Bayramova Solmaz Musa qızı 1966-cı ildə sentyabrın 9-da Siyaqut kəndində anadan olmuşam. 1983-cü ildə orta təhsilimi başa vurub Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitunun “Pedaqogika və psixologiya (məktəbəqədər)”fakultəsinə daxil olmuşam.1987-ci ildə APİ-nin “Pedaqogika və psixologiya(məktəbəqədər)” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm.

1987-ci ildə təyinatla Y.Məmmədəliyev adına Dövlət Pedaqoji İnstitutuna göndərilmişəm.25.08.1987- ci il tarixdən 11.02.1988-ci il tarixədək İTPM kafedrasında müəllim işləmişəm.

1988-ci ilin may ayından 1995-ci ilədək “Pedaqogika və psixologiya”kafedrasında müəllim,1995-ci ildən indiyədək “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında baş müəllim işləyirəm. 22 elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş məqalələr.

 1. Müəllim şagid münasibət­ləri­nin psixoloji məsələləri. Y.H.Məmmədəliyev adına ADPİ XI elmi konfransın materialları Nax. 1990
 2. İdrak proseslərinin inkişaf etdirilməsində ekran vasitələrindən istifadə. İbtidai məktəb və m/q tərbiyə jurnalı Bakı 1991
 3. Y.A.Komenskinin məktəbə­ qədər tərbiyəyə dair ideyaları və ondan istifadə. N.Tusi adına Ped.Universitet.Bakı 1992.

4.Altıyaşlılarla işin elmi pedaqoji və psixoloji əsasları. Y.H.Məmmədəliyev adına NDU, 1992

5.Məktəbəqədər tərbiyə müəs­sisələrində televiziya veriliş­lərindən istifadə. Pedaqoji psixoloji elmlər seriyası №2 N.Tusi adına Pedaqoji

Universitet Bakı 1997

6.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak proseslərinin fəallaşdırılmasında TTV-dən istifadənin imkan və yolları. Elmi konfrans materialları.Bakı,2000

7.Uşaq bağçalarında diyarşünaslıq materiallarından istifadənin didaktik və tərbiyəvi imkanları. NDU, “Xəbərlər”,(Pedaqoji-Psixoloji elmlər seriyası),Naxçıvan,2000

8.Ailədəki münasibətlər sisteminin uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. N.Tusi adına Pedaqoji Unietversitin

“Xəbərləri”i,2000,No4

9.Məktəbəqədər tərbiyə müəssəsələrində diyarşünaslıq materialları vasitəsilə uşaqlarda vətənpərvərlik tərbiyəsinin formalaşdırılması təcrübəsindən N.Tusi adına Pedaqoji Universitetin  “Xəbərləri”,2000,No4

10.M/Q yaşlı uşaqların idrak proseslərinin fəallaşdırılmasın-da oyunların rolu. Naxçıvan Özəl Universiteti 2001

11.M/Q yaşlı uşaqların ətraf aləmlə tanışılığında diyarşünaslıq materiallarından istifadə. Elmi konfrans materialları.Bakı,2001

12.Hisslər və münasibətlər sisteminin formalaşması. Elmi tədris işinə nəşr edilmiş

konfransın materialları,2004.

13Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailə tərbiyəsinin psixoloji əsasları . Naxçıvan Müəllimlər İnustutu “Xəbərləri”,2005,No1

14.İdrak proseslərinin mahiyyəti və kiçik məktəbli yaş dövrünün xüsusiyyətləri. Azərbaycan məktəbi jurnalı,2009,No4

15.Deyl Karnegi və onun psixoloji sistemi . Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun “Xəbərləri”,2009,No4

 1. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində məşğələlərin səmərəli təşkilinin pedaqoji-psixoloji əsasları. Elmi konfrans materialları.Naxçıvan Dövlət Universiteti.2010
 2. Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində məşğələlərin səmərəli təşkilinin psixoloji və pedaqoji əsasları. Humanitar elmlər seriyası,No2.NDU,2012
 3. Ünsiyyət mədəniyyəti və onun formalaşması. Humanitar elmlər seriyası,No2.NDU,2013
 4. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak proseslərinin fəallaşdırılmasında əyani vasitələrdən istifadənin yolları. Beynəlxalq elmi konfransın magterialları.Naxçıvan müəllimlər İnstitutu.Naxçıvan,16-17 dekabr 2014
 5. Uşaqların məktəbə hazırlığının psixoloji əsasları. Elmi əsərlər,No8.NDU,2014
 6. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak proseslərinin fəallaşdırılmasında şifahi xalq yaradıcılığından istifadənin rolu və əhəmiyyəti. Humanitar elmlər seriyası ,No5.NDU,2015
 7. Yeniyetmələrlə ünsiyyətdə qarşıya çıxan psixoloji çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. Humanitar elmlər seriyası,No1.NDU,2019
 8. Uşaqlara qarşı zorakılıq və fiziki cəza psixi travmaların əsasıdır, Türkiyə, 5-6 noyabr 2021.
 9. Nizami Gəncəvi əsərlərində psixoloji görüşlər, NMİ elmi konfrans 2021