Cəbi Əziz oğlu İsmayılov

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Cəbi  Əziz  oğlu  İsmayilov  1949 -cu  ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahbuz  rayonu  Asağı  Qışlaq  kəndində  anadan  olmuşdur.

1968-1975-ci  illərdə  Azərbaycan  Dövlət  Tibb  Universitetinin  “Mualicə-profilaktika”  fakultəsində  təhsil almışdır.

1977-ci ildən Naxcivan Muxtar Respublika Mərkəzi xəstəxanasının  cərrahi  şobəsində  cərrah ordinator vəzifəsində çalışmağa başlamışdır.

1999-cu  ildə  Azərbaycan  Dövlət  Tibb  Universitetinin  ümumi  cərrahi  kafedrasının  aspiranturasina daxil olmuş, 2003-cü ildə  muvəffəqiyyətlə  dissertasiya mudafiyə edərək  Tibb  elmləri  namizədi alimlik  dərəcəsi  almişdır.

2000-ci  ildən  Naxçivan Dövlət Universitetinin Tibb  fakultəsində cərrahi  şöbənin  şöbə  müdiri,  müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışmağa başlamışdır. Hazırda həvalə yolu ilə universitetin Tibbi kliniki fənlər kafedrasına rəhbərlik edir.

1999 -cu  ildə  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  Əməkdar  həkimi, 2000-ci  ildə  isə  Azərbaycan  Respublikasının  Əməkdar  həkimi  fəxri adlarına  layiq  görülmüşdür. 2000, 2005, 2010, 2015 və 2020-ci  iliərdə Naxçıvan  Muxtar  Respublikasnın Ali  məclisinin deputatı  seçilmişdir.

Dəfələrlə beynəlxalq və regional konfranslarda iştirak etmiş, məqalələri yerli və beynəlxalq elmi dərgilərdə nəşr olunmuşdur.

2019-cu ildən ATU-nun cərrahi xəstəliklər kafedrasında yaradılmış Problem Komissiyasının Əlaqələndirmə Şurasının üzvüdür.

Evlidir, üç övladı var.

Tibbin müxtəlif sahələrini əhatə edən 44-dən çox elmi məqalə, bir monoqrafiya və 6 səmərələşdirici təklifin müəllifidir.

 

       Elmi əsərləri:

 1. Ümumi müsariqə təsadüfü Azər. Tibb jurnalı.1984. №4səh 64.
 2. Kəskin kalkulyoz xolesistit. Az. Tibb jurnalı.1985. №7s. 61.
 3. Kiçik yaşlı uşaqlarda kistoma təsadüfü.Vestya xirurqii. Leninqrad. 1984. №.5. s.98.
 4. Nazik bağırsaq adenomasının yumurtaklq kistası ilə birgə təsadüfü. Tibb. Jurnalı.1986.№8 s. 58.
 5. Mekkel divertikulu. Az. Tıbb Jurnalı. 1987.№7. s.46.
 6. Naxçıvan MR-də qaraciyər exinokokkunun yayılmasına dair. Sağlamlıq. 1999.№10. s.53.
 7. Qaraciyər eximokkokozunun diaqnostikasında kompleks alət müayinəsi. İ.MƏmmədovun yubiley Materialları. 2002. s.14.
 8. Naxçıvan MR-də qaraciyər exinokokkozu. XX inter.Konqres. Quşadası-Türkiyə.2001, 4-8 iyun,. s. 224.
 9. Qaraciyər exinokkozunun cərrahi müalicəsinin yaxşılaşdırılması yolları. Sağlamlıq. 2002.№10s. 19.
 10. Naxçıvan MR-də qaraciyər exinokokkunun yayılması.Sağlamlıq.2002. №5
 11. Exinokkokektomiya zamanı qalıq boşluğunun ləğvi üsulu.(vəsiqə 421.Max.MR. səhiyyə Nazirliyi).2001.20.oktyabr.
 12. Spontan xarici öd fistulları. Az.Tibb. Jur. 1991. №4. s.49.
 13. Qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəsinin yeni üsulu.Az.Tibb.Univer.Vəsiqə.2002.№1215.
 14. Appendektomiya zamanı güdülün işlənməsi üsulu.Sağlamlıq №10. 2000. s.51.
 15. Reverden kürəyinin qarın boşluğunda təsadüfü. Sağlamlıq №7. 2000.s.41.
 16. Qarın boşluğu mayeli törəmələrinin USM diaqnostikası və azinvazivcərrahi müalicəsi. Mahmudbəyovun 100 illik yub.konfrans materill.2002. s. 19.
 17. Mexaniki bağırsaq keçməzliyizamanı cərrahi detoksikasiya. Mahmudbəyovun 100 illik yub. Konfrans mater. 2002. S.21.
 18. Qaraciyər exinokokkektomiyasından sonrakı qalıq boşluğunun ləğvi üsulu. Mahmudbəyovun 100.illik yub. Konfrans materilları.2002. s. 27.
 19. Nazik bağırsağın sərbəst güdülünün fiksasiyası üsulu. Nax,MR. səhiyyə nazirliyi. 2002.№16. 03 dekabr.
 20. Appendektomiya zamanı güdülün işlənməsi üsulu. Nax.MR.səhiyyə Nazirl.№17. dekabr.03. 2002.
 21. Öd daşı xəstəliyi və onun cərrahi müalicəsi. Şərq qapısı. dekabr. 21. 2002.s.6.
 22. Yaraların irinləməsinin profilaktikası və müalicəsiŞərq qapısı. 14 yanvar.2003.
 23. Ağrısızlaşdırma. Şərq Qapıs 2004. cü il.
 24. Bir daha tibbi deontologiya haqqında. Şərq Qapısı. 26 iyun 2004.
 25. Bird aha tibbi deontologiya haqqında Şərq Qapısı. 8. Iyun 2004.cü il.
 26. Regionar və ümumi ağrısızlaşdırmanın birgə tətbiqi haqqında. Sağlamlıq.2004 №8.s.83-84.
 27. Ana südü əvəzedilməz nemətdir.Şərq Qapısı. 7 dekabr. 204. Cü il.
 28. Tibbi bioetika. Şərq Qapısı. 17. 08. 2010.cu il.
 29. Tibbi bioetika. Şərq Qapısı. 18.08.2010. cu il.
 30. Regionar və ümumi ağrısızlaşdırmanın birgə tətbiqi.Elmi əsərlər. NDU. №1(26)s.194-197. 2009.
 31. Regionar anesteziya. Elmi əsərlər.NDU. №1.s. 92-96.
 32. Qaraciyər exinokokkozunun cərrahi müalicəsinin nəticələrinin yaxşılaşdırılması yolları. Elmi əsərlər. NDU. №1(36)201133. Hepatit B-in Yayilması yolları TMSK. Əsərlər toplusu.Təbriz. 2011.ci il. s. 376.
 33. İntubaslyanın asanlaşdırma üsulu. Konqres materialları. Türkiyə, İzmir. 23-28 may. 2012.
 34. Qaraciyər exinokokkozunun yayılması, diaqnostika və müalicəsi. Elmi metodik vəsait. 2000 il
 35. Hepatoeksternal safra yollarının yatrogen zədələnmələri. Tüekiyə, İzmir. 18. Ulusal cerrahi konqre.23=27 may. 2012.
 36. Qarın boşluğunun drenə olunmasının müqayisəli öyrənilməsi. Az. Cərrahiyyə jurnalı. 20013. №4.(36)s.95-98.
 37. Qarnın ön divarının yırtıqlarının Alloplastik materiala təmiri zamanı baş verən səhvlər, təhlükələr və ağırlaşmaların təhlili. Elmi əsərlər toplusu. NDU. №1(49).s. 141-144.
 38. Bitişmə xəstəliyinin əmələ gəlməsində anatomic faktorların rolu. Akademik M.A. Topçubaşev adına elmi cərrahiyyə mərkəzi. Professor. Ə.Ə Məmmədovun 60 illik yubileyinı həsr olunmuş konfrans materialları 2015. s. 99-100.
 39. Nax.MR-da qaraciyər exinikokkozunun epidemologiyası haqqında. Sağlamlıq. 1999. s. 53.
 40. İntubasiyanın asanlaşdırma üsulu. Az. Cərrajiyyə jurnalı №4(40)s. 42-44.
 41. Qaraciyər xarici öd yolları və damarlarının yatrogen zədələnmələri. Az. Cərrahiyyə jurnalı. 20014. №3(39). s.36-39.
 42. Naxçıvan MR-da öd daşı xəstəliyinin yayılması və cərrahi müalicəsi. C.İsmayılov. A. İsmayılov. Elmi əsərlər NDU 2016. N6 ( 76 ) səh. 109-114.
 43. Laparoskopik xolesistektomiyaya aid təcrübəmiz,təklif olunan yeni metodika,və bəzi fikirlər.C.İsmayilov, A. İsmayılov. Elmi əsərlər NDU 2018.N 7 (97) s. 221-224.