Novruzova Lətifə Mədəd qızı

Coğrafiya uzrə fəlsəfə doktoru                                                                                                      

 

1954-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbinə daxil olmuş, 1971-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir. 1971-ci ildə  Azərbaycan   Dövlət Pedaqoji İnstitunun

Naxçıvan filialına daxil olmuş, 1975-ci ildə həmin institutun adının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun Coğrafiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir . 1975-ci ildən 2010-ci ilə qədər Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbdə coğrafiya müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2000 -ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində əvvəlcə müəllim, 2010-cu ildən isə baş müəllim kimi çalışır. 2010-cu ildə H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitunda “Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinin iqtisadi-coğrafi problemləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.  Hazırda həmin universitetedə “Dünyanın iqtisadi coğrafiyası” , “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafiyası “  və 2 Əhali coğrafiyası” fənlərini tədris edir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

S № İşin adı İşin növü Nəşriyyat,jurnalı və s.adı İşin  həcmi Həm müəllif
1 Maddi-texniki təchizatın Naxçıvan MR-də k/t-nın inkişafına təsiri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri. 2006. N-19. 3
2 Naxçıvanda k/t-nın intensiv inkişafının əsas istiqamətləri Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XII cild. Bakı 2008 5
3 Naxçıvanın su ehtiyyatları və onlardan k/t-da istifadə edilməsi Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIII cild. Bakı 2008 6
4 Naxçıvan MR-in k/t-da bitkiçiliyin inkişaf problemləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri . Naxçıvan 2008 4
5 Naxçıvan MR-in düzənlik zonalarında yerləşən torpaq ehtiyatlarının ekocoğrafiyası Məqalə Turan stratejik Araştırmalar Mərkəzi, Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimilik Dergi.Türkiye, Konya, 2009 N-3 3
6 Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının inkişafında Regionların  sosial-iqtisadi inkişaf proqramının rolu. Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIV  cild. Bakı 2009 5
7 Naxçıvan MR-də k\t sahələrinin inkişaf perspektivləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri . Naxçıvan 2009 4
8 Экологические проблемы и охрана окружающей среды в Нахчы-ванской АР Азербайджанской   Республики Məqalə Материалы II Международной научной конференции. 6-8 октября 2009 г. Донецк 2009 4  

 

 

 

9 Naxçıvan MR-də k/t-nın inkişafı və ərazi təşkili problemləri Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIV  cild. Bakı 2010 4  

 

10 1995-2010-cu illərdə Naxçıvan MR-də sənayenin inkişafının iqtisadi-coğrafi xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri . Naxçıvan 2011 3  
11 Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənliyində antropogen təsir formaları Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XVII cild. Bakı 2012 5  
12 Naxçıvan Muxtar Respublikasında energetikanın  müasir vəziyyəti və inkişaf prespektivləri Məqalə Bakı Dövlət Universiteti “Fiziki coğrafiya” kafedrasının 70 və “Hidrometerologiya” kafederasının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı 2013 4  
13 Naxçıvan MR-in orta dağlıq zonasında təsərrüfat fəaliyyəti sahələri və onların ətraf mühitə təsiri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan MR-90 xüsusi buraxılışı. Naxçıvan 2014 4  
14 Naxçıvan MR-in iqtisadi inkişafında kiçik və orta sahibkarlığın rolu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri . Naxçıvan 2015 3  
15 Naxçıvan MR-in əmək ehtiyyatları və onların məşğulluğu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri . Naxçıvan 2016 4  
16 Naxçıvan MR-də turizm potensiallarından istifadə imkanları Məqalə Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XIX cild Bakı 2017 5  
17 Naxçıvan MR-in kənd təsərrüfatı monoqrafiya Naxçıvanı tanıyaq toplusu, Bakı 2017 20 Həm müəllif
18 Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası fənnindən tədris proqramı Proqram Naxçıvan , 2018 44
19 Naxçıvan MR-in yüksək dağlıq ərazilərində ekoloji tarazlığın pozulmasına qarşı mübarizə tədbirləri Məqalə NDU-nin elmi əsərləri N7 , 2018 4
20 Naxçıvan MR-da müalicə-sağlamlıq turizminin inkişafı və prespektivləri Məqalə Qeyrət nəşriyyatına təqdim olunmuşdur.
21 “Aqrar-sənaye kompleksi” və “ Regionların  sosial- iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları”nın yerinə yetirilməsi Məqalə Naxçıvan MR-nın iqtisadi coğrafiyası 45 Həm müəllif