Kövsər Məmməd qızı Abbasova

baş müəllim

Kövsər Məmməd qızı Abbasova 1950-ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun “Alman-Asərbaycan dili “ixtisasina qəbul olmuş  və 1972 ci ildə bitirmişdir. Həmin ildən təyinatla Naxçıvana göndərilmiş və iş fəaliyyətinə Leninabad və Zeynəddin kənd orta məktəblərində başlamişdir. Saathesabı yolu ilə Naxçıvn Pedaqogi İnstitutunda (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti) alman dilindən dərs demişdir. 1973-cü ildə İnstitutun Tədris hissə müdiri vəzifəsində  çalışmışdir. Daha sonra Rus dili və xarici dillər kafedrasinda alman dili müəllimi işləmiş, 1980-ci ildən isə baş müəllimdir.

 

 

 

Dərc olunmuş elmi məqalələr:

 1. Almaniya-Azərbaycan təhsil və elmi əlaqələr, Məqalə, Bakı “Nur” ədəbi əlaqələr assosiyasiyası, 2007
 2. Alman-Azərbaycan əlaqələri, Məqalə, Bakı “Nur” ədəbi əlaqələr assosiyasiyası, 2008
 3. Orta məktəblərdə qrammatik materialın tədrisi, Məqalə, Naxçıvan müəllimlər institutu “Xəbərlər”, 2009, №3
 4. Orta məktəblərdə fonetik materialın tədrisi, Məqalə, Naxçıvan müəllimlər institutu “Xəbərlər”, 2010, №3
 5. Qrammatika tərcümə metodu, Məqalə, Naxçıvan müəllimlər institutu “Xəbərlər”, 2011
 6. Alman dilinin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər, Məqalə, Naxçıvan müəllimlər institutu “Xəbərlər”, 2014
 7. Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində mühitin rolu, Məqalə, Naxçıvan müəllimlər institutu “Xəbərlər”, 2015
 8. Alman dilinin tədrisində qrammatikanın öyrənilmə metodu, Məqalə, Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu. “ Xəbərlər “,    №3
 9. Alman dilinin tədrisində qrammatika və fonetikanın öyrədilmə üsulları. Konfrans məqaləsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Xarici dillərin tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, s.75-77
 10. Alman-Azərbaycan əlaqələri, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, № 5, “Qeyrət” – 2018 səh. 228

“Kitabi-Dədə Qorqud”

 1. Xarici dillərin tədrisində müəllimlərin qarşısına qoyulan vəzifələr. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2014, № 4, s.124-125
 2. Abbasova K.M. “Bədii tərcümə Həmid Arzulu yaradıcılığında” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Konfrans materialı, Qeyrət, 2020
 3. Abbasova K.M. “Azərbaycan-Almaniya siyasi və ədəbi əlaqələri” Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası №01(102) , I cild, 2020, səh. 56-58
 4. Xarici dillərin tədrisində qarşıya çıxan çətinlıklərə metodik yanaşma təcrübəsindən, NMİ, Elmi əsərlər, 2021 № 3, səh 142-145