Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu 1950-ci ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun ( indidki Kəngərli rayonu) Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur.

1973-1979-cu illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fəlsəfə fakültəsində təhsil almışdır. Fəlsəfə fakültəsini bitirdikdən sonra 1979-1983-cü illərdə Moskva Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasında təhsilini  davam etdirmiş və fəlsəfə fakültəsində “1978-1979-cu illərdə İran inqilabının məzmunu və inkişaf mərhələləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Sovetinin qərarı ilə fəlsəfə elmləri namisədi elmi adı almışdır.

1984-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində əvvəlcə müəllim, 1987-ci ildən isə dosent işləyir. 1988-ci ildən 1998-ci ilə qədər həmin universitetin Fəlsəfə kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2003-cü ildən 2019-cu ilədək Naxçıvan Dövlət Universiteti Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyib.

2014-cü ildə AMEA Fəlsəfə və hüquq institutunda “Müasir sosial fəlsəfədə azadlıq problemi” mövzusunda fəlsəfə elmləri doktoru adı almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. Fəlsəfə üzrə elmlər doktorudur.

1970-ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə “Hərbi şücaətinə görə” medalı ilə təltif olunmuşdur.

22.10.2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.

Q.V.Allahverdiyev 80-dən çox elmi məqalənin və 3 kitabın müəllifidir.

Q.V.Allahverdiyevin məqalələri ABŞ,Kanada,Almaniya, Moldova, Rusiya, İngiltərə, Qazaxstan, Ukrayna və s.xarici ölkələrdə nüfuzlu məcmuələrdə nəşr olunmuşdur. Həmçinin Q.V.Allahverdiyev Rusiya, Almaniya, Ukrayna və s. xarici ölkələrdə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

QƏRİB  VƏLİ  OĞLU   ALLAHVERDİYEVİN  DƏRC  OLUNMUŞ

ELMİ VƏ TƏDRİS- METODİKİ  İŞLƏRİNİN

SİYAHISI

İşin adı İşin növü Nəşriyyat,jurnal və s.adı İşin həcmi Həmmüəlliflər
1 2 3 4 5 6
1. Качественная оперделенность иранской революции и несостоятельность  ее фальсификации Статья Философское Общество СССР Институт Философии АН СССР  МГУ  имени М.В.Ломоносова Московское Отделение Философского Общество СССР   IV  Московские философские Чтения молодых ученых: «Теоретико-методологические проблемы совершенствования социалистического общества»(тезисы докладов) Выпуск III,  Москва-1986. С.175-178 4 с.
2. Социальная сущность иранской революции 1978-1979 гг. Статья Философское Общество СССР Институт Философии АН СССР  МГУ  имени М.В.Ломоносова Московское Отделение Философского Общество СССР   IV  Московские философские Чтения молодых ученых: «Теоретико-методологические проблемы совершенствования социалистического общества»(тезисы докладов) Выпуск IV,  Москва-1986. с.210-213 4 с.
3. Реальный социализм ведущая сила современной освободительной борьбы Статья Философское Общество СССР Институт Философии АН СССР  МГУ  имени М.В.Ломоносова Московское Отделение Философского Общество СССР   IV  Московские философские Чтения молодых ученых: «Теоретико-методологические проблемы совершенствования социалистического общества»(тезисы докладов) Выпуск V,  Москва-1986. С.113-115 3с. А.С.Тепсаев
4. Активизация народных масс в процессе иранской революции Статья Философское Общество СССР  ЦК ВЛКСМ

Человеческой фактор: Сущность,закономерности развития и пути активизации (Тезисы выступлений участников VII Всесоюзных философских чтений молодых ученых «Человек в современном мире:социально-философские провлемы». Москва,Серебряный Бор.16-20 мая 1987 г.),Москва-1987. с.322-324

3с.
5. Несостоятельность теории «третьего исламского пути » общественного развития /на примере Ирана/ Статья Научный  социализм и немарксистские концепции общественного развития :Тез.докл. и выступлений на Всесоюз.науч.-теорет.конф. «Актуальные проблемы научного коммунизма  в условиях реальностей современного мира ».Секция 4.- Киев:КГУ,1989.-134 с.-с.60-62. 3с.
6. Atatürkün Hayata Keçirdiği İslahatların Mahiyeti bildiri özetleri ATATÜRK KÜLTÜR ,DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH  KURUMU YAYINLARI ,XII.Türk tarih konqresi 12-16 eylül 1994-Ankara,bildiri özetleri,Türk tarih kurumu basımevi-Ankara , 1994.s.152 1s.
7. Molla Nasreddin Bazi Felsefi Bakışları Hakkında bildiri Uluslararası Nasreddin Hoca  Bilgi Şöleni (sempozyumu)Bildirileri (İzmir ,24-26 Aralık 1996) s.112 1s.
8. DEDE KORKUT DESTANLARINDA İSLAM bildiri Dede Korkut Bilgi Şöleni (1 Nisan 1998,Van):Bildiriler Yayına Hazırlayan Prof.Dr.Hüseyin Karadağ Van Yüzüncü Yıl Üniversiteti Matbaası,1998.-87 s.  s.44-46 4 s.
9. Dini-fəlsəfi düşüncənin “Dədə Qorqud”dastanlarında ifadəsi Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi əsərləri. “Kitabi –Dədə Qorqud “dastanlarının 1300 illiyinə həsr edilir (xüsusi buraxılış), 1998, №2, с.38-39 2 s.
10. Marağalı Əvhədinin etik baxışları Məqalə Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan  Bölməsi.Məqalələr məcmuəsi.İctimai elmlər.”Diplomat”nəşriyyatı.

Bakı-1998,c.47-51

6 s.
11. Marağlı Əvhədi xalq kütlələrinin cəmiyyətdə rolu Məqalə Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan  Bölməsi.Məqalələr məcmuəsi.İctimai elmlər.”Diplomat”nəşriyyatı.

Bakı-1998,c.74-77

4 s.
12. Naxçıvan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin ictimai-siyasi təminatı məsələsinə dair Məqalə NDU-da (29 noyabr 1996 –cı il tarixdə keçirilmiş simpoziumun materialları) Bakı-1998 c.23-25 3 s.
13. Şiəliyin siyasi istiqaməti və 1978-79-cu illər İran inqilabı Elmi konfrans materialları Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan  Bölməsi.Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi və mədəni inkişafının müasir problemləri.Ali məktəblərarası elmi konfransın materialları. ”Diplomat”nəşriyyatı.

Bakı-1998 c.41-45

5 s.
14. ATATÜRKİSM AND NATİONAL MOVEMENT İN NAKHCHİVAN (1988-1991 Years) Bildiri ATATÜRK 4.ULUSLARARASI KONGRES.BİLDİRİ ÖZETLƏRİ.25-29 EKİM 1999,TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN  s.54 1 s.
15. Naxçıvanda  baş verən ictimai-siyasi hadisələrin mahiyyəti(1988-1990-cı illər) Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi əsərləri. Humanitar  seriyası, 1999, №4, с.77-81. 5 s.
16. Siyasətdə kütləvi əhval –ruhiyyələr məsələsinə dair Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi əsərləri. (Pedaqogika,psixologiya və metodika  seriyası), 2000, №6, с.16-18. 3 s.
17. Naxçıvanda xalq hərəkatının bəzi məsələləri haqqında Məqalə “DİRÇILİŞ-XXI ƏSR”jurnalı Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri 7-8, 2000, s.66-71. 6.s.
18. Ermenistandan Azerbaycanlıların Mecburi Göç  Ettirilmesinin Son Devrinde Nahçivan (1988-1990) bidiri T.C.KAFKAS ÜNİVERSİTETİ ,

NAHÇİVAN DEVLET ÜNİVERSİTETİ-AZERBAYCAN ,

HAYALİ ERMENİSTAN VE SOYKIRIM HİKAYESİ (Uluslararası Tarih Sempozyumu Bildirileri), 05 haziran 2001,Kafkas Üniversiteti Kampusu,Kars.s.37-45.

9.s.
19. Osmanlı imperiyasında dünyəvi meyllərin inkişafının əsas tarixi mərhələləri haqqında Məqalə “Tarix və onun problemləri”nəzəri,elmi,

metodik jurnal. Bakы: 2002, №3, с. 36-40.

5 s.
20. Demokratiyanın bəzi məsələləri haqqında Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi əsərləri. , 2002, №9, s.20-23. 4 s.
21. HEYDƏR ƏLİYEV FENOMENİ –SİYASİ LİDER ANLAMI Məqalə “DİRÇILİŞ-XXI ƏSR”jurnalı Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri 60, 2003 fevral, s.73-79. 7 s.
22. Molla Nesreddin Felsefesindeki Müdriklik bildiri I.ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA SEMPOZYUMU (BİLGİ ŞÖLENİ)6-7 temmuz 2005-AKŞEHİR s.382-392 11 s.
23. 1978-1979-cu illər İran inqilabının islam aspekti Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,Xəbərlər  №2 “Məktəb” nəşriyyatı,Naxçıvan 2005.s.26-30. 5 s.
24. Heydər Əliyev siyasi tarixin gedişini dəyişə bilən böyük tarixi siyasətçidir Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu,Xəbərlər  №3“Məktəb” nəşriyyatı,Naxçıvan 2005.s.37-41. 5 s.
25. Ali məktəb tələbələrinin fəlsəfi düşünmə mədəniyyətinə yiyələnmələrinin əhəmiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti,Xəbərlər , 2005, №16, s.120-122. 3 s.
26. Qərbdə geosiyasi ideyaların formalaşması məsələsinə dair Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin  elmi əsərləri. (Tarix elmləi,ictimai elmlər,iqtisadiyyat və hüquq  seriyası), 2007, №2(22), s.116-119. 4 s.
27. Azadlıq (sosial-fəlsəfi təhlil) Kitab Bakı:  Adiloğlu, 2009 318    səh.
28. Azadlığın strukturu və növləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Tarix və ictimai elmlər seriyasi, 2008, №5(25), s.94-99. 6 səh.
29. Fərdi azadlıq ictimai münasibətlər sistemində Məqalə AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2008, № 3, s.266-272.

 

7

səh.

30. Mənlikşüuru və azadlıq Məqalə Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, №4, s. 167-175.

 

9 səh.
31. Azadlıq və demokratiya Məqalə Dirçəliş -XXI  əsr. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri 128-129, 2008, s.260-267.

 

8 səh.
32. Azadlıq müasir sosial zərurət müstəvisində Məqalə Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmusu.VI  buraxılış. Bakı: Mutərcim, 2008, s. 371-378.

 

 

8 səh.
33. Mənəvi ideal və azadlıq Məqalə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin xəbərləri.  İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2009, №3.s.293-300. 8 səh.
34. Azadlıq və özünüməhdudlaşdırma Məqalə Azərbaycan  Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri,  2008,  №7, s. 264-271.

 

8 səh.
35. Azadlıq və sosial ədalət Məqalə AMEA Fəlsəfə,Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı: 2009, №1-2 (13). s.138-143.

 

6 səh.
36. Ictimai və milli azadlıq Məqalə AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı: 2009,  №10. s. 250-258.

 

9 səh.
37. Hüquqla əxlaqın qarşılıqlı tamamlanması və onun azadlığa təsiri Məqalə Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və təcrübə, Bakı: Azərbaycan, 2009, №1(25), s.166-173.

 

8 səh.
38. Hüququn əxlaqiliyi problemi və azadlıq Məqalə Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, №1,s.132-138.

 

7 səh.
39. Müasir hüquq sistemi və azadlığın reallaşması Məqalə Bakı Slavyan Universiteti Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Ali məktəblərarasıelmi məqalələr məcmusu. II buraxılış. Bakı: Mutərcim, 2009, s. 298-306.

 

9 səh.
40. Azadlıq və mənəvi dəyərlər Məqalə Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmusu.  IV  buraxılış. Bakı: Mutərcim, 2009, s. 262-267.

 

6 səh.
41. Azadlıq və əxlaq Məqalə Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2009, №3, s.253-258.

 

6 səh.
42. Azadlıq kateqoriyasının özünə yaxın anlayışlar ilə əlaqəsi Məqalə AMEA Fəlsəfə,Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi əsərləri, Bakı: 2010, №2 (15), s.30-33.

 

4 səh.
43. Azadlıq ilə sosial ədalətin vəhdətinin əsas istiqamətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2010, №2(34), s.157-160.

 

4 səh.
44. Azadlığın insanın mənəvi zənginləşməsi ilə qarşılıqlı əlaqəsi Məqalə Müasir fəlsəfə və Azərbaycan: tarix, nəzəriyyə, tədris. Bakı: Elm, 2011, s.430-443.

 

14 səh.
45. Milli azadlığın səciyyəvi xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2011, №2(39), s.45-49.

 

5 səh.
46. Müstəqillik şəraitində mili mənlikşüuru və azərbaycançılıq Beynəlxalq konfrans materialları “QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ DAVAMLI İNKİŞAFIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ “mövzusunda Beynəlxalq konfrans materialları – 4-5 may 2011. Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2011, s. 304-305. 3 səh.
47. Azadlıq ilə məsuliyyətin ayrılmazlığı Məqalə AMEA Fəlsəfə,Sosiologiya və Hüquq İnstitutu,Elmi əsərlər,Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal,Bakı,2012, №2(19),s.43-48 6 səh.
48. Azadlıq kateqoriyasının sosial-fəlsəfi mahiyyəti Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2012, №2(47), s.57-63. 7 səh.
49. Şərqin düşüncə tərzi və fəlsəfi fikir tarixində azadlıq ideyası Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai elmlər seriyası, 2012, №1(45), s.70-74.

 

5 səh.
50. Mənəvi dəyərlərin azadlığa təsiri Beynəlxalq konfrans materialları “Qloballaşma şəraitində kulturoloji innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf” mövzusunda Beynəlxalq konfrans materialları – 21-22 dekabr 2012. ADMİU.  Bakı: Təknur, 2012, s.349-351.

 

3 səh.
51. Demokratiya azadlığın yeni anlamı kontekstində Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti.”Elmi əsərlər”.İctimai elmlər seriyası.2013, №2(53)səh.82-85 4 səh.
52. Sosial zərurətin əsas ifadə formalarının azadlıq ilə əlaqəsi Məqalə Bakı Dövlət Universiteti.İlahiyyat fakültəsinin elmi məcmuəsi,iyun 2013, № 19,s.243-250 8 səh.
53. Azadlıq ideyasının təkamülü prosesində dinin rolu (Şərq və Qərbin timsalında) Məqalə Naxçıvan Dövlət Universiteti.”Elmi əsərlər”.İctimai elmlər seriyası.2014, №2(58)səh.82-86 6

səh.

54. Свобода в истории Восточно-Западной философской мысли Материалы международной конференции Альманах добрососедства. Сборник статей участников цикла международных конференций «Неконфликтное прочтение истории – основа добрососедства». Алматы-Москва-Харьков-Кишинев. М:НП«Центр общественных технологий», сентябрь, 2009 с.82-88.

 

7 с.
55. Взаимосвязь духовности и свободы Статья Academia de Ştiiţe a Moldovei.  İnstitutul  İntegrare Europeană  şi  Ştiinţe  Politice: Revista de  Filozofie, Sociologie  şi Ştiinţe  Politice. Chişinâu: 2010, №2(153), s.25-30.

 

6 с.
56. Влияние демократизации политических отношений на свободу Материалы международной научной конференций Ильенковские чтения-2010.Нет ничего практичнее хорошей теории. Материалы XII Международной научной конференции – 13-14 мая 2010, Киев / Под.ред.Б.В.Новикова. К.: НТУУ ”КПИ”, 2010,с.31-32.

 

2 с.
57. К вопросу об отношениях свободы и права Материалы международной научно-практической конференции Международная научно-практическая конференция,посвященная 60-летию Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – 2 ноября 2010 года. Материалы докладов и выступлений/отв. ред. Ю.В.Самович. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011, с.162-167. 6 с.
58. Влияние демократии на реализацию свобод в различных сферах общественной жизни Статья Власть – общенациональный научно-политический журнал, 2011, №05, с.63-66.

 

 

4 с.
59. Взаимосвязь свободы и гуманизма Статья Власть – общенациональный научно-политический журнал, 2011, №08, с.84-87.

 

4 с.
60. Социально-философская сущность понятия «свободы воли» Статья Вестник Кемеровского Государственного Университета. Журнал теоретических и прикладных исследований, 2011, №3(47), с.214-217. 4 с.
61. Свобода и социальные нормы Статья Hауковий весник Национального университету биоресурсов и природокористування Украины.Серия  Права / под ред. Д.О.Мельничук (голова).К.: 2012, Вип.173, ч.1, с.10-17.

 

8 с.
62. Об основных направлениях взаимосвязи свободы с социальной справедливостью Материалы международной заочной научно-практической конференции Актуальные проблемы современного общества: вопросы социологии, политологии, философии и истории. Материалы международной заочной научно-практической конференции -17 декабря 2012 г. Новосибирск: СибАК, 2012, с.43-48.

 

6 с.
63. Место и роль национальной свободы в системе общественных отношений

 

Материалы международной  научно-практической конференции Материалы  III Международной научно – практической конференции – 31 января 2013, Таганрог «Философия в современном мире» – Центр научной мысли, М.: Перо, 2013, с. 8-12. 5 с.
64. Роль и место моральных норм и совести во взаимоотношениях свободы и морали Материалы международной заочной научно-практической конференции Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории. Материалы X международной заочной научно-практической конференции – 12 февраля 2013. Москва – Международный центр науки и образования, с.106-111.

 

6 с.
65. Роль морального долга в единстве свободы и морали Материалы докладов международной  конференции Навстречу ХХIII всемирному философскому конгрессу:философия как исследование и образ жизни. Материалы докладов международной  конференции-26-27 апреля 2013,Казань,Российское философское общество,Академия наук Республики Татарстан, Казанский государственный энергетический университет,с.159-160. 2 с.
66. Место и роль социалной ответственности в содержании свободы . Статья Мултиверсиум.Фiлософский альманах.Випуск 1(119)/Гол.ред.Лях В.В.Спецвыпуск,Киев:2013,Институт Философии имени Г.С.Сковороди НАН Украины,с.92-101. 10 с.
67. Эволюция идеи свободы в истории Восточной и Западной философской мысли (сравнительный анализ) Статья Вестник Кемеровского Государственного Университета.Журнал теоретических и прикладных исследований,2013,№2 (54),Т.1, с.218-225. 8 с.
68. The role of the legal system in the realization of freedom Article International Review of Education and Science, 2015, No.1. (8), (January-June). Volume II.

“Ottawa University Press”, 2015. – 222-232  p.

11 p.
69. About specific features of  freedom in the eastern and western mind Materials of the international conference European Science and Technology :materials of  the X international research and practice conference ,Munich,May 28-29,2015.Vol.I.-Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg-Munich-Germany,2015.282-284 p. 3p.
70. The role of freedom in the formation of social and political system:Philosophical thought & social attitude Article SWET&MAXWELL RIGHTS

©2015 Thomson Reuters(Professional)UK Limited and contributors 138-153 p.

16 p.
71. The Legal Aspect of Ensuring the Freedom in Modern Society Article The American Journal of International Law 2223 Massachusetts Avenue,NW Washington,DC 20008

Thomson &Reuters.2016.
Impact Factor:1.056

p.117-125.

9 p.
72. The interrelationship of increasing morality of law with freedom Article Skidmore College,USA-2016,192-193 Vol.4. Social &Humanities & Art.

Salmagundi Magazine.

Thomson & Reuters –Arts  and Humanities Citation Index 180-192 p.

13 p.
73. Azadlığın sosial-fəlsəfi tədqiqatının metodoloji məsələləri monoqrafiya “Avropa “ nəşriyyatı .Bakı,2016.216 səh.
74. Məntiq Ali məktəblər üçün dərslik Naxçıvan-2019 “Əcımi”Nəşriyyat –Poliqrafiya Birliyi,320 səh.