Elmi konfranslar

 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN 150 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “DÜNYADA SÖZDƏN BÖYÜK YADİGAR YOXDUR” MÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI – 29 noyabr 2019-cu il
“XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları – 17 dekabr 2019-cu il
“Kimya elminə müasir baxış” adlı Respublika elmi konfransının materialları – 8 oktyabr 2019-cu il
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYATININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA İNNOVASİYALARIN ROLU – 29 fevral 2020-ci il
“Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
III Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı
IV Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı 18-19 may 2018-ci il
V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransı 24-25 may 2019-cu il
Xarici dillərin tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri Beynəlxalq Elmi Konfransı
Ümumilli Lider Heydər Əliyevin 95 İllik Yubileyine Həsr Olunmuş Beynəlxalq Konfransın Materialları
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İQTİSADİYYATININ DAVAMLI İNKİŞAFINDA
İNNOVASİYALARIN ROLU RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik Yubileyinə həsr olunmuş respublika Elmi Konfransı
Naxçıvan-Türkiyə Diplomatik Əlaqələri Yeni Müstəvidə Beynəlxalq Elmi Konfransının Materiaları 
Qloballaşan İqtisadiyyat Və Mühasibat Uçotu: Mövcud Vəziyyət, Reallıqlar Və Problemlər 
İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun aktual problemləri 
“XX Əsr Naxçıvan Ədəbi Mühiti” Mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları
“Çağdaş Azərbaycan dilinin müasir problemləri” mövzusunda respublika
elmi konfransının materialları
Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransının materialları
Alternativ tibb metodlarının tətbiqi məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları
“Elektron kitabxanaların təşkili və formalaşması problemləri” mövzusunda onlayın respublika elmi konfransının materialları
“Şərq ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları
“Fizikanın və astronomiyanın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları
Magistrantların XII Regional elmi konfransının materialları
“Fizika, astronomiya və riyaziyyatın aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları
“Kimyanın aktual problemləri” mövzusunda II Respublika elmi konfransının materialları
“Alternativ tibb metodlarının tətbiqi məsələləri” mövzusunda II respublika elmi konfransı
“Xarici dillərin tədrisi və tədqiqində ənənəviliyin və müasirliyin vəhdəti” mövzusunda respublika elmi konfransı
“Çağdaş Azərbaycan dilinin aktual problemləri” mövzusunda II Respublika elmi konfransının materialları
“İrəvan Müəllimlər Seminariyası-140” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
“Naxçıvan Beynəlxalq ticarət və Logistika mərkəzi kimi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
Müasir dövrdə media etikası və hüquq simpoziumunun materialları
“Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi” mövzusunda I Respublika elmi konfransının materialları
Tibbi formun materialları
“Naxçıvan ekosisteminə müasir baxış” mövzusunda I Respublika elmi konfransının materialları
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə inkişaf mərhələləri: Rəqəmsallaşdırma və gələcək perspektivlər” mövzusunda I Respublika elmi konfransının materialları
“Texnoparkların təhsildə və iqtisadi inkişafda rolu” mövzusunda Respublika Beynəlxalq Simpoziumu
“Çağdaş Azərbaycan dilinin aktual problemləri” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransının materialları
“III Fizika, Riyaziyyat və Astronomiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları
Azərbaycan Dillər Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan Olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş TƏRCÜMƏŞÜNASLIĞIN MÜASİR PROBLEMLƏRİMÖVZUSUNDA RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
İdarəetmədə və təhsildə İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları I RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSI
Azərbaycan Fəlsəfi Fikir Tarixinə Müasir Baxış Respublika Elmi Konfransının materialları