ADIGÖZƏLOVA HƏVVA ƏSGƏR QIZI

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1974-cü il yanvar ayının 16-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1980-cı ildə Naxçıvan şəhər 3 nömrəli orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur.1990-cı ildə həmin məktəbi gümüş medalla bitirmişdir. 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Univrsitetinin “İqtisadiyyat” fakültəsinə daxil olmuşdur. 1996-cı ildə həmin universitetinin “İstehsalın təşkilinin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2002-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim, 2003-cü ildən müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.2013-cü ildə “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində regionların sosial infrastrukturunun inkişafı problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında)” mövzusunda dissertasiya işini müdafə edib iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2017-ci ildən isə dosent vəzifəsində çalışmışdır.

Elmi əsərləri

ƏSƏRLƏRİN ADI Nəşr olunmuş mənbə Səhifə və vərəqlərin sayı Müştərək müəlliflər
1 Sosial infrastrukturun inki­şa­fının dövlət tənzimlənməsi Naxçıvan: Məktəb nəşr., Elmi məqalələr toplusu, 2005 s. 101-105  
2 Kənddə sosial infrastrukturun inkişafı Naxçıvan MR-da aqrar islahatların gedişi və sosial iqtisadi perspektivləri. NDU-da keçirilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan: Məktəb nəşr., 2008 s. 87-90  
3 Aqrar bölmədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişlən­di­ril­məsinin iqtisadi əhəmiyyəti Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti.NDU-da keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət nəşr., 2009 s. 92-94  
4 İqtisadi artımın həyat səviyyəsinə və sosial sferanın inkişafına təsiri İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri. AKU-da keçirilən respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Kooperasiya, 2011 s.128-132  
5 Sosial infrastrukturun iqtisadiyyatın inkişafında rolu Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, №1 (37), Naxçıvan: Qeyrət nəşr., 2011 s. 167-168  
6 Механизмы урегули­ро­ван­ия социальных услуг от­рас­лей обслуживания в регионе Москва, Международный научный журнал №3, 2012 s. 53-57      
  7.   Naxçıvan Muxtar Respublika­sında sosial sahələrin forma­laş­ması və sosial inkişafın xüsusiyyətləri Naxçıvan Dövlət Universiteti, İctimai elmlər seriyası №1(45) Naxçıvan: “Qeyrət”   2012 s. 225-228  
8. Naxçıvan MR-də sosial infrastrukturun perspektiv tənzimlənməsi Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Elmi-nəzəri jurnal, №1 (28), Bakı: Kooperasiya, 2013   s. 58-62  
9. Sosial sahələin inkişafının sahibkarlıq istiqamətlərinin qiymətləndirilməsi Naxçıvan Dövlət Universiteti, İctimai elmlər seriyası№2 (53)  Naxçıvan: NDU, “Qeyrət”  2013 s.235-239  
10 Влияние социальных отно­шений на развитие эконо­ми­ки Азербайджана Москва, Международный технико-экономический журнал  №6, 2013 стр. 69-73  
11 İqtisadiyyatın rəqabət qabiliy­yə­tinin yüksəldilməsində inno­va­si­yaların rolu. Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri. NDU – də keçirilən elmi – praktiki konfransin materialları Naxçıvan: Qeyrət nəşr. 2015 s. 67- 69  
12 1991-1996-cı illərdə muxtar respublikanın iqtisadi inkişafı və Heydər Əliyev fenomeni Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. NDU; “Qeyrət” nəşriyyatı; 2016 s. 108-112  
13 Naxçıvan MR-da iqtisadi inkişaf və sosial perspektivlər ( 1995-2015) Naxçıvan müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr ( konfrans materialları) Naxçıvan “Əcəmi” 2016 s. 108-114  
  14 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ( Proqram vəsaiti) Naxçıvan; NDU; Qeyrət nəşriyyatı  2016     12 səh.  
  15   İnnovasiyaların müəssisələrin fəaliyyətinin təşkilində rolu Naxçıvan  Dövlət Universiteti, İctimai elmlər seriyası  № 2 (83)  Naxçıvan:  “Qeyrət”   2017 s. 241-243  
16 İnnovasiya cəmiyyətində intelektual kapitalın rolu Naxçıvan  Dövlət Universiteti, İctimai elmlər seriyası  №6 (87)  Naxçıvan: “Qeyrət”  2017 s.  289-292  
17 Sosial sahələrin iqtisadiyyatı (dərs vəsaiti) Naxçıvan; NDU;Qeyrət 2018 122 səh.  
18 Aqrar sahədə investisiya istiqamətlərinin seçilməsi və əsaslandırılması xüsusiyyətləri NDU, İctimai elmlər seriyası № 2 (91)  Naxçıvan: Qeyrət 2018 Səh. 90-96 İlham Hüseynov
19 İnvestisiya fəaliyyətinin artırılması və ixracatın stimullaşdırılması məsələləri NDU, İctimai elmlər seriyası № 2 (91)  Naxçıvan: Qeyrət 2018 Səh. 35-42 Məftun Abbasov
20 İntelektual kapital idarə etmə obyekti kimi Iqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və muhasibat uçotunun aktual problemləri mövzusunda elmi konfransın materialları, NDU, Qeyrət  2020 Səh. 58-61  
21 Перспективы инновационного развития инфраструктуры экономики Нахчыванской Автономной Республики ХХХ Международная научно-практическая конференция “Российская наука в современном мире”  Москва,  Научно-издательский центр “Актуальность РФ”.2020 стр. 110-113 Məhsəti Məmmədova
22 Muasir şəraitdə ölkənin innovativ iqtisadi potensialının formalaşmasında təhsilin rolu XXI əsrdə beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin prioritet istiqamətləri mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 2020 səh.434  
23 Sosial sahələrin iqtisadiyyatı             ( Proqram vəsaiti) Naxçıvan; NDU; Qeyrət nəşriyyatı  2021 12 səh.  
24 İnnovasiya fəaliyyətinin formalaşması və qiymətləndirilməsi Naxçıvan MR-da innovasiyalı iqtisadi inkişaf və muasir maliyyə mexanizmləri mövzusunda respublika elmi-praktik konfrans, Naxçıvan -2021 səh. 133-140  
25 Tədqiqat işinin aparılması (Proqram vəsaiti) Naxçıvan; NDU; Qeyrət nəşriyyatı  2022    
26 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar (Proqram vəsaiti) Naxçıvan; NDU; Qeyrət nəşriyyatı  2022    
27 Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye potensialının qiymətləndirilməsi