1950-ci ildə Nax MR Şərur rayonun  Xanlıqlar kəndində  anadan olmuşdur. 1967–ci ildə Azərbaycan kənd təsərrüfatı  İnstutunun Aqronomluq fakultəsini adi diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə  Sumqayıt  şərərində  yaşıllaşdırma   idarəsində  sahə rəisi   və mühəndis kimi işə başlamışdır. 1984-cü ildə  k.t.ü.f.d. alimlik dərəcəsini  müdafiə etmişdi. 1986- 1992-ci ildək  Naxçıvan Kənd təsərrüfatı texnikomunda   direktor  müavini  işləmiş. 1992-ci ildən Naxçıvan  Dövlət Univeristetinin Botanika  kafedrasında müəllim, baş müəllim dosent , 2003-cü  ildən Botanika  kafedrasının  müdiri  2008-ci  ildən  Təbiətşünaslıq  və kənd təsərrüfatın  fakültəsinin dekanı və haliyədə  Botanika  kafedrasının   dosenti işləyir.

 

 

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

1.Eroziya prosesinin Nax.MSSR İlic rayon  dağ- şabalıdı  torpaqlarının kimyəvi göstəricilərinə təsiri . Az/NIINTI-77  2 s.

2.Eroziya prosesinin Nax.MSSR İlic rayon dağ-şabalıdı  torpaqlarında qida maddələrinin miqdarının  təsiri.    Az/NIINTI-77. 1 s.

3.İlic rayon eroziyaya uğramış dağ-şabalıdı  torpaqlarının  münbitliyinin  bərpa  edilməsi  yolları  Az/NIINTI-79  2 s.

4.Nax.MSSR-in  yuyulmuş dağ-şabalıdı torpaqlarında mineral gübrələrin payızlıq buğdanın, dənin  keyfiyyətinə təsiri. Gəncə alimlər III respublika konfrası, Bakı 1980. 3 s.

5.Erroziya  prosesinin  Naxçıvan  MSSR  dağ-şabalıd  torpaqların münbitliynə  təsiri.Eroziya Bol .9 Tom ,1981 2 s.

 1. Naxçıvan MSSR-nin dağ-şabalıd torpaqlarında mineral gübrələrin payızlıq buğdanın  məhsuldarlığına və məhsulun kefiyyətinə təsiri.  Az.NİİNTİ-82 6s.
 2. Eroziyaya uğramış mineral gübrələrin payızlıq buğdanın  boy və inkişaflığa təsiri. Az.NİİNTİ-23 Bakı 1983. 2s.
 3. Eroziyaya uğramış torpaqlarda mineral gübrələrin payızlıq buğdanın dən  keyfiyyətinə təsiri. Gəncə alimlər III respublika konfrası , Bakı 1984. 2 s.
 4. Naxçıvan MSSR-nin dağ-şabalıd torpaq-larında mineral gübrələrin dən zülalın  fraksiyalarına təsiri .  Gəncə alimlər III respublika konfrası , Bakı 1984. 3 s.
 5. Mineral gübrələrin payızlıq buğdanın  iqtisadi göstəricilərinə təsiri. Elmi əsərlər, №4,10 tom, Eroziya 1986. 2 s.

11 Şərur rayonunun  dağ-şabalıd torpaq-larında erroziya prosesinin  mikroorqanizmlərin  fəallığına  təsiri. Nax.MR 75,Naxçıvan MR- də ekoloji tarazlığı və onun mühafizəsi, NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıva1999. 2 s.

 1. Naxçıvan MR-də şaxtaya davamlı arpa sortlarının  tədqiqi.  Naxçıvan MR-in soyuğa və quraqlığa  davamlı florası elmi nəzəri konfransın materiallar NDU“ Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan 2000. 2 s .
 2. Naxçıvan MR-də yayılan efir yağlı dərman bitkiləri. “Naxçıvan MR-in təbii ehtiyatları və onlardan  səmərəli  istifadə yolları” beynəlxalq simpozmun materiaları “Qeyrət”nəşriyyatı, Naxçıvan. 1999 2 s .

14.Naxçıvan  MR-də  əkilən  şəkər çuğundurunun bioloji  xüsusiyyətləri. Nax.MR-nin flora-faunasının tədqiqi. NDU“Qeyrət”  nəşriyyatı, Naxçıvan 2002  1 s

15.Fermentlərin immobilizə olunması və tədbiqi.Təhsil Nazirliyi,Elmi metodik Şurasının biologiya” bölməsinin 13.06.2003-cü il iclas qərarı ilə protokol №22.26

16.Naxçıvan MR-də torpaq erroziyası və ona qarşı mübarizə.Naxçıvan  tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrənilməsi .Bakı “Elm” 2004. 5 s

17.Опустивание земель в Нахчыван-ской Автономной республике важный фактор разрушения  экологического равноеия. Sumqayıt 2004, Ekologiya

konfrasından materiallar. 2 s.

18.Загразнте окружающей среды селъс-хозяйетвенныьи обьектами. Sumqayıt 2004, Ekologiya konfrasından materiallar. 2 s.

 1. Naxçıvan MR-də dağ və dağətəyi zona-larda erroziyaya qarşı mübarizə tədbirləri. AMEA-60, Bakı ‹‹Nurlan»2005. 6s.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onların qorunması. İSBN 995-29-005-8 MBM MMC Bakı 2005. 343 s.
 3. Ветровая эрозия-один из факторов загразнения окружающей среды. С.Петербруг,а\я 260,2005 №2 . 4 s

22 Torpaqəmələgəlmə prosesində humusun rolu. ADPU,Xəbərlər  2005,№2.  6 s. 6 s

23.Torpaqda fosfor birləşmələrinin formaları miqdarı.  ADPU,Xəbərlər  2005,№2. 7 s

24.Nax.MR-də şəkər çuğundurunun xəstəlikləri və onlara  qarşı mübaizə tədbirləri. ADPU,Xəbərlər  2005,№2.  4 s

25.Nax.MR-də yayılmış bəzi bitkilərin  orqanlarında kobalitin  miqdarı. AMEANaxçıvan bölməsi,  xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası) Naxçıvan 2006, №3. 4 s.

26.Nax.MR-in  düzən  hissəsinin torpaqları. NaxçıvanMüəllimlər İnstitutu-nun  xəbərləri Naxçıvan 2006, №3. 3 s

 1. Eroziyaya uğramış torpaqlarda əsas k\t bitkiləri altında mineral gübrələrin  tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri Naxçıvan 2006, №4. 3 s
 2. Şərur rayonunda kartof bitkisinin əkilməsi və becərilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri Naxçıvan 2006, №3. 3 s. Məqalə
 3. Naxçıvan MR-in torpaqlarında fosforun (P2 O5) formalarının miqdarı. AMEANaxçıvan bölməsi, xəbərlər(Təbiətelmləri seriyası) Naxçıvan 2006, №4. 5 s.

30.Nax. MR-in dağ-şabalıd torpaqlarında  eroziya prosesinin mikrobioloji fəallığa  təsiri. Sumqayıt  Dövlət  Universiteti IV  beynəlxalq  elmi  konfrasın materialları. 2 s.

 1. Zülal mübadiləsinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Naxçıvan 2006, №7. 2 s .

32 Bitkilərdə mineral elementlərinin miqdarının  təyini tədrisinə dair. Naxçıvan  Müəllimlər İnstitutu nun  xəbərləri Naxçıvan 2007, №1. 2 s.

33 Dodaqçiçəklilər fəsiləsinin faydalı  və nadir bitkilərinin  tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri Naxçıvan 2007, №3. 2 s.

 1. Mitoxondrilərdə ilişkli irsiyyət və ya sitoplazmatik irsiyyətdə O2 çatışmamazlığının tədrisi.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri Naxçıvan 2008, №2. 2 s.
 2. Payızlıq buğda məhsulunun keyfiyyəti göstəricilərinə mikroelementlərin təsiri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri.Naxçıvan “Qeyrət” Naxçıvan2009 №1,(26). 2 s.
 3. Torpağın münbitliyi və ona təsir edən amillərinə tədrisinə dair.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-nun xəbərləri Naxçıvan 2009, №1 (17) . 2 s. Məqalə

37.Naxçıvan Muxtar Respublikasının  eko-sistemləri ekogen və Antropogen prosesinin  onlara  təsiri, təbii müaviznatın bərpası zərurəti. Bakı -2009 MBM. 265s.

 1. Naxçıvan MR-in bəzi bitkilərində bor elementinin midarının  tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri, Naxçıvan 2010, №2 (22) .3 s.
 2. Naxçıvan MR-in əsas torpaq tiplərində litimumun mütəhərrik və suda həll olan torpaqlarının miqdarı. NDU xəbərləri. ”Qeyrət” 2010 №. 6 s.
 3. Nax.MR-da eroziya prosesi və ona qarşı mübaizə tədbirləri. Azərb.Döv.Aq.Unv 80 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq Elmi praktik konfransı. 3 s.
 4. Naxçıvan MR-in əkinaltı torpaqların münbitliyinin bərpası yollarının tədrisi texnologiyası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri, Naxçıvan 2010 . 2 s.

42.Biohumusun Azərbaycanda istehsalı və tətbiqinin  tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri, Naxçıvan 2010. 1 s.

43.Torpaqların münbitliyinin yaxşılaşdırılmasında və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının  artırılmasında mikro-elementlərin rolunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  xəbərləri, Naxçıvan 2011. 2 s.

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarında nikelin miqdarı. NDU xəbərləri. ”Qeyrət” 2011, №2. 3 s.

45.Pamidor və kələm  bitkilərinin xəstəlikləri və  onlara qarşı  mübarizə  tədbirləri mövzusunun  tədrisi metodikası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan   2012. 3 s.

46.Vitaminlər və onların  təsnifatı mövzusunun  tədrisi metodikası. Elmi-praktikkonfrasın materia-ları. Naxçıvan 2012. 3 s. Məqalə

47.Naxçıvan  Muxtar Respublikası eko-sistemin boz torpaqlarında mikroelementlərin   miqdarı. NDU xəbərləri. ”Qeyrət” 2012, №1. 4 s .

 1. Ekologiya biokimyanın tədrisi metodikası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “xəbərlər, Naxçıvan 2012. 4 s.

49.Dünyanın  qlobal  problemi- əhalinin  ərzaq məhsullları ilə etibarlı  təminatı. SDU-50  Sumqayıt-2012. 3 s.

50.Dağlıq zonalarda  eroziya prosessinin torpaq münbitliyinə və bitklərin məhsuldarlıq  göstəricilərinə təsiri. Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2013. 12s.

51.Botanika üzrə  ekskursiyaların təşkili  metadikası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  “məktəb nəşriyyatı” Naxçıvan 2013. 3s Məqalə

52.Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının  proflində kalimumun  (K2O) miqdarı. Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2013. 3s.

53.Şərur  rayonunda əkilən  mədəni  bal  verən  bitkilər Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2014. 5 s.

 1. Naxçıvan MR-in torpaqlarında azotun miqdarı. Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2014. 4 4 s.
 2. Təbii xarakterli ekoloji fəlakətlər. MBM nəşriyyatı. Bakı-2014. 101 s.
 3. Heydər Əliyev və Azərbaycanda aqrar istehsalatlar. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015.2s.
 4. Suvarma şəraitindən asılı olaraq  kartof sortlarında nitratların  toplanmasına  kalium hummatın  təsiri. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015. 3s
 5. Naxçıvan MR Şərur  rayonunda meyvə ağaclarına zərərverən başlıca kəpənəklər və onların  təbii düşmənləri . Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015. 2s.
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ikinci  dərəcəli nektar verən bitkilər. Naxçıvan, NDU,“Qeyrət”2015. 3s. Beynəlxalq elmi pratik konfras.
 7. Naxçıvan MR-nin torpaqlarında  vanadiumin miqdarı. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015. 3s. Beynəlxalq elmi pratik konfras

61.Toxumun quruluşu,şişməsi və tərkibinin  öyrənilməsi  üzrə  təcrübələrin  təşkili və keçirilməsi metodikası. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2016. 2s.

62.Toxumların cücərməsi  mövzusunun  tədrisi  üzrə təcrübələrin  təşkili və keçirilməsi. “Məktəb” nəşriyyatı  2016. 3s.

63.Plankton  yosunlar mövzusunun tədrisi haqqında. “Məktəb” nəşriyyatı 2016. 3s.

 1. Bitkilərin böyümə və inkişafının  tənzimləyən ekzogen  amillər. Naxçıvan,NDU, “Qeyrət”2017 3s.
 2. Tənəffüs prosesinə təsir edən endogen  və ekzogen  amillər. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2017. 5 s.
 3. Bitkilərdə transpirasiya və onun  əhəmiyyəti. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2018. 4 s.
 4. Целебные Свойства растения подорожника большого . Орехово –Зуево Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 4 s.  Məqalə

68.Сравнительная  Оценка Выраженности  Антиоксидантных Свойств Биологически  Активних продуктов Пчеловодства  и препаратов  из  Биомассы  фитоадаптогенов. Орехово –Зуево  Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 3 s.

69.Перспективы применения композиций содержащих  маточное молочко  и другие Биологически  Активные  продукты. Орехово –Зуево  Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 6 s.

 1. Фармакогностическое исследование надземной части  CALENDULA  OFFİCİNALİS. Орехово –Зуево  Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 2 s.
 2. Биоэкологически и лечебные Свойств видов шафрана, входящих в род CROCUS L Орехово –Зуево  Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 5s.

72.Анализ фенольных соединений, находящихся  в раститеьном  лекарственном сырье методом  ТСХ/ МАЛДИ. Орехово –Зуево  Редакционно- издательслий отдел  ГГГУ 2017. 8 s.

73.Su xassələri və onun  bitki hüceyrəsinə  daxil olmas.Naxçıvan Muxtar Respublikasının  95 illik  yubileyininə həsr  olunmuş  Respublika Elmi konfrasının   marerialları. 2019.  2 s.

74.Bitkilərin  eksterimal   təsirlərə  davamlılığı . Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2019. 3 s. Məqalə

 1. Изучение распределния лишаайников по субстратам В Нахчыванской AR .Редакционно- издательслий отдел ГГГУ Орехово –Зуево 2019. 4 s.
 2. Тяжелые мемаллы и здоробые человек. Москва известия ГГГУ 2020
 3. Лечебное значение дартдагской мышьяковистой минеральной её использования. №2. 006.2021. Орехово-Зуево.
 4. Биомеханическая роль микроэлементов в фиксации молекулярного азота. Научно-практический журнал. №2. 006.2021. Орехово-Зуево.
 5. Tənəyin vegetativ üsulla artırılması mövzusunun tədrisi. Naxçıvan. 2021
 6. Beynəlxalq digər indeksli məqalə:Влтяние цинка и марганца на дтнамику усвоениния основных элементов питания винограда на эродированных горных серо-коричневых почвах Нахчыванской автономной ресрублики. № 1/009/2022.Орехово-Зуево.Известия ГГТУ.
 7. Минеральные источники «Вадамлы» Нахчыванской Автономной ресрувлики и их лечебное значение.Сборник научных материалов III всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 20 апреля 2022 Орехово-Зуево Электрогорск.
 8. Аконитовые растения флоры Нахчыванской Автономной Ресрувлики. Известия ГГТУ. Медицина.Фармация. № 2/010/2022.Орехово.Зуево
 9. Перспективы исползования лекарственных растений алтайского края. Известия ГГТУ. Медицина.Фармация. № 2/010/2022.Орехово.Зуево
 10. Влияния эрозионных процессов на биологицескую и ферментативную активность сельскохозяйственных почв Нахчыванской автономной ресрувлики. Известия ГГТУ.Медицина.Фармация.№1/009/2022.Орехово.Зуево
 11. История развития медицинских услуг в Нахчыванской области и современная ситуация. Известия ГГТУ.Научно-практический журнал № 3/011/2022. Орехово-Зуево. 2022.
 12. Экофитол эколаб (Хофитол). «Медицина и фармфцияю Прошлое, настоящее, будущее» Орехово-Зуево. 21 аргел. 2023
 13. Сосудистые ядовитые растения. Медицина и фармфцияю Прошлое, настоящее, будущее» Орехово-Зуево. 21 аргел. 2023
 14. Naxçıvan Muxtar Respublikası dagətəyi zonasında torpaqların eroziyaya uğrama dərəcəsi və ona qarşı aqrokimyəvi mübarizə tədbirləri. “Naxçıvan ekosisteminə müasir baxış”. Elmi konfrans. Naxçıvan – 2023. səh.21-26