Seyidova Elnarə Yasin qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

 

Seyidova Elnarə Yasin qızı 25 iyul 1977-ci ildə Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində anadan olmuşdur. Orta təhsilini Şahtaxtı kənd məktəbində almışdır.1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin coğrafiya ixtisasına daxil olmuş, 2002-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-ci ildə Naxçıvan DU-nun magistratura şıbısinı daxil olmuş və 2004-cü ildə magistratura şöbəsini bitirmişdir. 2018-ci ildə”Orta məktəblərdə coğrafiyanın tədrisi zamanı şagirdlərə ətraf mühitin mühafizəinin tədrisi”mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir. Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə doktorudur. 2019-cu ildən baş müəllimdir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 

 

İşin adı İşin növü Nəşriyyat,

jurnal və s.

  İşin həcmi     Həm-müəlliflər
1 Naxçıvan MR-də eroziyaya uğramış torpaqların  yaxşılaşdırıl-ması üçün fitomeliorativ tədbirlərin aprılması. məqalə Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2010, №1(30), s.79-82

 

4s.
2 Arazboyu düzənliklərdə antropogen ladşaftın dinamikasına dair. məqalə Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2011, №2 (38), s.69-72

 

4s,
3  İbtidai siniflərdə həyat bilgisi fənninin tədrisi zamanı kartoqrafik təsvir vasitələrindən istifadə məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun  “Xəbərlər”i, “Məktəb” nəş­riy­yatı, Naxçıvan, 2012, №1 , s.18-21  

4s.

4 Fakültetiv məşğələlər ekoloji tərbi-yənin aşılanmasınin vasitəsi kimi. konfrans

materialı

Heydər Əliyev 90, Mü­a­sir tə­lim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi möv­zusuna həsr edilmiş elmi-praktik respublika konfransın materia–lları (03 may 2013) NMİ, s.174-179 6с.
5 Fiziki coğrafiyanın tədrisində təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi. konfrans

materialı

Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə harmoniya və tipologiya” möv­zusuna həsr edilmiş elmi-praktik Beynəlxalq konfransın materialları (25-26 oktyabr 2013) NDU, səh.99

 

 

1 s.

6 Coğrafiya dərslərində “Hidrosfer” mövzusunun tədrisi zamanı yeniyetmələrdə təbiəti mühafizə fəaliyyətinin formalaşdırılması. məqalə Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2013, №1 (49), s.118-121

 

 

4 s.

7 Coğrafiyadan fakültetiv məşğələlərdə ekoloji tərbiyənin aşkarlanması. məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun  “Xəbərlər”i, “Məktəb” nəş­riy­yatı, Naxçıvan, 2013, №2 , s.138-141  

 

4s.

8 Naxçıvan  Muxtar Respublikası torpaqlarının mühafizəsinə dair.

 

 

konfrans

materialı

 

 

 

 

 

 

“Qlobal dəyişkənliklər şəraitində geosistemlərin təbii ehtiyat potensialının qiymətləndirilməsi və səmərəli istifadə”. mövzusunda Beynəlxalq elmi –praktik konfransın materialları. AMEA-nın akad H.Əliyev adına Coğrafiya İnsitutu “Azərbaycan coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri XVIII cild.” (03 aprel 2013) səh. 324-326  

 

3 s.

9 Fiziki coğrafiyanın tədrisində kosmik materiallardan istifadə. məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu­nun  “Xəbərlər”i, “Məktəb” nəş­riy­yatı, Naxçıvan, 2013, №1,  s.58-61  

4s.

O.Həsənli

N.Baba-bəyli

 

10 Coğrafiyadan sinifdənxaric diyarşünaslıq işləri mənəvi tər­bi­yə­nin vasitəsi kimi. konfrans

materialı

 

“Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri” mövzusuna həsr edil­miş Beynəlxalq Elmi Konfransının mate­ri­al­ları . Naxçıvan şəhəri, 6 dekabr  2013, səh. 173-174  

2 s.

 
11 Yeniyetmələrdə təbiəti mühafizə tərbiyəsi. konfrans

materialı

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr olun­muş “Mü­a­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tər­biyə prosesində tətbiqi” möv­zusuna həsr edilmiş elmi-praktik respublika konfransın materialları (05may 2015) NMİ, səh.139

 

 

 

2 с.

12 S.Y.Babayevin coğrafiya elmininin inkişafında rolu məqalə Naxçıvan  Dövlət Universite­tinin Elmi əsərləri,  “Qeyrət” nəş­riyyatı, Naxçıvan, 2015, №3 (68), s.104-108

 

 

5s.

T.Seyi­dova
13 Toponimlər mənəvi sərvətimizdir konfrans

materialı

Naxçıvan Universiteti, AME-nın Naxçıvan bölməsinin “Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri”  mövzusunda respublika konfransının materialları. Naxçıvan, (04 aprel 2015), s. 113-117 4s
14 Coğrafiyanın tədrisi prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsinin təşəkkülü konfrans

materialı

Azərbaycan Respublikası Təh­sil Problemləri İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, “Mürtəcim” nəşriyyatı, Bakı, 2016,  s.188-191  

 

 

4 s.

15 Yeniyetmələrin təbiəti mühafizə fəaliyyətinin təşkili konfrans

materialı

Müəllimlər İnstitutunun  ümummilli lider Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olun­muş “Mü­a­sir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tər­biyə prosesində tətbiqi” möv­zusuna həsr edilmiş elmi-praktik respublika konfransın materialları (04 may 2016) NMİ, səh .98-100

 

 

 

 

2 s.

16  Пути и возможности организации у подростков деятельности охраны природы в преподавании географии məqalə Известия  высших учеб­ных заведений поволжский реги­он. Гуманитарные науки. Пензерского государственно­го университета, г.Пенза, №1, (41), 2017 г., с.150-160

 

 

 

 

10s.

17 Ekoloji problem yaradan ətraf mühit amillərinin tədrisinə dair. məqalə Azərbaycan Respublikasının Təhsil institutunun”Elmi əsərləri”i “Mürtəcim” nəşriyyatı, 2017,  №1,  səh.66-68 3 s.
18 Coğrafiyanın tədrisi prosesndə ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri. konfrans

materialı

Gəncə Dövlət Universitetinin ümummilli lider Heydər Əliyevin 94 illiyinə həsr olun­muş “Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri” möv­zusuna həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialları (04-05may 2017) GDU, səh.313-315

 

 

 

3 s.

19 Aктивность охраны окружающей среды в формировании экологической культуры  у подростков. konfrans

materialı

” Перспективы развития науки и образования” сборник научных трудов по материалам XVIII Междуиародной научно-практической конферeнции. (г.Москва 30 июня 2017) стр. 29-31

 

3s.
20

 

 

Ekoloji biliklərin inkişafında coğrafiya elminin rolu

 

 

 

 

konfrans

materialı

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Lənkaran Dövlət Universiteti. Görkəmli coğrafiyaşünas alim, akademik H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş   “İnsan və ətraf mühit münasibətləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Avropa, 2017, səh. 160-162  

3s.

21 Geodeziya və Kartoqrafiya Proqram Naxçıvan Universiteti  Naxçıvan-2013 12

səh

22 Ekologiya və ətraf mühit Proqram Naxçıvan Universiteti Naxçıvan-2015 22

səh