Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

Elsevər Sabir oğlu Əsədov

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 Elsevər Sabir oğlu Əsədov 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Res­pub­li­ka­sı Şahbuz rayonunun Biçənək   kəndində anadan olmuş­dur. 1997-ci ildə Naxçıva Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və riyaziyyat   fa­kül­tə­si­­nin “Biologiya” ixtisasını, 1999-cu ildə isə universitetin Magistratura təhsil pilləsinin   “Genetika və seleksiya”  ixtisasını bitirmişdir.

2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təməl tibb fənləri” kafedrasında laboratoriya müdiri, 2002-ci ildə müəllim, 2007-ci ildə baş müəllim, 2010-cu ildə dosent, 2013-cü ildə kafedra müdiri vəzifələrinə təyin olunmuşdur.

2016-cı ildən Tibb fakültəsinin dekanıdır.

2023-cü ilin iyul ayından Elm və innovasiyalar üzrə prorektordur.

2007- ci ildə “Naxçıvan MR-də bal arısının əsas bioekoloji xüsusiyyətləri, arı vərərmumunun toplanması və fiziki-biokimyəvi xassələri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik elmi dərəcəsi almışdır.

2011-ci ildən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında bitki mənşəli arıçılıq məhsullarının fiziki-biokimyəvi xassələri və keyfiyyət göstəriciləri” mövzusu üzrə doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

15 kitabın, 65-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir. “Biologiyadan biliklərin yoxlanılması” I,II və III  hissələr, “Zoologiya (Ümumtəhsil məktəblərinin VII  və VIII sinifləri üçün dərslik)”, “Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri”, “Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri”, “Azərbaycan təbii balının keyfiyyət göstəriciləri və dövlət standartları” kitabları elmi-pedaqoji mühitdə rəğbətlə qarşılanmışdır.

2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası “Avropa nəşr mətbuat evi”nin “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı ilə təltif edilmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

            Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Çiçək tozu və vərəmumun bioloji aktiv xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Müasir riyaziyyat və təbiətşünaslığın problemləri. Naxçıvan, 2001,105-107
 2. Naxçvan MR ərazisində vərəmumun oksidləşmə xassəsi. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı, 2001, s. 147-153
 3. Naxçıvan MR ərazisində vərəmum maddəsinin sıxlığı. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Bakı, 2001, s. 164-167
 1. Влияние прополиса на заживление ожоговой раны в эксперименте. B.M.Mahmudbəyovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi konf. Elmi işlər toplusu. Bakı, 2002, s.74
 1. Naxçıvan MR şəraitində bal arılarının vərəmum maddəsi topladığı dövrdə uçuş fəaliyyəti. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin I qurultayının mat.Bakı,2003, s.170-175
 2. Naxçıvan MR-də ilin mövsümündən asılı olaraq arının yuvaya gətirdiyi qətran maddəsinin kütləsi. Aspirant və gənc tədqiqatçıların IX respublika elmi konfransının materialları-I. Bakı,2003, s.81
 3. Naxçıvan MR ərazisində vərəmumun mikroelementləri.Az.Ali Hərbi Dənizçilik Mək. Elmi əsərləri. B,2003,  s.73-79
 4. Vərəmumun karbonlu və yağ turşuları. Aspirant və gənc tədqiqat-çıların IX respublika elmi konfransının materialları-I. Bakı,2003, s.82-83
 5. Vərəmumdan hazırlanan dərman preparatları və onların hazırlanma qaydaları. Az.Ali Hərbi Dənizçilik Mək. Elmi əsərləri. Bakı,2003,   s.85-89
 6. Vərəmumun bioloji təsir mexanizminə dair. «Az-da elmin inkişafı və reg. problemlər» Elmi konf.mat. Az.MEA-nın Naxçıvan böl-məsi, Bakı, 2005, s.458-462
 7. Payız dövründə arıxanada arıçıların gördükləri əsas işlər. Arıçılıq jurnalı. Bakı, 2005,  s.13-17
 8. Naxçıvan MR-də vərəmumun bioloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan DU-nin xəbərləri (Təbiət elmləri və tibb seriyası), 2006, s. 136-139
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Zəngəzur dağlıq ərazisinin çöl sahəsindən arılar tərəfindən toplanmış vərəmumun tərkibində mikroelementlərin miqdarı. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri (Təbiət və texniki elmlər seriyası), 2006, №3, s. 163-167
 10. Naxçıvan MR-də vərəmumun biokimyəvi xassələrinin dəyişkənliyi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri (Təbiət və texniki elm-lər seriyası), 2006, №5, s. 100-105
 11. Naxçıvan MR-də arı ailələrindən keyfiyyətli vərəmumun istehsalının yeni texnoloji üsulu. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının mətbəəsi, 2006, 23 s.
 12. Naxçıvan MR-də bal arısının davranışının fenotipik xüsusiyyətləri. AMEA-nın  Məruzələri, 2007, №2, 90-95
 13. Azərbaycanda bal arısının (Apis mellifera L.) bioekoloji xüsusiyyətləri, arı vərəmumunun toplanması və fiziki-biokimyəvi xassələri. Bakı, MBM, 2007, 202
 14. Pətəklərdən vərəmumun toplanmasının arıların həyat fəaliyyətinə və məhsuldarlığına təsiri. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri (Təbiət və texniki elmlər seriyası), 2008, №2, s. 82-87
 15. Torpaqəmələgəlmə proseslərində mikrobiosenozun rolunun öyrənilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri , 2008, №1 (13), 101-104
 16. Torpaq mikroflorasının formalaşmasında və inkişafına abiotik faktorların təsiri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri , 2008, №2 (14), s.33-37
 17. Təbabətdə istifadə olunan vərəmumun əsas xassələri. Naxçıvan DU-nin xəbərləri (Təbiət elmləri və tibb seriyası),2008,№3 (23) s. 57-60
 18. Müxtəlif vaxtlarda və təbii-coğrafi şəraitlərdə arı ailələrinin vərəmum maddəsi toplama xüsusiyyətləri. Azərbaycan Zool. Cəm.-nin əsərləri,2008, s.731-736
 19. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması I hissə. Bakı, MBM, 2009, 98 s.
 20. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması  II hissə. Bakı, MBM, 2009, 123 s
 21. Torpaq mikroflorasının öyrənilməsi. Bakı, MBM, 2009, 127 s.
 22. Virus İllnesses And  Human Health. Fund  of Monitoring of Ecolo-gical Standards of Azerbaijan. Human Health And Viruses İnformation Bulletin №3, 2009
 23. Naxçıvan MR ərazisində arıçılığın yetişdirilmə istiqamətində inkişaf etdirilməsinin perspektivləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (təbiət elmləri və tibb seriyası) №1 (26), 2009, 68-70
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikasında zirinckimilər fəsiləsinin növləri və onlardan xalq təbabətində istifadənin perspektivləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları (Təbiət elmləri), 2009,456-457
 25. Ali məktəblərdə transplantasiya mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2009, №3(19),  121-123
 26. Biologiya dərslərinin planlaşdırılması, qurulması və yerinə yetirilməsinin bəzi şərtləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi konfrans materialları, 2009, s. 89-92
 27. Yoxlama sual və çalışmalardan istifadə təhsil islahatının tələblərindən biri kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi əsərləri, 2009, №3-4, s. 89-92
 28. Ətraf mühit və ekoloji tərbiyyənin aktual məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, 2010, №1,  s. 125-129
 29. Biologiyadan biliklərin yoxlanılması III hissə. Bakı, MBM, 2010, 110 s.
 30. Floramızda nəsli kəsilmək təhlükəsində olan növlərin fəal təlim metodu ilə öyrənilməsində texnoloji vasitələrin rolu. Naxçıvan Müəlimlər İnstitutu «Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi» mövzusuna həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 2010, s.112-117
 31. Arı pətəklərindən vərəmumun toplanması və emalı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (təbiət elmləri və tibb seriyası) №2 (31), 2010, s.28-30
 32. Naxçıvan Muxtar Respub-likasında arıçılığın inkişaf tarixi, müasir vəziyyəti və prespektivləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild (məqalələr toplusu), Bakı,  2010, s.272-277
 33. Nahcivan Özerk Cümhuriy-yetinde Bal Arısı (Apis melli-fera L.) kolonilerinin gelişim süresinin hızlandırılması yol-larının araştırılması. Kafkas Universiteti Veterinar Fakültesinin dergisi 16 (5): s.861-866, 2010
 34. Zoologiya (Ümumtəhsil məktəblərinin VII sinfi üçün dərslik). Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, 96 s.
 35. Zoologiya (Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinfi üçün dərslik) Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2011, 160 s.
 36. Uşaqlarda endokrin sistem və onun xəstəlikləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2011, 124 s.
 37. Зоология (Учебник для  7 класса общеобразовательных школ). Баку, Издательский дом «Şərq-Qərb», 2011, 96 s.
 38. Зоология (Учебник для  8 класса общеобразовательных школ). Баку, Издательский дом «Şərq-Qərb», 2011, 160 s.
 39. Nozematozun arıların vərəmum toplama fəaliyyətinə təsirinin araşdırılması. Araz Hövzəsi I Beynəlxalq parazitar xəstəliklər simpoziumu, 2011, s, 105-110
 40. Arı vərəmumunun bitki mənbələri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri (təb. elmləri və tibb seriyası) №2 (38), 2011, s.28-30
 41. Biologiya fənninin tədrisində müəllimin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, №3 (27), 2011, s.82-85
 42. Naxçıvan MR ərazisində bal arısının (Apis Mellifera L.) əsas eksteryer əlamətləri. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri Cild 4, N1, 2012, s.67-72
 43. Vərəmum məhsulunun əldə olunması üçün aparılan işlərin texnoloji təqvimi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərləri”, Təbiət və tibb elmləri seriyası, 2012, ;1 (48), s.36-39
 44. Azerbeycan propolislerinin biyoaktiv özelliklerinin belirlenmesi.  (Türkcə və ingiliscə). V Uluslarasarı Marmara Arıcılık Kongresi. Türkiye, Bursa, 2013
 45. Nahçivan Özerk Cümhuriyyeti ortamında erken ana arıların yapay tohumlanması için erkek arıların yetiştirilmesi (Türkcə və ingiliscə) . VII ulusal Reprodüksiyon ve Süni tohumlama bilim kongresi. Türkiye, Kars, 2013
 46. Naxçıvan MR-in arazboyu düzənlik ərazisindən toplanmış vərəmumu tərkibindəki mikroelementlərin miqdarı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri seriyası, No: 1, 2013, səh. 44-48
 47. Histologiya dərslərində epitel toxumasının müasir quruluş təsnifatının tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Əsərləri, 2013 No:1, Vol 9, səh. 92-97
 48. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlanmasında arıların əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 2, 2013, səh.18-21
 49. Naxçıvanın müxtəlif zonalarından toplanılan vərəmumun tərkibində yapışqanlı maddələrin miqdarı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 4 (60), 2014, səh. 47-51
 50. Physical and biological properties of propolis. Mеждународной научно-практической конференции «Географические проблемы туризма, краеведения и экологии», Алматы, 2014
 51. Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2014, 240 s.
 52. The phenolic profile and antioxidant potential of honey from Azerbaijan. IV Uluslararası Mugla arıçılıq ve cam balı kongresi, 2014
 53. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində arı ölümlərinin səbəbələrinin tədqiqi. Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans).  Naxçıvan, 2014, 98-103
 54. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asterkimilər (Asteracoc Dumart) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri. Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans).  Naxçıvan, 2014, 122-126
 55. Batabat meşəsinin bərpa edilməsində meyvə və meşə ağaclarından istifadənin perspektivləri. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans).  Naxçıvan, 2015, 213-216
 56. Azerbeycan bal ve propolisinin biyoaktiv özellikleri. Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans). Naxçıvan, 2015, 18-20
 57. Azərbaycan balının orqanoleptik xassələrinin standart göstəriciləri. Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri (Beynəlxalq elmi-praktik konfrans). Naxçıvan, 2015, 18-20
 58. Phenolic Profile and Antioxidant Potential of Propolis from Azerbaijan. Mellifera (Journal of beekeeping). Volume: 15. Issue: 1: 2015, 16-27
 59. Роль пчеловодство в экономическом развитии Нахчыванской Автономной Республики. Международный технико-экономический журнал, № 1, Москва, 2015. С. 22-25
 60. Turkish Green Propolis with High Apitherapic Value. Marmaris Apiterapi ve arı ürünleri Sempozyumu.Türkiye, Marmaris, 2015
 61. A member of complementary medicinal food: anatolian royal jellies, their chemical compotitions and antioksidant properties. Journal of Evidence – Based Complementary and Alternative Medicine 1-6, 2015; Latest Impact Factor* is 1.585, Journal Citation Reports® published by Thomson Reuters, 2015.
 1. Naxçıvanda arıçılıq: ənənələri və perspektivləri. Naxçıvan: “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2015, 255 s
 2. Organoleptic Indicators of the Honey Produced by Bees (Apis Melliferal.) in the Swarms in the Nakhchivan Autonomous Republic Condition. European Academic Research Vol. IV, Issue 1/ April 2016 , p. 132-139
 3. Histologiya dərslərində epitel toxumasının əsas xüsusiyyətlərinin tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Əsərləri, 2016 No:1, Cild 12, səh. 82-86
 4. Azərbaycanda arıçııq məhsullarının istehsalının mövcud vəziyyəti və perspektivləri (Naxçıvan iqtisadi rayonu üzrə). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 6 (76), 2016, səh. 146-152
 5. Azərbaycan təbii balının keyfiyyət göstəriciləri və dövlət standartları. Bakı, ADPU-nun mətbəəsi, 2017. 135 s.
 6. Azərbaycanda arı ailələrində istehsal olunan vərəmumun bəzi keyfiyyət göstəriciləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri,Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 7 (78), 2017, səh. 213-218
 7. Azərbaycan balının əsas texniki göstəriciləri. III Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı (26-27 may), Naxçıvan, 2017, səh 72-74
 8. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur milli parkı florasında vaxtsızotukimilər və zanbaqkimilər fəsiləsinə daxil olan nadir və nəslikəsilməkdə olan bitkilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri,Təbiət və tibb elmləri seriyası, No: 7 (96), 2018, səh
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində istehsal edilən ballarda karbohidratların miqdarı. IV Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı (18-19 may), Naxçıvan, 2018, səh 91-95
 10. Azərbaycan ballarının bitki mənbələrinin tədqiqi və bəzi keyfiyyət göstəriciləri. V Bakı Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı. Bakı. 2019,26-27 yanvar 2019
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində bal arısı (Apis mellifera L.) tərəfindən istehsal olunan balların bitki mənbələri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Naxçıvan, 2019, 266-272
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən toplanmış vərəmum nümunələrinin tərkibində çiçək tozcuğunun araşdırılması. V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı (24-25 may), Naxçıvan, 2019, səh 24-28
 13. Honeys from some different regions of Azerbaijan: bioactive characteristics based on phenolic profile and antioxidant activity. Journal of Apicultural Research, 2020 https://doi.org/10.1080/00218839.2020.1726033
 14. Arı vərəmumu – min bir dərdin dərmanı. https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/27982-ari-veremumu-min-bir-derdin-dermani
 15. Əzaçılıq botanikası (Dərslik). 2019. (Nəşrdə)