Qəhraman Novruz oğlu

Behbudov hüquq üzrə fəlsəfə doktoru,

1.Behbudov Qəhrəman Novruz oğlu 1963- cü il 21 sentyabr tarixdə anadan olmuş, 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Tarix və əlavə hüquq ixtisasını bitirmişəm. 1994 – cü ildə tarix filologiya fakultəsinə  kabinə müdiri, 1996- cı ildə hüquq fənləri kafedrasında baş labarant,1999 -cu ildə müəllim vəzifəsində işləmişəm,1997-ci ildə H.Zərdabinin Siyasi hüquqi görüşləri mövzusunda namizədlik  dissertasiya mövzusu üzərində işləmiş, 2004-cü ildə  müdafiə edərək hüquq elmiləri namizədi elmi dərəcəsi almışam.

          2005-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləmiş, 2006-cı ildən NDU- da Hüquq məsləhətçisi işləmişəm. 2016- cı ildən Hüquq fənləri kafedrasının  müdiri vəzifəsində işləyir eyni zamanda Əmək hüququ və insan hüququ problemləri  fənnini tədris edirəm.

           2017-ci ildən XIX əsrin  axırı XX əsrin əvvəli Azərbaycanda Siyasi hüququn inkişafı mövzusunda dokturluq dissertasiya mövzusu üzərində işləyirəm. 38 ədəd elmi məqalənin, 3 ədəd monoqrafiyanın, 2 ədəd metodik göstərişin müəllifiyəm.

 

1.Həsənbəy  Zərdabinin siyasi hüquqi görüşləriAzərbaycan EA “Elm”nəşriyyatı Bakı“Elm”2000    113s.

2.Araz-Türk Respublikasında dövlətçiliyin qorunması     NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan-2000  3 s.

3.Həsənbəy Zərdabi məhkəmə icraatı məsələləri haqqındaNDU-nun Elmi əsərləri №7 Naxçıvan. “Qeyrət” nəşriyyati 20003 s.

4.Həsənbəy Zərdabi və insan hüquqları   problemi “Elmi axtarışlar” məcmuəsi.III buraxılış, Bakı “Elm” 20015 s

5.Həsənbəy Zərdabi məhkəmə sistemi haqqında     Azərbaycan MEA xəbərləri. Tarix, fəlsəfə,hüquq seriyası Bakı “Elm” 2001.4s.

6.Həsənbəy Zərdabi: dövlət idarəçiliyi və yerli özünü idarəetmə haqqında Elmi araşdırmalarBakı“Nurlan”№3-42001

7.Həsənbəy Zərdabi yaradıcılığında ədəbiyyat və azadlıq problemi      “Tarix”və onun problemləri” jurnalı BDU. 2001 2 s.

8.Həsənbəy Zərdabi: Cinayət və cəza məsələləri     “Elmi  axtarışlar”  məcmuəsi.IV buraxılış “Elm”nəşriyyatı 2001.5 s.

9.XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik və siyasi hüquqi fikrində insan hüquqları problemi (şəxsiyyət azadlığı, hüquq bərabərliyi “Tarix”və onun problemləri” jurnalı BDU. 2002 4 s.

10Правовые меры борьбы с наркоманй    Elmi axtarışlar XXVI Bakı-“Səda” 2006 5 s.

11.Hüquqi mədəniyyətimiz       Elmi əsərlər №2 (22) Naxçıvan 2007  4 s.

12.Azərbaycanın siyasi-hüquqi həyatında “Əkinçi” qəzetinin yeriElmi əsərlər №5 (25) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” 2008 4 s.

13.Azərbaycan Demokratik Respublika-sında parlamentin qanunçuluq fəaliyyəti və  vətəndaşların seçki hüququ“İşıq” Sumqayıt 2009 4 s.

14.Məhəmməd Tağı Sidqi: maarifçilik və azadlıq haqqqında Elmi əsərlər №1 Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” 2010  5 s.

15.Hüseyn Cavid yaradıcılığında qadın hüquq və azadlıqları Elmi hüquq jurnalı Qanun №05 (193) Bakı-2010 5 s.

16.Əhməd bəy Ağayev: maarifçilik və qadın azadlığı haqqında    Elmiəsərlər№1(29)Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2010 3 s.

17.Əhməd bəy Ağaoğlunun ictimai – siyasi, hüquqi görüşləri    Elmi əsərlər №2 (34) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət”2010  5 s.

18.Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallar üzrə qanunvericlik sistemi“Elm vəTəhsil”nəşriyyatıBakı-201135 s.

19.Hüseyn Cavidin siyasi – hüquqi görüşləri Elm və Təhsil”nəşriyyatı Bakı-2011   78 s.

20.Hüseyn Cavid yaradıcılığında müharibə və bəşərilik    Elmi əsərlər №2 (35) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2011  4 s.

21.Hüseyn Cavidin siyasi – hüquqi görüşlərinin formalaşmasının tarixi şəraiti və ideya əsasları Azərbaycan MEA xəbərləri. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.Tarix, fəlsəfə,hüquq    Seriyas №1(16) Bakı “Elm” 2011 4 s.

22.Вoпрос женской свободы в ролитика-  правевой мысли  Азербайджана конце ХIX – нацаPPле ХХ века         Философский Алъманах современностъ: Мир минений №2, Алъматы 201210 s.

23.Mirzə Ələkbər Sabir yaradıcılığında insan hüquq və azadlıqları      Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi- nəzəri konfransın materialları, Azərbaycan MEA Bakı -2012      8 s.    A.Tağı

24.Mirzə Ələkbər Sabirin cəmiyyətə baxışlar Elmi əsərlər №1  Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2012 7 s.

25.Naxçıvanda milli-mənəvi dəyərlərin mənəvi reperessiyaya uğraması        Elmi əsərlər №2 (47) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2012 8 s.       N.Hüseynbəyli

26.Hüsyn Cavid yaradıcılığında insan hüquq və azadlıqları        Elmi əsərlər №2 (53) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2013 5 s.

27.M.Ə.Sabir yaradıcılığında fəhlə, kəndlilərin hüquq və azadlıqları problemi        Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarıının müdafiəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-nəzəri konfransın materialları, Azərbaycan MEA, “Təknur”, Bakı -2014     5 s.

28.M.Ə.Sabirini ctimai-siyasi və hüquqi görüşlərinin səciyyəvi xüsusiyyələri Elmi əsərlər №9 (53) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2014 5 s.

29.M.Ə.Sabir yaradıcılığında inqilabi-demokratik fikir    Elmi əsərlər №2 (65) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət” 2015 5 s.

30M.Ə.Sabir yaradıcılığında beynəlxalq münasibətlər     Elmi əsərlər №6 (75) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət”- 2016 7 s.

31.H. B. Zərdabinin hüquqi  görüşlərinin   formalaşmasına  təsir edən   amillərHüquq elminin müasir problmeləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı-2016      6 s.

32.Azərbaycanda XIVəsrdə  siyasi hüquqi ideyaların  əsas istiqaməti. Elmi əsərlər №2 (78) Naxçıvan, NDU,“Qeyrət”- 2017 6 s.

33.İmadəddin Nəsimi azad insan haqqında    Elmi əsər №2 (83) Naxçıvan NDU“Qeyrət”  2017 6 s.

34.Hüquqşünas kadrların hazırlanmasında  “Hüquq fənləri” kafedrasının rolu         Naxçıvan Dövlət universiteti 50 ildə. Elmi konfransın materialları.  Naxçıvan NDU“Qeyrət”  2018 3 s.

35.Azərbaycan Xalq  Cümuriyyətində hüquqi dövlət quruculuğu məsələləri və siyasi- hüquqi  fikrin inkişafı.NDU-nun“Qeyrət”№5 (86) nəşriyyatı 2018.198 s.

36.Fəzlüllah Nəiminin yaradıcılığında, hürufiliyin ictimai- siyasi və hüquqi ideyalarının inkişafı.       Elmi əsərlər NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı 2017    5 s.

37.Əmək hüququ fənni üzrə metodik göstəriş Naxçıvan “Əcəmi” nəşriyyatı 2018    32 s.

38.Nəsib Bəy Yusifbəyli və Fətəli Xan Xoyskinin siyasi – hüquqi baxışları.  NDU-nun “Qeyrət”№1(90) nəşriyyatı 2018 5 s.