Taleh Fərman oğlu Xəlilov 01 oktyabr 1986-cı ildə Ordubad rayonun Tivi kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuş, 1992-2003-cü illərdə Tivi kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2007-ci ildə ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası”, 2011-ci ildə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanlığının “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasını fərqlənmə diplomları ilə bitirmişdir. 2007-2008-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2008-2009-cu illərdə Tivi kənd orta məktəbində müəllim, 2009-2013-cü illərdə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tərbiyə bölməsində metodist vəzifəsində çalışmışdır. 2013-2018-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlığında baş metodist və eləcə də, “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında 0,5 ştat müəllim və baş müəllim vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında tam ştat baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Taleh Xəlilovun 25-i xaricdə (Türkiyə, Qırğızıstan, Avstraliya, Rusiya, Ukrayna, İnquşetiya, Əfqanıstan, İtaliya) olmaqla, 62 elmi məqaləsi, konfrans materialı və tezisi, 1 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiyası, 1 tədris proqramı (magistr səviyyəsi üzrə), 1 beynəlxalq kitabı  (Türkiyə Cümhuriyyətində), yerli mətbuatda və internet saytlarında isə 200-dən artıq publisistik məqaləsi çap olunmuşdur.

2017-ci ildə “XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülü və inkişafı” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmiş və pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Beynəlxalq səviyyəli 2 konfransın Azərbaycan üzrə katibi, 15 beynəlxalq səviyyəli konfransın elmi və məsləhət şurasının üzvü, 3 beynəlxalq indeksli jurnalın redaksiya heyyətinin üzvü, 21 beynəlxalq indeksli jurnalın hakimi, 12 beynəlxalq indeksli jurnalın isə ixtisas üzrə redaktorudur.

Türk Dünyası Eğitimçiler Birliğinin üzvü, Uluslararası Böyük Eğitimçiler ve Özel Eğitimçiler Derneğinin fəxri üzvü, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneğinin üzvü və Naxçıvan təmsilçisi, Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğinin üzvü və Azərbaycan təmsilçisidir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Şurasının üzvüdür.

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı:

 1. Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyət amilinin rolu. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2010, № 1 (29)
 2. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirləri (M.H.Naxçıvani, M.Əhvədi) ailə tərbiyəsi haqqında. Respublika Elmi Konfrans. Magistrantların I regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Qeyrət, 2010
 3. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı xalq pedaqogikasının tükənməz bir xəzinəsi kimi. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2010, № 2
 4. Məktəbdə geyim mədəniyyətinin şagirdlərin estetik zövqünün formalaşmasına təsiri. Respublika Elmi Konfrans. Magistrantların X respublika elmi konfransının materialları, II hissə, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Sumqayıt, 2010
 5. Sinif-dərs sisteminin tarixinə müfəssəl baxış. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2011, № 1
 6. Şəxsiyyətin formalaşmasında mühitin və tərbiyənin rolu. Respublika Elmi Konfrans. Magistrantların I regional elmi konfransının materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Qeyrət, 2011
 7. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda qadın təhsilinin təşəkkülü. Məqalə. Təhsil Problemlər İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, Mütərcim, 2012, № 2
 8. XIX əsrin sonunda Naxçıvanda milli təhsilin inkişafında Məhəmməd Tağı Sidqinin “üsulu-cədid” (yeni üsullu) məktəblərinin rolu. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2012, № 1 (44)
 9. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda ana dili və əlifbanın inkişafında Məhəmmədağa Şahtaxtlının rolu. Məqalə. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Bakı, BDU, 2012, № 4
 10. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda mədəniyyətin səviyyəsi və maarifçiliyin inkişafina təsiri. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı, Təknur, 2012
 11. XIX əsrin sonunda Naxçıvanda maarifin inkişafı. Respublika Elmi Konfrans. “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Təhsil Problemlər İnstitutu, Bakı, Mütərcim, 2012
 12. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifınsəviyyəsi. Məqalə. Akademik Bakış Dergisi, sayı 36, Kırgızistan, Celalabat, 2013, № 22
 13. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda müəllim kadrlarının hazırlığı və maarifçiliyin inkişafında onların rolu. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2013, № 1 (52)
 14. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda yeni məktəb uğrunda mübarizə. Beynəlxalq Elmi Konfrans. “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2013
 15. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında İrəvan Müəllimlər Seminariyası məzunlarının rolu. Respublika Elmi Konfrans. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2013
 16. XIXyüzyılın sonuXXyüzyıl başlarındaNahçıvanda öğretmen kadrolarının hazırlığı. Məqalə. Bilim ve Kültür Dergisi, Cilt 02, sayı 06, Türkiye, İstanbul, 2014
 17. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülündə Qori Müəllimlər Seminariyası məzunlarının rolu. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2014, №1 (57)
 18. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafı. Beynəlxalq Elmi Konfrans. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyalarlı” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. Təhsil Problemlər İnistitutu, Bakı, Mütərcim, 2014
 19. XIX əsrin sonunda Naxçıvanda müəllim kadrlarının hazırlığı. Respublika Elmi Konfrans. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2014
 20. XIXyüzyılın sonu, XXyüzyılın başlarıNahçıvanda öğretimin ana dilinde yapılması için mücadele. Beynəlxalq Elmi Konfrans. 12.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1 Cilt, Türkiye,  İstanbul, 2014
 21. XIX yüzyilin sonu, XX yüzyilin başlarında Nahçivanda egitimin teşekkülü ve gelişimi. Məqalə. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı 3, Türkiye, Ankara, 2015
 22. Nahçivanda egitim (XIX yüzyilin sonu, XX yüzyilin başlarında). Məqalə. Avrasya Çalışmaları Dergisi, sayı 1, Australia, Klosterneuburg, 2015
 23. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda ana dili və dünyəvi məktəblərin yaranması. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2015, № 1 (66)
 24. XIX  əsrin  sonu  XX  əsrin  əvvəllərində  Naxçıvanda  mədəniyyətin inkişafında Məhəmməd Tağı Sidqinin ana dili məktəblərinin  Beynəlxalq Elmi Konfrans. “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. II hissə. Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə, 2015
 25. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda mədəni inkişafın maarifə təsiri. Respublika Elmi Konfrans. “Təhsil kurikumları:praktik tətbiqlər” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnistitutu, Naxçıvan, 2015
 26. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülü. Tezis. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı, II cild, Qafqaz Universiteti, Bakı, 2015
 27. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda dünyəvi məktəblərin yaranması və inkişafı. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, Mütərcim, 2015
 28. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülünü şərtləndirən sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi şərait. Respublika Elmi Konfrans. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2015
 29. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda qadın təhsilinin ümumi səciyyəsi və problemləri. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət,  2016, № 6 (74)
 30. Формирование и развитие идеи просвещения в Нахчыване в конце ХIX и в начале ХХ века. Məqalə. Педагогика и современность Научно-педагогический журнал, Москва, Нижегородскай, № 1 (21), 2016
 31. Nahçivan’da kültürün ve eğitimin gelişiminde ana dili okullarının rolü (XIX yüzyilin sonu-XX yüzyilin başlarnda). Beynəlxalq Elmi Konfrans. 13.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 1 Cilt, Türkiye, İstanbul, 2016
 32. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda mədəni inkişaf. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, № 1 (82)
 33. Naxçıvanda təlimin ana dilində aparılması ideyasının təbliğ olunmasında Məhəmməd Tağı Sidqinin rolu. Respublika Elmi Konfrans. “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Bakı Slavyan Universiteti. Bakı, 2017
 34. Образовательная и культурная ситуация в Нахчыване (В девятнадцатом веке и в начале двадцатого века). Beynəlxalq Elmi Konfrans. ХXIV Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире», Переяслав, Хмелъницкий, 2017, Выпуск 4 (24), Частъ 1
 35. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan maarifinin inkişafında Naxçıvan qəza və şəhər məktəblərinin rolu. Respublika Elmi Konfrans. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2017
 36. XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başlarında Nahçıvan’da mescid okulları ve medreseler. Məqalə. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 05, sayı 11, Türkiye, Ankara, 2017
 37. Nahçivan’da öğretimin ana dilinde yapılması uğrunda mücadelenin seçkin temsilcilerinden Mehmet Said Ordubadi. Beynəlxalq Elmi Konfrans. International Conference of Science, Türkiye, Ankara, 2017
 38. Nahçıvan’da eğitimin gelişiminde halk (köy) okullarının rolü. Beynəlxalq Elmi Konfrans. 15.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Tebliğler kitabı, Türkiye, İstanbul, 2017
 39. Образовательная и культурная ситуация. В Нахчыване в XIX-начале XX вв. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Материалы Международной научной конференции «Кавказоведение: история и современность», Ингушский, Магас, 2017
 40. Nahçıvan’da eğitimin gelişiminde halk (köy) okullarının rolü. Məqalə. INCISS Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Cilt 3, sayı 1, Türkiye, Nevşehir, 2018
 41. Sovyet Döneminde Nahçıvan’daki Eğitim Durumu. Beynəlxalq Elmi Simpozium. IV.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu. Azerbaycan, Bakü, 2018
 42. Naxçıvanda pedaqoji təhsilin inkişafında Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolu. Respublika Elmi Konfrans. “Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi”nə həsr olunmuş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Qeyrət, 2018
 43. Orta əsr mütəfəkkirləri şəxsiyyət tərbiyəsinin  məzmunu və vəzifələri haqqında. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2018, № 92
 44. 1936-1980 yıllarında Nahçıvanda okul ve pedaqoji bilimin gelişiminin temel yönleri. VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, “Young Scholars Union” between 4 to 6 September 2018 in Rome Sapienza University
 45. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin şəxsiyyət tərbiyəsi haqqında fikirləri. Dərs vəsaiti. Bakalavr səviyyəsi üzrə. Naxçıvan: Məktəb, 2019
 46. Ümumi pedaqogika. Proqram. Magistr səviyyəsi üzrə. Naxçıvan: Məktəb, 2019
 47. Müasir şəraitdə şəxsiyyətin formalaşması prosesində tarixi-nəzəri fikrin öyrənilməsinin əhəmiyyəti. Məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2019, № 1 (98)
 48. Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda müəllim kadrlarının hazırlığı. Respublika Elmi Konfrans. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi”nə həsr olunmuş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, Qeyrət, 2019
 49. Nahçivan’da pedagojik eğitimin gelişiminde Ordubad ilkokulu’nun rolü. Məqalə. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, sayı 63, Türkiye, Ankara, 2019
 50. Milli lider Haydar Aliyev’in eğitim ve terbiye ile ilgili görüşleri. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Hoca Ahmet Yesevi 1.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Türkiye, Adıyaman, 2019
 51. Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda ali və ortaixtisas təhsilin inkişafi məsələsi. Respublika Elmi Konfrans. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi”nə həsr olunmuş “Muxtariyyətin bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2019
 52. Özerklik döneminde Nahçivan’da eğitimin durumu. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Hoca Ahmet Yesevi 2.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Türkiye, Erzurum, 2019
 53. Kurikulumun yaranması və inkişafı məsələsi. “Ümumi təhsildə kurikulum: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan, Məktəb, 2019
 54. Nahçivan’da eğitimin gelişmesinde kaza okullarının öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolü. Beynəlxalq Elmi Konfrans. 8th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Afghanistan, Kabul, 2019
 55. Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında Cəlil Məmmədquluzadənin rolu. Respublika Elmi Konfrans. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubleyinə həsr olunmuş “Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2019
 56. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin rolu. Respublika Elmi Konfrans. “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda keçirilmiş konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2019
 57. Bağımsızlık döneminde Nahçıvan’da eğitimin durumu. Məqalə. Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Yıl: 3, Sayı: 5, Aralık 2019
 58. Azerbaycan’da ders programı oluşturma, içerik ve uygulaması. Tezis. 3rd International Zeugma Conference On Scientific Researches, Turkey, Gaziantep, 2019
 59. Bağımsızlık döneminde Nahçıvan’da yüksek eğitimin durumu. Tezis. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, Muğla, 2019
 60. Celil Memmedguluzadenin aydınlanma fikirleri. Tezis. 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, Şanlıurfa, 2019
 61. Özeriklik döneminde Nahçıvan’da eğitimin oluşumu və gelişimi. Tezis. International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, Turkey, Bursa, 2019
 62. İnovasyonun kökenleri (Eğitimde inovasiya: Azerbaycan uygulaması). Beynəlxalq kitab. Ankara, Gazi kitab evi, 2020
 63. Yüzyılın sonlarında kabul edilen ilk eğitim yasası ve eğitim reformu. Beynəlxalq Elmi Konfrans. Hoca Ahmet Yesevi 3.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Türkiye, Adana, 2020
 64. Özerlilik dönəmində Naxçıvan və Ordubadda pedaqojik teknik okulların açılışı ə fəaliyyətləri, NDU, 5-6 noyabr 2021
 65. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında şəxsiyyətin formalaşması haqqında fikirlər, NMİ,elmi əsərlər N-3, 2021
 66. Hibrit təhsilin mahiyyəti və məzmunu, NDU onlayn elmi konfrans
 67. Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsinə tarixi-nəzəri baxış, NMİ 21 may 2021.
 68. Stages of development of education in Nakchivan during the period of Autonomy.June 1-2, 2021, NDU
 69. Положение образования в Нахчивание в период Азербфйвжанской Народной Республики с 1918-1920 г.Научный журнал.2021
 70. Development of education in Nakhchivan during the autonomy, Pedaqoqika, Science and Education, Наука и образование05.2021, N-2 Distant təhsil: mahiyyəti və əhəmiyyəti, NMİ Elmi əsərlər, N-2, 2021
 71. Развитие образования в различных сферах образования в Нахчыванской Автономной Респувлике в период независимости.Актуальные научные исслодование в современном мире.журнал.выпуск 3 mart 2021. Sicience. İN.UA
 72. Education in Nakhcivan: Stages of development and future Perspectives. Bulletin of science and practice.5 may 2021
 73. “Özerklik döneminde Nahçıvan” da Genel Eğitimin Gelişimi (1991-2014). Ulusal Eğitim Dergisi., Cilt: 2, sayı 8 kasım-Zefer günü. 2022
 74. .“Formation and Development of education in Nakchivan (end of the XIX century- the early XX century)”. Contuning professional education” Theory and Pracite. 2022.1.12
 75. ” Özerklik döneminde Nahçıvan” da Genel Eğitimin Gelişimi (1991-2014)”. Education and Youth Research. 2022
 76. “Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında İrəvan Müəllimlər Seminariyası məzunlarının rolu” NDU. 2022
 77. “Muxtariyyət dövründə Naxçıvanda ali və orta ixtisas təhsilinin inkişafı”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Peşə təhsili və insan kapitalı. Cild 5 , № 2, 2022, s. 38-41
 78. Development of General education in Nakchivan during the Autonomu Period (1991-2014). 10-12 November 2022, in İzmir, Turkiye
 79. “Bağımsızlıq yıllarında okul öncəsi eğitim kurumlarının gelişimi”. İdentity Crisis: World at a cross road. Volume 2. Delhi-11.0086, 2022
 80. ”Ömrün müdriklik çağı”. Azərbaycan müəllimi. 05.2022
 81. ”Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülündə İrəvan Müəllimlər seminariyası məzunlarının xidmətləri”.
 82. Azərbaycan müəllimi. 09.12.2022 “Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülündə İrəvan Müəllimlər seminariyası məzunlarının xidmətləri”. Şərq qapısı. 12.12.2022
 83. Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülündə İrəvan Müəllimlər seminariyası məzunlarının xidmətləri”. ARAN TV. 10.08.22
 84. Алиэва Вусала,Халилов Талех. Перша национальна семинария:Казахська учительська семина-рия Actual scientific research in the world, İnternational science journal, İssue 4 (96). Part 2. Pereislav, 2023, s.18-23
 85. Taleh Xəlilov, Nuray Məmmədova. 1. Formation and development of pedagogical education in Nakhchivan. 1. Almaniya, LAP LAMBERT nəşriyyatı, 2023
 86. Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının inkişafında Hüseyn Cavidin rolu. Peşə təhsili və insan kapitalı, Cild 6, N 1, 2023. S.30-34
 87. İrəvan müəllimlər seminariyasının naxçıvanlı məzunlarının maarifçilik fəaliyyəti Naxşıvan Dövlət Universiteti-İraəvan müəllimlər seminariyası—140, Qeyrət nəşriyyətı, 2023, s. 131
 88. Heydər Əliyevin təhsil-tərbiyə haqqında fikirləriÜmummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə inkişaf mərhələləri: Rəqəmsallaşdırma və gələcək perspektivlər” mövzusunda I respublika elmi konfarnsı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 04-05 may ctice.5 may 2021