Qurbanov Əli Kamil oğlu

Baş müəllim                                                  

1957 ci il yanvar ayının 26- da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1963-cü ildə Ü. Hacıbəyov adına

Naxçıvan şəhər 1 № li orta məktəbin 1-ci sinifinə getmişdir.. 1973- cü ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdir.1973 –cü ildə

Y.Məmməd-əliyev adına NDPİ-na coğrafiya ixtisasına daxil olub və 1977-ci ildə həmin ixtisas üzrə İnstitutu bitirib.1977-ci ildə təyinat üzrə Babək rayonu Sust kəndində müəllim vəzifəsində çalişıb. Sonra isə Naxçıvan Hidrometeoroloji stansiyasında metroloq

işləyib.1980-ci ildə Meliorasiya və Su təsərrüfatı nazirliyi Babək Suvarma Sistemləri idarəsində baş hidrometr vəzifəsində işləyib.1987 ci ildən Babək rayon QOM-də müəllim işləmişdir.1993 –cü ildə Babək rayon Yeni-yol orta məktəbində coğrafiya müəllimi vəzifəsində işləyib.2002 ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Coğrafiya kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib hal hazırda həmin kafedranın baş müəllimidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Qayaların açılmamış sirləri. Elm və həyat jurnalı , № 12, 1985 s.17 – 19
 2. 2. Об исследовании оползен-поток спетрометрическим методам. VI Науч. Теx.Конф. Му-и С НПОКИ , Баку, 1989. c.113 – 117
 3. Tarazlığı pozmaq olmaz.“ Sovet Naxçıvanı ” qəz. 15.08.1989
 4. Daha bir qayğı. Azərbaycan təbiəti №4, 1989 s.23 – 24
 5. Naxçıvan MSSR ərazisində suvarma irriqasiya eroziyası və ona qarşı mübarizə tədbirləri. Naxçıvan sahələrarası ərazisi ET informasiya və təbliğat mərkəzi, №24, 1989 s.4 – 6
 6. Спектралные xарактеристики и некоторыx природных образовании и с/х обьектов Нах. АССР. НПОКИ « Космик», Баку, 1990 c.97 -99
 7. Naxçıvan MSSR otlaqaltı torpaqlarının heyvandarlıq təsərrüfatı cəhətdən qiymətləndirilməsi və onlardan səmərəli istifadə məsələsinə dair. НПОКИ « Космик » , Баку , 1990 s.34-36
 8. Təbiətin harayı. Elm və həyat jurnalı, № 7, 1990. s.13 – 14
 9. Aerokosmik vasitələrlə “ Araz ” su anbarının çirklənmə dərəcəsinin rayonlaşdırılması. Y.Məmmədəliyev adına Nax. DPİ-də məruzə, 1989 s 15-18
 10. Об исследовании оползен-поток аерометрическими методам. Мат. МУ НПОКИ, Баку, 1989 s.45-49
 11. Об исследовании оползен-поток в територии Нах. АССР спетрометрическим методам. НПОКИ Баку , 1990 VIII НТК молодых ученых и специалистов c.102-105
 12. Sirli Dərəşam mağarası. Elm və həyat jurnalı , № 1 – 2 , 2002 s.28 – 30
 13. Biçənək meşəsinin ekoloji mühitə uyğunlaşması Konfrans materialları Naxçıvan, 2002.
 14. Dərəşam mağarası. NDU xəbərləri, № 7, 2002, “ Fikir ”. s.18 – 20
 15. Dərəşam yeraltı dünyası. “ Qobustan ” № 3 , 2002 s.21 – 23
 16. Naxçıvan MR – də sellərin aerokosmik tədqiqinə dair. AMEA “ Naxçıvanın tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin , təbii sərvətlərinin öyrənilməsi”, Bakı 2004 s.43 – 45
 17. Naxçıvanda Vəlibaba mağarası. NDU xəbərləri , №16 , 2005 s.85 – 86
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbii komplekslərin dinamikasına dair. Naxçıvan: Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri, 2006 s.384 – 389
 19. Naxşıvan MR ərazisində aqroiriqasiya erozisiyası. Azərbaycanda emlin inkişafı və regional problemlər. 2005 s.553 – 556
 20. Darıdağ Mergümüşlü (Arsenicum) Termal Maden Suyu Kaynağının Balueloji özelliklerine ve Turizm Rekreasion Degerleri. Uluslararası Jeoloji Koruma simpozyumun ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri Pro Geol GRUBU Toplantısı materialları , 15 – 19 sentyabr , 2010 . “ Fırat Universitesi”. s.
 21. Çanaxçıçay hövzəsinin ekocoğrafi şəraiti. MAKA – nın xəbərləri, №4, 2010 s.56 – 60
 22. Orta Arazboyu düzənlikdə suvarma – irriqasiya eroziyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti , Elmi əsərləri №2, 2011 s.64 – 66
 23. Salvartının öyrənilməmiş gölləri. AMEA H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu A.C.C. elmi əsərləri. X cild Bakı 2006 s.503 – 509
 24. Arpaçay su anbarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri. NDU elmi əsərlər . № 1 (49), 2013 s.100 – 104
 25. “ Araz su qovşağı ” su anbarının ekocoğrafi şəraitinə dair. NDU elmi əsərlər № 1 (49), 2013 s.115 – 118
 26. Meteorologiya və iqlimşünaslıq fənni üzrə proqram. Bakalavr hazırlığı üçün. Proqram Naxçıvan 2013. 12 səh.
 27. Azərbaycan hidrologiyası fənni üzrə proqram. Bakalavr hazırlığı üçün. Proqram. Naxçıvan 2013. 12 səh.
 28. Ümumi hidrologiya fənni üzrə proqram. Bakalavr hazırlığı üçün. Proqram. Naxçıvan 2013. 10 səh.
 29. Azərbaycanın iqlimi və iqlim ehtiyatları. Bakalavr hazırlığı üçün. Proqram. Naxçıvan 2014. 10 səh.
 30. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Monoqrafiya. Naxçıvan 2014. 382 səh.
 31. Naxçıvan Muxtar Respublikası dağ-meşə və dağ-çəmən landşaftlarının turizm-rekreasiya potensialı. NDU Elmi əsərləri 2014, №8(64) s.114-118
 32. Türkmənçay müqaviləsi ərəfəsində İrəvan xanlığının iqtisadi coğrafi şəraitinə dair. Azəbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri (Respublika konfransı) Naxçıvan-2015. s.109-113
 33. Naxçıvan ərazisindən keçən karvan yollarının fiziki coğrafi xüsusiyyətlərinə dair. Beynəlxalq İpək yolu konfransı. Naxçıvan -2015.. 68 səh.
 34. Naxçıvançayın bəzi hidroloji xüsusiyyətlərinə dair. NDU Elmi əsərləri 2015 №7(72) s.136-141
 35. Naxçıvan Muxtar Respublikası çöl landşaftlarının antropogen dəyişməsinin rekreasiya potensialına təsiri. MAKA – nın xəbrləri, №4, 2015
 36. NaxçıvanMR-da çayların tənzimlənməsində su anbarlarının rolu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yaranması: Tarix və Müasirlik. Naxçıvan -2007 s.291-297
 37. Azərbaycanın Coğrafiya tarixi fənni üzrə proqram. Bakalavr pilləsi üçün. Proqram. “Naxçıvan” Universiteti 10 səh.
 38. Cənubi Azərbaycanın coğrafiyası fənni üzrə proqram. Bakalavr pilləsi üçün. Proqram. “Naxçıvan” Universiteti 12 səh.
 39. Şərqi arpaçayın hidroloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Aerkosmik Agentliyinin xəbərləri cild 19. 2016 № 2 s. 42-46
 40. Şərqi arpaçay hövzəsinin fiziki- coğrafi xüsusiyyətləri . AMEA. Naxçıvan bölməsi.Xəbərlər 2016 №2 s.291-299
 41. Naxçıvan Coğrafiyası. VI fəsil. İqlim şəraiti. Temperatur rejimi. Monoqrafiya . Naxçıvan-2016. 454 səh. s.163-173
 42. Araz çay hövzəsinin yuxarı hissəsində landşaftların deqradasiyası və səhralaşma problemləri. “Naxçıvan” Universitetinin xəbərləri. s.264-266
 43. Gilanın geomorfoloji səciyyəsi. Xəbərlər. AMEA NB. Təbiət elmləri seriyası. №5, 2006 s. 260-263
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi perespektivli yabanı qida metvə bitkilərinin xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. NDU. Elmi əsərləri. Təbiət və tibb ilmləri seriyası 2017 №7(88) s. 33-39
 45. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ehtiyatı bol olan tətbiqyönümlü bəzi yabanı qida-meyvə bitkilərinin xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərləri 2017. № 4 (7) s. 218-228
 46. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qida əhəmiyyətli perespektivli yabanı meyvə bitkilərinin tədqiqi və səmərəli istifadəsi. Xəbərlər. AMEA NB. Təbiət elmləri seriyası. № 4, 2017 s.. 92-101
 47. Biçənək mağaraları. “Naxçıvan” Universiteti Elmi əsərləri 2017. № 3 s. 209-214
 48. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində perspektivli yeyilən qida meyvə , giləmeyvə bitkilərinin rayonlar üzrə ümumi sahəsinin, məhsuldarlığının müəyyən olunması və ehtiyatının hesablanması. NDU-nin Elmi əsərləri. №3, 2018 s.105-112
 49. Лекарственные растения Нахчыванской Автономной Республики. Орехова- Зуева,Редакционно-издателский отдел ГГТУ, 2018, 452с. Mонография. 452 с.
 50. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi perespektivli yabanı qida meyvə bitkilərinin xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri 2017,

№ 7(88) s.33-39

 1. Naxçıvan”Universi-tetinin Elmi əsərləri. №4(8) 2017 s.218-230
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində perspektivli yeyilən yabanı qida meyvə ,giləmeyvə bitkilərinin rayonlar üzrə ümumi sahəsinin, məhsuldarlığının müəyyən olunması və ehtiyatının(bioloji, istismar, illik tədarük həcmi) hesablanması. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri. 2018, № 3(92) s.105-111
 3. Qida əhəmiyyətli bəzi yabanı meyvə bitkilərinin bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan” Universiteti.Elmi əsərləri 2018 № 3. s.218-224
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası çaylarında dib gətirmələr. Naxçıvan Dövlət Universiteti.Elmi əsərləri. 2018 №7(96) s.171-173
 5. Gilançay çay hövzəsinin fiziki- coğrafi və hidroloji xüsusiyyətləri. “Naxçıvan” Universiteti.Elmi əsərləri 2018, № 4(11). s.185-193
 6. Orta Arazboyunda səhra landşaftının turizm-rekreasiya imkanlarına dair. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. NDU Elmi əsərləri, 2019 s.322-325
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan purunusL cinsinə daxil olan növlərin tədqiqi, təbii ehtiyatı və səmərəli istifadə yolları. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. NDU Elmi əsərləri, 2019 s.294-298