[ultimate_heading main_heading=”Alizər Rza qızı Sadıxova. Memarlıq kafedrası, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]Sadıxova Alizər Rza qızı 19 sentyabr 1956-cı il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Naxçıvan şəhər 6 saylı orta  məkətbi bitirmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan Mühəndis İnşaat İnstitunun Mühəndis İnşaat fakültəsinin “Sənaye və Mülki tikinti” ixtisasını müəffəqiyyətlə bitirmişdir. 1981-1993-cü illərdə “Azkommunlayihə” Naxçıvan filialının Layihə-Smeta bürosunda mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1993-2006 cı illərdə Naxçıvan şəhər 15 saylı orta məktəbdə müəllimə vəzifəsində çalışmışdır. 2006-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Memarlıq” kafedrasında müəllim, 2014-cü ildən “Memarlıq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 21 iyun 2019-cu il tarixli (protokol №11-K) qərarı ilə Texnika Elmləri üzrə Fəlsəfə Doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ НЕИОНОГЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ. KİMYA PROBLEMLƏRİ  №3  2009
  2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА. ДОКЛАДЫ  №6  2009.
  3. Modifikatorların doza və qələvilik göstəricilərinin sement sisteminin plastik və özlülük xassələrinə təsiri.Azərbaycan kimya jurnalı №2  2010.
  4. МОДИФИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА. БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ.  МАХАЧКАЛА-РОСТОВ-НА-ДОНУ  2010
  5. Buxarsız texnologiya ilə beton məmulatlarının istehsalının texniki-iqtisadi səmərəliliyi. Jurnal of Baku Engineering University-Mechanical and İndustrial Engineering 2017  Volume 1, Number 1.
  6. Пути повышения прочности и сульфатостойкости бетонов. “ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ”  №1  2018
  7. Betonların Zəif Bişirmə Texnologiyası İlə İstehsalında Strukturəmələgətirmə Prosesi. Elmi əsərlər  №4
  8. Sement sistemlərində quruluşəmələgətirmə kinetikasının xüsusiyyətləri. Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı №1 2019.

   E-poçt: alizersadixova789@gmail.com[/ultimate_heading]