Sevinc Vaqif qızı Orucova  1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1990-ci ildə NDU-nun  İTMT fakultəsinin Məktəbəqədər ixtisası üzrə birinci kursa daxil olmuş, 1995-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən NDU-nun Pedaqogika və psixologiya kafedrasına müsabiqə yolu ilə müəllim təyin edilmişdir. 1997-2001-ci illərdə NDU-nun psixologiya üzrə aspiranturasında təhsil almışdır. 2003-cü ildə baş müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir, 2014 –ci ildən kafedranın dosentidir.

2007-ci ildə “Azərbaycan ailəsində oğlan-qız tipli münasibətlərin etnopsixoloji  xüsusiyyətləri” mövzusunda  dissertasiya işini müdafiə edərək psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru   alimlik dərəcəsi almışdır. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar müəllim”i fəxri adına layiq görülmüşdür. 2017-ci ildən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına rəhbərlik edir. 1 kitabın, 1 metodik vəsaitin və  30 – dan artıq elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Yaradıcı fəallığın psixoloji mahiyyəti. Elm –təhsil nəşriyyatı. Bakı 2011 (metodik vəsait)
 2. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində məşğələlərin səmərəli təşkilinin psixoloji və pedoqoji əsasları. NDU-nun Elmi əsərləri, 2012, №2 (46). 197-200.
 3. Yeniyetmələrdə özünüdərketmənin tədqiqi istiqamətləri. “Ümumi örta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları Naxçıvan, 24 noyabr 2012. 209-211.
 4. “Motivasiyanın psixologiyası”. Bakı, Elm-təhsil nəşriyyatı -2014. (Dərs vəsaiti)
 5. “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının müasir tələblər səviyyəsində analizinin psixoloji təhlili”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №4,2013. s.25-29
 6. “Təhsilin humanistləş­di­ril­məsinin şagird şəxsiyyəti­nin formalaşmasını təsiri və psixoloji təhlili” .Tədris prosesinin təkmilləşdi­ril­məsinin pedaqoji-psixoloji problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Naxçıvan -2013
 7. “Kiçik məktəbli yaşında yaradıcı fəallıq problemi” . Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə.Bakı -2013. s.52-59.
 8. “Təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi XXI əsr təhsilinin başlıca şərti kimi”. “Təhsil kurikulumları: nəzəri prob­lemləri” mövzusunda Respub­­lika kofransı NMİ 15 aprel 2014. s.135-137.
 9. “Kiçik məktəb yaşı döv­rün­də müəllim-şagird müna­si­bət­lərinin psixoloji xüsusiyyətləri”. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri №1(57) 2014. s.196-198.
 10. “Təlim-tərbiyə prosesində şa­girdlərin emosional vəsiyyə­tinin psixoloji məqamları”Müasir təlim  metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə  prosesində  tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (03 may 2014).
 11. “Təhsil şəxsiyyəti formalaşdırır”. “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika  konfransının matirialları  (24 aprel  2015)  NMİ 2015. s.7-9.
 12. “Ictimai fəallığın elmi-nəzəri tətbiqi”.   Azərbaycanda təhsil quruculuğunun  prioritetləri: müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi konfransın matirialları. Naxçıvan şəhəri 5-6 iyun 2015. s.273-275
 13. “Müəllim-şagird münasibətinin şagird  şəxsiyyətinə psixoloji təsir” . “Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilən Respublika  konfransının materialı (13 aprel 2016). s.21-23
 14. “Sosializasiya psrosesinin uğurlu gedişini təmin  edən psixoloji amilləri” Heydər Əliyev  94.Bakı 2017.s. 35-39.
 15. “Təlim fəaliyyəti tələbələrin idrak fəallığının  başlıca amili kimi” .“Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi- praktik konfransın materialları (05 may2017)NMİ “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2017. s.28-32.
 16. “Tədris   prosesində   nitq fəaliyyəti      mühüm komponent   kimi”.  “Təhsil kurikulumları : praktik tətbiqlər” NMİ “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2018.
 17. Yeniyetmələrdə özünüdərketmənin tədqiqi istiqamətləri. “Ümumi örta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları Naxçıvan, 24 noyabr 2012. 209-211.
 18. Şagird şəxsiyyətinin inkişafına müasir təlim metodlarının təsiri, NDU, 2021, Elmi əsərlər, N-2. 2021
 19. Fəaliyyət prosesində motivlərin təzahür xüsusiyyətləri, NMİ,elmi əsərlər N-3, 2021
 20. “Şəxsiyyətyönümlü təhsilin əhəmiyyəti”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər jurnalı. № 1, 2022
 21. Fəaliyyət prosesində motivlərin təzahür xüsusiyyətləri”. Naxçıvan Universiteti. Elmi əsərlər jurnalı. № 3, 2022
 22. Uşaqlarda iradənin inkişafı və tərbiyə edilməsi“Əbdül Əlizadə: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” respublika elmi konfransı, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı, 2023
 23. Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarının gənclərin milli-mənəvi tərbiyəsində rolu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə inkişaf mərhələləri: Rəqəmsallaşdırma və gələcək perspektivlər” mövzusunda I respublika elmi konfarnsı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 04-05 may
 24. Məktəb psixoloqunun şagirdlərlə qarşılıqlı münasibətinin ümumi xarakteristikası Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər seriyası, 2023