Babayev Bağır Həmid oğlunun

elmi-pedaqoji fəaliiyəti haqqında

 

Babayev Bağır Həmid oğlu 23 avqust 1959-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublukası Babək rayonu Əz.Təzəkənd kəndində anadan olub. 1981-ci ildə Bakı Dövlət Üniversitetinin tarixi fakultəsini bitirib.

1985-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışır. 1994-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində zabit kimi xidmət edib. 1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin Sosial idarəetmə və hüquq fakultəsində “Fəlsəfə və sosial iş” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

1986-cı ildən AMEA Fəlsəfə İnstitutunun” Fəlsəfə tarixi” şöbəsinin aspirantı olub.

“XX əsrin əvvəllərində (1900-1920-ci illər) Azərbaycan demokratik fikrində sosial-siyasi problemlər” mövzusunda (ixtisas 7210.01.-Fəlsəfə tarixi) fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyamı 27 fevral 2018-ci il tarixdə AMEA-nın Fəlsəfə İnstitunun nəznində olan Müdafiə  Şurasında müdafiə edib.

Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışdığı illərdə Fəlsəfə, politologiya, etika və estetika, son illərdə isə “Multikulturalizmə giriş” fənnlərini, o cümlədən Sosial iş ixtisasında müxtəlif illərdə “Narkotik maddələr, spirtli içkilər və siqaretdən asılılıq”, “Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş”, “Sosial proqramlar və xidmətlər” və s. fənnləri tədris edir. Bir sıra beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında və simpoziumlarında müxtəlif mövzularda çıxışlar edib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”ində məqalələrim dərc olunub, o cümlədən də universitetimizdə keçirilən müxtəlif beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında məruzələrlə çıxışlar edib. Hazırda NDU-nun Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin “Fəlsəfə və sosial iş” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Bağır Həmid oğlu Babayevin dərc olunmuş  elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı:

 1. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində utopiya problemi və H.Cavid/ «Naxçıvan MSSR-in maddi- mədəni sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları» Respublika elmi konfransı. Naxçıvan, 1987 s.76.
 2. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində siniflər problemi və H.Cavid/ «Naxçıvan MSSR maddi- mədəni sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları». Respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri. Naxçıvan,1988,s.116.
 3. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində elm və maarifə münasibət/ «Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda elmi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri». Elmi metodik konfransın materialları. Naxçıvan, 1988, s.149-150.
 4. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində şəxsiyyət azadlığı, hüquq bərabərliyi problemi/ Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. X Elmi konfransının tezisləri. Naxçıvan, 1989, s.7-10. (İ.Z.Cəfərovla)
 5. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikri ümumi mülkiyyət haqqında/ Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. XI Elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 1990, s.162-163.(Q.V.Allahverdiyev, İ.Z.Cəfərovla ).
 6. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində sinifsiz cəmiyyət problemi/Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. XI Elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 1990, s.166-167.
 7. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində idarəetmə prinsipləri və demokratik seçki sistemi məsələləri// Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsi. İctimai elmlər seriyası. Məqalələr məcmuəsi. Bakı, “Diplomat” nəşri, 1998, s.25-29.
 8. Azərbaycan- Türkiyə iqtisadi münasibətlərinin inkişafında Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Naxçıvan MR arasında imzalanmış“Əməkdaşlıq protokolu”nun rolu/Müasir şəraitdəTürkiyə- Naxçıvan iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti və əsas inkişaf istiqamətləri (29noyabr 1996-cı ildə keçirilmiş sимпозиумун материаллары).Bakı,, “Tərəqqi” nəşriyyatı,1998, s.39 (İ.İ.Kəmgərli, N.H.Rəhimov).
 9. Azərbaycanın Türkiyə  ilə  iqtisadi əlaqələrində  Naxçıvanın yeri/ Müasir şəraitdə Türkiyə- Naxçıvan iqtisadi əlaqələrinin vəziyyəti və əsas inkişaf  istiqamətləri ( 29 noyabr 1996- cı ildə keçirilmiş sимпозиумун материаллары). Bakı,, “Tərəqqi” nəşriyyatı, 1998, s.44- 45 (İ.İ.Kəmgərli,  N.H.Rəhimov).
 10. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri xalqımızın müqəddəs bayramlarının iqtisadi mahiyyəti haqqında// “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı, ” Elm”, 1999, s.206-209.
 11. XX yüzillikdə Naxçıvanda xalq maarifi və qadın təhsilinin bəzi problemləri haqqında//“Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi, 23-cü buraxılış. Bakı, “Elm”, 1999, s.209-212.
 12.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində qadın təhsiliproblemi// “Ekologiya.Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı, “Elm”, 1999, s.212-216.
 13. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri məktəblərdəki ana dilli dərsliklərin zəruriliyihaqqında// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Naxçıvan, NDU, ”Qeyrət”, 2000 № 6, s.93-94.
 14. M.Ə.Sabir yaradıcılığında xalqımızın müqəddəs bayramlarının təsviri/ Naxçıvan Özəl Universiteti. “Keçmişimiz gələcəyimizdir”. Etnoqrafik problemlərə dair elmi- nəzəri konfrans. Tezislər. Bakı, ”Nurlan” , 2000 s.32-34.
 15.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində çarizmin seçki sisteminin ifşası/ Naxçıvan Özəl Universiteti. “Keçmişimiz gələcəyimizdir”. Etnoqrafik problemlərə dair elmi- nəzəri konfrans. Tezislər. Bakı, ”Nurlan” ,2000, s.61-63.
 16.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində xoşbəxt gələcək- sinifsiz cəmiyyət problemi//“Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 24-cü buraxılış. Bakı, “Elm”,2000,s.183-185. (M.Babayeva).
 17.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikri pul və kapital yığımı haqqında// “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 25-ci buraxılış. II hissə.Bakı, “Elm”, 2000, s.66-69.
 18.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində şəxsiyyət azadlığı, hüquq bərabərliyi problemi//“Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 25-ci buraxılış. II hissə. Bakı, “Elm”,2000, s.203-205. (M.Babayeva).
 19.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində sosial utopiya problemlərinə yeni bir baxış //”Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 26-cı buraxılış. Bakı, “Elm”,2000, s.202-204.
 20.  M.Ə.Sabir yaradıcılığında romantik fəlsəfə/ Naxçıvan Özəl Universiteti. Elmi-tədqiqat işlərinin yekununun konfrans materialları. Naxçıvan, ”Nurlan”,2001, s.50-51.
 21.  Milli tərbiyə sisteminin təkmilləşdirilməsi və XX əsr Azərbaycan demokratik fikri müəllimlərin milli tərbiyə sistemindəki rolu haqqında/ Müasir dövrdə milli tərbiyə sisteminin aktual problemləri. Elmi konfransın materiallan. ,”Nurlan”, Bakı, 2001, s.30-33.
 22. Təhsil islahatı və Azərbaycan gənclərinin qarşısında dayanan vəzifələr / Naxçıvan Özəl Universiteti. II Beynəlxalq elmi- praktik konfransın materialları. May- 2000,Naxçıvan,”Nurlan”, 2001. s,61-62
 1. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikri 1906- 1907-ciillərdə qədim türk diyarı Zəngəzur və Qarabağdakı aclıq çəkən əhaliyə maddi yardımın zəruriliyi və oradakı azərbaycanlıların deportasiyası haqqında// “Naxçıvan”. İctimai, siyasi, ədəbi- bədii, elmi publisistik jurnal, Naxçıvan,2001 № 5, s.100-104
 2.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində çarizmin Duma siyasəti və ona münasibət haqqında// “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 29-cu buraxılış. Bakı, “Elm”,2001, s.203-205.
 3. Sabir və Hadi fəlsəfəsində romantik utopiya problemi//“Qloballaşma və Azərbaycan”. Respublika elmi- praktiki konfrans. Bakı, “Adiloğlu”, 2002, s.94-97.
 4.  Cəlil Məmmədquluzadə və Üzeyir Hacıbəyov yeni demokratik idarəçilik sistemində köhnə qanunların işləmə mexanizminin yetərsizliyi haqqında// “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 31-ci buraxılış. Bakı, “Adiloğlu”,2002, s.142-144.
 5. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri azad Vətən, azad millət, azad cəmiyyət və azad vətəndaş haqqında// “Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 33-cü buraxılış. Bakı, “Adiloğlu”,2002, s.229-231.
 6.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikri respublika idarəçiliyinin demokratik seçki sistemi haqqında//“Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət”. Elmi məqalələr məcmuəsi. 35-ci buraxılış. Bakı, “Adiloğlu”,2003, s.374-380.
 7. M.Ə.Sabir və M.Hadi fəlsəfəsində romantik utopiya problemi// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər.Naxçıvan,NDU,”Qeyrət”nəşriyyatı, 2004 № 13 s.128-130.
 8. XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində təbiət mənzərələri fonunda cəmiyyət həyatındakı aclığın təsviri/ Naxçıvan Özəl Universiteti. Elmi- tədqiqat işlərinin yekun konfransının materialları. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004, s.82-84
 9.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikri məktəblərdə ana dilində təlim ideyasının orta məktəblərdə tədrisi zəruriliyi/ “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesinə tətbiqi”. Elmi- praktik konfransın materialları. Naxçıvan, ”Məktəb”,  2004 s.86-89.
 10.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində qadın azadlığı problemlərinin bəzi məsələləri haqqında/ “Naxçıvan MR-80. Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri”. Elmi konfransın materialları. Bakı, ”Məktəb”, 2004, s.132-137.
 11. XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində şanlı istiqbal mövzusu/ “Naxçıvan MR-80. Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri”. Elmi konfransın materialları. Bakı, 2004, s.162-167.
 12.  XX əsr (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikri elmin, maarifin və məktəbin sosial tərəqqidə rolu haqqında// Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Siyasi- Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu. Politologiya şöbəsi. XII buraxılış, Bakı, 2004, s.195-197.
 13.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində romantik cəmiyyət problemi / “Qloballaşma və Azərbaycan mədəniyyəti”. II Respublika elmi- praktik konfransın materialları. Bakı, ”Araz”, 2004, s.308-314.
 14.  XX əsr Azərbaycan romantiklərinin yaradıcılığında inqilab mövzusu/ II Respublika elmi- praktik fonransının materialları. Bakı, ”Araz”, 2004, s.378-381.
 15.  Elmə, maarifə münasibət məsələsi// Elmi axtarışlar. AMEA Folklor İnstitutu. XIII toplu, Bakı, “Səda”, 2005, s.283-294.
 16. Müstəqil dövlətçiliyimiz Şərq- Azərbaycan varisliyinin və xalqımızın milli-mənəvi təfəkkürünün harmonik vəhdətinin qarantıdır// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU – ”Qeyrət” , 2010 № 2(34), s.183-186.
 17.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikri azad cəmiyyət və azad insan haqqında// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU -”Qeyrət”, 2011 № 1(37), s.112-115.
 18. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində milli burjuaziyanın yeri və rolu haqqında //  Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU-  ”Qeyrət” , 2012, № 2(47), s.48-52.
 19. Qloballaşan Qərblə Şərqin mədəni- mənəvi dəyərlər sistemində yüksək ailə dəyərlərimizin yeri və rolu haqqında/ “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf”. ADMİU- 90. Beynəlxalq konfrans materialları. 21-22 dekabr 2012. Bakı, 2012, s.63-65.
 20.  Cəlil Məmmədquluzadə və XX əsrin əvvəllərində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrinin görkəmli nümayəndələri vətəndaş azadlıqları və hüquqları haqqında// Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası.Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”, 2013, N2(54), 22-26.
 21. XX əsrin əvvələrində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrinin görkəmli nümayəndələri ana dilinin milli şüurun formalaşmasında və cəmiyyətin mənəvi tərəqqisindəki əhəmiyyətli rolu haqqında// Naxçıvan Müəllimlər İnistitutunun Xəbərləri,Cild 9, Naxçıvan,”Məktəb” nəşriyyatı, 2013 №2, s.67-71.
 22. Azərbaycan demokratik fikri cəmiyyətin tərəqqisində və millətin milli- azadlıq mübarizəsində dünyəvi məktəblərin qabaqcıl rolu haqqında/ Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim- tərbiyə prosesində tətbiqi. Respublika konfransının materialları. (03 may 2013). Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan, 2013, s.189-193.
 23.  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində qadın təhsili və qadın azadlığı problemi / “Təhsilin gender aspektləri”. Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2013, s.116-121.
 24. XX əsrin əvvələrində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrində milli məfkurənin tarixi inkişaf proesi: yeniliklə köhnəlik, ənənə ilə müasirlik probleminə yeni baxış// Naxçıvan Dövlət Universisteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Birinci məqalə.Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”,2013, №2(53), s.104-110
 25. XX əsrin əvvəllərində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrində milli məfkurənin tarixi inkişaf prosesi: yeniliklə köhnəlik, ənənə ilə müasirlik probleminə yeni baxış// Naxçıvan Dövlət Universisteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. İkinci məqalə. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”, 2014, №2(58), s.51-57.
 26. XX əsrin əvvəllərində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrinin zəngin yaradıcılıq irsi xalqın qan yaddaşına və Vətənə xidmətin parlaq simvoludur// Naxçıvan Dövlət Universisteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”, 2014, №9(65), s.119-125.
 27. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri və Naxçıvanın XXI əsrdəki sürətli inkişaf möcüzəsi erməni düşmənçiliyinin iflasının parlaq göstəricisi kimi// Naxçıvan Dövlət Universisteti. Elmi əsərlər. Xüsusi buraxılış. Naxçıvan MR-90. 2014, №6(62), s.174-181.
 28. XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində qadın təhsili probleminə müasir baxış/ “Təhsildə gender problemləri” Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. Qərb Universiteti. 02 dekabr 2014ci il, Bakı, s.138-143.
 29. XX əsrin əvvələrində (1900- 1920) Azərbaycan demokratik fikrində mənfur erməni düşmənçiliyinin ifşası. “Qafqaz tarixinin aktual məsələləri”. Gəncə DU.Beynəlxalq konfrans materialları. 15-16 oktyabr 2015-ci il. I hissə. Gəncə2015, s.62-65.
 30.  Heydər Əliyev və XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində ana dili  problemləri/ Elmi konfransın materialları. Qərb Universiteti. Bakı,  Bakı, 2015
 31. XX əsrin əvvələrində (1900-1920-ci illər) Azərbaycan demokratik fikrində sosial-siyasi problemlər// Bilimsel Eksen dergisi, Dört ayda bir yayım. Uluslararası hakemli dergi. Ankara, 2015 №14, s.9-13.
 32. XX əsrin əvvələrində (1900-1920-ci illər) Azərbaycan demokratik fikrində dünyəvi məktəb (“üsuli- cədid”) problemi// Naxçıvan Dövlət Universisteti. Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası. 2015, №1(66), s.241-248.
 33. XX əsr (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrində xalqımızın milli kimlik problemi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”2015, № 6(71), s.98-106.
 34. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri və Nəsrəddin Tusi /Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans materialları.20-21 noyabr 2015. Naxçıvan, ”Qeyrət”,  2015,s.41-44.
 35. Şəhriyar irsində vətəninmənəvi bütövlüyünün fəlsəfəsi /  “Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik”.  Respublika elmi konfransının materialları. 22 aprel 2016. Naxçıvan,2016,s.80-85.
 36. XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində ruhanilərə münasibət. ” Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası . Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”  2016, № 6(75), s.80-87.
 37.  XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində xalqımızın milli birlik problemi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”  2016, № 5(79),s.145-152.
 38. Azərbaycanın tolerantlıq modeli- xalqımızın əvəzsis tarixi sərvəti və dünyaya yanaşma prinsipidir. / “ Azərbaycanda multikulturalizm yaşam tərzidir”.Azərbaycan Turizm və Menecment Univversiteti. Respublika elmi konfransının materialları.21- 22 may 2016,Bakı,2016, s.42-48.
 39. HÜSEYN CAVİD ÇARLIQ RUSİYASI DÖNEMİNDE- XX YÜZİLLİYİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA TƏHSİLİN MİLLƏTN MİLLİ ŞÜURUNUN VƏ MİLLİ DƏYƏRLƏRİN İNKİŞAFINDAKI ROLU HAQQINDA/Tarih ve Kültür ekseninde Orta Araz havzesi. Uluslararası Sempozyumu. Nahçıvan 17- 19 ekim 2016.
 40. Проблема важности наук в Азербайджанской демократической мысли в начала ХХ века(1900-1920гг.)// ВестникНовосибирского Государственного Университета. Серия: История, Филология, Философия, 2016 Том 16, выпуск 3, стр.97-103.
 41.  ESKİ ÇARLIK RUSYASINDAN SOVYETLER BİRLİĞİNİN ÇÖKÜŞÜNE KADARKİ COĞRAFYADA YAŞAMIŞ AHISKA TÜRKLERİNİN TARİHİ KADERİNDE AZERBAYCAN’IN YERİ // ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU 11-13 MAYIS 2017 ERZİNCAN BİLDİRİLER. CİLT 2. 499-509.(685sah.)
 42. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri elmi araşdırmalarda. // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət” 2017, № 2(83). səh.163-169.
 43. XX əsr Azərbaycan demokratik fikri millətimizin şanlı tarixi keçmişi və xoşbəxt gələcəyi haqqındaş Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət” 2017, № 6 (87). səh.111-118.
 44. XX əsr Azərbaycan demokratik fikrində azərbaycançılıq məfkurəsi. “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda respublika elmi konfransı. 2017-ci il dekabrın 21-22. Bakı Dövlət Universiteti.
 45. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrində mütləqiyyətə qarşı mübarizədə istiqlalçılıq ideyaları.. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət” 2018, № 2 (91). səh.143-149.
 46. Türk xalqlarının birliyinə qarşı Rusiya- nın imperiya siyasəti və XX əsrin əvvəllərində (1900-1920) Azərbaycan demokratik fikrinin poeziyasındakı ümumtürk birliyi ideyası.. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət” 2018, № 6 (95). səh.143-149.
 47. Aliye Izzetbegovic’in “Doğu ile Batı Arasında İslam” Eserinde Dinle Ahlakın Felsefi Bağlılığı. I. Uluslararası “Bir Bilge Bir Ülke” Sempozyumu. 3-5 Ekim 2018. Aliya İzzetbegoviç ve Bosna-Hersek. Gümüşhane Üniversitesi. Bİldiriler kitabı 761 sah. sah. 455-462.
 48. Kağızmanlı Hıfzı’nın Felsefesinde Dünyanın Geçiciliği ve Allahu-Teala, Peygamberler, Ehl-i Beyt Sevdası .Ölümünün 100. Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Genel Bilgiler 08-10 Nisan 2018 Kağızman. sah.789- 798.                                        
 49. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatında Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığlnda milli ideyalar və Azərbaycançılıq ideologiyası. Sumqayıt Dövlət Universiteti “Mədəniyyətlərarası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu” Beynəl xalq Elmi Konfransın material ları. 04- 05 dekabr 2018. səh.472-473.
 50. 20. Yüzyılının başlanığında Sultan II Abdulhamıd”in kültür ve eğitim alanında Azerbaycan türklerine ve Kafkasya Müslümanlarına yardımı“Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi” Uluslar arası Kongresi 22-24 Ekim 2018 İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Türk Tarih Kurumu.
 51. Bağımsızlık Dönemi Gasham Najafzade ’nin Azerbaycan Çocuk Edebiyatındaki Ahlaki Değerleri. V. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. 19-20 Ekim 2018 İstanbul
 52. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik fikrinin poeziyasındakı milli ideyalar. “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik”. III Beynəlxalq elmi konfransın xülasələri. 21-22 dekabr 2018. Bakı, “Turxan” NPB, 2018, 128 səh. səh. 83.
 53. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrün- də Azərbaycan demokratik fikrində azadlıq, millətin və vətənin taleyi ideyaları. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi  Konfransın materialları. Azər baycan Dövlət Aqrar Universiteti. Gəncə, 22-23 may 2018-ci il.
 54. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında dövlətçilik və folklor motivləri. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Folklor və dövlətçilik”  mövzusun da III Respublika Elmi  Konfran- sının materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019. 388 səh. səh. 94-104..
 55. «Отец идеи единства» в тюркском мире Исмаил бей Гаспринский и Азербайджан. “Исмаил Гаспринский и мусуль манский мир России”. Сборник тезисов IV бахчисарайских науч ных чтений памяти И. Гасприн ского, Г. Бахчисарай, 11 сентября 2019 г. / Ред.-сост. Эминов Р .Р., Сеитмеметова С.А., Абибуллаева Э.Э. – г. Бахчисарай, 2019. –48 с. стр. 12.
 56. Тема Азербайджана и азербайджан- ских тюрков в творчестве Исмаила Гаспринского . “Исмаил Гаспринский и мусуль манский мир России”. Сборник тезисов IV бахчисарайских науч ных чтений памяти И. Гасприн ского, Г. Бахчисарай, 11 сентября 2019 г. / Ред.-сост. Эминов Р .Р., Сеитмеметова С.А., Абибуллаева Э.Э. – г. Бахчисарай, 2019. –48 с. стр. 13.
 57. Исмаил Гаспринский и азербайджан ская интеллигенция: Резонанс в азербайджанской прессе в связи со смертью Исмаила Гаспринского. Исмаил Гаспринский и мусуль манский мир России”. Сборник тезисов IV бахчисарайских науч ных чтений памяти И. Гасприн ского, Г. Бахчисарай, 11 сентября 2019 г. / Ред.-сост. Эминов Р .Р., Сеитмеметова С.А., Абибуллаева Э.Э. – г. Бахчисарай, 2019. –48 с. стр. 30.
 58. Selahaddin Eyyubi, Batı’nın Doğu’ya Karşı 1000 Yıllık Adaletsiz Mücadelesinde Bir Sembol-Parlak Örneği. İğdır Universitesi Uluslararası Eyyûbîler Sempozyumu programı 20 Nisan 2019.
 59. Hüseyn Cavid iblis-insan qarşıdurma- sında insanın və dünyanın gələcək taleyi haqqında. Naxçıvan Muxtar Respub likasının 95 illiyinə həsr olunmuş  Respublika Elmi konfransı. Naxçıvan Dövlət Universiteti-2019.  333 səh. səh. 162-166.
 60. Nəsiminin kamil insan konsepsiyasında bu günümüzlə səsləniş-milli birlik və  bəşəri ideyaların təbliği. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan, NDU- ”Qeyrət”  2019, № № 2 (99).
 61. Yüksek din ögretiminde İmanlı, İdeal Genclik Nasıl Geliştirilir? Uluslararası Yüksek Din Ögretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle) 24-25 Ekim 2019, Malatya  İnönü Universitesi
 1. 19 Mayıs karanlık bir dönemden zamanın parlak geleceğe yönelik aydınlığa keçidin başlankıç günüdür. 100. Yılında 19 Mayıs ve Millî Mücadele Sempozyumu’ nun bildiri kitabı 11-14 Haziran 2019..
 2. Naxçıvan Türkiyə diplomatik əlaqələri vahid türk birliyinin yaradılmasında mühüm amil kimi..Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan- Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə. Respublika elmi konfransı. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019, 190 səh. səh.51- 56.