Süleymanova Şəfiqə Tahir qızı

Baş müəllim

Süleymanova Şəfiqə Tahir qızı 1980-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1997-2001-ci ildə NDU-nin Təbiətşünaslıq fakültəsinin “Biologiya” ixtisasını üzrə bakalavr, 2001-2003 cü illərdə isə universitetin Magistratura təhsil pilləsinin “İnsan və heyvan fiziologiyası” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2001-2009-cu illərdə AMEA Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar insitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin  “Təməl tibb fənləri” kafedrasında laboratoriya müdiri, 2012-ci ildə müəllim, 2018-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışır. 2021- ci ilin sentyabr ayından Tibb fakültəsinin dekan müavinidir.

2015-ci ildən  “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Mərzə (Satureja)  cinsi növlərinin ehtiyatı, eko-bioloji xususiyyətləri və antihelmit təsirinin elmi əsaslarla tədqiqi» mövzusu üzrə biologiya üzrə fəlsəsə doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

    Dərc olunmuş elmi əsərləri:

  1. Əsədov E.S., Süleymanova Ş.T. Histologiya Dərslərində Epitel Toxumasının Əsas Xususiyyətlərinin Tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Əsərləri 2016-ci il №1cild 12.
  2. Süleymanova Ş.T. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ərazisində Yayılmış Satureja L. Cinsinə Daxil olan Növlərin Öyrənilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə 2018-ci il №2 s.41-45
  3. İbrahimov Ə.Ş., Süleymanova Ş.T. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış bəzi nektar və çiçək tozu verən dərman bitkiləri. IV Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı (18-19 may), Naxçıvan, 2018
  4. Ибрагимов А.Ш., Сулейманова Ш.Т.Новое Местонохождение и Новое Формация Satureja Macrant на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Актуальные вопросы современной науки  научный журнал №4 (24 октябрь 2019), s.31-36
  5. Süleymanova Ş.T., Seyidov M.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Satureja macranta C.A.Mey (Lamiaceae Lindl.) növünün bəzi senopopulyasiyalarının ontogenetik quruluşu   (nəşrdə)