Abbasova Arzu Yusif qızı qızı

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Mən Abbasova Arzu Yusif qızı 1975-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1983-cü ildə Naxçıvan şəhər 7 saylı məktəbə getmiş, 1993-cü ildə həmin məktəbi bitirmişəm.1994-cü ildə Naxçivan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisasının bakalavr pilləsinə daxil olmuş və 1998-ci ildə orani bitirmişəm. Həmin ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin Azərbaycan dili ixtisasina daxil olmuş və 2000-ci ildə buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. 2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Aspirantura şöbəsinin “10.02.01- Azərbaycan dili” ixtisasına daxil olmuş və 2005-ci ildə buranı bitirmişəm. 2001-2002-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio Komitəsində “Ədəbi-bədii proqramlar” redaksiyasında redaktor vəzifəsində işləmişəm. 2002-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişəm. 2013-cü ildə kafedranın müəllimi, 2015-ci ildə baş müəllim, 2017-ci ildən  kafedranın dosenti vəzifəsində çalışıram. Subayam.

 

     Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 1. Toponimlərin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı, Elm və təhsil, 2012, 56 səh. (kitab)
 2. XVII əsr Azərbaycan ədəbi  dilində  sifət. Bakı,  Elm və təhsil, 2013, 88 səh. (kitab)
 3. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. Bakı, Elm və təhsil, 2017, 94 səh. (dərs vəsaiti)
 4. Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının onomastikası. Bakı, Elm və təhsil , 2018, 159 səh. (monoqrafiya)
 5. Azərbaycan dilindən praktikum. Naxçıvan, Qeyrət, 2018, 16 səh. (proqram)
 6. XVI-XVIII əsrlərdə Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan yer adları. NDU-nun elmi əsərləri. Naxçıvan: 2004, №12, s. 57-59.
 7. XVIII əsr Omanlı qay­naqlarında Naxçıvan antroponimləri. Dil və ədəbiyyat. Bey­nəl­xalq Elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2007, №4 (58), s. 41-42
 8. XVI-XVIII əsrlə Osmanlı qaynaqlarında bəzi Naxçıvan etnonimlərinə dair. Filologiya məsələləri. Bakı: 2008, №5, s.139-147.
 9. XVI-XVIII əsrlər Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının toponimlərinin yaranma yolları. NDU-nun elmi əsərləri. Naxçıvan: 2008, №4 (24), 191-195
 10. XVI-XVIII əsrlər Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının etnotoponimləri. NDU-nun elmi əsərləri. Naxçıvan: 2009, №2 (27) s. 250-254.
 11. XVI-XVIII Yüzyıl Os-manlı Kaynaklarında Nahçıvan veÇevresi ile Baglı Antroponimlerin Linqvistik Hususiyyetleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Ankara: 2009, №2, s. 11-14.
 12. Qədim Osmanlı qay-naq larında mövcud türk mənşəli toponimlərin erməniləşdirilmiş müasir variantları. Bakı Slavyan Univer-siteti ve GDU-nun keçirdiyi Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı: 2011, s. 141-143
 13. Osmanli qaynaqlarında qeyd olunan Bayat və Peçeneq etnonimlərinin etimologiyası haqqında. NDU-nun elmi əsərləri. (Humanitar elmlər seriyası) Naxçıvan: 2011, №1(40) 150-153
 14. Bəzi etnonimlərin etimologiyası haqqında. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix). Naxçıvan: 2014, №1, s. 118-123
 15. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarındakı bəzi antroponimlər haqqında. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix). Naxçıvan: 2015, №3, s. 83-87
 16. Qədim türk mənbələrindəki Naxçıvan toponimlərinin nominasiyasına görə təsnifi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix). Naxçıvan: 2016, №4 (22) , s. 82-87
 17. XVII əsr Azərbaycan  ədəbi  dilində      adlardan  düzəlmiş  feillər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.  (Humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan: 2017, №1 (82), s. 103-108
 18. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində düzəltmə sifətlər. Filologiya məsələləri, Bakı:2017, “Elm və təhsil”, № 4, s. 91-101
 19. Elliptik hadisəli söz birləşməsi cümlələrin tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər və onların aradan qaldırılması yolları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan: 2017, №5 (86), s. 143-147
 20. On yeddinci əsr Azərbaycan ədəbi dilində düzəltmə zərflər. Naxcıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri Qeyrət, 2018, №5(94), I cild, s. 134-138
 21. Heydər əliyevin çıxışlarının mətnində baş və budaq cümlənin işlənmə məqamları. Ümumimilli lider H.əliyevin 95 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, Qeyrət, 2018, s. 143-146
 22. Некоторые особенности парламентского яазыка в период Азербайджанской народной республики. Актуалъные научные исследования в современном мире. Переяслав – хмелъницкий: 2018, Выпуск 6 (38), частъ 2, 78-81
 23. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində düzətmə isimlər. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) Naxçıvan : 2019, №1 (31), Cild 9, s. 127-134
 24. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində düzəltmə isimlər. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, “Axtarışlar” №I (31), cild 9, Naxçıvan 2019
 25. Bəzi etnonimlər qədim Türk qaynaqlarında. NDU, Elmi əsərlər, №5 (102)
 26. Məmmədquluzadənin dilində məcazlar. NDU, C.Məmmədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunmuş “Dünyada sözdən böyük yadigar yoxdur” mövzusunda respublika elmi konfransı materialları. 2019
 27. Bəzi etnotoponimlər qədim türk qaynaqlarında. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, Qeyrət, №1 (102) 2020, s. 106-109,
 28. Kəngərli etnonimi bəzi tədqiqatlarda. “Naxçıvan” Universitetində keçirilən “Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” Beynəlxalq konfransının materialları,(22-23 oktyabr 2020), Naxçıvan: Əcəmi NPB, s. 308-311. 2021, Beynəlxalq konfrans
 29. Linguistic and stylistic features of folk writer Elchins prose. Актуалные питания гуманитарных наук, Дрогобицького державного университету имену Ивана Франка, Гельветика, Выпуск 34, том 1, Видавничий дим, 2020, s. 80-85.
 30. Hüseyn İbrahimovun əsərlərində dialektizmlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri (Humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, Qeyrət, s. 69-73. №1 (110), 2021

Dərc olunmuş monoqrafiya, dərslik, proqram və dərs vəsaitləri:

 1. XVII əsr Azərbaycan ədəbi  dilində  sifət. Bakı,  Elm və təhsil, 2013, 88 s.
 2. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. Bakı, Elm və təhsil, 2017, 183 s.
 3. Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və ətrafının onomastikası. Bakı, Elm və təhsil. 2018, 159 s.
 4. Azərbaycan dilindən praktikum. Naxçıvan, Qeyrət. 2018, 16 s.
 5. Azərbaycan terminalogiya problemləri (seçmə fənn). Naxçıvan, Qeyrət, 2021, 14 s. (Arif Mamo oğlu Ağalarov)
 6. Ümumi dilçilik (seçmə fənn). Naxçıvan, Qeyrət, 2022, 13 s.