlər

1. “Alətşunaslıq” fənni üzrə metodik vəsait Naxçıvan 2015

2. Valtorna məktəbi Dərslik 2017

        E-poçt: akhundovchgiz1959@gmail.com