Vahid Məmməd oğlu Rzayev 1952-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şərur rayon Şərur qəsəbəsində anadan olmuş­dur. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin filologiya fa­kül­tə­si­­nin Azər­bay­can dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirmişdir. 1979 – cu ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Pedaqogika və psi­­xo­lo­giya» kafedrasına müəllim təyin edilmişdir. 1989- cu ildə “Zaqafqaziya xalqlarının pedaqoji əlaqələri (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru   alimlik dərəcəsi almışdır. 2000- ci ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun pedaqogika və psixologiya kafedrasında  dosent vəzifəsində işləyir. 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim”dir.  7 kitabın, 3 metodik vəsaitin və  100 – dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. “Murad Tutayuk”, Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri”, “Naxçıvanda qızların  təhsili tarixindən”, “XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda və İrəvanda məktəb və mədrəsələr”, “Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir” elmi-pedaqoji mühitdə rəğbətlə qarşılanmışdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

1.Zaqafqaziya xalqlarının pedaqoji əlaqələri tarixindən, Pedaqogika tarixinin      tədrisinin təkmilləşdirilməsi və tarixi-pedaqoji tədqiqatların təşkili   problemlərinə həsr edilmiş  Respublika elmi-metodiki konfransının materialları, Bakı,APİ,1984, səh.34-35

2.Zaqafqaziya pedaqoji əlaqələrində “Amanatlar məktəbi”nin rolu, Yenidənurma və Pedaqoji İnstitutda ümumi elmi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri (elmi-metodik konfransın materialları),Naxçıvan,1987, səh.210-212

 1. Tiflis Aleksandr Müəllimlər İnistitutunun Zaqafqaziya pedaqoji əlaqələrində rolu, Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnistitunun X elmi konfransının materialları, Naxçıvan,1989, səh. 63-66

4.Zaqafqaziya pedaqoji əlaqələrinin inkişafında İrəvan Müəllimiər Seminariyasının rolu Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət İnistitunun XI elmi konfransının materialları, Naxçıvan, 1990, səh.122-123

5.Pedaqogika tarixindən yoxlama yazı işlərinin mövzu, plan və ədəbiyyatı (Müştərək),  Bakı, APİ,1990,  49 səh.

 1. Dil tariximizə bir nəzər “Ana sözü” jurnalı,1990, №1, səh.30-32
 2. Школа Аманатов,«Молодость» jurnalı,1990, № 7, səh.33-34
 3. Amanatlar məktəbi,“Gənclik” jurnalı, 1990, № 9-10, səh.36-37

9.Amanatlar məktəbi haqqında“Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 1990,№ 6,səh.50-54 10.Azərbaycanda Y.A.Komenski yaradıcılıgının tədqiqinin bəzi məsələləri haqqında,“Y.A.Komenskinin pedaqoji görüşləri” (Ümumrespublika ali  məktəblərarası elmi praktik konfransın məruzə tezisləri), BDU, 1992, səh. 31-33 11.Y.A.Komenski ideyalarının klassizmlə bağlılığı və varisliyi, Y.A.Komenskinin anadan olmasının 400 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi- praktik konfransının tezsləri, Bakı,N.Tusi adına ADPU, 1992, səh. 27-28

12.H.Zərdabiyə aid bir sənəd, “Elm və həyat” jurnalı, 1992, № 10-12, səh. 23-24 13.Zaqafqaziya pedaqoji əlaqələrinin yaradılması və nkişafında Ə. Seyidovun xidmətləri, Professor  Ə.Y. Seyidovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş

respublika elmi-praktik konfransının tezisləri, Bakı, ADPU, 1992, səh. 31-32  14.Naxçıvan Müəllimlər Seminariyası Pedaqoji Universitetin Xəbərləri (Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası), Bakı, N.Tusi adına ADPU, 1997, №2, səh. 50-56

15.Tiflis Aleksandr Müəllimlər İnstitutu və onun azərbaycanlı məzunları, Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı, N. Tusi adına ADPU,1998, №1, səh. 48-52

 1. Zaqafqaziya pedaqoji əlaqələrinin tədqiqi tarixinə dair, Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, N.Tusi adına ADPU,1998, №1, səh. 129-135
 2. İlk seminaristlərdən biri,Y.Məmmədəliyev adına NDU, Elmi əsərlər, Naxçıvan, 2000, № 6. səh. 41-44
 3. A.Şaiq müəllim haqqında, Naxçıvan Özəl Universiteti professsor- müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransin materialları, Haxşıvan, 2001, səh. 25-27

19.XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda məktəb təhsili, Naxçıvan Özəl Universiteti professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransın materialları, Naxçıvan,2001, səh. 44-48

 1. Murad Tutayuk, Naxçıvan, “Qeyrət” mətbəəsi, 2001, 64səh.
 2. Ömür yazısı,Naxçıvan “Məktəb”nəşriyyatı, 200, 54 səh.

22.Fasiləsiz təhsil probleminin bəzi məsələləri, Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim –tərbiyə prosesində tətbiqi”mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2004, səh. 64-66

 1. Güney Qafqaz xalqlarının pedaqoji əlaqələri tarixindən (Müştərək), Bakı, Təhsil, 2004, 136 səh.

24.Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2004, Bakı, Təhsil, 2004, səh.

25.M.T.Sidqi şəxsiyyətin formalaşmasında əsas amillər haqqında, “Naxçıvan” İctimai-siyasi,ədəbi, elmi-publisistik jurnal,.Naxçıvan, 2004.№12 , səh. 137-139

 1. Fasiləsiz təhsilin prinsip və funksiyaları, Naxçıvan müəllimlər İnstitutunun

“Xəbərləri” Naxçıvan, 2005 ,№ 4, səh.87-90

27.Milli pedaqoji kadr hazırlığı tarixində Tiflis Akeksandr Müəllimlər İnstitutunun rolu, Naxçıvan Müəllimlərİnstitutunun“Xəbərləri”Naxçıvan,2006, № 3. səh.126-129

28.Buraxılış işini necə işləməli, Naxçıvan, Məktəb, 2006, 50 səh.

29.Pedaqogika tarixindən yeni dərslik, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, Naxçıvan, 2007, № 3, səh.13-19

 1. İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə buraxılış işləri: Mövzunun seçilməsi,mətnin hazırlanması və tərtibatı məsələləri, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007, səh.52
 2. Güney Qafqazda ictimai-siyasi şərait və təhsil (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). “Təhsil ocağı” (elmi, metodiki və publisistik jurnal), 2008, № 1, səh.76-86
 3. Güney Qafqazda ictimai-siyasi şərait və təhsil (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). “Təhsil ocağı” (elmi, metodiki və publisistik jurnal), 2008, № 2,səh.33-44
 4. Güney Qafqazda dünyəvi təhsil, milli və demokratik məktəb uğrunda mübarizə (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri), “Təhsil ocağı” (elmi, metodiki və publisistik jurnal), 2008, № 3-4, səh.114-131
 5. Ön söz, “Həzrəti Əlinin elm və tərbiyə haqqında fikirlər”, Bakı, ADPU – nun mətbəsi, 2009, səh.3-5

35.Sidqi irsinə düşən işıq, Ömrün illəri və əsərləri ( akademik İsa Həbibbəyli-60), Bakı, “Elm və təhsil” , 2009, səh. 515-518

 1. Ön söz, Azərbaycan romantiklərinin maarifçilik ideyaları, Bakı, “Elm və təhsil”,2009. səh. 3-5

37.Humanist pedaqogika, humanist müəllim simvolu Karl Rocers. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun“Xəbərləri” Naxçıvan,”Məktəb”, 2008, № 4, səh.17-24

 1. Yaşlıların təhsili ideyasının meydana gəlməsi və inkişafı, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”,Naxçıvan,”Məktəb”,2009, № 2, səh.16-19
 2. Yaşlıların təhsili konsepsiyasının meydana gəlməsi və formalaşma mərhələləri haqqında, “Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili: problemlər və perespektivlər”, Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2009, səh. 113-118
 3. Müəllim hazırlığında təhsil və özünütəhsil fasiləsiz təhsilin şərti kimi, “Pedaqoji kadr hazırlığı: problemlər, vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq simpozumun materialları, Naxçıvan, 2009, səh. 31-34
 4. Dəyərli vəsait, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ” Xəbərləri”, Naxçıvan, “Məktəb”, 2009, № 4,158-159
 5. Yaşlıların təhsilinin meydana gəlməsi və inkişafi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərləri”, Naxçıvan,”Məktəb”, 2009, №2, səh.16-19
 6. Müəllim-alim haqqında bir neçə söz, Müdirikliyə aparan yollar, Bakı, Elm və təhsil, 2010. səh. 266-268
 7. Test bankı, Maarif ixtisası üzrə magistr hazırlığı üçün, Bakı, 2010. 61 səh.
 8. Dəyərli tədris vəsaiti, Naxçıvan Müəllimiər İnistitunun Xəbərləri, Naxçıvan. ”Məktəb”, 2011, №3, səh. 111-112
 9. Təlim prosesində genetik imkanların reallaşdırılmasının biososial amilləri (Müştərək), Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası, Naxcıvan, “Qeyrət”nəşriyyatı, 2011, №2, səh.233-240

47.Ön söz,( p.f. d. Əsgərov Amilin “ Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi”, monoqrafiyası, Bakı, Elm və təhsil, 2011, səh. 4-6

 1. Alim, vətəndaş, şəxsiyyət, Professor Fərrux Rüstəmov, Bakı, Elm və təhsil, 2011, səh.388-392
 2. Sosial psixopedaqogikada istedadlı uşaqlar problemi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb”nəşriyyatı, 2011, №3, 12-113
 3. Ömür yazısı (İkinci nəşri), Naxçıvan, İdeya, 2012, səh.144
 4. Qavqazda təhsil islahatları və Naxçıvanda marifçilik hərəkatı (XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəlləri), Uluslararası ”Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası” simpoziumu , 18-21mart 2012, Tbilisi, 2012, səh.134-135

52.Pedaqogika tarixi elmi bilik sahəsi kimi,“Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 24 noyabr, 2012, səh. 277-278

53.Məmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığında məktəb və müəllim, Naxçıvan Müəllimlər  İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2012, № 3, səh. 9-16

54.İslam Səfərli-mənəviyyat çeşməsi Naxçıvan”, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2013, səh.126-134

 1. Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili xüsusiyyətləri (Müştərək), Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2013, 54 səh.

56.Pedaqogika tarixində tərbiyənin məqsədi problemi, “Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə” məcmuəsi, Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2013, səh.30-40

 1. “Lək-lək” jurnalında maarif və tərbiyə məsələləri, “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 6 dekabr, Naxçıvan,2013, Bakı,Mütərcim, 2013, səh.133-134
 2. Naxçıvanda qadın təhsili və tərbiyəsi tarixindən (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri), Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2013, səh. 32
 3. Maarif pərvanəsi, Naxçıvan,”Qeyrət” nəşriyyatı, 2014, səh. 68
 4. Kurikulum Azərbaycan təhsilinin konseptual modelidir,“Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları (15 aprel 2014) ,Naxşıvan, NMİ,2014, səh.141-143
 5. “Pedaqogika tarixi”ndən yeni dərslik, “Pedaqogika tarixi” və ya tarixin pedaqogikası, Prof. Fərrux Rüstəmovun “Pedaqogika tarixi” dərsliyi haqqında( Tərtibçilər: R. Əliyev, İ. İsayev), Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, səh. 155-165
 6. Qədim və Orta əsrlərdə Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişafı haqqında, Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Müəllim” nəşriyyatı, 2014. №4. səh. 219-217
 7. Pedaqoji fikrimizdə M. T. Sidqi mərhələsi, Məhəmməd Tağı Sidqi: taleyi və sənəti, Naxcıvan: Əcəmi, 2015
 8. Naxçıvan qəza məktəbinin ilk Azərbaycan dili müəllimi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin ”Elmi əsərləri”, Humanitar elmlər seriyası, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2015,
 9. Kurikulumların işlənib hazırlanmasına yeni yanaşmalar, “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları(24 aprel 2015), Naxçıvan,Naxçıvan “Müəllim”, 2015, səh.108-109
 10. Muxtariyyat ərəfəsi və muxtariyyatın ilk illərində Naxçıvanda məktəb təhsilinin vəziyyətinə dair “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan şəhəri, 5-6 iyun 2015-çi il,Bakı, Mütərcim, 2015, səh.340-342
 11. Polimədəni təhsil anlayışı haqqında, “Müasir təlim metodları və pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (5may), Naxçıvan,” Məktəb” nəşriyyatı,2015, səh. 87-89
 12. Professor Ibrahim Mollayevin həyat və yaradıcılıq yolu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Elmi əsərlər”,Humanitar elmlər seriyası, №5, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 201, səh.185-189
 13. Tiflis Nücəba məktəbi və Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2015, №1, səh.280-286
 14. Nəsrəddin Tusi yaradıcılığında əxlaqı saflaşdırma sənəti, Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi, Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 20-21noyabr 2015 ci il, səh. 67-70
 15. Naxçıvan qəza məktəbinin kitabxanası, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər,

Naxçıvan, “Nuh”, 2016, №1, səh.287-204

 1. “Kitabi-Dədə Qorqud”və pedaqoji düşüncəmiz, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, İctimai və humanitar elmlər seriyası,  Naxçıvan, “Tusi” 2016, № 1, səh.233-239
 2. Ilk Azərbaycan dili müəllillərindən biri, “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, 2016, № 1, səh.280-287
 3. Şəhriyar yaradıcılığında tərbiyə və məktəb, “Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik ”Respublika elmi konfransı,22 aprel 2016, Naxçıvan Dövlət Universiteti,Naxçıvan,”Qeyrət”, 2016 , səh. 74-79
 4. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələ, Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2016, 88 səh.
 5. Kalbalı xan və İsmayıl xan kəngərlilərin xeyriyyəçi-maarifçi fəaliyyəti haqqında,”Axtarışlar”, Naxçıvan, № 3, 2016, səh.178-184
 6. Sofiya Stasyuleviçin məktəbi, Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan şəhəri, 2016, səh.233-239
 7. Ön söz, Möllayev İ. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirləri təlim-tərbiyə haqqında, Bakı, 2016, səh.3-7

78.Naxçıvan qəza məktəbinin azərbaycanlı müəllimləri, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2016, № 2, səh.205-215

 1. I.I.Şopen İrəvan və Naxçıvan bölgəsinin məktəbləri haqqında, Naxcıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Müəllim” nəşriyyatı, 2016. №4
 2. Ekoloji tərbiyə: yaranma və inkişaf mərhələləri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017, № 1. səh.7-11

82.Ordubad normal ibtidai məktəbi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər,  Naxçıvan,   NDU, “Qeyrət”, 2017, №1,səh.157 – 163

83.XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və redaqoji fikir,Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017, səh. 60

 1. Rusiya Xalq Maarif nazirliyinin məktəb nizamnamələrində Naxçıvan qəza məktəbi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb”   nəşriyyatı, 2017, № 2, səh. 9-14
 2. “Məktəbi Tərbiyə” və onun varisi Naxçıvan rus-Azərbaycan məktəbi, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2017, №2, səh. 261-273
 3. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri), Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017, 262 s.
 4. Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedaqogika və psixilogiya kafedrası 50 ildə, Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 186 s.

88.Уставы Министерста Народного Просвещения России и  Нахичеванскоеуездное училище: возникновение и этапы  развития,“Гiлея”  Науковий вiсник, Киiв: Видавнитцтво Гiлея, 2017,  Випуск 125(№ 10), c.  151-154.

89.Cəlil Məmmədquluzadə və ictimai pedaqoji fikrimiz, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri,Naxçıvan:Qeyrət,2017,№5, səh.181-186

90.Məhəmməd ağa Şahtaxtlının pedaqoji görüşləri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017,  № 3. səh.8-14

91.Azərbaycan Demokratik Respublikası və Sovetlər dönəminin ilk    illərində   Naxçıvanda təhsilin vəziyyəti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2017, sh.9-13

 1. Kəngərli xanlarının Naxçıvanda və İrəvanda təhsil sahəsində xidmətləri, Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2017,  №6,  səh.101-105
 2. Azərbaycan dili müəllimləri üçün Ana dilindən gərəkli poetik  vəsait, “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi” j…, Bakı, 2017, № 2, səh. 78-79
 3. Ordubad şəhər məktəbi təhsil tariximizin səhifələrindən biri kimi, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2017, № 4, səh. 265-276
 4. Vaqif müəllim haqqında kiçik bir xatirə, Vaqif Məmmədov xatirələrdə, Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, səh. 55-58
 5. İdrakın bədii dərki, Naxçıvan, “Məktəb”, 2018, 35 s.
 6. Naxçıvanda kənd ibtidai məktəblərinin yaranması və inkişafı tarixindən, Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Nuh”, 2018, № 1, səh. 268-277
 7. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri), İkinci nəşri, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2018, 391 səh.
 8. Role of the Russian intelligentsia in formation and development of the enlightenment environment in Nakhchivan (XIX century and the beginning of the XX century), British journal for social and economic research, Volume 3,Issue , Februar 2018, pp.11-16

100.Mahammad Taghi Sidghis pedagogical heritage and his contribution in opening of native-language schools in Nakhchivan, Milton Studies Journal, USA-2018,Yolume 61, Special Issue 4,pp.127-147

 1. Nehrəm kənd ibtidai məktəbinin tarixindən, Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərə dövlət qayğısı, Bakı, ADPU-nin nəçriyyatı, Bakı, 2018, səh. 43-50
 2. XIX əsr rus Qafqazşünaslığı məscid məktəbləri və mədrəsə təhsili haqqında, Pedaqoji Univürsiteetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji elmlər seriyası, C. 66, № 4, Bakı,  ADPU-nin nəşriyyatı, 2018, səh. 324-335
 3. Rus ziyalıları və Naxçıvan maarifçilik mühiti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan,  “Məktəb”   nəşriyyatı, 2018, № 1, səh. 9-14
 4. Azərbaycan pedaqogika elminin yeni nailiyyəti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2018, № 2, səh. 110-112
 5. Naxçıvanda müəllim kadrları hazırlayan ilk təhsil oçağı, “Muxtariyyətın bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil” mövzusunda  28 iyul 2019-cu il tarixdə keçirilmiş respublika elmi konfransında məruzə, Naxçıvan, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,  2019

106. Naxçıvanda müəllim kadrları hazırlayan ilk təhsil ocağı, Naxçıvan dövlət

 1. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşlərinin tədqiqi: tarixi və müasir problemləri, NMİ 2021

108 1918-1924-cü illərdə Naxçıvanda təhsilin vəziyyəti haqqında, Qars Türkiyə, 30 oktyabr 2021