Əli Lazım oğlu Allahverdiyev

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: eliallahverdiyev@ndu.edu.az

Əli Lazım oğlu Allahverdiyev 1949-cu ildə Naxçıvan rayon (hazırki Babək rayon) Şıxmahmud kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun “Fransız-Azərbaycan dili” ixtisasını bitirmişdir. 1972-1995-ci illərdə Babək rayon Cavidabad və Şıxmahmud kənd orta məktəblərində müəllim, 1995-1998-ci illərdə isə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqının “Ekilibr” (Equilibre) humanitar cəmiyyətində tərcüməçi və koordinator işləmişdir. 1998/99-cu tədris ilindən Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri, Roman-german dilləri kafedrasının müdiri (2000-2016) vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən Roman-german dilləri kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi medalı”, 2015-ci ildə Fransa Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən “Akademik Palma medalı” ilə təltif olunmuş, 2017-ci ildən isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllimi”dir. O, Avropa Birliyinin “Tempus” proqramı çərçivəsində 1998-2000-ci illərdə 3 dəfə Fransanın Paris 8 və 2 dəfə İngiltərənin Preston Mərkəzi Lankaşir Universitetlərində Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin formalaşması proqramı layihəsində iştirak etmiş. Fransa səfirliyinin xətti ilə isə 1998 və 2004-cü illərdə Fransanın Kan və Besanson universitetlərində bir aylıq ixtisasartırma kurslarında olmuşdur. O, 1 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 1 monoqrafiya, 2 proqram və 40-dan artıq elmi məqalə müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. “Kitabi–Dədə Qorqud” fransız dilində, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan, 2000, №7
 2. Fransız şərqşünası Lui Bazən “Kitabi–Dədə Qorqud” haqqında, Məqalə, “Fikir” jurnalı, Naxçıvan, 2001, №6
 3. Les poèmes de « Dédé Qorkoud » comme un des rares exemplaires de l’épopée mondiale, Məqalə, Université Marc Bloch de Strasbourg. “La Lettre des Lettres”. Strasbourg, 2002. Həmmüəllif Akademik İ.Həbibbəyli ilə birgə
 4. “Dədə Qorqud”un fransız dilində tərcüməsi məsələləri, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universi- tetinin “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan, 2004, №13
 5. A propos de la traduction et de l’édition de l’épopée du « Liure de Dédé Korkut «aux langues européennes, Məqalə, Le français en Azerbaidjan Bakou, Publication “Adiloğlu”, décembre 2006№4
 6. Le fonctionnement de la filiére expérimentale française à l’Université d’Etat de Makhtchivan. Məqalə. Le français en Azerbaidjan, Bakou, Publication “Adiloğlu” juin–septembre 2006, №2,3
 7. Görkəmli türkoloq Lui Bazən. Türkoloq Lui Bazənlə jurnalist Ays Gollinin müsahibəsi, Məqalə, Folklor və Etnoqrafiya, Bakı, “Uğur” nəşriyyatı, 2004, №3
 8. “Kitabi–Dədə Qorqud” un Avropa dillərinə tərcüməsi və nəşri haqqında, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan,Qeyrət nəşriyyatı, 2007, №1 (21)
 9. Qu’est–ce qu’on a gagné pendant dix ans dans l’enseignement du français, Məqalə, Le français en Azerbaijan, Bakou, Publication “Adiloğlu”, 2008, №2 (10)
 10. Fransız dilinin frazeoloji birləşmələri sinonimləri Metodiki-vəsait, “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2009
 11. Gənc nəslin formalaş-masında “Kitabi –Dədə Qorqud” dastanlarının rolu, Məqalə, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2009, №1 (17)
 12. Francophonie 2008 à L’Université d’Etat de Nakhtchivan. Məqalə. Le français en Azerbaid- jan,Bakou,Publication “Adiloğlu”, mars 2008, №1 (9)
 13. Les synonymes des locutions phrasélogiques françaises, Məqalə, Le français en Azerbaid- jan,Bakou,Publication “Adiloğlu”, 2009, decembre №4 (16)
 14. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları Türk ədəbiyyatşünaslığında, Məqalə, Filologiya məsələləri: Bakı, 2009, №10
 15. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında adqoyma mərasimlərinin keçirilməsi və mahiyyəti. Məqalə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər,“Məktəb” nəşriyyatı,Naxçıvan, 2010, №1 (21)
 16. Fransız Qorqudşunas, Məqalə, Folklor və Etnoqrafiya, Bakı, “Uğur nəşriyyatı, 2010, №1
 17. L’utilisation du système de la Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) dans les cours de français. Konfrans materialı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elektron Naxçıvan–5, 2010
 18. Les Synonymes des locutions phraseologiques françaises. Le Français en Azerbaidjan. Bakou. Publication “Qanun” №3 (19)-4 (20)septembre, decembre, 2010
 19. Fransız dili. Dərs vəsaiti. “İdeya” nəşriyyat poliqrafiya evi, Naxçıvan, 2011
 20. Dədə Qorqud və onun kitabı haqqında bəzi düşüncələr, Məqalə, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı, 2012
 21. Məşhur türkoloq və şərqşünas akademik Lui Bazənin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları frasızca nəşrinə aid düşüncələri. Məqalə, Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, NDU “Qeyrət”.2014, №5(61),səh80-82
 22. “Kitabi-Dədə Qorqud” Avropa dillərində, Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, “Axtarışlar” 2015
 23. Məşhur Fransız akademiki, şərqşünası və türkoloqu Lui Bazən və onun “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında araşdırmaları, Məqalə, Azərbaycan Folklor İnstitutu, 2015
 24. Fransız dilinin frazeoloji sinonim birləşmələri, Məqalə, “Adiloğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2015
 25. Fransız dili. Dərs vəsaiti. “Elm və təhsil”. Bakı 2015
 26. “Kitabi – Dədə Qorqud” Avropa dillərində, Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməs, “Xəbərlər” № 1.
 27. Passé composé zamanın fransız və azərbaycan dillərində tədrisi yolları və bunların arasındakı oxşar və fərqli cəhətlər, (Konfrans məqaləsi), Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı, 2017 .
 28. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik fəaliyyətində Fransa Respublikasının Strasburq Universitetinin filialı olan Fransız dili müəllimliyi ixtisasının keçdiyi yol və qazandığı uğurlar. – (Konfrans məqaləsi). Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, Naxçıvan Qeyrət nəşriyyatı,
 29. Fransız mənbələri Novruz haqqında, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, №1, I cild, “Qeyrət” – 2018  səh.189-191
 30. “Kitabi-Dədə Qorqud”un ilk tərcüməçisi Avropada və türk dünyasında tanınmış türkoloq Lui Bazən haqqında düşüncələr, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 5, “Qeyrət” – 2018 səh.225
 31. Xarici dilin qrammatikası fənni üzrə proqram, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət”-2019, 15 səh.
 32. Dədə Qorqudun Oğuz Dastanlari Qəhrəmanlari Harada Və Nə Zaman Yaşamişlar Naxçıvan Dövlət Universiteti“Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 1 səh 20.  Qeyrət 2019
 33. Fransız və azərbaycanca frazeoloji birləşmələr lüğəti, Kitab Metodik vəsait, Naxçıvan NDU, “Qeyrət” 2021, 135 səh.
 34. . Ölkəşünaslıq (Fransız dili) (bakalavr hazırlığı üzrə) proqram, Naxçıvan NDU, “Qeyrət” 2021,
 35. Kitabi Dədə Qorqud dastanlarında qadına münasibət və ailə davranışları, NDU, “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 1 (110), “Qeyrət” 2021 səh 17-18
 36. Fransız və azərbaycan dillərində Passe Compose keçmiş bitmiş zaman formasının düzəlməsi və işlənməsində oxşar və fərqli cəhətlərin müqayisəli araşdırılması, NDU, Elmi əsərlər 2022, №1 (114), səh 13-16
 37. Türk qəhrəmanlıq dastanlarının mövzuları və təsnifi, NU, Elmi əsərlər 2022, 3 (27), səh. 93-95
 38. Fransız dilində I, II, III qrup feillərinin Futur Simple (Sadə gələcək) zaman formalarının düzəlməsi və işlənməsində bəzi müstəsna hallarının araşdırılması və müqayisəli təhlili NDU, “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, №118 , “Qeyrət” – 2022 səh
 39. Critères d’enseignement du français comme deuxième langue étrangère, I Respublika elmi konfransı “Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi”, NDU-nun Elmi əsərləri, “Qeyrət “ nəşriyyatı, 2023, s.142-143
 40. Atalar sözlərimizin Azərbaycan folklorunda yeri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Tərcüməşünaslığın müasir problemləri, 2023,
 41. Fransız və Azərbaycan dillərində mürəkkəb gələcək zaman formalarının düzəlməsi və işlənməsində oxşar və fərqli cəhətlərin müqayisəli təhlili, NDU-nun Elmi əsərləri, 2023, №126
 42. Analyse Comparative Des Méthodes D’enseignement De La Langue Française Dans L’enseignement Supérieur, Norwegian Journal of development of the International Science, №120/2023