Asəf Asif oglu Əliyev Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Asəf Asif oglu Əliyev 10 oktyabr 1981-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Nəzərəbad kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.

2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və Mühəndislik fakültəsinin bakalavr üzrə Yol hərəkətinin təşkli ixtisasını, 2005-cil ildə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura səviyyəsi üzrə Yol hərəkətinin təşkli və təhlükəsizliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

A.A.Əliyev 2010-cu ildə Riyaziyat Mexanika İnstitunda “Diskret paylanmış çubuqlarla möhkəmləndirilmiş sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan silindrik örtüyün maye ilə birgə rəqsləri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır. 2010-cu ildən Nəqliyyat və informasiya texnologiyaları kafedrasında baş müəllim, 2014-cü ildən isə dosent vəzifəsində  çalışır.

O, 2010-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində Magistratura mərkəzində direktor müavini, 2016-cı ildən isə Yeni Azərbaycan Partiyası universitet şəhərciyi ərazi ilk təşkilatının sədri­dir.

A.A.Əliyev 3 kitab və 35 elmi və tədris-metodiki işlərin müəllifidir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Karst hadisələri olan ərazilərdə yolların layihələndirilməsi. Magistrantların V Respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt: 2005, səh. 33.
 2. Несушая способность круглых пластинок из композитного материала, находящихся на сопротивляющейся среде. AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A. İsgəndərovun 70 illik yubileyinə  həsr  olunmuş riyaziyyat  və mexanika  üzrə Beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ. Bakı: 2006, səh. 19.
 3. Free vibrations of liquid filled cylindrical shells reinforced by longitudinal ribs under axial compression  with regard to arrangement of ribs. Proceedings of İMM of NAS of Azerbaijan. Baku: 2007, volume ХХVII, 97-102p.
 4. Diskret yerləşən boyuna çubuqlarla möhkəmləndirilmiş, mühitlə dinimik təmasda olan sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan  silindrik örtüyün rəqsləri. “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” beynəlxalq simpoziumun TEZİSLƏRİ.  Naxçıvan: 2007, səh.17.
 5. Тще жаррйинэ жапажитй оф жиржулар платес    маде  оф жомпосите материал, лйинэ он инсомпрессибле флуид. Ttansactions of NAS of Azerbaijan. Series of physical – technical and mathematical sciences. Baku: 2007, volume XXVII, №1, 147-154 p.
 6. Diskret yerləşən halqalarla möhkəmləndirilmiş, mühitlə dinamik təmasda olan sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan  silindrik örtüyün rəqsləri. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, professor A.C.Hacıyevin 70  illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat  və mexanika  üzrə XIII Beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ, Bakı: 2007, səh.36.
 7. Free vibrations of liquid-filled cylindrical shells reinforced by annular ribs, under axial compression and with regard to discrete allocations of ribs. Transactions of National Academy  of Sciences of Azerbaijan. Series of

physical-technical   and mathematical sciences. Baku: 2008, XXVIII, №4, 139-144 p.

 1. Diskret yerləşən şəbəkə əmələ gətirən çubuqlar sistemi ilə möhkəmləndirilmiş, mühitlə dinamik təmasda olan sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan  silindrik örtüyün rəqsləri. Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ. Naxçıvan: 2008, səh. 27
 2. Свободные колебания цлиндрических оболочек, усиленными продольными ребрами и заполненной жидкостью при внешнем давлении с учетом дискретных размещений ребер. Механика машиностроение. Баку:  2009,  № 1. с. 44-46.
 3. Diskret paylanmış çubuqlarla möhkəmləndirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan  və hərəkət edən maye ilə doldurulmuş silindrik örtüyün sərbəst rəqsləri. Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfransın MATERİALLARI. Naxçıvan: 2009, səh. 25-26.
 4. Свободные колебания ребристых цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью,  при осевом сжатии. Механика машин, механизмов и материалов, международный научно-технический журнал, Объединенный институт мшиностроения    НАН  Белоруси. Минск: № 2(7), 2009, c. 61-63.
 5. Stability of ridge cylindrical shells with rigidly filled medium under axial compression. Transactions of National Academy  of Sciences of Azerbaijan. Series of

physical-technical   and mathematical sciences. Baku: 2010, XXX, №7, 75-80 p

 1. Nəqliyyat daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Naxçıvan: Qeyrət, 2010, 11 səh.
 2. Diskret paylanmış çubuqlarla möhkəmləndirilmiş, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan  və mühitlə birgə oxa simmetrik rəqs edən silindrik örtüyün parametrlərinin optimallaşdırlması. Akademik F.Q. Maq­sudovun  80 –  illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın TEZİSLƏRİ. Bakı: 2010, səh. 260-262
 3. Avtotexniki ekspertizanın təyin edilməsi. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər seriyası.   Naxçıvan: 2010, №2, səh. 255-258.
 4. Diskret paylanmış  çubuqlarla möhkəmləndirilmiş, özlü elastiki mühitlə təmasda olan silindrik örtüyün rəqsləri. Akademik  Z.İ. Xəli­lovun  100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın MATERİALLARI. Bakı: 2011, səh. 57-59.
 5. Устойчивость при осевом сжатии продольно подкрепленных незамкнутых цилиндрических оболочек, контактирующих со средой. Механика машиностроение. Баку: 2011, № 1, с.47-51
 6. Динамическая устойчивость при осевом сжатии продольно подкрепленных незамкнутых цилиндрических оболочек, контактирующих с вязкоупругой средой. Теоретическая и прикладная механика. Баку:  2011, №3-4 (23-24),  s.77-82.
 7. Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə təsiri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2011, №1(35),  səh. 93-95.
 8. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2012, №1(43), səh.48-51
 9. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında nəqliyyatın rolu. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2013,

№1(51),  səh.35-38

 1. Avtomobil. İdarəetmə sistemləri. Bakı: “Yeni Poliqrafist” MMC, 2014, 109 səh.
 2. Müxtəlif nasazlıqların yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə təsiri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2014, №3(59), səh. 96-102
 3. Yol hərəkəti qaydalarının tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri. Cild:10. Naxçıvan: 2014, №2, səh.140-143
 4. Tormozlamadan qabaq nəqiyyat vasitəsinin hərəkət sürəti. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2015, №9(65), səh.60-64.
 5. Avtomobilin aktiv təhlükəsizliyini yüksəldən müasir tormoz sistemləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2016, №3(77), səh.48-53.
 6. Avtomobilin informasiyalılığını yüksəldən müasir sistemlər. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2017, №4(85), səh. 118-122.
 7. Nəqliyyat mühərrikləri. ADPU-nun mətbəəsi, Bakı: 2017, 429 səh.
 8. Avtomobil yolları. Proqram. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 12 səh
 9. Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabatı. Proqram.Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 10 səh.
 10. Avtomobillərin ixrac qazlarının ətraf mühitə təsiri. AMEA Gəncə Bölməsi «Xəbərlər məcmuəsi» Gəncə, 2017, №3(69), səh. 63-66.
 11. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №4(93), səh. 128-132.
 12. Bərk mühitlə sərt kontaktda olan doğuranı istiqamətində çubuqlarla möhkəmləndirilmiş qeyri-bircins silindrik örtüyün rəqsləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №8(97), səh. 14-19.
 13. Sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan millərlə  möhkəmləndirilmiş, elastiki simmetriya oxu koordinat oxu ilə müəyyən bucaq əmələ gətirən, ortotrop, özlü-elastiki silindrik örtüyün mühitlə birlikdə sərbəst rəqsləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №8(97), səh. 26-32.
 14. Azərbaycanın logistika və ticarət qovşağı kimi regional əhəmiyyəti. Bakı Mühəndislik Universiteti, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı: 2018, səh. 50-52
 15. Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi. Naxçıvan: Qeyrət, 2019, 14 səh.
 16. Bərk mühitlə  təmasda olan, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan, doğuranı istiqamətində millərlə  möhkəmləndirilmiş qeyri-bircins silindrik örtüyün rəqsləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2019, №4(101), səh. 13-18.
 17. Устойчивость при осевом сжатии продольно подкрепленных незамкнутых цилиндрических оболочек, контактирующих со средой. Механика машиностроение. Баку: 2011, № 1, с.47-51
 18. Устойчивость при осевом сжатии продольно подкрепленных незамкнутых цилиндрических оболочек, контактирующих со средой. Механика машиностроение. Баку: 2011, № 1, с.47-51
 19. Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə təsiri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2011, №1(35),  səh. 93-95.
 20. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2012, №1(43), səh.48-51
 21. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2012, №1(43), səh.48-51
 22. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2012, №1(43), səh.48-51
 23. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2012, №1(43), səh.48-51
 24. Yol hərəkəti qaydalarının tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərləri. Cild:10. Naxçıvan: 2014, №2, səh.140-143
 25. Tormozlamadan qabaq nəqliyyat vasitəsinin hərəkət sürəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2015, №9(65), səh.60-64.
 26. Tormozlamadan qabaq nəqliyyat vasitəsinin hərəkət sürəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2015, №9(65), səh.60-64.
 27. Avtomobilin informasiyalılığını yüksəldən müasir sistemlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2017, №4(85), səh. 118-122.
 28. Nəqliyyat mühərrikləri. ADPU-nun mətbəəsi, Bakı: 2017, 429 səh.
 29. Avtomobil yolları. Proqram. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 12 səh
 30. Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin istismar xüsusiyyətləri nəzəriyyəsi və hesabatı. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, 10 səh.
 31. Avtomobillərin ixrac qazlarının ətraf mühitə təsiri. AMEA Gəncə Bölməsi «Xəbərlər məcmuəsi» Gəncə, 2017, №3(69), səh. 63-66.
 32. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №4(93), səh. 128-132.
 33. Bərk mühitlə sərt kontaktda olan doğuranı istiqamətində çubuqlarla möhkəmləndirilmiş qeyri-bircins silindrik örtüyün rəqsləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №8(97), səh. 14-19.
 34. Sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan millərlə möhkəmləndirilmiş, elastiki simmetriya oxu koordinat oxu ilə müəyyən bucaq əmələ gətirən, ortotrop, özlü-elastiki silindrik örtüyün mühitlə birlikdə sərbəst rəqsləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2018, №8(97), səh. 26-32.
 35. Azərbaycanın logistika və ticarət qovşağı kimi regional əhəmiyyəti. Bakı Mühəndislik Universiteti, Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Bakı: 2018, səh. 50-52
 36. Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi. Naxçıvan: Qeyrət, 2019, 14 səh.
 37. Bərk mühitlə təmasda olan, sıxıcı qüvvənin təsirinə məruz qalan, doğuranı istiqamətində millərlə möhkəmləndirilmiş qeyri-bircins silindrik örtüyün rəqsləri. Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2019, №4(101), səh. 13-18.
 38. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi. ADPU-nun mətbəəsi, Bakı: 2019, 295 səh.
 39. Azərbaycandan keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Azərbaycanın tranzit potensialının iqtisadi inkişafda rolu.Respublika elmi konfransının MATERİALLARI. Sumqayıt: 2020, səh. 121-123.
 40. Elektrik avtomobilləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2020, №5(106), səh. 181-185
 41. Hibrid avtomobillərin işləmə mexanizmi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan: 2020, №7, (108), səh. 47-50
 42. Транспортная болезн. SCIENTIFIC HORIZON IN THE CONTEXT OF SOCIAL CRISES. Proceedings of the 9th international scientific and practical conference. Tokyo, Japan. 2021, № 69, 204-207 p
 43. Yol nəqliyyat hadisələrinin ekspertizası. Proqram. Naxçıvan: 2021, 12 səh
 44. Məhdud olmayan görmə şəraitində piyadanın vurulması hadisələrinin ekspert tədqiqatı. Bakı Mühəndislik Universiteti. Gənc tədqiqatçıların V Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı: 2021
 45. Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2022
 46. Tərpənməz maneə ilə məhdudlaşan müşahidəlik şəraitində piyadanın vurulması hadisələrinin ekspert tədqiqati. Dedicated to the 99th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev.VI International scientific conference of young researchers. Bakı-2022