Mehparə Kamran qızı Əhmədova 1969-cu il avqust ayının 21-də Naxçıvan şəhəri, Şərur rayonunun Ələkli kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Texniki təlim fakültəsinin “Ümumi texniki fənlər” ixtisasına daxil olunmuş və 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mühəndis pedaqoji fakültəsinin “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisasını bitirmişdir. 01 aprel 1999-cu il tarixdə “Naxçıvan” Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 05 iyun 2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin “İfaçılıq” kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 01 oktyabr 2015-ci ildə tutduğum vəzifədən azad edilib, Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşam. 18 dekabr 2015-ci il tarixdə həmin vəzifədən azad olunub, Pedaqoji fakültənin tyutoru vəzifəsinə (analıq məzuniyyəti yerinə) təyin olunmuşam. 2017-cil dekabr ayının 2-də “Məmməd Araz irsində pedaqoji ideyalar” mövzusunda pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi (5804.01) almaq üçün müdafiə etmişdir. 11 may 2018-ci ildə (protokol №16-K) pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışam. 12 sentyabr 2018-ci il tarixdə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına 0,5 ştat müəllim təyin olunmuşdur. 11 mart 2019-cu ildə Pedaqoji fakültənin tyutoru vəzifəsindən azad olunmuş, 18 mart 2019-cu il tarixdə isə “Elektron sənəd dövriyyəsi” üzrə inspektor vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Sentyabr 2019-cu il tarixdə “Elektron sənəd dövriyyəsi” üzrə inspektor vəzifəsindən azad edilib, həmin tarixdən  “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına 1 ştat müəllim təyin olunmuşdur. Pedaqoji ixtisasların bakalavr hazırlığı üçün “Pedaqogika” fənnindən 1 proqramın, 9 elmi məqalənin və 6 konfrans (respublika və beynəlxalq) materialların müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Məmməd Araz yaradıcılı­ğın­­da vətəndaşlıq tərbiyə­sinin mahiyyəti və vəzifələ­ri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun “Xəbərlər”i, “Məktəb” nəş­riy­yatı, Naxçıvan, 2011, №4 (28), s.51-55
 2. Məmməd Araz şeirlərində vətənpərvərlik tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun “Xəbərlər”i, “Məktəb” nəş­riy­yatı, Naxçıvan, Cild:8 №1, 2012, s.33-36
 3. Məmməd Araz yaradıcılı­ğın­da gənclərin vətəndaşlıq ruhunda tərbiyəsinə hazır­lıq məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universite­tinin  Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan 2012, №2 (46), s.207-209
 4. Məmməd Araz yaradıcılı­ğın­da əxlaq tərbiyəsinə baxış. Heydər Əliyev 89, Mü­a­sir tə­lim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi möv­zusuna həsr edilmiş elmi-praktik respublika konfransın materialları (04 may 2012) NMİ, s.128-130
 5. Ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsi Məmməd Araz yaradıcılı­ğın­­da. Müasir təlim me­todları və yeni pedaqoji texnologiyaların tə­lim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik respublika konfransın materialları (07 may 2014) NMİ, 118-120
 6. Məmməd Araz yaradıcılı­ğın­da mənəvi tərbiyənin pedaqoji-psixoloji əsasları. Azərbaycan Respublikası Təh­sil Problemləri İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, “Mürtəcim” nəşriyyatı, Bakı, 2014, 136-139
 7. Məmməd Araz irsinə Heydər Əliyev məhəbbəti. Tədris prosesinin təkmilləşdi­ril­­məsi və müasir təhsil kon­sep­siyaları. Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­ri­al­ları . Naxçıvan şəhəri, 16-17 dekabr 2014, s. 267-268
 8. Arazın yaradıcılı­ğı və maarifçilik fəaliyyəti. Naxçıvan Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2015, №1 (66), s.81-85
 9. Məmməd Araz şeirlərində vətəndaşlıq tərbiyəsi prob­leminə baxış. Naxçıvan Müəllimlər İnstitu­nun Xəbərləri, “Məktəb” nəş­riy­­yatı, Naxçıvan, Cild 11, №1, 2015, s.53-55
 10. Məmməd Araz şeirlərində yeniyetmə yaşının xüsusiy­yət­lə­ri­nin vətəndaşlıq tər­biyəsində nəzərə alınması. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların tə­lim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Res­publika konfransın ma­terialları (05 may 2015) NMİ, s.132-136
 11. Məmməd Arazın “Atamın kitabı” poemasında mənəvi tərbiyə məsələləri. Azər­baycanda təhsil quruculu­ğu­nun prioritetləri: Müasir yanaşmalar. Beynəlxalq elmi kon­­fransın materialları. Naxçıvan şəhəri, 5-6 iyun 2015, s.351-352
 12. Формирование и развитие морально-нравственных качеств обучающих­ся на основе изучения педагоги­ческого наследия и твор­чества Мамеда Араза. Известия высших учеб­ных заведений поволжский реги­он. Гуманитарные науки. Пензерского государственно­го университета, г.Пенза, №1, (33), 2015 г., с.231-241
 13. Yeniyetmələrin vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsində Məmməd Araz şeirlərinin rolu. Naxçıvan Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri, “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2016, №4 (78), s.28-31
 14. Məmməd Araz yaradıcılı­ğı ailədə yeniyetmələrə vətən­pər­vərlik hisslərinin aşılan­ması vasitəsi kimi. Azər­baycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaş­ma­lar. Beynəlxalq elmi kon­­fransın materialları. Naxçıvan şəhəri, 25 noyabr 2016, s.97-98
 15. Pedaqoji ixtisasların bakalavr hazırlığı üçün “Pedaqogika” fənnindən proqram. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2019
 16. Məmməd Araz yaradıcılığında ana dilinə məhəbbət tərbiyəsi, Pedaqogika, N-1, 2021
 17. Məmməd Arazın “Atamın kitabı” poemasında əməyə münasibət tərbiyəsi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu, elmi əsərlər cild88 N-1 , 2021