Solmaz Rafiq qızı Cabbarova 1982-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1999 -2003-cü ildə Naxçıvan özəl Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2003-2005-ci illərdə NDU-nun pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir. 2016-ci ildən NDU-da Pedaqogika  və psixologiya kafedrasında  müəllim işləyir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır.

 

 

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Məktəblə ailənin əlaqə formaları və onların uşaqların tərbiyəsi işində əhəmiyyəti. Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı  №3 (11) 2007 s.30-33
 2. Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında təhsil-tərbiyə məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı, № 4 (24), 2010, səh.24-26.
 3. Uşaqların ailədə əmək tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər” jurnalı Cild 8 №2. 2012. s.13-15.
 4. Ömər Faiq Nemanzadə: Ana dili və onun tədrisi haqqında. Magistrantların V Elmi Konfransı, Sumqayıt, 2005, s.481-483.
 5. Kitab oxumağı sevək və övladlarımızada sevdirək. Müasir təlim tərbiyə metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş konfrans materialları.Naxçıvan Müəllimlər    İnstitutu. 2011.s.60-63.
 6. Məmməd Araz yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələləri. Müasir təlim tərbiyə metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş konfrans materialları.NMİ. 2011.s.15-17.
 7. “Ailədə milli adət-ənənələrlə tərbiyə”.  Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2013. II cild.
 8. “Uşaqların tərbiyəsində valideyn məsuliyyəti haqqında”. Naxçıva Müəllimlər İnstitutu. Konfrans materialı. 2014
 9. “Uşaqların tərbiyəsi işində ailənin rolu”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 2. 2017
 10. “Kitabi-dədə Qorqud dastanında ailə məsələləri” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017
 11. “Ailə tərbiyəsi: yaranması və inkişaf mərhələləri”. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” №6, 2016
 12. Uşaqların tərbiyəsində valideyn məsuliyyəti haqqında. Tezis 2016
 13. “Ailədə uşaqların əxlaq tərbiyəsinin formalaşdırılması məsələləri” Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 2. 2017
 14. Azərbaycan nağıllarının uşaqların tərbiyəsinə təsiri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər. № 4. 2017
 15. “Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsrəddin Tusinin ailə övlad haqqında fikirləri”. Elmi-praktik konfrans Naxçıvan müəllimlər İnstitutu. 5 may 2017
 16. Əvhədi Marağa­lının “Cami-Cəm” poemasın­da övlad tərbiyə­si məsələləri. Azərbaycan Respubli­kası­nın Təhsil institutunun El­mi əsərləri. Bakı, 2018, Cild 85, №1, s.156-158 məqalə
 17. О возможности для педагогики семейства для обучения семъи. ISCIENCEАктуальные научные исследования в современном мире. 5 Октябрь 2018 г.  Выпуск 10(42) ч. s33-35 məqalə
 18. Valideyin nümunəsinin ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri.«Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: Müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Naxçıvan şəhəri, 25 noyabr 2016,    s. 88-89
 19. Pedagogical problems of family education. The scientific metod. Warshawa,  Poland, 2017, №10, s. 45-49
 20. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmə. “Ümumtəhsildə kurrikulum islahatları, nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”  müvzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfrans. NMİ, 05-06 aprel 2019, s.67-68
 21. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığında vətənpərvərlik tərbiyəsi.“Elmi iş” (humanitar elmlər üzrə aylıq beynəlxalq elmi  jurnal) 2019, №3(4), s.42-43
 22. Valideynlərin pedaqoji biliklərə yiyələnməsində məktəbin rolu. “Təhsil-tədqiqat-innovasiya”  Doktorant və magistrantların I Regional elmi konfransı. NMİ, 2019
 23. Uşaqların ailədə estetik tərbiyəsinin əhəmiyyəti və təşkili. Al-Farabi 5 Beynəlxalq Sosial Elmər konfransı. Bakı,2019, s.197-200
 24. Beşyaşlıların məktəb təliminə hazırlığında multimedia vasitələrindən istifadənin yolları, NDU, Elmi əsərlər. 2021
 25. Məktəbəqədər təhsil proqramının yaradılması və təkminləşdirilməsi tarixi barədə, NMİ, Elmi əsərlər, N-4
 26. Beşyaşlıların məktəb təliminə hazırlığının əhəmmiyyəti. Elmi əsərlər N 1. 2022
 27. Ali məktəbdə gələcək müəllimin professional hazırlığı pedaqoji problem kimi. ”Müasir mərhələdə müəllim hazırlığının aktual məsələləri: uğurlar və çağışışlar”. 2022
 28. Valideyn nümunəsinin ailə tərbiyəsinin səmərəliliyinə təsiri”. 11.14.22\
 29. Xalq oyunlarından istifadənin məktəbəqədər yaşlı uşaqların məktəb təliminə hazırlığında rolu Naxçıvan Universiteti-“Elmi əsərlər” jurnalı, 2023, N1
 30. Steam təhsilinin məktəbəqədər təhsil müsəssisələrində əhəmiyyəti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə inkişaf mərhələləri: Rəqəmsallaşdırma və gələcək perspektivlər” mövzusunda I respublika elmi konfarnsı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 04-05 may