Tünzalə Əliyeva Rəşid qızı 1969-cu ildə Naxşıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakultəsinin İTPM əlavə təsvir incəsənət ixtisasını bitirmişdir. Həmin ildən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışır. Və saathesabı yolu ilə dərs deyir. 2008-ci ildən “Təsviri qabiliyyət təlim prosesində kiçik yaşlı məktəblilərin psixi inkişafının mühüm vasitəsi kimi” mövzusunda dissertasiya üzərində çalışır. 20 yaxın elmi məqalınin müəllifidir.

 

    Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Ailədə psixoloji iqlim. NDU “Xəbərləri”. 2005

2.AZərbaycanda qadın-ana etnopsixologiyasının xüsusiyyətləri. Körpə jurnalı. 2005

3.Təsviri qabiliyyətlər məktəblilərin psixi inkişafının əsas amili kimi. Elmi xəbərlər. Gəncə.2010

4.Psixi inkişafda təsviri qabiliyyətlərin rolu. “Xəbərlər”. Gəncə.2010

5.Təlim prosesində kiçik məktəblilərdə təsviri qabiliyyətlərin inkişaf xüsusiyyətləri. Elmi xəbərlər N4. Bakı.2010

6.Kiçikyaşlı məktəblilərin təsviri qabiliyyətlərinin inkişafında təbiət gözəlliklərinin rolu. Bakı.2011

7.Psixologiyada təsviri qabiliyyətlərin tətbiqi tarixi. Naxçıvan.2012

8.Kurrikulum Azərbaycan təhsilinin konseptual modelidir. Respublika elmi-konfransının materialları. NMİ.2014

9.Kiçikyaşlı məktəblilərin yaradıcılıq qabiliyyətlərinin xarakteristikasına dair. Beynəlxalq konfrans materialları. Naxçıvan.2015

10.Kurrikulumlarda təlim forması və metodlarının müəyyənləşdirilməsi .Respublika elmi-konfransının materialları. NMİ.2015

11.Kiçik məktəbyaşlı uşaqların təsviri fəaliyyətlərinin xüsusiyyətləri. NMİ.2015

12.Nəsrəddin Tusinin görüşlərində əxlaqi sərvətlər və uşaq psixologiyası məsələləri. Beynəlxalq konfrans materialları. Naxçıvan.2015

13. Təsvirisənət üzrə məşğələlərdə 5-10 yaşlı uşaqların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, NMİ elmi əsərlər, N_3.2021