Hacıyeva Bülbül Həbib qızı

İngilis dili və tərcümə kafedasının baş müəllimi

 

Bülbül Həbib qızı Hacıyeva 1962-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Babək  rayon Babək  qəsəbəsində anadan olmuş­dur. 1985-ci ildə SSRİ –nin  50 illiyi adina APXDİ –nin (İndiki Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti) İngilis və Alman dilləri ixtisası üzrə  tam kursu bitirmişdir. 2000 – ci ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Qərbi Avropa və Şərq Dilləri » kafedrasına müəllim təyin edilmişdir.  2015 – ci ildən Naxçıvan Dövlet Universitetinin İngilis dili ve tərcümə kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Xarici dil dərslərində ünsiyyət şəraitini necə yaradıram. Konfrans materialı.Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Özəl Universitetinin “Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri . Bakı 2001
  2. Müasir təhsil sistemində İKT –dən istifadə olunması.  Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi . Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan 2010. N -1 (21) 99. 100
  3. İngilis dilinin tədrisində şifahi nitqlə yazılı nitqin əlaqəsi. Azərbaycan Respubulkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan 2014 N -4(24)  82
  4. Cek London: İstedadın böyüklüyü və tale paradoksları. Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. Naxçıvan NDU. 2012 (1) 45 -47
  5. Norman Conquest of England . Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Elmi əsərləri. Naxçıvan NDU 2014 N -2  36. 38
  6. Uilyam Bleykin sənət dünyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Naxçıvan Bölməsi İncəsənət Dil vəƏdəbiyyat İnstit Axtarışlar Cild 4 N -3 Naxçıvan 2014. 112 -114
  7. Tərcümədə obyektiv və subyektiv amillər və kompensasiya halları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənətDil və Ədəbiyyat İnstiututu. Axtarışlar Cild 5 N-4 Naxçıvan 2015.  33 -35
  8. Yenilməzliyin bədii inikası. Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan DövlətUniversitetiElmi Əsərlər. Naxçıvan NDU 2013 N -1 73 -75
  9. Sovetlər İttifaqı Teodor Drayzerin gözü ilə.Azərbaycan MilliElmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənətDilvəƏdəbiyyatİnstiututu. AxtarışlarCild 8 N-4 Naxçıvan 2018. 42 -44
  10. İdiomlar və ingilis dilinin tədrisində onların Xarici dillərin tədqiq və tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans.Naxçıvan, 2017.