Kübra Quliyeva Ramiz qızı 1995-ci il fevralın 4 də Naxşıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2012-2016 cı illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun İSM ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2016-2018- ci illərdə isə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2018-ci il 04 aprel tarixdən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 2 Naxçıvan Dövlət Universitetində 018-ci il 01 iyun tarixindən isə Pedaqoji fakultənin “Məktəb tarixi ” kabinəsinin müdiri vəzifəsində işləyir. Və saathesabı yolu ilə dərs deyir. 10 yaxın məqalınin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Təhsil-tərbiyə məsələlərində müəllimin başlıca rolu.”Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. NMİ “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıva.2017

  1. Didaktika anlayışı və görkəmli pedaqoqların didaktika ilə bağlı baxışları, görüşləri. Bakı.2017

3.Qüsur, əngəl bədəndə deyil, beyində və zehindədir. NMİ xəbərləri. “Məktəb” nəşriyyatı.2018

4.Kollektiv tərbiyə və onun əsas mahiyyəti. Naxçıvan, NDU “Qeyrət”.2018

5.Qədim yunan mədəniyyəti, dahi şəxsiyyətləri və onların elmə verdikləri başlıca töhfələr. Naxçıvan, NDU “Qeyrət”.2019

  1. Uşaqların düzgün tərbiyə olunması prosesinə pedaqoji aspektdə yanaşmalar. Naxçıvan, NDU “Qeyrət” .2019
  2. Dahi yazar, görkəmli dramaturq, böyük ədib Mirzə Cəlil irsinin tədqiqinə dair. Respublika elmi konfrans materialları.2019.
  3. Maarifpərvər, ziyalı Ömər Faiq Nemanzadənin Molla Nəsrəddin jurnalında ictimai-pedaqoji fəaliyyəti. 29 oktyabr, 2021, Ankara, Türkiyə
  4. Dünyanın ən dəyərli xəzinəsi, bəşər cəmiyyətinin ən böyük nailiyyəti: Kitablar, Gəncİlk təşkilatı, 6 mart 2021-ci il
  5. Ö.F.Nemanzadənin milli məktəblər haqqında fikirləri. NDU, Elmi əsərlər. N-2, 2021
  6. Nizami Gəncəvi irsində tərbiyə məsələləri, NMİ, 2021. N-3