İRADƏ VƏTƏN qızı BAĞIROVA

İradə Vətən qızı Bağırova 1975-ci ildə Babək rayon Xal-Xal kəndində anadan olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə Babək rayon Xal-Xal kənd orta məktəbində təhsil alaraq həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmiş, 1992-95-ci illərdə Pedaqoji Kollec bitirmiş, 1995-97-ci illərdə Xal-Xal kənd orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsinə daxil olmuş, 2001-ci ildə bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-2011-ci illərdə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında laborant və saathesabı müəllim işləmişdir. 2008-ci ildən “Naxçıvan” Universitetində müəllim, 2014-cü ildən isə “İdarəetmə” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. 2011-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyati və menecment” kafedrasının müəllimidir. 2011-ci ildə  İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2018-ci ildən “Dünya iqtisadiyyati və menecment” kafedrasının dosentidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 

 1. Azərbaycanın gömrük xidmətində narkomaniyaya qarşı mübarizə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2006. s.82
 2. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafının əsas meyilləri və makroiqtisadi göstəricilərin təhlili. NDU, 2007.
 3. Regional sosial-iqtisadi inkişafda gömrük xidmətinin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan-2008, 71
 4. Xarici iqtisadi əlaqələrin idarə edilməsində gömrük işinin rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan, 2008
 5. Gömrük işi  regionda aqrar sahənin stimullaşdırıcı amili kimi .“Naxçıvan MR-də aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri” (Elmi konfrans), Naxçıvan-2008.99
 6. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük xidməti və fiskal vergilərdə onların  rolu, NDU, “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti”, (Beynəlxalq elmi konfrans), Naxçıvan-2009. s.95
 7. Развитие научно-технического сотрудничества в системе современных международных отношений. Международный научный журнал.№1, Москва: «Спектр», 2009.
 8. İqtisadiyyatda inflyasiya   və onun tənzimlənməsinin tədrisi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.  № 4(20), Naxçıvan, 2009.
 9. Gömrük işi Naxçıvan MR-in xarici əlaqələrinin tənzimləyici amili kimi.NDU, Elmi əsərləri, №2(34), Naxçıvan, 2010.
 10. Формирование и развитие экономических отношений Азербайджанской Республики с Европейским союзом.Молодой ученый, ежемесячный научный журнал. Чита: Издательство «Молодой ученый», 2011, №7(30).
 11. Gömrük işinin təşkilində iqtisadi təhlükəsizliyin və milli  mənafelərin dövlət tənzimlənməsi. NDU, Elmi əsərlər, № 2(39), Naxçıvan, 2011.
 12. Sahibkarlığın inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, cild 7, №3, Naxçıvan, 2011.
 13. Особенности международных и социально-экономических отношений Нахчыванской Автономной Республики. Международный  научный журнал.№ 5, Москва: “Спектр”, 2011.
 14. Əqli mülkiyyət və elektron ticarətin iqtisadi inkişafa təsir amilləri. Elmi-praktiki konfrans. Gəncə, 2012.
 15. Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2012.
 16. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması inkişafın əsas amilidir. NDU. 2012.
 17. Praktik audit. Fənn proqramı. NÖU. Dizayn və poliqrafiya mərkəzi.Naxçıvan, 2013.
 18. Heydər Əliyev və gömrük siyasəti. NDU, Elmi əsərlər, № 2(58),  Naxçıvan, 2014.
 19. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya və regional inkişaf. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2014.
 20. Proqram. NÖU, Dizayn və poliqrafiya mərkəzi. Naxçıvan, 2014.
 21. Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi. NDU, Elmi əsərlər, № 9 (65), Naxçıvan, 2014.
 22. Naxçıvan iqtisadi rayonunda  innovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasəti və onuntənzimlənməsi. Tezis.“Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri” (Elmi-praktiki konfrans), 28 noyabr 2014, Naxçıvan, 2015.
 23. Heydər Əliyevin Naxçıvan MR sənayesinin inkişafında rolu. NDU, Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı elmi- praktik konfrans), 10 aprel 2015-ci il. Naxçıvan – 2015. s. 38
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi yüksəlişində xarici ticarət siyasəti. NDU, Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı (Beynəlxalq konfransın materialları) Naxçıvan – 2016. s.102
 25. Maliyyə bazarları. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 26. S/F. Strateji planlaşdırma. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 27. S/F.  Bank uçotu. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 28. S/F. Milli mühasibat uçotu standartları. Həmmüəllif. T.Abbasov. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 29. Beynəlxalq uçotda hesablar sistemi. Həmmüəllif. T.Abbasov. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 30. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin inkişafında nəqliyyat sektorunun rolu. NU, Elmi əsərlər, № 2 (5), Naxçıvan, 2017.
 31. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dayanıqlı inkişafında Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyasının rolu. NU, Elmi əsərlər, №  3 (6), Naxçıvan, 2017.
 32. Xarici iqtisadi əlaqələrin sahibkarlığın inkişafına təsiri və iqtisadi təhlükəsizliyin təminedilməsinin zəruriliyi. NU, Elmi əsərlər, № 4 (7), Naxçıvan. 2017.
 33. Milli iqtisadiyyatın inkişafında turizm sektorunun rolu və əsas istiqamətləri. NDU, İqtisad Fakültəsi. Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı (Elmi konfransın materialları) Naxçıvan, 22 aprel 2019.
 34. Güclü investisiya və biznes mühitinin Azərbaycanın iqtisadi inkişafı prosesində əhəmiyyəti. NU, Elmi əsərlər, № 1 (12), Naxçıvan, 2019.
 35. Ulu öndər H. Əliyevin strategiyası Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının əsas təməlidir. NDU, İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi. İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun aktual problemləri (Elmi  konfransın materialları) Naxçıvan –14 noyabr 2019. 120s.
 36. Maliyyənin müasir problemləri. Fənn proqramı. “Naxçıvan” Universiteti – 2019
 37. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyada iştirakı və milli mənafelərinəlaqələndirilməsi problemləri. “Naxçıvan” Universiteti, 2019.
 38. İstehsalat təcrübəsinin gündəliyi. Metodik vəsait. “Naxçıvan” Universiteti, 2019.
 39. Azərbaycanın istehlak bazarının formalaşmasında yerli istehsalın və xarici ticarət iqtisadi əlaqələrin təsirləri. “Naxçıvan” Universiteti – Elmi Əsərlər, №  3 (14), Naxçıvan –  19-27s.
 40. İstehsalat təcrübəsinin gündəliyi. Metodik vəsait. “Naxçıvan” Universiteti –   2019
 41. Naxçıvanın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən aparıcı sahələr  və prioritet hədəflər. Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər, № 4 (19), Naxçıvan –  27-30 s.
 42. Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri. Fənn proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2020
 43. Regional idarəetmədə strateji tərəfdaşlıq. Fənn proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2020
 44. Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin fəaliyyətinə mane  olan  amillər və onların həlli yolları. NU, Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan (Beynəlxalq elmi konfransın materialları) 22-23 oktyabr 2020-ci il,  Naxçıvan. 367-372 səh.
 45. İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasında intellektual mülkiyyət zəruri amil kimi. Naxçıvan dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər  1995-2020 (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). 2021-ci il,  Naxçıvan. 52-56 səh.
 46. Dövlətin büdcə xərclərinin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi yolları. “Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər. 2021
 47. Regional idarəetmədə strateji tərəfdaşlıq. Metodiki göstərişlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2021
 48. İşgüzar yazışmalar. Metodiki göstərişlər. “Naxçıvan” Universiteti – 2021
 49. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına regional yanaşma. NDU, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi: Yerli istehsal və uğurlu nəticələr” mövzusunda Respublika Konfransı. Naxçıvan – 2021. 33-41 s.
 50. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyaların maliyyələşdirilməsi mexanizmi. NDU, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki Konfrans. Naxçıvan – 2021. 203-207s.
 51. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri və prioritet inkişaf istiqamətləri. Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər, № 4 (19), Naxçıvan –  22-30 s.
 52. Firmada innovasiyali idarəetmə anlayişi, onun əsas xüsusiyyətləri və bu proseslərə təsir edən amillər. “Naxçıvan” Universiteti, ELMİ ƏSƏRLƏR, 2022. № 1 (25) II hissə, səh.18-32;
 53. Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditlərinin üstünlükləri və verilməsi prosedurası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Naxçıvan-2022 səh. 182-189
 54. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin diversifikasiyası beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya amili kimi” adlı Beynəlxalq Konfransın Materialları. 29 aprel 2022;
 55. Dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində xarici əlaqələrin rolu. Monoqrafiya. 2022;
 56. “Beynəlxalq investisiyalar” adlı – Metodiki göstərişlər. Bakalavr hazırlığı üçün (əyani şöbə üzrə). Metodiki göstərişlər “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 27 sentyabr 2022- ci il tarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyə edilmişdir (protokol №- 07);