[ultimate_heading main_heading=”Allahverdi Yaqub oğlu Hüseynov . Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent” main_heading_color=”#1e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#1e73be” margin_design_tab_text=””]Hüseynov Allahverdi Yaqub oğlu 1938-ci il iyunun 01-də Naxçıvan MR Naxçıvan rayonun Yuxarı Uzunoba kəndində anadan olub. 1949-1959-cu illərdə Uzunobada, Didivar və Şıxmahmud kəndlərində təhsil alıb. 1962-1967-ci illərdə V.İ.Lenin adına APİ-nin əyani tarix filalogiya fakültəsində təhsil alıb. 1980-1982-ci illərdə Azərb.KTMK markizm-leninizm Universitetinin Naxçıvan filalında təhsil alıb. 1979-1983-cu illərdə BDU-nun məqsədli qiyabı aspiranturasında təhsil alıb.

 

TƏHSİLİ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI.

1962-1967-ci illər tələbə. Tarix-filologiya fakültəsi APİ Ali təhsilli dil-ədəbiyyat və tarix müəllimi.

1987-ci ildən tarix elimləri namizədi.

1989-cu ildən dossent.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ.

1959-1962-ci illər Naxçıvan tikinti idarəsində və Naxçıvan MSSR Nazirlər soveti yanında yol istismar idarəsində fəhlə işləyib.1967-1969-cu illər Naxçıvan royonu Şıxmahmud kənd orta məktəbində müəllim və tərbiyə işləri üzrə direktor müavini işləyib. 1969-cu ildən bu günə kimi NDU-nun əməkdaşıdır. Bu illərdə NDU-də dekan, dekan müavini və kafedra müdiri işləyib. Apardığı dərs Azərbaycan tarixi. 51 elmi məqalənin və 5 kitabin müəllifidi. 2008-ci ildə çoxillik elmi fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi və NDU nun fəxri fərmanına laiq görülmüşdür. 2017-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimidir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ.

Azərbaycanın mülkü və iqtisadi tarixi.

 

Beynəlxalq semnar, simpozum və konfranslarda iştirakı.

2004 Naxçıvan şəhər müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri elmi konfrans.

2011 Naxçıvan şəhər Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi. Beynəlxalq simpozium və.b.

 

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ.

1.1984. Geniş tərəqqi yollarında.

2.1989. Məktəblilərdə şəxsi mənəvi seminanın formalaşması.

 1. 1991. Bilsin ana torpaq.
 2. 2009. Avropa ölkələrinin partizan döyüşlərində və antifaşist müqavimət hərəkatlarında Naxçıvanlı partizanların fəaliyyətləri.
 3. 2010. Naxçıvan MR-sı kənd təssərüfatının maddi texniki bazası müahiribə illərində (1941-1945-ci illər).
 4. 2011. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsi və müaharibə illərində Naxçıvan MR-da heyvandarlığın inkişafı.

 

Elmi əsərləri.

 1. KİTALAR
 2. Geniş tərəqqi yollarında. (Z.M.Təhməzovla birlikdə). Bakı: «Bilik» cəmiyyəti, 1984.
 3. Təlim prosesində şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin təşkili (Metodik tövsiyə) (H.R.Cəfərovla birlikdə). Bakı, Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyinin mətbəəsi, 1988.
 4. Məktəblilərdə şəxsi mənəvi simanın formalaşması (metodik tövsiyə). H.R.Cəfərovla birlikdə). Bakı, Azərbaycan SSR Xalq Təhsili Nazirliyinin mətbəəsi, 1989.
 5. Tədris prosesində tələbələrdə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması (Metodik tövsiyə) (H.R.Cəfərov., İ.M.Hacıyevlə birlikdə). Bakı, APİ-nin mətbəəsi. 1990.
 6. Bilsin ana torpaq (İ.M.Hacıyev və H.R.Cəfərovla birlikdə). Bakı: «Bilik» cəmiyyəti, 1991.
 7. ELMİ MƏQALƏLƏR
 8. Zavodda təşviqat qrupu. «Təşviqatçı» jurnalı, №2, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1975.
 9. Əmək ulduzları. 4 seriyadan ibarət. Naxçıvan, Naxçıvan mətbəəsi. 20 sentyabr; 10. 16-17 noyabr 1978.
 10. Kənd əməkçilərinin rifahı yüksəlir. «Aqitator» jurnalı, №7, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1979 (rus dilində)
 11. Zəhmətkeşlərin rifahı yüksəlir. «Aqitator» jurnalı, №7, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1979 (erməni dilində)
 12. Kənd əməkçilərinin rifahı yüksəlir. «Təşviqatçı» jurnalı, №8, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1979
 13. Abad kəndlər. «Kənd həyatı» jurnalı, №9, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1980
 14. İlkin şəhərimiz haqqında qiymətli tədqiqat əsəri. «Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi» jurnalı, №4, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1980
 15. Naxçıvan MSSR kənd əməkçilərinin rifahı yüksəlir. SSRİ EA SSRİ Tarixi İnstitutunun Moskvada keçirdiyi ümumittifaq elmi konfransının materialları. Moskva, SSRİ EA SSRİ Tarixi İnstitutunun nəşriyyatı, 1982
 16. Müharibədən sonrakı illərdə. Naxçıvan MSSR-də sənayenin inkişafı (1946-1958-ci illər). Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının V respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan İNX tipoqrafiya, 1982
 17. Müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvanda kənd təsərrüfatının inkişafı (1946-1958-ci illər). Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VI respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan İNX tipoqrafiya, 1983
 18. Müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvan MSSR-də xalqın maddi və mənəvi səviyyəsinin yüksəlişi (1946-1958-ci illər). Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan İNE FTEXİM tipoqrafiya, 1984
 19. Müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvan MSSR-də yeyinti sənayenin inkişafı (1946-1958-ci illər). Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının VIII respublika elmi konfransının materialları. Bakı, Azərbaycan İNE FTEXİM tipoqrafiya, 1985
 20. Naxçıvan sənayesi sosialist inkişafı yollarında. Azərbaycan SSR EA Naxçıvan Elmi mərkəzi. «Yenidənqurma günün tələbləridir» mövzusunda konfransın materialları. Naxçıvan, 1987
 21. Müharibədən sonrakı illərdə Naxçıvan MSSR-də dağ-mədən sənayesinin inkişafı. Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda ümumi elmi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri (Elmi-metodik konfransın materialları). Naxçıvan, Naxçıvan ETUTM tipoqrafiya, 1988
 22. «1812-ci il Vətən müharibəsi» mövzusunun tədrisində bədii ədəbiyyatlardan istifadə. «Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı», №5, Bakı, «Kommunist» nəşriyyatının mətbəəsi, 1988
 23. Naxçıvan MSSR-də su təsərrüfatı və meliorasiyanın inkişafı. Respublika elmi konfransı məruzələrinin tezisi. Naxçıvan, Nax. RNTİ, 1989
 24. Naxçıvan MSSR-nin tikinti materialları sənayesi. Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu XI elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 1990
 25. Naxçıvan MSSR-də nəqliyyatın inkişafı. Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu. Müasir dövrdə elmi-metodik konfransının materialları. Naxçıvan, 1990
 26. Qiymətli tədris vəsaiti. «Azərbaycan məktəbi» jurnalı, №1, Bakı, 1992
 27. Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə müharibələri, ermənilərin Qafqazda yerləşdirilməsi və azərbaycanlıların öz torpaqlarından sıxışdırılması. Azərbaycan Prezidenti yanında təşkil edilmiş elmi problemi ilə əlaqədar olaraq keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı, 1995
 28. Neft sənayesinin inkişafında Yusif Məmmədəliyevin rolu. Azərbaycan ictimai fikri. Elm və təhsilin inkişafında akad. Y.Məmmədəliyevin rolu (Respublika elmi konfransının materialları). Bakı, 1995
 29. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı. Məcmuə: Azərbaycan tarixində Naxçıvan (tarixi oçerklər). Bakı, N.Tusi adına ADPİ-nin mətbəəsi, 1996
 30. Naxçıvanın maddi-mədəniyyət abidələri. Naxçıvan tarixinin səhifələri kitabı. Bakı, N.Tusi adına ADPİ-nin mətbəəsi, 1996
 31. Naxçıvanın maddi-mədəniyyət abidələri. «Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan» beynəlxalq simpoziumunun materialları. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1996
 32. Naxçıvanın maddi-mədəniyyət abidələri. «Qobustan» jurnalı, №2, Bakı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin nəşri, «NEŞ»-də çap olunmuşdu, 1999
 33. Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının vəziyyəti və onun maddi-texniki bazası. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri, №5, Naxçıvan, «Qeyrət» nəşriyyatı, 1999
 34. Naxçıvan MR-də dağ-mədən sənayesinin inkişafı. Professor-müəllim heyətinin 1998-ci ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan Özəl Universiteti. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 1999
 35. Naxçıvan MR-də dənli və texniki bitkilərin inkişafı (1946-1950-ci illər). Professor-müəllim heyətinin 1999-cu ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2000
 36. Naxçıvanda toxuculuq sənayesi. Keçmişimiz, gələcəyimiz etnoqrafik problemlərinə dair elmi-nəzəri konfransın materialları. Naxçıvan Özəl Universiteti, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2000
 37. Qədim və orta əsrlərdə Naxçıvanın maddi-mədəniyyət abidələri. Naxçıvan Özəl Universiteti. II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (may 2000-ci il). Naxçıvan Özəl Universiteti, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2001
 38. Naxçıvan MR-də sənayenin inkişafı. Professor-müəllim heyətinin 2000-ci ilin elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Naxçıvan Özəl Universiteti. Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2001
 39. 1918-1920-ci illərdə soyqırım və deportasiya dövründə Naxçıvan. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, №8, NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı, 2001
 40. Naxçıvan MR-də dağ-mədən sənayesinin inkişafı (1950-1970-ci illər). Naxçıvan Respublika Elm mərkəzinin əsərləri. VII buraxılış. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2003
 41. Naxçıvan MR-də yeyinti sənayesinin inkişafı (1950-1980-ci illər), 2003-cü ildə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş konfransın materialları (18-19 mart 2004-cü il). Naxçıvan Özəl Universiteti. Bakı, Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2004
 42. Naxçıvan MR sənayesi Böyük Vətən müharibəsi illərində. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı, №2, Naxçıvan, «Məktəb» nəşriyyatı, 2009
 43. Naxçıvanlı döyüşçülərin partizan hərəkatında iştirakı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı, №3(19), Naxçıvan, «Məktəb» nəşriyyatı, 2009
 44. Avropa ölkələrinin partizan döyüşlərində və antifaşist müqavimət hərəkatında naxçıvanlı partizanların fəaliyyəti. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı, №4(20), Naxçıvan, «Məktəb» nəşriyyatı, 2009
 45. Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası müharibə illərində (1941-1945-ci illər). Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri jurnalı. İctimai və humanitar elmləri seriyası, №3, Naxçıvan, «Tusi» nəşriyyatı, 2010
 46. «Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində» mövzusunun tədrisində bədii ədəbiyyatlardan istifadə edilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri jurnalı, №2(22), Naxçıvan, «Məktəb» nəşriyyatı, 2010
 47. Naxçıvan MR-in kənd təsərrüfatı II Dünya müharibəsi dövründə (1941-1945-ci illərdə). Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri, №2(34). Naxçıvan, NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı, 2010
 48. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsi və müharibə dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişafı. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, №1(37), Naxçıvan, NDU, «Qeyrət» nəşriyyatı, 2011
 49. Səməd Vurğun yaradıcılığında təbiət. AMEA, Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, dil və ədəbiyyat. İncəsənətin folklorluq şöbəsi. «Axtarış elmi fondu» jurnalı, №1, Bakı, ADPİ-nin nəşriyyatı, 2012
 50. Naxçıvan vilayətində üzümçülüyün inkişaf tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu

Axtarışlar, Naxşıvan-2012 /3, s.157-162

 1. Heydər Əliyev görkəmli ictimai-siyasi dövlət xadimidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan, 2013, №4 (10), s.126-130
 2. Naçıvan MR-də tikinti matreallar sənayesi və tikinti quraşdırma işləri. NDU Naxçıvan MR 90 Elmi əsərlər xüsusi buraxılışı №6(62) Naxçıvan-2014 s.59-64
 3. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafı (1945-1960-cı illər). Naxçıvan müəllimlər İistitutunun Xəbərləri, 2015, cild:11, №1, s. 66-71

 

 

 1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin ilk təhsil təşkilatçısı. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50-ildə elmi- konfransın materialları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2017, s.119-121
 2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması tarixindən. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” jurnalı, Naxçıvan, 2018, №1(27), s.180-184
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi tarixindən. Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası. NDU, “Qeyrət” nəşriy­yatı, Naxçıvan, 2018, №2 (91) I cild, s.9-14
 4. Xalq şairi Səməd Vurğunun yaradıcılığında Azərbaycanın iqtisadi-mədəni həyatının tərənnümü. Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin Elmi əsərləri. Humanitar elmlər seriyası. NDU, “Qeyrət” nəşriy­yatı, Naxçıvan, 2019, №1 (98), s.22-25
 5. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti tərəfindən Azərbaycan ordusunun yaranması tarixindən. Naxçıvan Dövlət Univer­sitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası. NDU, “Qeyrət” nəşriy­yatı, Naxçıvan, 2019, №2 (99), s.12-16

[/ultimate_heading]