[ultimate_heading main_heading=”Məmməd Yaqub oğlu Rəcəbov. Baş müəllim” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]25 fevral 1952-ci ildə Şərur rayon Diadin kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə orta məktəbi bitirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsinin “Riyaziyyat”ixtisasına daxilolub 1974-cü ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 1974-cüildən 1976-cə ilə kimi orta məktəbdə müəllim, 1977-ci ildən Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda baş laborant, müəllim, baş müəllim, dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. Haliyədə “Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları” kafedrasının baş müəllimidir. 31 elmi məqalənin müəllifidir. Ailəlidir. Üç övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Cпeцaльное решение дифферециалных yравнений высокого порядка полиноминально  Республиканская научная зависшяших от параметра. Tезис докладов УП Республиканская научная конференция аспирантов вузов, Азерб.Баку. изд-во Аз. ИСИ. 1984.Т.1,с.223

2.Исследование спектра одного класса обыкновенных  дифферециалных пучков высокого порядка. Tезис докладов VIII Республиканская научная конференция аспирантов вузов, Азерб.Баку. изд-во Аз. ИНЕФ. ТЕXИМ. 1985.т.11, с.19

3.Разложение по собственном функциям одного класса дифферециалных пучков высокого порядка. Tезис докладов Республиканская научная конференция Материальнодуховные АССР научно-технический прогрес. Нахичевань изд-во.Нах. ЦНТИ 1986 c.49

4.Виедение рассеяния для дифферециалных пучков высокого порядка и решение обратной задача теориа рассеяния. Материалы IX Республиканская научной конференчии аспирантов вузов, Азербайджана Баку.1987 ст.18-19

5.Разложеие по собстетвенном функcиям одного класса дифферециалных пучков высокого порядка,на поли оси. Respublika elmi Konfransı Naxçıvan 1987

6.Обратные задачи теории рассеяния для одного пучкa высокого порядка на всей оси. Tезис докладов Всесоюзные научная конференция математиков г. Дашкенд 1988

7.Построение резольвенты и исследование спектра одного класса верегулярных дифферециалных операторов. Y.Məmmədəliyev adına Nax.Dövlət pedaqoji İnstitutu 10-cu elmi konfransının tezisləri. Naxçıvan.1989.str 144-147

8.Спектр и разложение одного класса пучков четверттого порядка на всей оси. Республиканская научной конференция Молодой унений Азербайджана г.Баку.1989

9.Некоторие вопросы моделирования на практичиских занятиях. Всесоюзнo научнo методичиское конференчый г.Бряанск.1991

10.Təlim sxemlərində praktikum fənninin tədrisində fizika elementlərindən istifadə metodikası.Respublika elmi konfransının tezisləri.1992

11.Simmetrik kommutasiya qurğusu.AzTİ-nin Elmi əsərləri № 4 Bakı,1999.s.40-43

12.Determinə olunmuş kommutasiya prosesinin idarəedici qurğusu. AzTİ-nin Elmi əsərləri  № 4 Bakı,1999.s.87-89

13.О прииципах перезачи информации в коммтаторах.Аз.АСУ Учение записки № 2 Баку.2001.c.45-48

14.On the Application of various Switching elements for information transmission and distribution.AMEA-nın Fizika inistitutu.№ 2.Bakı 2002.Cild 8s.44-45

15.On the commutator construction the application of diodes on the base of compound semiconductors.AMEA-nın Fizika institutu.№ 2.Bakı “Bakı elm nəşriyyat”2002 Cild 8s.№ 3 s 22-23

16.Ls dəstəsinin məxsusi ədədləri.Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri 2004 № 15.s 45-47

17.Асимтотика решений одного дифферециалыного уравнения 4-го порядка c краткыми характеристиками на всей оси.AMEA-nın muxbir üzvü professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri Bakı 2005s 162.

18.Nüvənin rezolventinin qurulması.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər N4 2008 səh 120-123

19.Orta məktəbdə rəsmxəttin əmək təlimi ilə əlaqəli tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər N4 2009 səh 86-87

20.Alternativ enerji mənbələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər N4 2008 səh 84-85

21.Nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsində texniki modelləşdirmənin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər N4 2010 səh 216-217

22.Orta məktəbdə əmək təlimi dərsləridə standartlaşdırmaya aid biliklərin verilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər N4 2010 s 99-101

23.Tədris prosesində fizika və texnika elementlərinin əlaqələndirilməsi metodikası. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tədbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransı materialları 05 may 2010 NMİ 2010 s.103-106

24.Elektrotexniki materiallar. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyyə prosesində tədbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransı materialları 06 may 2011 NMİ 2011 s.185-188

25.Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və analiz kurslarının pedoqoji əsasları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər .Cild 10.N2.səh 111-115,2014.İSSN 2303 9116

26.Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və analiz kurslarının nəzəri əsasları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri N7 (63),səh 93-96,2014

27.Riyazi analiz və ali cəbr kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri.Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları nəzəri problemlər” respublika konfransının materialları.15.04.2014.səh 98-101

28.Cəbr və analiz kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi yolları. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir tədris konversiyaları Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan 16-17 dekabr 2014,səh 118-119.

29.Cəbr və riyazi analiz kurslarının tədrisində yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi metodikasının ilkin müəllim hazırlığında rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərləri.Cild:11  N4 2015 səh 90-93

30.Yeni informasiya texnologiyalarının tədbiqi ilə cəbr və riyazi analiz kurslarının təlimi prosesində fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri  N5(73), səh 129-131

31.Eylerin qraflar nəzəriyyəsinə aid işlərinin əyləncəli məsələlərə tədbiqi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri N8(89), səh 40-41.

 

E-mail:  m.racabov@mail.ru[/ultimate_heading]