Əliyeva Elnaz Əli qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

 

Elnaz Əli qızı Əliyeva 1960-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.  1982-ci   ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun ingilis dili fakültəsinin İngilis və alman dilləri müəllimi ixtisasını bitirmişdir.. 2005-ci ildən Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetinin“Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər” fakültəsinin İngilis dili kafedrasina (hal-hazırda İngilis dili və tərcümə kafedrası) müəllim təyin edilmişdir. 2012-ci  ildə “Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. 2017-ci ildən Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetinin“İngilis dili və tərcümə” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.1991- ci ildə pedaqoji sahədə göstərdiyi fəaliyyətə görə “Metodist müəllim” adını almışdır.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili, Bakı: Elm və təhsil, 2013, 160 s. (Monoqrafiya).
 2. “Ölkəşünaslıq” fənni üzrə proqram, Naxçıvan: Qeyrət, 2016, 20 s. (Proqram).
 3. İngilis atalar   sözü  və məsəllərinin Azərbay­can dilinə tərcüməsi və onlardan  bəzi ixtisas fənlərinin tədrisində istifadə yolları, Naxçıvan: Qeyrət,  2017, 174 s. (Metodik vəsait).
 4. Country Studies (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2018, 304 s. (Dərs vəsaiti).
 5. Xarici dillərin öyənilməsi günün zəruri tələbidir, məqalə,Pedagoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: 2005, №2, s. 694-696
 6. Xarici dil tədrisində şifahi nitqin inkişaf etdirilmə­sinin vasitə və rolları, məqalə, Pedagoji Universitetin Xəbərləri. Bakı: 2005, №3, s. 550-553
 7. Tapmacalar linqvis­tik tədqiqat obyekti kimi, məqalə, AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələ­ləri. Bakı: 2008, №8, s. 72-80
 8. Azərbaycan və in­gi­lis dillərində tapma­ca­ların sintak­tik xüsusiyyətlə­ri barədə bəzi qeydlər, məqalə, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı: 2009, №6, s. 135-142
 9. Tapmacalar linqvis­tik tədqiqat obyekti kimi, məqalə, AMEA M.Fizuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələ­ləri. Bakı: 2008, №8, s. 72-80
 10. Azərbaycan və ingilis dilləri tapmacalarında terminaloji leksika, məqalə, Bakı Dövlət Universiteti. Dil və Ədəbiyyat. 2010, №1(72), s. 49 – 51
 11. Azərbaycan və ingilis dillərinin tapmacalarında cümlənin intonasiyaya görə növləri, məqalə, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu/  Tədqiqlər, 2010,  №1, s.  188 – 200
 12. On the Polysemantic Words ,Their Usage Deg­rees in the Riddles in the Azerbaijani and English Languages, məqalə, Kültür Evreni. Türkiyə-Ankara: 2010, №6, s. 348-355
 13. Azərbaycan və ingilis dili tapmacalarında səstəqlidi sözlər haqqında, Konfrans materialı, Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. I Beynəlxalq Elmi Konfransın mate­ri­al­ları. Bakı: 3-8 may 2010, II cild, s. 78-83
 14. Azərbaycan və ingilis dili tapma­calarında işlənən tabesiz mürəkkəb cümlələr arasındakı əlaqələrə dair, məqalə, Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetinin elmi əsərləri. Huma­nitar elmləri və pedaqogika seriyası, Naxçıvan: Qeyrət, 2010, №6, s. 150-153
 15. Azərbaycan və ingilis dili tapmacalarında dini termin və anlayışlar, məqalə, Azərbaycan Respubli­ka­sı­nın Təhsil Nazirliyı Azər­baycan Dillər Universiteti, Elmi Xəbərlər. Bakı: 2011,  №1, s.   154-159
 16. Azərbaycan və ingilis tapmacalarında sadə cümlənin struktur-funksional tipləri haqqında, məqalə, Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetinin elmi əsərləri. Hu­manitar elmləri və peda­qogika seriyası.  Naxçıvan: 2011, №1, s.  130-134
 17. Nəqli cümlə əsasında qurulmuş Azərbaycan və ingilis dili tapmacaları, Konfrans materialı, Azərbaycan Respublika­sının Tıhsil Nazirliyi, Dok­torların və gənc tədqiqat­çıların XVİ Res­publika El­mi Konfran­sının, Mate­rial­ları. Bakı: 2012, II cild, s. 180-182
 18. О самобытности синтаксиса загадок как лингвистического объекта исследования азербайджанских и английских загадок, məqalə Министерство Сельского Хозяйство Российской Федерации Департамент Научно-Технологической Политики и Оброзования, Международный науч­ный журнал. Москва: 2012, №1, с. 106-109
 19. The study of intercultural communication is a reality of everyday life, məqalə, AMEA M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya Məsələləri. Bakı: 2013, №2, s. 260 -263
 20. Mədəniyyətlərarası ünsiyyətin tədrisi xarici dil dərslərinin başlıca məqsədi kimi, məqalə, Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin elmi əsərləri. Hu­manitar elmləri və peda­qogika seriyası.  Naxçıvan: 2013, №1 (52), s. 66-68
 21. Azərbaycan və ingilis dili tapmacalarında danışıq dili xüsusiyyəti və frazeoloji vahidlər haqqında, məqalə, Azərbaycan Respubli­ka­sı­nın Təhsil Nazirliyı, Azərbaycan Dillər Univer­siteti. Dil və Ədəbiyyat, Bakı 2013, № 3, s. 36-43
 22. İngilis dilinin tədrisi prosesində atalar sözləri və zərb-məsəllərdən istifadənin imkanları, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­­demiyası Naxçıvan Böl­mə­si İncəsənət, Dil və Ədə­biyyat İnstitutu. Axtarışlar. Naxçıvan: 2013, № 3(9), s. 76-80
 23. Ingilis atalar sözləri və məsəllərin Azərbaycan dilinə tərcümə yolları, məqalə, Kültür Evreni. Türkiyə-An­kara: 2014, №6, s. 103-108
 24. On using idioms in newspapers, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncə­sənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar. Naxçıvan: 2015, № 3. s. 87-92
 25. On the usage of proper names in idioms, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Aka­demiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axta­rış­lar. Naxçıvan: 2015, № 4, s. 87-93
 26. Azərbaycanda multikulturalizm dəyərləri, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu. Axtarışlar, Naxçıvan: 2016, № 2, s. 96-102
 27. Frazeoloji birləşmələrin tədrisində meydana çıxan çətinliklərə dair, məqalə, Azərbaycan Respublika­sı­nın Təhsil Nazirliyı, Azər­baycan Dillər Univer­siteti, Dil və Ədəbiyyat. Bakı: 2016, № 4, s. 220-228
 28. İngilis dilinin tədrisində tapmacalardan istifadə məsələləri, Konfrans materialı, Azərbaycan Respublika­sı­nın Təhsil Nazirli­yi, Naxçı­van Dövlət Universiteti, Xa­rici dillərin tədqiqi və təd­risinin aktual prob­lem­ləri, Beynəlxalq elmi kon­frans. Naxçıvan: 2017, s. 40-42
 29. Неологизмы в современном английском языке и способы их перевода, məqalə, Naxçıvan Dövlət Univers­ite-­­tinin elmi əsərləri. Humanitar elmləri və pedaqogika seri­-yası, Naxçıvan: 2017, № 5 (86) I Cild, s. 156-161
 30. Эвфемизм в современном английском языке, məqalə, Scientific Light, Wroclaw, Poland: 2018, Vol.1,No 15, s. 16-18
 31. Azərbaycan və ingilis dili tapmacalarında arxaik sözlər, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2018, № 3, 75-80
 32. Об использовании архаизмов в английских пословицах, məqalə, Аzərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2018, № 4, 63-68
 33. Azərbaycan və ingilis dili tapmacalarındə tabeli mürəkkəb cümlələr və onların budaq cümlələr üzrə növləri, məqalə, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər. Naxçıvan: 2018, № 3)10), 116-124
 34. İngilis dilində zoonim tərkibli frazeologizmlər, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi  İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2019, № 2 (32), Cild 10, s. 86-89
 35. Slenq – Dilçilik termini kimi, məqalə,Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2019, № 3 Cild 11, s. 56-59
 36. Xarici dilin tədrisində dinləyib-anlama bacarıqlarınin inkişaf etdirilməsinin səmərəli yolları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Univers­ite-­­tinin elmi əsərləri. Humanitar elmləri və pedaqogika seri­-yası, Naxçıvan: 2020, № № 1 (102), II cild
 37. Müasir ingilis dilində ədatlar və onların Azərbaycan dilinədə ifadə vasitələri, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Naxçıvan Bölməsi  İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2020, № (1), Cild 13, s75-81.
 38. Paronimiya dil hadisəsi kimi, məqalə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Naxçıvan Bölməsi  İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar, Naxçıvan: 2020, № (2), Cild 13 , s72-77
 39. “Stylistic devices commonly used in English riddles” Bulletin of Science and Practice Scientific journal 2021, volume 7, issue 2
 40. “Bulletin of Science and Practice” scientific journal “Stylistic Devices Used in English Riddles (İngilis tapmacalarında bədii təsvir vasitələrinin işlənməsi,)” 2021, volume 7, İssue 2
 41. :”İngilis dilində alınmaların inkişafı prosesində sinonimlik, variantlılıq və dubletlik kimi leksik-terminoloji hadisələr” AMEA NB ISSN 2311-8482 AXTARIŞLAR (ədəbiyyatşünaslıq, folklorşünaslıq, dilçilik və sənətşünaslıq) № 2 (40) 2021
 42. .“Genre specificity of English riddles”. World Science: Problems and İnnovations. 30 марта 2022 года, г. Пенза, Российская Федерация. 169-172c
 43. Frazeoloji vahidlərin etimoloji təsnifatı”. AMEA Naxçıvan bölməsi. 2022
 44. “Konversiya söz yaradıcılığının vasitəsi kimi” ”. AMEA Naxçıvan bölməsi. 2022
 45. “Metaforaların tapmacalarda işlənməsi” Deutsche İnternationale Zeitschrift. German İnternational Journal of Modern Science. Pp 59-61. 2022