Hacıyeva Bülbül Həbib qızı

İngilis dili və tərcümə kafedasının baş müəllimi

 

Bülbül Həbib qızı Hacıyeva 1962-ci ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Babək  rayon Babək  qəsəbəsində anadan olmuş­dur. 1985-ci ildə SSRİ –nin  50 illiyi adina APXDİ –nin (İndiki Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti) İngilis və Alman dilləri ixtisası üzrə  tam kursu bitirmişdir. 2000 – ci ildə müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Qərbi Avropa və Şərq Dilləri » kafedrasına müəllim təyin edilmişdir.  2015 – ci ildən Naxçıvan Dövlet Universitetinin İngilis dili ve tərcümə kafedrasında  baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Xarici dil dərslərində ünsiyyət şəraitini necə yaradıram. Konfrans materialı.Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Naxçıvan Özəl Universitetinin “Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri . Bakı 2001
 2. Müasir təhsil sistemində İKT –dən istifadə olunması.  Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi . Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan 2010. N -1 (21) 99. 100
 3. İngilis dilinin tədrisində şifahi nitqlə yazılı nitqin əlaqəsi. Azərbaycan Respubulkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Naxçıvan 2014 N -4(24)  82
 4. Cek London: İstedadın böyüklüyü və tale paradoksları. Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. Naxçıvan NDU. 2012 (1) 45 -47
 5. Norman Conquest of England . Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Elmi əsərləri. Naxçıvan NDU 2014 N -2  36. 38
 6. Uilyam Bleykin sənət dünyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Naxçıvan Bölməsi İncəsənət Dil vəƏdəbiyyat İnstit Axtarışlar Cild 4 N -3 Naxçıvan 2014. 112 -114
 7. Tərcümədə obyektiv və subyektiv amillər və kompensasiya halları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənətDil və Ədəbiyyat İnstiututu. Axtarışlar Cild 5 N-4 Naxçıvan 2015.  33 -35
 8. Yenilməzliyin bədii inikası. Azərbaycan Respubilkasının Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan DövlətUniversitetiElmi Əsərlər. Naxçıvan NDU 2013 N -1 73 -75
 9. Sovetlər İttifaqı Teodor Drayzerin gözü ilə.Azərbaycan MilliElmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənətDilvəƏdəbiyyatİnstiututu. AxtarışlarCild 8 N-4 Naxçıvan 2018. 42 -44
 10. İdiomlar və ingilis dilinin tədrisində onların Xarici dillərin tədqiq və tədrisinin aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans.Naxçıvan, 2017.
 11. “Sovetlər İttifaqı T.Drayzerin gözü ilə”Naxcıvan Bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Axtarışlar Cild 5, №4, (30) Naxçıvan -2018 s. 42-44
 12. “Xarici dil dərslərində tələbələrin ünsiyyət bacarıqlarının inkişafında İKT-dən istifadənin rolu” AMEA NB Axtarışlar. Naxçıvan: Tusi, 2021№2
 13. “ İngilis dilinin tədrisində dil tarixi fənninin əhəmiyyəti” Yeni fikir (NDU) iyun, 2021
 14. “Xarici dil dərslərində tələbələrin ünsiyyət bacarıqlarının inkişafında İKT-dən  istifadənin rolu” AMEA NB Axtarışlar. Naxçıvan: Tusi, 2021№2
 15. “ Xarici dilin uğurlu tədrisində müəllim amili və istifadə olunan müasir yanaşmalar “ Naxçıvan. “Yeni fikir” №3 (45). 2022. 12 iyun.
 16. “İdiomların yaranması və növləri: feili idiomatik vahidlər Naxçıvan elmi əsərlər 2022 №1 (114)
 17. İdiomlar və ingilis dilinin tədrisində onların rolu