Mürsəl Müseyib oğlu Seyidov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

                                                                                                          

Mürsəl Müseyib  oğlu Seyidov 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində anadan olmuş­dur. 1982-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiət-coğrafiya fa­kül­tə­si­­nin “Biologiya, əlavə kimya” ixtisasını  bitirmişdir. 1982-ci ildən 2004-cü ilin dekabr ayına qədər Biçənək kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. 2005-ci ilin yanvar ayından Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğuna elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2011-ci ildən 2017 ci ilin dekabr ayına qədər Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun direktoru vəzifəsində çalışmış və eyni zamanda 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakultəsində saat hesabı yolla pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təməl tibb fənləri” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2011-cı ildə “Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun florası, bitkiliyi və onun ekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik elmi dərəcəsi almışdır.   5 kitabın və 16 elmi məqalənin müəllifidir.

 

   Elmi əsərləri:

 

 1. Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun su-bataqlıq bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 160-165
 2. Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizəsi (fitomeliorativ tədbirlər) / Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: Elm, 2010, 140-146
 3. Seyidov, M. S. İbadullayeva Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ağac və kollarının bioloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, №4 s. 62-65.
 4. Seyidov M.M., Ələkbərov R.Ə. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış ali sporlu bitkilər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №2 s. 168-173
 5. Seyidov M.M., Salayeva Z.K. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu florasının sistematik təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4 s.74-79.
 6. İbrahimov Ə.M., Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun yabanı tumlu meyvə bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 51-55
 7. İbadullayeva S., Seyidov M., Məmmədova S., Məhəppəmov R. Bəzi iynəyarpaqlı ağacların bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı: Elm, 2009, XXIX c. s. 407-409
 8. Qasımov H.Z., Əsədov E.S., Seyidov M.M.Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asterkimilər (Asteraceae Dumort) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri / “Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2014, s. 98-105
 9. Qasımov H.Z., Mərdanlı A.H., Seyidov M.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ikinci dərəcəli nektar verən bitkiləri /“Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, s. 59-63
 10. Ибадуллаева С.Д., Сеидов М.М., Ибрагимов А.Ш. Новые виды для Нахчыванской АР, Азербайджана / Материалы международной научно-практическая конференция «Беккеровские чтения», Волгоград, 2010, част 1, с. 85-86
 11. Ибадуллаева С.Дж., сейидов м. M., Гасымов Н.З. Viscum album (Viscaceae)– новый вид для флоры Нахчыванской АР// Ботанический журнал, Санкт Петербург, 2012, т. 97, № 10, с. 120-121
 12. Ибадуллаева С.Дж., Мовсумова Н.В., Сеидов М.М., Мамедли Т.Б., Шахмурадова М.Д. структура ценопопуляций и урожайность вида Daucuscarotal.(Apiaceaelindl.) во флоре Азербайджана / Материалы международной научно-практическая конференция Журнал Растительные ресурсы, вып.2,  Санкт-Петербург 2010, № 3, стр.121
 13. Salayeva Z.K.,Seyidov M.M. Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərinin ekoloji problemləri // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti «Aqrar elmin inkişafı,ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlıq»mövzusunda 8-ci beynəlxalq konfrans. Gəncə, 2016,s.105-109.
 14. Nazim Bababəyli, Əli Qurbanov, Vaqif Ağalarov, Mürsəl Seyidov.Biçənək Mağaraları  Naxçıvan Universiteti/ Elmi Əsərləri, (İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) 2017, №3(6), s. 209-214.
 15. H.Z. Qasımov, R.Ə.Ələkbərov, A.H.İsmayılov, M.M. Seyidov  S.Ə.Rəhimova «Mədəni bitkilərin mənşəyi». Dərslik. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 304 s.
 1. Hilal. Qasımov, Səyyarə İbadullayeva, Mürsəl Seyidov,Gülnarə Şirəliyeva «Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri».     Monoqrafiya Naxçıvan: Əcəmi, 2018,400 s.
 2. 1Seyidov M.M., İbadullayeva S.C., Qasımov H.Z., Salayeva Z.K. «Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi». Elmi metodiki vəsait. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 523 s.
 3. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı florasında vaxtsızotkimilər və zanbaqkimilər fəsilələrinə məxsus olan nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər Məqalə Naxçıvan Universiteti/ Elmi Əsərləri, (Təbiət və tibb elmləri seriyası) 2018,№7(96), s. 25-31 0,675 Elsevər Əsədov, Ramiz Ələkbərov
 4. « Zəngəzur Milli Parkı » Monoqraf. Əcəmi 2020, 450s. T.Talıbov və baş.
 5. Əczaçılıq botanikası proqramı proqram NDU (Qeyrət nəşriyyat) 24 s Əsədov E.S, Qasımov H.Z
 6. « Propolis şəfa qaynağıı » Kitab Bakı “Elm və təhsil”, 2021, 144 səh. 144 s Əsədov E.S Məmmədov M.M.
 7. « Əczaçılıq botanikası » Dərslik Bakı “Elm və təhsil”, 2021, 220 səh 220 s Əsədov E.S Ə.E.Hüseynova