Abbasov Namiq Kamal oğlu

ABBASOV NAMİQ KAMAL LU

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Abbasov Namiq Kamal oğlu 08 may 1972-ci ildə anadan olmuşdur. 1993-1997-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin (NDU) Təbiətşünaslıq fakultəsi “Biologiya” ixtisasının əyani şöbəsi üzrə bakalavr təhsil almışdır. 2003-2006-cı illərdə ali təhsil aldığım Universitetin biologiya istiqamətinin botanika ixtisaslaşmasının qiyabi şöbəsi üzrə magistr təhsil pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistr dərəcəsi almışdır. 1997-2009-cu illərdə Şahbuz rayonun Külüs kənd orta məktəbində ixtisası üzrə müəllim işləmişdir. 2009-cu ilin yanvar ayından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun “Bitki sistematikası” şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2019-cu ildən 2023 ilin sentyabr ayına kimi  “Bitki sistematikası” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2008-ci 15 dekabr tarixdə AMEA Naxçıvan Bölməsində 2417.01 – “Botanika” ixtisası üzrə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem bitkiləri, onların bioekoloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri və məhsuldarlığı” mövzusunda dissertasiya işi təsdiq olunmuşdur. 2008-2012-ci illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsində dissertant olmuşdur.

2014-cü ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem bitkiləri, onların bioekoloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri və məhsuldarlığı” mövzusundakı dissertasiya işini müdafiə etmiş, 2015-ci ilin fevral ayında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2018-ci ildən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının petrofil bitkiliyi: fitosenologiyası, bioekologiyası və istifadə perspektivləri” mövzusunda (2417.01- “Botanika” ixtisası üzrə) elmlər doktoru dissertasiya işi üzərində çalışır. 2019-cu ilin sentyabr ayında dosent elmi adını almışdır. 2023-cü ilin sentyabr ayından müvaqiq əmrlə NDU-nun “Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi”nin Biologiya kafedrasının dosenti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 80-dən çox elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 

 

 1. Paxlalılar fəsiləsinin dərman bitkiləri / Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2009, № 1(26),  s. 17-23
 2. Ali məktəblərdə transplantasiya mövzusunun tədrisinə dair / Naxçıvan Müəllımlər İnstitutu. Xəbərlər, 2009, №3 (19), s. 121-124
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Trifolium L. cinsinin müasir vəziyyəti və yem dəyəri /AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi 2009, № 4, s. 54-60
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Medicago L. cinsinə daxil olan növlərin yayılması və yem əhəmiyyəti / AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası. Naxçıvan: Tusi, 2010, №2, s.157-162
 5. . Naxçıvan Muxtar Respublikası otlaqlarının zərərli-zəhərli bitkilərinə qarşı mübarizə tədbirləri / AMEA Botanika İnstitutunun əsərləri. Bakı: Elm, 2010, C. XXX, s. 126-131
 6. Chrysaspis Desv. növlərinin bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri // Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Elmi Əsərləri, “  Genetik Ehtiyatlar və Ərzaq Təhlükəsizliyi” mövzusunda keçirilmiş respublika  elmi konfransının materialları, II cild,  Bakı: Elm-2010, s. 109-116
 7. Naxçıvan Muxtar respublikasinin yay otlaqlarinda gülülcə (Lathyrus L.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri və yem əhəmiyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2010, № 4, s.170-175
 8. Naxçıvan Muxtar respublikasinin yay otlaqlarinda gülülcə (Vicia L.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri və yem əhəmiyyəti / Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2011 № 1(36),  s. 33-36
 9. Naxçıvan Muxtar respublikasinin yay otlaqlarinda Onobrychis Hill cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji xüsusiyyətləri və yem əhəmiyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2011, № 2, s. 179-184
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasi florasında Oxytropis DC. cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri. “ Faydalı bitkilərdən istifadənin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı. Azərbaycan. 2011, 26-28 oktyabr, s. 72-76
 11. Naxçivan Muxtar respublikasi florasinda güldəfnə  (Trigonella l.) cinsinə daxil olan növlərin biomorfoloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri və yem əhəmiyyəti  /AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi 2012, № 2, s.
 12. Naxçıvan Muxtar respublikasinin yay otlaqlarının yem əhəmiyyətli paxladən ( Astragalus L.) növləri / Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan, 2012  №2 s.
 13. Naxçıvan Muxtar respublikasinin yay otlaqlarinda qurdotu (Lotus  l.) cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onlarin yem əhəmiyyəti // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2011, № 4, s. 170-177
 14. (Hedysarum L.) cinsinə daxil olan növlər // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər.Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2012, № 4, s
 15. Кормовые ресурсы летних пастбищ Нахчыванской Автономной Республики. Международный Технико-Экономический журнал. Москва, 2012, № 2, с. 93-98
 16. Кормовые бобовые растения летних пастбищ Нахчыванской автономной республики Азербайджана. Политема­тический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. №09 (093http://ej.kubagro.ru/2013/09/pdf/20.pdf, 0,688 у.п.л.)
 17. Leguminous forage plants of summer pastures of the Naxçıvan Autonomous Republic of Azerbaijan. InternationalMultidisciplinaryE-Journal. İSSN 2277-4262. VOL-III, Issue-VIII, AUG, 2014, PDF7, Page 52-58 http://www.shreeprakashan.com
 18. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin tozlanmasında arıların əhəmiyyəti.  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2013, №2 (55), s. 18-21
 19. Histologiya dərslərində epitel toxumasının müasir quruluş təsnifatının tədrisi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Əsərləri, 2013 No:1, Vol 9, səh. 92-97
 20. Naxçıvan MuxtarRespublikasının Kəngərli -Babək rayonları ərazisində yayılmış boyaqotukimilər- Rubiaceae Juss. fəsiləsinin bəzi faydali növləri. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2013, №4, s. 176-182
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem bitkiləri və onların sistematik təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2015, №2, s. 160-168
 22. Биоморфологические, экологические и лечебные свойства видов, входящих в состав рода Mentha L. семейства Lamiaceae Lindl. распространенных, во флоре Нахчыванской Автономной Республики Вестник Казанского Государственного Аграрного Университета : Казань №2(36) 2015, c. 93-96
 23. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarında olan paxlalı yem bitkilərinin  ekobiomorfoloji təhlili. “Kənd təsərrüfatının inkişafı: rellıqlar və perspektivlər”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları. “Qeyrət” 2015, 280 səh, səh 92-95.
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının paxlalı yem bitkilərinin endemik və nadir növlərinin təhlili. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2015, №4, s. 161-167
 25. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yay otlaqlarının  paxlalı yem bitkiləri və məhsuldarlığı.AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2016, №2, s. 151-158
 26. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Chrysaspis Desv. cinsinin müasir vəziyyəti və yem əhəmiyyəti. AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2016, №4 s. 199-205
 27. Naxçıvan Muxtar Respublikasi ərazisində yayılmış Gentianaceae Juss. – Acıçiçəkkimilər fəsiləsinin Centaurium Hill – Qızılçətir cinsinin növləri.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, Təbiət elmləri seriyası, № 7 (80),  2016, s. 72-75
 28. Редкие виды семейства Fabaceae Lindl. в Красной книге Нахчыванской Автономной Республики. Научное знание современности: Материалы международных научно-практических конференций общества науки и творчества за февраль 17 года. Казань 2017, №2(2) с. 8-20
 29. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan kəklikotu (Thymus L.), dağ nanəsi (Ziziphora L.) və yonca (Trifolium L.) cinslərinə daxil olan növlərin biomorfoloji, fitokimyəvi xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri / Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2017, II hissə, s. 60-63
 30. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Меdicago L. cinsinə daxil olan növlər. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2017, № 2, s. 62-65
 31. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış incəçətir növlərinin tibbi əhəmiyyəti və ehtiyatı // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər.Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi 2017, № 2, s. 73-79
 32. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan dalamazkimilər (Lamiaceae Lindl.) fəsiləsinin çöl nanəsi (Satureja L.) cinsinə daxil olan növlərin istifadə perspektivləri //AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər.Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi 2017, № 4, s. 116-120
 33. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Gentiana L. – Acıçiçək cinsinə daxil olan növlər. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2017, №4, s. 9-12
 34. Çiçəkli bitkilərin müasir taksonomik təsnifatı olan apg I sistemi haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan:2018, № 3 (92) , s. 89-97
 35. Çiçəkli bitkilərin müasir taksonomik təsnifatı olan apg II sistemi haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: 2018, № 7 (96) , s. 41-45
 36. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılıq təsərrüfatları üçün ən əhəmiyyətli balverən bitkilər. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 4-5 may 2018, III hissə, s. 46-49
 37. Maclura pomıfera (raf.) C.K. Schneıd (narıncı maklura)  Naxçıvan Muxtar Respublika florası üçün yeni növdür // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan : Tusi, 2018, № 4 s. 199-205
 38. Редкие виды семейства Fabaceae Lindl. рекомендуемые для включения в Красную книгу Нахчыванской Автономной Республики . Фиторазнообразие Восточной Европы 2018 т. XII, №1, s. 118-130
 39. Marrubıum anısodon C. Koch (Lamıaceae) – новый вид для флоры Азербайджана. Достижения науки и образования, научно-методический журнал Иваново, 2018, №19 (41) с. 4-6
 40. Изучение пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.) в условиях Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №4. С. 120-126
 1. Naxçıvan Muxtar respublikasının yay otlaqlarında qurdotu (Lotus ) cinsinə daxil olan növlər və onlarin istifadə perspektivləri / Naxçıvan Muxtar respublikasının yaranmasının 95 iliyinə həsr olunmuş konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU. Naxçıvan: 28 fevral 2019, s. 287-291
 2. Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar respublikası florasında yayılan Moluccella cinsinə daxil olan Moluccella laevis L. – hamar molusella növünün biomorfoloji, fitokimyəvi xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri / müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 2-3 may 2019
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yay otlaqlarının yaxşılaşdırılması və bərpasına dair tədbirlər planı / müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans, 2-3 may 2019, II hissə, s. 29-32
 4. Yay otlaqlarının paxlali yem bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2019, № 2, s. 171-176
 5. Çiçəkli bitkilərin müasir taksonomik təsnifatı olan apg III sistemi haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: 2019, № 3 (100), s. 17-26
 6. Scorzonera gorovaniсa Nazarova (Asteraceae)-новый вид для флоры Нахичеванской Автономной республики. Ботанический журнал. Санкт-Петербург. Наука, 2019, том 104, № 5, с. 153–156
 7. Классификация растительности Нахчыванской Автономной республики. «Современные фундаментальные проблемы классификации растительности», Вторая международная научная конференция. Республика Крым, г. Ялта, 15 – 20 сентября 2019 года.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Gentianaceae fəsiləsinin – Gentianopsi (Gentianopsis Ma.) cinsinə daxil olan G. blepharophora (Bordz.) Galusko – kirpikli gentianopsi növünün tədqiqi // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2019, № № 4, s. 111-114
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Papaveraceae fəsiləsinə aid cins və növlərin açarları. Naxçıvan Müəllimlər İntitutunun Elmi Əsərləri, Naxçıvan 2019, № 3, s.199-203
 10. Petrofil (qaya-töküntü) bitkiliyinin öyrənilməsi tarixinə dair // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2020, № 2, s. 83-88
 11. Экологический анализ видов семейства Fabaceae – бобовые во флоре (летних пастбищ) Нахчыванской Автономной республики Азербайджана // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. № 10, с. 35-43
 12. Phytochemical composition, traditional, people and scientific possibilities for use in medicine of Conyza canadensis (L.) Cronq. species spread in the territory of Nakhchivan Autonomous Republic /Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference London, United Kingdom, 11-13 November 2020, p. 21-25
 13. Petrofil (qaya – töküntü) bitkiliyinin təsnifatı / müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, elmi konfrans, 01-2 may 2020, II hissə, s.
 14. Naxçıvan muxtar respublikasında su-bataqlıq bitkiliyinin nadir, itmək təhlükəsinə məruz qalan növlərinin mühafizəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2020, № 4, s. 108-113
 15. Naxçıvan muxtar respublikasında Ordubad rayonu Əjnövür ərazisinin arıçılıq təsərrüfatları üçün ən əhəmiyyətli balverən bitkiləri / VI Beynəlxalq arıçılıq konfransı, Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU. Naxçıvan: oktyabr 2020, s.
 16. Лекарство от тысячи и одного заболевания –Чернушка посевная (Nigella sativa) / VII Международная научная конференция “Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации”. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 27 ноября 2020 г., ФГБНУ ВИЛАР, Орехово-Зуево, 2020 с. 43-46.
 17. Экологические фитоценологические особенности видов семейств Capparaceae (Каперсовые) и Cleomaceae (Клемовые) распространенных на территории Нахчыванской Автономной Республики / 288-292 Научные труды СКФНЦСВВ. Перспективные технологии в области производства, хранения и переработки продукции растениеводства (Материалы X-й Международной дистанционной научно-практической конференции молодых ученых, 14 сентября – 12 октября 2020 года).  Краснодар: ФГБНУ СКФНЦСВВ, 2020. Том 29.  с. 288-292.
 18. Naxçıvan muxtar respublikası yay otlaqlarının paxlalı yem bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2021, 234 s.
 19. Çiçəkli bitkilərin müasir taksonomik təsnifatı olan apg IV sistemi haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi, NDU-nun Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, Naxçıvan: 2021, № 3 (112), s. 110-117
 20. Psephellus integrifolius Koch-Tamyarpaq Psefellus (Asteracea) Naxçıvan muxtar respublikası florası uçün yeni növdür // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2021, № 1, s. 91-95
 21. Naxçvan muxtar respublikası florasında (yay otlaqları) paxlali yem bitkilərinin bioekoloji və taksonomik təhlili // “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, 2021, №, 2 (21), s. 198-202
 22. Naxçıvan muxtar respublikası florasında Asphodelaceae fəsiləsinin bioekoloji xüsusiyyətləri, təsnifatı / müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Gəncə, Beynəlxaq elmi konfrans, 06-07 may 2021, s. 26-28
 23. Michauxia laevigata (Hamar keçiməməsi) – Bioekoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri // AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər. Təbiət və texniki elmləri seriyası, Naxçıvan: Tusi, 2021, № 3, s.
 24. Marrubium plumosum A. Mey (Lamiaceae)-новый вид для флоры Нахичеванской Автономной республики. Ботанический журнал. Санкт-Петербург. Наука, 2021, том 106, № 12 , с. 1227-1229
 25. Naxçıvan muxtar respublikası Ordubad rayonu Acınohur vadisinin balverən bitkiləri // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər (pedagogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya, incəsənət), 2021, № , s. 236-239
 26. Kotamdağın nadir bitkiləri. https://sabaha-inamla.az/sosial/24228-kotamdain-nadr-bitklr-namiq-abbasov.html
 27. Naxçıvanın təbii sərvəti-nadir bitki növləri // 525-ci qəz., 2021, 03 noyabr
 28. . Naxçıvan Muxtar respublikası florası (Zəngəzur milli parkı) – Asteracae fəsiləsinin bəzi nadir növləri // “Naxçıvan” Universiteti, Elmi əsərlər, 2022, №1 (25), s.273-282
 29. Barbarea brachycarpa Boiss.-Xırdameyvə vəzərək (Brassicacea) Azərbaycan respublıkası florası üçün yeni növdür // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2022, № 2, s.
 30. Naxçıvan Muxtar respublikası petrofil (qaya-töküntü) florasının tibbdə və xalq təbabətində istifadə edilən bəzi növləri / Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Alternativ tibb metodunun tətbiqi məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfrans (13 may 2022), Naxçıvan, 2022, s.
 31. Abşeron şəraitində Orıganum majorana növünün çoxaldılması və onun müalicəvi xüsusiyyətləri / Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Alternativ tibb metodunun tətbiqi məsələləri” mövzusunda respublika elmi konfrans (13 may 2022), Naxçıvan, 2022, s.
 32. Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, II hissə, Gəncə, 2022, s.74-76
 33. Dracocephalum thymiflorum – Kəklikotuçiçək ilanbaş (Lamiaceae) Azərbaycan respublıkası florası üçün yeni növdür. // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2022, № 4, s.
 34. . Редкие растения семейства Hyacinthaceae ex Borkh. Зангезурского Национального парка Нахчыванской Автономной республики Азербайджана / Результаты современных научных исследований и разработок: сборник статей XVI Всероссийской научно-практической конференции. Пенза: МЦНС” Наука и Просвещение”. 2022, 216 с.
 35. Некоторые редкие виды семейства Amaryllidacea петрофитной флоры Зангезурского национального парка Нахчыванской Автономной республики Азербайджана / Наука и просвещение: Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС” Наука и Просвещение”, 2022, 260 с.
 36. Некоторые редкие виды семейства – Gentianaceae петрофитной флоры Зангезурского национального парка Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана / Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2022, с. 16-19
 37. Asperula orıentalıs (Rubıaceae) новый вид для флоры Азербайджана. Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС, Наука и Просвещение, 2022, с. 36-38
 38. Не которые лекарственные растения семейства Яснотковых (Lamiacea) флоры Нахчыванской автономной республики. Наука и молодёжь: Актуальные вопросы современных научных исследований: сборник статей международной научно-практической конференции Пенза: МЦНС: «Наука и Просвещение». –2022. –106 с.
 39. Mıchauxıa laevıgata (Мишоксия гладкая) – биоэкологические особенности и перспективы использования. // Известия Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ). Медицина, Фармация, Научно-практический журнал № 1, 2022, с. 4-7
 40. Редкие растения рода Tanacetum Зангезурского Национального парка Нахчыванской Автономной республики Азербайджана / Результаты современных научных исследований и разработок: сборник статей XVI Всероссийской научно-практической конференции (23 mart 2023), Пенза, 2023. с. 15-18.
 41. Naxçıvan muxtar respublikası florasının (Zəngəzur milli parkı) nadir növü – Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson / Zəngəzurun tarixi və coğrafiyası. Beynəlxalq elmi konfrans (19 may 2023), Bakı, 2023, s. 99-101
 42. Naxçıvan muxtar respublikası florasında Adonis (xoruzgülü) cinsinə daxil olan növlər / Gəncə Dövlət Universiteti, Beynəlxalq elmi konfrans (5-6 may), Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, III hissə, Gəncə, 2023, s.30-33
 43. Zəngəzur milli parkı – Kotamdağ ərazisi petrofil florasının dekorativ bitkiləri və istifadə perspektivləri / Naxçıvan Ekosisteminə Müasir Baxış Konqresi, NDU, 2022, 23
 44. The classıfıcatıon of vegetatıon of the nakhchıvan autonomous republic / Heydər Əliyev ilinə həsr edilmiş, “Bitki aləminin öyrənilməsinə müasir yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi-konfrans 22-24 iyun, Bakı 2023-cü il
 45. Декоративные растения петрофильной флоры подножия горы Котамдаг Ордубадского района и перспективы использования (Азербайджан, Нахчыван) /  XІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы математики и естественных наук», Сургут,  23 мая 2023 г

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published.