ƏLİYEVA AFAQ  MƏHCAN QIZI

Afaq Məhcan qızı Əliyeva 1981-ci il avqust ayının 29-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1987-1998-ci illərdə orta təhsil almışam. 1998-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət   Universitetinin “Təbiətşünaslıq və tibb” fakültəsinin “Biologiya” ixtisası üzrə təhsil almışam. 2002-2004-cü  illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistr şöbəsinin “Biologiya” istiqamətinin “Botanika” ixtisaslaşması üzrə təhsil almışam. 2002-2018-ci  illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Ümumi fənlər” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışam. 2018-2021-ci illərdə həmin kafedrada müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Biologiya” kafedrasında müəllim işləyirəm. 2016-cı il 24 sentyabr Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunda “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boraginaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan nümayəndələrin sistematikası və bioekologiyası” adlı dissertasiya işini müdafiə etmişəm. 2017-ci il may ayının 12- də Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşəm. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantıyam. Ailəliyəm, iki övladım var.

Aşağıdakı elmi əsərlərim nəşr olunub:

  1. Gənclər və ekoloji tərbiyə, ADPU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 64-cü Elmi konfransının materialları,VI buraxılış, Bakı, 2003, s.149-151
  2. Bitki və canlı orqanizmlərdə maqneziumun rolu, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti, Magistrantların IV Respublika Elmi Konfransının Materialları, 2004, s. 101-102
  3. Bitki külünün tərkib və əhəmiyyətinin öyrənilməsi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri № 5, 2005, s.221-224
  4. Tutun tibbi, qida və sənaye əhəmiyyəti, ADPU-nun xəbərləri, № 1, 2005, s. 20-22
  5. Biologiyanın tədrisində fənlərarası əlaqə yollarından istifadə prosesində xalq təbabətinin rolu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri № 2, 2013, s.142-144
  6. Biologiya dərslərində müasir təhsilin “fəaliyyət” adlanan metodoloji mərhələsi haqqında, Naxçıvan MR-in 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilən respublika konfransının materialları № 2, 2014, s.53-55
  7. Naxçıvan MR florasında Sümürgənçiçəklikimilər fəsiləsinin bəzi növləri haqqında, Naxçıvan Dövlət Universiteti,”Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan, 2013, s.19
  8. Sümürgənçiçəklikimilər Boraginaceae fəsiləsinin öyrənilmə tarixi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013, №1 (49), s.86-89
  9. Систематический обзор семейства Boraginaceae в Нахчыванской Автономной Республике, XXI Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы гуманитарных и естественных наук”, Москва, 2014, с.34-39
  10. Таксономический спектр Boraginaceae Adans. В Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, XXXII Международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире», Москва, 2015,c. 16-21
  11. Редкие растения сем. Boraginaceae во флоре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Международный двуязычный научный журнал «Путь науки», Волгоград, 2015, c.21-23
  12. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Göyək (Echium L.) cinsinin növləri haqqında, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər № 7(72), Qeyrət, 2015, s. 17-21
  13. Sümürgənçiçəklikimilər fəsiləsinin Naxçıvan  Muxtar Respublikası  ərazisində  yayılmış faydalı növləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Naxçıvan, 2015, s. 85-89
  14. About new plant formation spreading around Alinja castle situated in the territory of Julfa region of the Nakhchivan Autonomous Republic, Impact Factor: 3.4546 (UIF): European Academic Research Journal European Union v. 2, Issue 12, Bucharest, Romania, 2015, pp. 332-335
  15. Naxçıvan florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Onosma L. cinsi haqqında, ADPU-nun xəbərləri № 2, 2015, s.70-72
  16. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsi bitkilərinin araşdırılması prosesində əldə edilən nəticələr, Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Təbiət və tibb seriyası № 6 (76), Qeyrət, 2016, s. 19-22
  17. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xəndəkotu-Symphytum cinsinə daxil olan bitkilərin yayılması və faydalı xüsusiyyətləri, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası № 2, 2016, s. 170-174
  18. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinin Qırmızı Kitablara düşən növləri, Gəncə Dövlət Universiteti, Gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı, I hissə, Gəncə-2016, s. 254-256
  19. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan növlərin hündürlük qurşaqları üzrə yayılma qanunauyğunluğu, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №7 (80), Naxçıvan , “Qeyrət” 2016, s.112-116
  20. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Cynoglossum L. – Köpəkdiliotu cinsi haqqında, Elmi xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası №2, Gəncə 2016, s.42-44
  21. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan bitkilər (Monoqrafiya) Bakı: Müəllim, 2016, 114 s.
  22. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinin orta dağ qurşağında yeni yayılan növləri, Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, 2017, C.65, №2, s. 108-112
  23. Некоторые виды класса двудольных семейства Boraginaceae, распро-страненных в Нахчыванской Автономной Республике, имеющих важное промышленное и питательное значение, Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета № 9 (155), сентябрь, 2017, ст.112-115
  24. Mürəkkəbçiçəklilər-Asteraceae dumort fəsiləsinin tədrisi məsələləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №3 (84), Naxçıvan, “Qeyrət” 2017, səh 81-85
  25. Bitki hüceyrəsinin quruluşu mövzusunun tədrisi məsələləri, Naxçıvan Müəllimlər İnistitutunun Xəbərləri, cild 13, №4, 2017, “Məktəb” nəşriyyatı, s. 50-54
  26. Bitki toxumasının tədrisi məsələləri, Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 2017, s.180-182
  27. Boraginaceae fəsiləsinin Azərbaycanda yalnız Naxçıvan ərazisi üçün xarakterik olan növləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №7 (88), Naxçıvan, “Qeyrət” 2017, s.27-32
  28. Hüceyrənin qeyri-üzvi tərkibi mövzusunun tədrisi məsələləri, Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans I hissə, Gəncə 2017, s. 141-143
  29. Botanikanın tədrisində “Yarpağın daxili quruluşu” mövzusunun öyrədilməsi, Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, II hissə, Gəncə, 2018, s. 60-61
  30. Həyat bilgisi dərslərində “Cəmiyyət və bitki örtüyü” mövzusunun tədrisi metodikası, Gənc alimlərin III beynəlxalq konfransı, II hissə, Gəncə 2018, s.112-116
  31. Botanika dərslərində “Bitkinin generativ orqanları” mövzusunun tədrisinə dair, Beynəlxalq Elmi Konfrans: Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, II hissə, Gəncə 2019, s. 32-35
  32. Təbiət ən böyük loğmandır, “Nuh yurdu” qəzeti № 21 (785), 4 iyun 2019, s.3
  33. Biologiya dərslərində “Vitaminlər” mövzusunun tədrisi, Elmi əsərlər: Təbiət və tibb elmləri seriyası, Naxçıvan NDU, “Qeyrət”, 2019, № 3(100), s.222-224
  34. Həyat bilgisi dərslərində “İqlim və canlılar aləmi” mövzusunun fəal təlim metodu ilə tədrisi, Respublika elmi-praktik konfransının materialları, “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”, Naxçıvan NMİ, 2019, s.145-146
  35. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-çöl florasının bal və çiçək tozu verən bitkilərinin taksonomik spektri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, V Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, “Qeyrət” 2019, s.39-44
  36. Botanika dərslərində “Bitkilərin vegetativ orqanları” mövzusunun tədrisi zamanı əyanilik prinsipinin tətbiqi, “Azərbaycan və Türkiyə universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, II hissə, Bakı, 2019, s.107-112
  37. Botanikanın tədrisində Solanaceae– Badımcançiçəklilər fəsiləsinin öyrədilməsi məsələləri, Metodik vəsait Naxçıvan “Əcəmi” 2019, 80 s.
  38. Azərbaycanın yalnız Naxçıvan florasında yayılan bitkilərinin taksonomik tərkibi, Monoqrafiya, Naxçıvan “Əcəmi” 2019, 80 s.
  39. Bitkilər torpaqdakı turşuluq dərəcəsinin götəricisi kimi, Elmi əsərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2019, № 3 (57), s.193-198
  40. Chenopodiaceae-Tərəçiçəklilər fəsiləsi bitkilərinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayıldığı torpağa görə indikatorluq xüsusiyyətləri, Elmi əsərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2019, № 4 (58), s.205-212
  41. Виды растений классы однодольной включеных в Красную книгу который Распространено только во  флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Збıрник наукових праць “Велес” за матерıалами VI Мıжнародноï конферецıï “ıнновацıйнı пıдходи ı сучасна наука”, м. Киïв 31 березня 2020 р., с.9-12
  42. İbtidai təhsilin “Həyat bilgisi” fənninə aid məzmun standartlarının reallaşdırılmasında əyani vasitələrin rolu, Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020, Videobağlantı formatında keçirilmiş Respublika elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2020, s. 145-146
  43. Botanika dərslərində Equisetophyta şöbəsinin tədrisi zamanı tətbiq olunan didaktik prinsiplər, NMİ, Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya, incəsənət), 2020 №3 (61), s.87-89
  44. Bitkilərin duyğuları, Vətən yolları qəzeti, №1(01), 25 fevral 2021-ci il, s.4
  45. Məktəbəqədər təhsilin böyük qruplarında “İlin fəsilləri” mövzusunda məşğələnin mərhələlərinin təşkilinə dair, NMİ, “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, perspektivlər-2021” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları, Naxçıvan, 21 may, 2021, s. 154-155
  46. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin “Ətraf aləmlə” tanışlıq məşğələlərində tətbiq olunan prinsiplərə dair, NMİ, “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, perspektivlər-2021” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransının materialları, Naxçıvan, 21 may, 2021, s. 220
  47. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində “Ağaclar” mövzusunun tədrisi zamanı standartların reallaşmasında əyani vasitələrin rolu, NMİ, Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya, incəsənət), 2021 №2 (64), s.88-90
  48. Botanikanın tədrisində Rosales-Gülçiçəklilər sırasının öyrədilməsi məsələləri, Metodik vəsait, Naxçıvan: Əcəmi, 2021, 144 s.
  49. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan ağac və kol bitkilərinin taksonomik tərkibi, ekoloji-coğrafi xüsusiyyətləri, Dərs vəsaiti, Naxçıvan: Əcəmi, 2021, 64 s.
  50. Indicative plants with nitrogen indicator in the flora of Nakhchivan Autonomous Republic. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(8), 56-61, doi: 10.15421/2021_268
  51. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında bitkilərə münasibət. “Dil. Cəmiyyət, şəxsiyyət və Nizami Gəncəvi yaradıcılığı mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Konfrans materialları, Sumqayıt Dövlət Universiteti, 2021, № 6, s. 256-259
  52. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin “Ətraf aləmlə tanışlıq” məşğələlərində ekoloji tərbiyənin verilməsi. “Ümumi təhsilin dövlət standartları və məktəb təcrübəsi” mövzusunda (əyani və videobağlantı formatlarında) Respublika elmi-praktik konfransının Materialları, Naxçıvan 2022, s. 192-194
  53. Xalçalar və canlı təbiət, “Vətən,” qəzeti №4 (105), 2022, s.14
  54. Taxonomıc structure of endem plants spreadıng only ın Nakhchıvan autonomous republıc flora of Azerbaıjan . Norwegian Journal of development of the International Science №84/2022, p. 3-7.
  55. Biologiya dərslərində ekoloji bilik və tərbiyənin verilməsi, Naxçıvan Universiteti, “Elmi əsərlər”, İqtisadiyyat, filologiya, tarix, coğrafiya, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat, 2022, № 3 (27), s. 286-290
  56. The genus of Aethıonema Br. spreadıng ın flora of Nakchıvan Autonomous republıc of Azerbaıjan, Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) No 106 (2022), p. 17-20
  57. Naxçıvan Muxtar Respublika florasında yayılan Brassicaceae Burnett fəsiləsinin dərman əhəmiyyətli növləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Alternativ tibb metodlarının tətbiqi məsələləri”mövzusunda II Respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşriyyatı, 2022, s. 299-302
  58. Биоэкологическая характеристика видов рода Erysımum распространенный во флоре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Danish Scientific Journal No71, 2023, ISSN 3375-2389 Vol.1, c. 6-10
  59. Bioecological characteristics of species of the genus İsatis L. in the modern ecosystem of Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan, IV International Scientific and Practical Conference « World science priorities», June, 08 – 09, 2023, Vienna. Austria. 83 p., ISBN 978-92-44513-53-8 DOI https://doi.org/10.5281/zenodo.8033038
  60. Biologiyanın tədrisi metodikasının inkişaf tarixi və elmi əsasları, Proqram Naxçıvan, “Əcəmi”, 2023, 23 s.
  61. Botanika kursunda dərman bitkilərinin öyrədilməsi metodikası, Proqram Naxçıvan, “Əcəmi”, 2023, 16 s.
  62. Gübrələrin tətbiqi sistemi, Proqram Naxçıvan, “Əcəmi”, 2023, 16 s.
  63. Təkamül təlimi, Proqram Naxçıvan, “Əcəmi”, 2023, 12 s.
  64. Honey plants of the Cabbage family (Brassicaceae Burnett.) found in the flora of the Nakhchivan Autonomous Republic, İnternatıonal apitherapy and nature congress ianco 23, 1-3 June 2023, Nakhchıvan, pp. 251-253