Mürsəl Müseyib oğlu Seyidov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

                                                                                                          

Mürsəl Müseyib  oğlu Seyidov 1951-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində anadan olmuş­dur. 1982-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiət-coğrafiya fa­kül­tə­si­­nin “Biologiya, əlavə kimya” ixtisasını  bitirmişdir. 1982-ci ildən 2004-cü ilin dekabr ayına qədər Biçənək kənd orta məktəbində müəllim işləmişdir. 2005-ci ilin yanvar ayından Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğuna elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2011-ci ildən 2017 ci ilin dekabr ayına qədər Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun direktoru vəzifəsində çalışmış və eyni zamanda 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakultəsində saat hesabı yolla pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təməl tibb fənləri” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2011-cı ildə “Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun florası, bitkiliyi və onun ekoloji qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik elmi dərəcəsi almışdır.   5 kitabın və 16 elmi məqalənin müəllifidir.

 

   Elmi əsərləri:

 

 1. Seyidov M.M., İbadullayeva S.C., Qasımov H.Z., Salayeva Z.K. «Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi». Elmi metodiki vəsait. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 523 s.
 2. Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun su-bataqlıq bitkiliyi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 160-165
 3. Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizəsi (fitomeliorativ tədbirlər) / Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: Elm, 2010, 140-146
 4. Seyidov, M. S. İbadullayeva Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ağac və kollarının bioloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, №4 s. 62-65.
 5. Seyidov M.M., Ələkbərov R.Ə. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış ali sporlu bitkilər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №2 s. 168-173
 6. Seyidov M.M., Salayeva Z.K. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu florasının sistematik təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4 s.74-79.
 7. İbrahimov Ə.M., Seyidov M.M. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun yabanı tumlu meyvə bitkiləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 51-55
 8. İbadullayeva S., Seyidov M., Məmmədova S., Məhəppəmov R. Bəzi iynəyarpaqlı ağacların bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı: Elm, 2009, XXIX c. s. 407-409
 9. Piriyev M.Z., Seyidov M.M., Əsədov E.S. Batabat meşəsinin bərpa edilməsində meyvə və meşə ağaclarından istifadənin perspektivləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4 s.64-69.
 10. Qasımov H.Z., Əsədov E.S., Seyidov M.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asterkimilər (Asteraceae Dumort) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri / “Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2014, s. 98-105
 11. Qasımov H.Z., Mərdanlı A.H., Seyidov M.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ikinci dərəcəli nektar verən bitkiləri /“Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, s. 59-63
 12. Ибадуллаева С.Д., Сеидов М.М., Ибрагимов А.Ш. Новые виды для Нахчыванской АР, Азербайджана / Материалы международной научно-практическая конференция «Беккеровские чтения», Волгоград, 2010, част 1, с. 85-86
 13. Ибадуллаева С.Дж., сейидов м. M., Гасымов Н.З. Viscum album (Viscaceae)– новый вид для флоры Нахчыванской АР// Ботанический журнал, Санкт Петербург, 2012, т. 97, № 10, с. 120-121
 14. Ибадуллаева С.Дж., Мовсумова Н.В., Сеидов М.М., Мамедли Т.Б., Шахмурадова М.Д. структура ценопопуляций и урожайность вида Daucuscarotal.(Apiaceaelindl.) во флоре Азербайджана / Материалы международной научно-практическая конференция Журнал Растительные ресурсы, вып.2,  Санкт-Петербург 2010, № 3, стр.121
 15. Salayeva Z.K.,Seyidov M.M. Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərinin ekoloji problemləri // Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti «Aqrar elmin inkişafı,ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlıq»mövzusunda 8-ci beynəlxalq konfrans. Gəncə, 2016,s.105-109.
 16. Bababəyli N., Qurbanov Ə., Ağalarov V., Seyidov M. Biçənək Mağaraları Naxçıvan Universiteti / Elmi Əsərləri, (İqtisadiyyat, filologiya,

tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) 2017, №3(6), s. 209-214.

 1. Seyidov M.M., Əsədov E.S. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur milli parkı florasında vaxtsızotukimilər və zanbaqkimilər fəsiləsinə daxil olan nadir və

nəslikəsilməkdə olan bitkilər.  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri,Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 7 (96), 2018, səh

 1. Qasımov H.Z., Ələkbərov R.Ə., İsmayılov A.H., Seyidov M.M., Rəhimova S.Ə. «Mədəni bitkilərin mənşəyi». Dərslik. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 304 s.
 2. Qasımov H., İbadullayeva S., Seyidov M., Şirəliyeva  G. «Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri». Monoqrafiya Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 400 s.