Qasımova Aynur Rafiq qızı

 Baş müəllim

1977-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Musiqi” ali peşə istiqamətinin “Musiqi” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2004-cü il Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasını magistr üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildə Naxçıvan şəhər 2 N-li uşaq musiqi məktəbində müəllim kimi işə başlamışdır. 2005-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim işləyir. Hal-hazırda “Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında musiqi dilinin xüsusiyyətləri” adlı dissertasiyanın müdafiəsi ərəfəsindədir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. Naxçıvan folklorunun təşəkkülü və inkişaf yoluna baxış. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2009, səh-193.
 2. Musiqi mədəniyyətində iki nəhəng və mütərəqqi dövr-Renessons və barokko. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2011, səh-169.
 3. Bəstəkar Qara Qarayevin yaradıcılığında simfonizmin rolu və əhəmiyyəti- NMİ: Xəbərlər, Naxçıvan, “Məktəb”, 2013, səh-153.
 4. Üzeyir Hacıbəylinin yaradıcılığında “Koroğlu” operası. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2014, səh-147.
 5. Cövdət Hacıyev yaradıcılığında “Sülh uğrunda simfonik poema”. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, səh-170.
 6. Fikrət Əmirovun yaradıcılığında kamera-vokal əsərlərinin tədqiqi. NDU: Elmi əsərlər, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, səh-170.
 7. Nəriman Məmmədovun “Humay” baleti. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 14, 2015
 8. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında proqramlı simfonik əsərlər. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 13, 2016.
 9. Nəriman Məmmədovun yaradıcılıq yolunun mərhələləri. “Musiqi dünyası” jur., Bakı, 2016, səh-79-81.
 10. Nəriman Məmmədovun  simfonik yaradıcılığı. Harmony. Международный музыкальный культурологический журнал. Выпуск N- 15, 2016.
 11. Национальные истоки творчества Наримана Мамедова. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века. Материалы IV Международной научно-практической конференции 22-23 сентября 2016 года. Пятигорск, 2016, с. 221-224
 12. Творчество композитора Наримана Мамедова. Iздение Поиск. Международный научный журнал-приложение республики Казахстан. N- 4, 2016, С-81-83.
 13. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Doktorantların və Gənc tədqiqatçıların XXII Respublika elmi konfransının proqramı. Bakı, ADPU, 22-23 noyabr 2018,
 14. Nəriman Məmmədovun musiqi əsərlərinin janr və üslub xüsusiyyətləri. “Musiqi dünyası” jur., Bakı, 2018, səh-72.
 15. Bəstəkar Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında musiqi dilinin əsas cəhətləri. / Müasir Azərbaycan bəstəkarı və zaman. Doktorant və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının materialları və elmi məqalələr toplusu. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası. Bakı, 11-12 aprel 2019-cu il. – Bakı: Mütərcim. 2019. S.165-171.
 16. Features of musical language in the symphonic creativity of composer Nariman Mammadov. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 30, том 1, 2020, 79-85.
 17. Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında milli xüsusiyyətlərin tədqiqi məsələləri. / Bəstəkar və zaman. Respublika elmi konfransının materialları və elmi məqalələr toplusu. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası. Bakı, 20-21 aprel 2021-ci il. – Bakı: Mütərcim. 2021. S.141-149.
 18. Роль композитора Наримана Мамедова в записи азербайджанских мугамов. Международная конференция. 18-19 апрель 2021, 117-120 s.
 19. Nəriman Məmmədov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar, cild 15, №1, 2021, 203-207 s.
 20. Bəstəkar N.Məmmədovun etnomusiqişünaslıq üzrə fəaliyyəti. AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu “Axtarışlar”  jurnalı №2 (40), cild 15, 2021, 243-249 s
 21. Characteristics of musical language in instrumental concerts of Nariman Mammadov. 2 nd International Rast Music Congress (IRMC) 14-15 th January 2023 Antalya, Turkiye