Qulubəyli Şirməmməd Qüdrət oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Qulubəyli Şirməmməd Qüdrət oğlu 19 fevral 1954-cü ildə Babək rayonunun Sirab kəndində anadan olub. 1961-1971-ci illərdə Sirab kənd orta məktəbində oxuyub. 1971-1976 –cı illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillət İnstitutunda oxumuş, həmin institutu ingilis və Azərbaycan dilləri müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. Sonra müxtəlif təhsil müəssisələrində ixtisası üzrə müəllim işləyib. Eyni zamanda dörd il müddətində Ordubad şəhərində yerləşmiş radio-fiziki cihazqayırma xüsusi konstruktor bürosunda bölmə və şöbə müdirləri vəzifəsində çalışıb.

Haliyədə Naxçıvan Dövlət və “Naxçıvan” Özəl universitetlərində işləyir. Həmin təhsil müəssisəsində ingilis dili və tərcümə, eləcə də xarici dillər kafedralarının əməkdaşıdır. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. Şeir və ingilis dilindən tərcümə yaradıcılığı ilə məşğul olur. Ümumilikdə qırxdan artıq məqalə və on yeddi kitab müəllifidir. Kitabları arasında monoqrafiya və metodik vəsaitlər vardır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 

 1. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində felin qayıdışlıq kateqoriyası – Bakı, “Elm”, 2003
 2. English tests for higher school applicants – Bakı, “Adiloğlu, 2003
 3. Abiturientlər və ingilis dilini sərbəst öyrənənlər üçün vəsait – Bakı, “Adiloğlu, 2004
 4. A short history of old English literature – Bakı, “Adiloğlu, 2005
 5. English tests – Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2008
 6. Praktik ingilis dili kursu – Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2008
 7. Azərbaycanca-ingiliscə danışıq kitabı – Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2008
 8. İngilis dilindən ali məktəblərə daxil olmaq üçün hazırlıq vəsaiti – Naxçıvan, əcəmi, 2014
 9. Müasir Azrbaycan dilində felin qayıdışlı kateqoriyasına dair – Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. BakI: 1987, № 2
 10. About the verbs of reflexivity in Nakhchivan dialects – Materials of the scientific practical conference named “Nakhchivan is a prosperous ancient land of Azerbaijan” Naknchivan, 1999
 11. Müasir Azərbaycan və ingilis dilərində felin qayıdışlıq sahəsinin müqayisəli-tipoloji tədqiqinə dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan, 2000, № 7
 12. Qayıdışlığın ikili  ifadə imkanı və refleksivlik dərəcəsinə dair – Naxçıvan Özəl Universitetinin professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr olunmuş elmi konfransdakı məruzələrin materialları Bakı, 2001
 13. Xüsusi qayıdışlıq mənasının Azəraycan və ingilis dillərində müqayisəli-tipoloji tədqiqinə dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası № 13, Naxçıvan, 2004
 14. Yönlük və təsirlik halların müasir ingilis dilində ifadə modellərinə dair – Naxçıvan Özəl Universitetinin 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş konfransın materialları Bakı, 2004
 15. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində qayıdışlıq sahəsinin funksional-semantik təsnifatina dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan,№ 16,  2005
 16. Naxçıvan dialekt və şivələrində felin qayıdışlıq sahəsinə dair – Azərbaycan Dillər Universitetinn elmi xəbərləri. № 3 Bakı, 2005
 17. Dilçilikdə sahə nəzəriyyəsinə dair – Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər.  Bakı, 2005
 18. Müasir Azərbaycan dilində qayıdışlıq kateqoriyasının morfoloji ifadə vasitələrinə dair – Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri, № 1, Naxçıvan, 2005
 19. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində felin qayıdışlıq sahəsinin sintaktik ifadə vasitələrinə dair – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, ictimai və humanitar elmlər seriyası, № 2, Naxçıvan, 2006
 20. Dilçilkdə sahə nəzəriyyəsi və onun qayıdışlıq kateqoriyasına tətbiqi haqqında – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, ictimai və humanitar elmlər seriyası, № 4, Naxçıvan, 2006
 21. Müasir Azərbaycan dilində qayıdışlıq sahəsinin ilkin şərtlərinə dair – Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri, № 1, Naxçıvan, 2006
 22. About the problem of reflexive voice in modern English – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan,. № 1 (21), 2007
 23. О поле возвратности в азербайджанском и английском языках – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, ictimai və humanitar elmlər seriyası, № 1 Naxçıvan, 2007
 24. Praktik ingilis dili kursu – Naxçıvan,“Qızıldağ” nəşriyyatı, 2008
 25. İngilis dili. Universitetlərə hazırlıq vəsaiti – Naxçıvan, “Qızıldağ” nəşriyyatı, 2010
 26. Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində ismin hal kateqoriyasına dair – Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan, “Tusi”, 2009
 27. Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının цslubi imkanlarına dair (Naxчıvandan toplanmış atalar sözlərinin  əsasında) – Yol. Bilim kцltцr araştırma dergisi. Ankara 2009,  sayı: 30
 28. Dilçilikdə sahə nəzəriyyəsi və onun müasir ingilis dilində ismin hal kateqoriyasına tətbiqinə dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Elmi Əsərləri. 2009, № 2
 29. Qrammatik kateqoriyalar: ənənəyə sayğı və çağdaş tələblər – Kültür evreni. Ankara, 2010, № 6
 30. Azərbaycan atalar sözləri və tapmacalarında hal kateqoriyasının üslubi imkanlarına dair – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan, 2010, cild 6, № 3
 31. Müasir Azərbaycan dilində ismin tərifinə dair – Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2010, № 2 (22)
 32. Müasir Azərbaycan dilində adlıq halın morfoloji-sintaktik xüsusiyyətlərinə dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2010, № 1
 33. Müasir Azərbaycan dilinin hal sistemində yiyəlik halın mövqeyinə dair – Filologiya məsələləri. Bakı, 2010, № 10
 34. Müasir Azərbaycan dilində yerlik hala dair – Elmi axtarışlar. Bakı, 2010, № 6
 35. Müasir Azərbaycan dilində ismin çıxışlıq halına dair – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Naxçıvan, 2011, № 1
 36. Müasir Azərbaycan dilində qeyri-müəyyən təsirlik hala dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2011, № 1
 37. Müasir Azərbaycan dilində yönlük halın qrammatik mövqeyinə dair – Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 1
 38. Müasir Azərbaycan dilində kəmiyyət kateqoriyasının tədqiqinə dair – Filologiya məsələləri. Bakı, 2012, № 7
 39. İkilik anlayışı müasir Azərbaycan dilində kəmiyyət funksional-semantik sahəsi- nin tərkib hissəsi kimi – AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar Naxçıvan, 2012, № 3
 40. Müasir Azərbaycan dilində toplu isimlərə dair – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2013, № 1
 41. Tərcümə vahidi probleminə dair – Ali məktəblərdə xarici dillərin tədrisi: reallıqlar və perspektivlər. Məqalələr toplusu. Bakı, 2013
 42. Təklik anlayışı müasir Azərbaycan dilində kəmiyyət funksional-semantik kateqo- riyasının   tərkib hissəsi kimi – Filologiya məsələləri. Bakı, 2013, № 7
 43. Kurikulum anlayışı və onun xarici dillğrin tədrisində tətbiqinə dair – Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları Naxçıvan, 2014
 44. Qrammatik kateqoriyalar funksional-semantik sahələrin tərkib hissəsi kimi – Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş V Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2014
 45. Kəmiyyət funksional-semantik sahəsinin oykonimlərin yaranmasında rolu (Naxçıvan Muxtar Respublikası və İğdır oykonimləri əsasında) – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2015, № 5, sş 81-84
 46. Müasir Azərbaycan dilində cəmlik morfololji kəmiyyət kateqoriyasının tərkib hissəsi kimi – Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri Bakı, 2015, s. 44-48
 47. Müasir Azərbaycan dilində cəmlik kəmiyyət funksional-semantik sahəsinin tərkib hissəsi kimi – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2016, № 6 (74), s s. 50- 55
 48. Tərcümə nəzəriyyəsi fənni üzrə proqram – Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2016
 49. A short history and anthology of old English literature – Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2016
 50. Müasir Azərbaycan dilində ismi xəbərin statusuna dair – Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Ümummilli lider Heydər  Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” adlı IX beynəlxalq elmi konfransın materialları. 3-4 may 2018-ci il, Bakı, Mütərcim, 2018, – 680 s. s. 496-498
 51. Gide Mopassan və onun “Gonbul” hekayəsi haqqında Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, “Nuh”,2018, № 5 (86), s. 76-82
 52. Ernest Heminquey və onun “Qoca və dəniz” povesti haqqında – Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. Naxçıvan, 2018, № 1 (90), I cild, s. s. 19-22
 53. Cek London və onun “Həyat eşqi” hekayəsi haqqında – “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri, Naxçıvan, “Nuh”,2018, № 1 (8), s. 76-82
 1. Ürəkdən ürəyə. İngilis dili poeziya nümunələrinin orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcüməsi toplusu. Naxçıvan-2019
 1. Ot kökü üstə bitər. “Adiloğlu” Bakı-2004