Məmmədova İlhamə Mayis qızı

İngilis dili və tərcümə kafedrasının müdiri, fil.ü.f.dok, dosent

İlhamə Mayis qızı Məmmədova 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə APXDİ-nu bitirmişdir. 1998-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. 2010-cu ildə “Müasir ABŞ və Azərbaycan ədəbiyyatında detektiv janrın yeni çalarları” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Dosent İ.M.Məmmədova 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Hazırda “İngilis dili və tərcümə” kafedrasına rəhbərlik edir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Müasir ingilis dilində konversiya vasitəsilə söz yaradıcılığı. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı. 2002
 2. Dünya ədəbiyyatında detektiv janr. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Xəbərlər, 2006 №3 (7)
 3. Detektiv janrın yaranması. AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, 2009, №7
 4. İngilis və Azərbaycan dillərində qrammatik kateqoriyalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi praktik konfransın mterialları (07 may, 2009). Naxçıvan
 5. İngilis və Azərbaycan dillərində söz birləşmələrinin müqayisəli təhlili. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2009, , №3(19),
 6. Amerika ailəsinin problemləri. AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, 2009, № 9
 7. Xoş günlərin sorağında. Bakı DövlətUniversiteti. Dil və Ədəbiyyat, 2009, №5
 8. Klassik ənənələrə novator münasibəti. Bakı DövlətUniversiteti. Dil və Ədəbiyyat, 2009, №1
 9. Şərin qələbəsi? Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, № 1
 10. Detektiv janrda Çingiz Abdullayevin böyük uğurları. Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli Lider H. Əliyevin anadan olmasının 87 ci ildönümünə həsr edilmiş I Beynəlxalq Elmi konfrans. 3-8 may 2010 cu il. Bakı-Naxçıvan-Gəncə, s. 209-212
 11. Detektiv əsərlərdə məkan genişliyi. Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010, №1,
 12. . Lokal cinayetlerdən qlobal olaylara doğru. Türkiye: Bilimsel Eksen. Scientific Axis. 2010, №1
 13. Detektiv ədəbiyyatın əhatə dairəsi. YOM. Türk Dünyası Kültür Dergisi // Bahar 2010
 14. Müasir ABŞ və Azərbaycan ədəbiyyatında dtektiv janrın yeni çalarları. Bakı: Elm və təhsil, 2011
 15. Silah Labirintləri və Ədəbiyyat/ Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2011. Elmi əsərlər № 1.
 16. Ayzek Əzimovun möcüzələr dünyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Humanitar Elmlər seriyası, 2012, №2
 17. Şervud Anderson psixoloji əsərlər müəllifi kimi/ AMEA Naxçıvan bölməsi, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Elmi axtarışlar, 2012
 18. Bədii tərcümə: Dünəni və bu günü. Azərbaycan Dillər Universiteti Məqalələr toplusu. Ali məktəbdə xarici dilin tədrisi: Bakı, 2013
 19. Novator ədib – Edqar Po. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar,№ 4, 2014
 20. Xalqların hikmət eyniyyəti. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar№ 4, 2014
 21. Tərcümədə üslubi problemlər və onların həlli yolları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar,№ 3, 2015
 22. İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində ixtisar və qısaltmalar. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,Naxçıvan Dövlət Universiteti, Xarici dillərin tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, Naxçıvan 2017, səh 95-97
 23. “İngilis dilinin üslubiyyatı” fənni üzrə proqram. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 12 səh
 24. English for Medical Students (Tibb tələbələri üçün), Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2017.
 25. Şekspir Dühası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar,№ 3, 2018
 26. A Poet who preceded his time. Scientific Light, Wroclaw, Poland: 2018, Vol.1,No 15, s. 19-20
 27. The Role of Concept Mapping in grammar lessons. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, 2018 İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar,№2
 28. Kitabla texnologiyanın qeyri-adi mübarizəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Humanitar Elmlər seriyası, 2018
 29. Qrammatika dərslərində konseptlərin xəritələnməsinin rolu. AMEA Naxçıvan bölməsi, “Axtarışlar №3, 2018
 30. Muasir ingilis dilində xəbərin (predikativin) ifadə vasitələri Naxçıvan Dövlət Universiteti. Humanitar Elmlər seriyası, №5 (86), 2018
 31. İngiliscə-Azərbaycanca maliyə-iqtisad terminləri lüğəti. Naxçıvan Maliyyə Nazirliyi Poliqrafiya mərkəzi: Naxçıvan, 2019
 32. Teaching Translation in Modern Day English Classrooms.Tərcümə problemləri Respublika Elmi-praktik konfransının tezisləri. 15 mart 2019-cu il
 33. Çingiz Abdullayevin sənətkar mövqeyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Humanitar Elmlər seriyası, 2020, 1-ci hissə
 34. Bulletin of science and practice Scientific jurnal İSSN 2414-2948 2020,volume 6, issue 12 s. 438-441
 35. “ Müasir Azərbaycan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin siyasətinin bəhrəsidir” Nuh yurdu Naxçıvan şəhər icra hakimiyyəti orqanı   05.2020    №14
 36. “Teaching with technology, learning by design” Bulletin of science and practice Scientific jurnal İSSN 2414-2948 2020,volume 6, issue 12 s. 438-441
 37. “Amerika detektiv ədəbiyyatı öz inkişafının yeni mərhələsində”Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar, 2021, cild 15, №2, s. 22-25
 38. “Amerika ədəbiyyatında dedektiv janrın əsas ideoloji aspektləri” Türkiyə, Akademik tarih ve düşünce dergisi, 2021, cild 8, sayı 2. Jurnal Beynəlxalq səviyyəli Cite factor, Kosmos, Science index sisteminə daxildir.
 39. “Teodor Drayzerin romanlarında qadın personajları” İtaliya “Annali d’italia” № 30 (2022. 2 ISSN 3572-2436)