İRADƏ VƏTƏN qızı BAĞIROVA

İradə Vətən qızı Bağırova 1975-ci ildə Babək rayon Xal-Xal kəndində anadan olmuşdur. 1982-1992-ci illərdə Babək rayon Xal-Xal kənd orta məktəbində təhsil alaraq həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirmiş, 1992-95-ci illərdə Pedaqoji Kollec bitirmiş, 1995-97-ci illərdə Xal-Xal kənd orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İqtisad” fakültəsinə daxil olmuş, 2001-ci ildə bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-2011-ci illərdə  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında laborant və saathesabı müəllim işləmişdir. 2008-ci ildən “Naxçıvan” Universitetində müəllim, 2014-cü ildən isə “İdarəetmə” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. 2011-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyati və menecment” kafedrasının müəllimidir. 2011-ci ildə  İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2018-ci ildən “Dünya iqtisadiyyati və menecment” kafedrasının dosentidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Naxçıvan MR-in sosial-iqtisadi inkişafının əsas meyilləri və makroiqtisadi göstəricilərin təhlili. NDU, 2007.
 2. Xarici iqtisadi əlaqələrin idarə edilməsində gömrük işinin rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan, 2008.
 3. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında gömrük xidməti və fiskal vergilərdə onların  rolu, Naxçıvan, 2009.
 4. Əqli mülkiyyət və elektron ticarətin iqtisadi inkişafa təsir amilləri. Elmi-praktiki konfrans. Gəncə, 2012.
 5. Gömrük işinin təşkili və regionun sosial-iqtisadi inkişafı. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2012.
 6. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması inkişafın əsas amilidir. NDU. 2012.
 7. Azərbaycanın gömrük xidmətində narkomaniyaya qarşı  mübarizə. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan, 2006.
 8. Regional sosial-iqtisadi inkişafda gömrük xidmətinin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”, (Elmi-praktik konfrans), Naxçıvan, 2008.
 9. Gömrük işi  regionda aqrar sahənin stiimullaşdırıcı amili kimi. “Naxçıvan MR-də aqrar islahatların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri” (Elmi konfrans), Naxçıvan, 2008.
 10. Развитие научно-технического сотрудничества в системе современных международных отношений. Международный научный журнал. №1, Москва: «Спектр», 2009.
 11. İqtisadiyyatda inflyasiya   və onun tənzimlənməsinin tədrisi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.  № 4(20), Naxçıvan, 2009.
 12. Gömrük işi Naxçıvan MR-in xarici əlaqələrinin tənzimləyici amili kimi.NDU, Elmi əsərləri, №2(34), Naxçıvan, 2010.
 13. Формирование и развитие экономических отношений Азербайджанской Республики с Европейским союзом.Молодой ученый, ежемесячный научный журнал. Чита: Издательство «Молодой ученый», 2011, №7(30).
 14. Gömrük işinin təşkilində iqtisadi təhlükəsizliyin və milli  mənafelərin dövlət tənzimlənməsi. NDU, Elmi əsərlər, № 2(39), Naxçıvan, 2011.
 15. Sahibkarlığın inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu. AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər, cild 7, №3, Naxçıvan, 2011.
 16. Особенности международных и социально-экономических отношений Нахчыванской Автономной Республики. Международный  научный журнал. № 5, Москва: “Спектр”, 2011.
 17. Praktik audit. NÖU. Dizayn və poliqrafiya mərkəzi. Naxçıvan, 2013.
 18. Heydər Əliyev və gömrük siyasəti. NDU, Elmi əsərlər, № 2(58),  Naxçıvan, 2014.
 19. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya və regional inkişaf. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2014.
 20. Proqram. NÖU Dizayn və poliqrafiya mərkəzi. Naxçıvan, 2014.
 21. Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi. NDU, Elmi əsərlər, № 9(65), Naxçıvan, 2014.
 22. Naxçıvan iqtisadi rayonunda  innovasiya fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasəti və onun tənzimlənməsi. Tezis. “Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri” (Elmi-praktiki konfrans), 28 noyabr 2014, Naxçıvan, 2015.
 23. Maliyyə bazarları. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 24. S/F. Strateji planlaşdırma. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 25. S/F.  Bank uçotu. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 26. S/F.Milli mühasibat uçotu standartları. Həmmüəllif. T.Abbasov. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 27. Beynəlxalq uçotda hesablar sistemi. Həmmüəllif. T.Abbasov. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 28. Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin inkişafında nəqliyyat sektorunun rolu. NU, Elmi əsərlər, №  2 (5),  Naxçıvan, 2017.
 29. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dayanıqlı inkişafında Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyasının rolu. NU, Elmi əsərlər, № 3 (6), Naxçıvan, 2017.
 30. Xarici iqtisadi əlaqələrin sahibkarlığın inkişafına təsiri və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin zəruriliyi. NU, Elmi əsərlər, № 4 (7), Naxçıvan. 2017.
 31. Milli iqtisadiyyatın inkişafında turizm sektorunun rolu və əsas istiqamətləri. NDU, İqtisad Fakültəsi. Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı (Elmi konfransın materialları) Naxçıvan, 22 aprel 2019.
 32. Güclü investisiya və biznes mühitinin Azərbaycanın iqtisadi inkişafı prosesində əhəmiyyəti. NU, Elmi əsərlər, № 1 (12), Naxçıvan, 2019.
 33. Ulu öndər H. Əliyevin strategiyası Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının əsas təməlidir. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2019.
 34. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyada iştirakı və milli mənafelərin əlaqələndirilməsi problemləri. “Naxçıvan” Universiteti, 2019.
 35. İstehsalat təcrübəsinin gündəliyi. Metodik vəsait. “Naxçıvan” Universiteti, 2019.
 36. Azərbaycanın istehlak bazarının formalaşmasında yerli istehsalın və xarici ticarət iqtisadi əlaqələrin təsirləri. “Naxçıvan” Universiteti – Elmi Əsərlər, №  3 (14), Naxçıvan –  19-27s.
 37. İstehsalat təcrübəsinin gündəliyi. Metodik vəsait. “Naxçıvan” Universiteti –   2019
 38. Naxçıvanın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən aparıcı sahələr  və prioritet hədəflər. Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər, № 4 (19), Naxçıvan –  27-30 s.
 39. Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri. Fənn proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2020
 40. Regional idarəetmədə strateji tərəfdaşlıq. Fənn proqramı. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2020
 41. Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin fəaliyyətinə mane  olan  amillər və onların həlli yolları. NU, Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan (Beynəlxalq elmi konfransın materialları) 22-23 oktyabr 2020-ci il,  Naxçıvan. 367-372 səh.
 42. İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasında intellektual mülkiyyət zəruri amil kimi. Naxçıvan dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər  1995-2020 (Beynəlxalq elmi konfransın materialları). 2021-ci il,  Naxçıvan. 52-56 səh.
 43. Dövlətin büdcə xərclərinin səmərəliliyinin təkmilləşdirilməsi yolları. “Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər. 2021
 44. Regional idarəetmədə strateji tərəfdaşlıq. Metodiki göstərişlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2021
 45. İşgüzar yazışmalar. Metodiki göstərişlər. “Naxçıvan” Universiteti – 2021
 46. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına regional yanaşma. NDU, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi: Yerli istehsal və uğurlu nəticələr” mövzusunda Respublika Konfransı. Naxçıvan – 2021. 33-41 s.
 47. Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyaların maliyyələşdirilməsi mexanizmi. NDU, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda Respublika Elmi-Praktiki Konfrans. Naxçıvan – 2021. 203-207s.
 48. Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri və prioritet inkişaf istiqamətləri. Naxçıvan” Universiteti –  Elmi Əsərlər, № 4 (19), Naxçıvan –  22-30 s.