Allahverdiyeva Mədinə Ərrəhman qızı

Mədinə Ərrəhman qızı Allahverdiyeva  1962-ci ildə Babək rayonu Yuxarı Uzunoba kəndində  anadan olmuş,1969-1979-cu illərdə Babək rayon Didivar kənd orta məktəbdə təhsil almışdır.1999-2003-cü illərdə Bakı Avroasiya universitetində ali təhsil almış, 2003-2005-ci illərdə Bakı Avroasiya universitetinin magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005-ci ildən NDU-da pedoqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2014-cü ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasınnın baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Müasir Azərbaycanda yoxsulluq həddi və onun dünya ölkələri ilə müqayisəli xarakteristikası. Bakı, 2013.
 2. Qloballaşma prosesində Azərbaycan. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2005.
 3. İKT-nin Azərbaycanda inkişafı və istifadəsi. Naxçıvan, “Məktəb”nəşriyyatı, 2005.
 4. Azərbaycanda yoxsulluq problemi və onun azaldılması  istiqamətləri, Naxçıvan, 2005.
 5. Azərbaycanda gender siyasəti və onun inkişaf istiqamətləri. Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı,2005.
 6. Azərbaycanda ətraf mühit problemlərinin bəzi məsələləri və onların həlli yolları. Naxçıvan, 2008.
 7. Qloballaşma və dünya ölkələrinin yoxsulluq problemi. Naxçıvan, 2009.
 8. Yoxsulluqla mübarizədə Beynəlxalq təşkilatların rolu. Naxçıvan, 2011.
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafında dövlətin dəstəyi.  “Elmi əsərlər”, 2012.
 10. Regional proqramlarda həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətləri. Bakı, 2013.
 11. Bakalavr hazırlığı üçün “Qiymətli kağızlar” fənni üzrə  PROQRAM. İİ – 50403 Maliyyə, Naxçıvan Özəl Univerisitetinin 29 oktyabr 2013-cü il tarixli 02 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
 12. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının  investisiya təminafı. NDU. «Elmi əsərlər», № 2(58), Naxçıvan, Qeyrət, 2014.
 13. Naxçıvan MR-də inkişafın prioritet istiqamətləri. NDU. «Elmi əsərlər», № 6(62),Naxçıvan, Qeyrət, 2014.
 14. Naxçıvan MR-də məşğulluğun artırılmaqsında innovasiyanın rolu. Naxçıvan MR iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri. Elmi praktiki konfrans, 23.11.2014, Naxçıvan, 2015.
 15. Qloballaşma şəraitində Naxçıvan MR-də kənd təsərrüfatının inkişafı. NDU. «Elmi əsərlər», № 2(68), Naxçıvan, Qeyrət, 2015.
 16. Torpaq islahatları və regionların sosial-iqtisadi inkişafı. H.Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı.Elmi-praktiki konfrans. Naxçıvan, 2015.
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikası surətli inkişaf yolunda. Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri (04 aprel 2015-ci ildəl keçrilənn respublika konfransının materialları).
 18. Turizimdə marketinq və marketinq araşdırmaları. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 19. Heydər Əliyev və Naxçıvan  MR-də sahibkarlığın inkişaf xüsusiyyətləri. H.Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı. NDU-Beynəlxalq Konfransın materialları. Naxçıvan, Qeyrət, 2016.
 20. Konsultativ sahibkarlıq. Fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti, 2016.
 21. Naxçıvan MR-də İKT-nin inkişafı NDU-Elmi əsərlər. № 3 (77) Naxçıvan.2016
 22. Marketinq Fənn proqramı Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət.Naxçıvan-2017
 23. Successful development of agrıcultural sector in Nakhchıvan Autonomous Respublic Science and world 2017, №2 (42).Vol.II
 24. Международный научный журнал Москва, 2017 №1
 25. Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. Сборник статей по материалам LXII межбунаробной науцно-практицеской конференщии Москва № 5(61), 2017
 26. Naxçıvan MR-da sosial durumun mövcud vəziyyəti Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət.Naxçıvan-2017 №02(83)
 27. Naxçıvan muxtar respublikası regionlarının inkişafında sənayenin rolu Naxçıvan Universiteti 2017
 28. Beynəlxalq marketinq fənn proqramı Naxçıvan Dövlət Universiteti

Qeyrət.Naxçıvan-2018

 1. İnnovasiya sahibkarlığı sahəsində marketinqin təşkili Naxçıvan Universiteti Nuh Naxçıvan № 01(8) 2018
 2. Qadın sahibkarlığının inkişafında yeni meyllər: problemlər təşəbüslər və uğurlar Naxçıvan Dövlət Universiteti Qeyrət.Naxçıvan-№ 02(91) 2018
 3. Sosial marketinq fənn proqramı Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan-2019
 4. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində aqrar sahənin rolu Aqrqr sahənin inkişaf istiqamətləri mövzusunda Rspublika Elmi Konfran­sının materialları. Naxçıvan – 2019
 5. Naxçıvan MR-da istehsal sahələrinin mövcud durumu Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər 2019, № 3 (14)
 6. Naxçıvan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin müasir vəziy­yə­ti və əhalinin həyat səviyyə­si­nin yüksəldilməsində onun rolu. Naxçıvan-Türkiyə diplomotik əlaqələri yeni müstəvidə.Beynəlxalq elmi konfrans Naxçıvah – 2019
 7. Naxçıvan Muxtar Respublika­sı­nın sosial-iqtisadi inkişafında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu “İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun aktual prob­lem­ləri” elmi konfransın material­lar Naxçıvan – 2020
 8. Qadın saibkarlığının inkişafında problemlər təşəbbüslər, və perespektivlər Umteb Internatıonal Congress on Vocatıonal & Technıcal Scıences-X IKSAD PUBLICATIONS-2020
 9. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları fənn proqramı Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan-2020
 10. Dövlətin apardığı sosial-iqti­sadi siyasətin əhalinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırıl­ma­sına­ təsiri. Naxçıvan Universiteti “Naxçıvan mədəniyyətlərinin qovuşduğu məkan” (Beynəlxalq elmi konfrans materialları) 22-23. 10 2020 –Naxçıvan
 11. Sağlam ekoloji mühitin yara­dıl­­ması bəşəriyyətin gələcə­yinə xidmət edir Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər № 42020
 12. Sahibkalıq fəaliyyətində marketinq qərarlarının qəbulu Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər Naxçıvan 2021 № 1 (20).
 13. Müasir şəraitdə maliyyə vasitəçiliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi Respublika elmi-praktiki konfransın materialları Naxşıvan-2021
 14. Sosial marketinq Metodik göstərici Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan-2021
 15. Turizmdə marketinq və marketinq araşdırmaları Metodik göstərici “Naxçıvan” Universiteti Naxçıvan-2021
 16. Гасимов Дж.Ю., Аллахвердиева М.А., Алиева Н.А.. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ И УРОВНЕМ ЖИЗНИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАУКА И МИР Международный научный журнал, № 5 (105), 2022
 17. Maliyyənin idarə edilməsinin müasir vəziyyəti. “Naxçıvan” Universiteti 2022 (25) №1
 18. “Naxçıvan Muxtar Respublika iqtisadiyyatında sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsi” “Naxçıvan MR-da sənayenin diversifikasiyası beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya amili kimi” Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan universiteti 2022
 19. “Marketinqin əsasları” fənn proqramı “Naxçıvan” Universiteti 2022