Aynur Məsim qızı İbrahimova

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1984-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2007–ci ildə NDU-nun Biologiya ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə  Naxçıvan Dövlət Universitetində akademik məsləhətçi kimi işə başlamışdır. 2018-ci ildən biologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 2019-cu ildən Botanika kafedrasının müəllimidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. İbrahimova A.M. Adi dazi bitkisinin müalicəvi əhəmiyyəti // Az. Təhsil Naz. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Magistrantların I Regional elmi konfransı. NDU, Qeyrət nəşr., 2010, s. 107-109
 2. İbrahimova A.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ciyənkimilər fəsiləsi /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının materialları. I cild, Bakı, 2013, s.74-75
 3. İbrahimova A.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasının su-bataqlıq bitkiliyi, onun bioekoloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri / Az. Təhsil Naz. Nax. Dövlət Univ., Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konf. 2013, s.17-18
 4. Ибрагимова А.М. Водная растительность Нахчыванской Автономной Республики // Материалы XVI Международной научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и естественных наук», Россия, Москва, 2013, c.23-28
 5. Ибрагимова А.М. Настоящая водная растительность озера Батабат-2 Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // (ISSN 2575-7999) Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), Материалы Ежемесячного журнала, Часть 3, Москва, 2014, №4, с.64-67
 6. Ибрагимова А.М., НабиеваФ.Х., Ибрагимов А.Ш.. Болотная растительность Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // ISSN 1680-2721  Актуальные проблемы современной науки,  Москва, 2014, №3, с. 177-181
 7. Ибрагимова А.М., Набиева Ф.Х., Ибрагимов А.Ш. Земноводная растительность Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Материалы III Межд. научно-практ. конф. “Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия”. Новосибирск, 2014, с. 117-121
 8. Ибрагимова А.М. Настоящая водная растительность озера Батабат-2 Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // (ISSN 2575-7999)  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), Материалы Ежемесячного журнала, Часть 3, Москва, 2014, № 4, с.64-67
 9. İbrahimova A.M., Nəbiyeva F.X., İbrahimov Ə.Ş. Ali bitki şöbələrinin və birləpəlilərin təyin etmə cədvəli // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi NDU-nun elmi əsərləri, Naxçıvan, Qeyrət, 2015, № 3 (68), s. 36-43
 10. Ибрагимова А.М., Набиева Ф.Х., Ибрагимов А.Ш.. Новые таксоны для флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // (ISSN 2310-5607) j “Austrian Journal of Technical and Natural Sciences”, Австрия, Вена, 2015, c.1-7
 11. Ибрагимова А.М. Классификация водно-болотной растительности // Нахчыванской автономной республики // ISSN 2224-0179) Материалы журнала “Приволжский научный вестник”, Ижевск, 2015, № 5 -1(45), с. 48-52
 12. Ибрагимова А.М., Набиева Ф.Х., Ибрагимов А.Ш. Флора и растительность озера Карагель Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Материалы Ежегодной Международной научной конференции «Фундаментальная и прикладная наука: основные итоги 2015 г.» Санкт-Петербург, Россия – Horth Charleston, SC, USA, 2015, c.47-52
 13. Ибрагимова А.М., Набиева Ф.Х., Ибрагимов А.Ш. Сравнительные исследования флоры и растительности трех озер Батабата Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана / Материалы V Международной мульти дисциплинарной конференции «Актуальные проблемы науки XXI века», Москва, 2015, с.20-26
 14. Ибрагимов А.Ш., Набиева Ф.Х., Ибрагимова А.М. Новые таксоны водно-болотной растительности Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // IF-2,52; ж. Вестник науки и образования. Москва, 2016, № 10(22), с. 13-15
 15. Ибрагимов А.Ш., Ибрагимова А.М., Набиева Ф.Х. Результаты исследования водно-болотной растительности Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана //Материалы X Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования». Москва, 2016, с. 82-88
 16. İbrahimov Ə.Ş., İbrahimova M., Nəbiyeva F.X. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının su-bataqlıq bitkiliyi. Naxçıvan: Müəllim nəşr., 2016,110 s.
 17. İbrahimova M., İbrahimov Ə.Ş., Nəbiyeva F.X., Su-bataqlıq bitkilərinin əhəmiyyəti (Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə). Naxçıvan: Müəllim nəşr., 2017,196 s.