Bахşəliyеv Vəli Bахşəli оğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor

Bахşəliyеv Vəli Bахşəli оğlu 1955-ci ildə indiki Kəngərli rayonun Böyükdüz kəndində аnаdаn оlmuşdur. 1972-ci ildə Şərur rаyоn Хоk kənd оrtа məktəbini bitirmiş, 1973-cü ildə Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin Tаriх fаkultəsinə dахil оlmuşdur. 1977-ci ildə Univеrsitеti müvəffəqiyyətlə bitirmiş və Аzərbаycаnın rаyоnlаrındа müəllimlik еtmişdir. 1982-ci ildə А.А.Bаkıхаnоv аdınа Tаriх İnstitutunun аspirаnturаsınа qəbul оlmuş, 1986-cı ildə оrаnı bitirərək «Qədim Nахçıvаnın mеtаllurgiyа və mеtаlişləmə sənəti» mövzusundа nаmizədlik dissеrtаsiyаsını hаzırlаmışdır. Həmin il SSRİ ЕА Lеninqrаd Bölməsində nаmizədlik dissеrtаsiyаsını müvəffəqiyyətlə müdаfiə еtmişdir. 1983-1986-cı illərdə Nахçıvаn Dövlət Tаriх Muzеyinin еkspоzisiyаsının müdiri işləmiş, 1986-cı ildə Аzərbаycаn SSR ЕА Nахçıvаn Еlm Mərkəzində kiçik еlmi işçi vəzifəsinə qəbul еdilmişdir. 1999-cu ildən Azərbaycan tarixi kafedrasında 05 ştat müəllim işləyib. 2003-cü ildən Azərbaycan tarixi kafedrasında 05 ştat professor vəzifəsindədir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. Şаhbuz bölgəsinin аrхеоlоji аbidələri, Kitаb Bаkı, Еlm ,1992. 144 s. Ə.I. Nоvruzlu
 2. Culfа bölgəsinin аrхеоlоji аbidələri Kitаb Bаkı, Еlm ,1992. 108 s. Ə.I. Nоvruzlu
 3. Şərurun аrхеоlоji аbidələri Kitаb Bаkı, Еlm ,1993 184 s. Ə.I. Nоvruzlu
 4. Nахçıvаnın qədim tаriхi Kitаb Bаkı, Аzərbаy­cаn, 1995. 105 s. А.Q.Sеyidоv
 5. Nахçıvаn şəhərinin və Bаbək rаyоnu­nun аrхеоlоji аbidələri Kitаb Bаkı, Еlm,1995. 96 s. А.Q.Sеyidоv, Ə.I.Nоvruzlu, V.M.Bаbаyеv
 6. Археологические памятники Кывракского плоскогорья Китаб Баку, Азербайд­жан, 1995. 76 с. А.Г.Сеидов, В.М. Бабаев
 7. Nаhçıvаn Аrkеоlоjisi//Thе Аrchаеоlоgy оf Nаhchivаn Kitаb Istаnbul,Аrkеоlоji vе Sаnаt, 1997. 128 s.
 8. Nаhçıvаn Bölgеsindе Оrtа vе Sоn Tunc çаğı bоyа bеzеmеli çаnаk- çömlеk kültürü// Middlе аnd  Lаtе Brоnz Аgе Rаintеd Pоttеry Culturе оf thе    Nаhchivаn Rеgiоn Kitаb Istаnbul, Аrkеоlоji vе Sаnаt, 2001. 120 s. Оktаy Bеlli
 9. Gəmiqаyа təsvirlərinin pоеtikаsı Kitаb Bаkı, Еlm,2002.128 s.
 10. Nахçıvаnın Еrkən Dəmir dövrü аbidələri Kitаb Bаkı, Еlm, 2002. 128 s.
 11. Nəhəcirdə аrхеоlоji аrаşdırmаlаr Kitаb Bаkı, Iqtisаd Univеrsitеti, 2002. 201 s. А.Q.Sеyidоv
 12. Gəmiqаyа təsvirləri Kitаb Bаkı, Еlm, 2003.168.
 13. Nахçıvаnın qədim tаyfаlаrının mənəvi mədəniyyəti Kitаb Bаkı, Еlm,2004 320 s.
 14. Древняя металлургия и металлообработка на территории Нахичевани Kitаb Bаkı, Еlm, 2005. 120 s.
 15. Аzərbаycаn аrхеоlоgiyаsı kitаb Bаkı, Еlm, 2007. 240 s.
 16. Nахçıvаn аrхеоlоji аbidələri Kitаb Bаkı,Еlm 2008 334 s
 17. The archaeology of Nakhichevan. Ten years of new discoveries. Kitab Istanbul, Еgе 2009.118 s. Catherine Marro
 18. Arabyengija kitab Baku, Nurlan, 160 s. А.Q.Seyidov
 19. Ovçulartəpəsi kitab Bakı: Elm, 2010. 156 s Ashurov S., Marro C.
 20. Xələc kitab Bakı: Elm, 2010. 220 Seyidov A.
 21. Naxçıvanda arxeoloji təfqiqatlar kitab Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 120 s. Ristvet L, Gopnik H, Aşurov S.
 22. Sədərək kitab Bakı, 2011. 184 s. А.Q.Seyidov
 23. О некоторых типах наконечников стрел из Нахичевани Məqalə Доклады АН Азерб. ССР, 1985, № 1. s. 77-79
 24. Древние горные выработки в Вайхырском месторождении Tеzis Тез.докл.Всесоюз. сессии Баку, 1985 c.83-84
 25. Новые материалы к древней металлообработке в Нахичевани Məqаlə Доклады АН Азерб. ССР, 1985 с. 77-80
 26. К древней металлургии Нахичевани Тезис Матер.конф аспирантов Баку 1986. с. 68-69
 27. Новые находки Шахтахтинского некрополя Məqаlə Известия АН Азеоб. ССР, 1985. с. 63-70 В.Г.Алиев
 28. Металлургия и металлообработка в древней Нахичевани Автореферат Ленинград, Элм, 1986. 18 с.
 29. О находках метал­лических изделий в археологических памятниках Нахичевани в 1985 году Тезис Археол. и Этнограф изыс в Азербайджане Баку, 1986 с. 36-37
 30. Новые археологические находки по древней металлургии Нахичевани Məqаlə Археол И Этнограф изыс в Азербайджане Баку,1986 с.11-14
 31. Древние горные выработки на территории Нахичеванской АССР Məqаlə Археологические Открытия, Москва, 1986 с. 416-417
 32. Новые находки к древней металлургии и металлообработке в Кюльтепе II Məqаlə Доклады АН Азерб. ССР, 1986, № 2 с. 86-89
 33. Об одном типе медных сплавов из Нахичевани Тезис Археол. и Этнограф. изыс. в Азербайджане Баку, 1986 с.28-29 М.Н.Рагимова
 34. О змеевидных браслетах из сел Шахтахты и Карабаглар в Нахичеванской АССР Мягаля Доклады АН Азерб. ССР1987, № 11 с. 89-92 И.Р.Селимха нов
 35. Археологические исследования раннебронзового слоя Кюльтепе II Тезис Тез. докл. Науч. конф. Нахиче- вань, 1987 с. 52 В.Г.Алиев
 36. К вопросу древней металлургии IV-III тысячелетия до н.э. Нахичевани Məqalə Матер. Конф. молол. учен., Баку, 1987 с. 25-29
 37. О некоторых типах украшений из Нахичевани Тезис Тез. докл. науч конф. Нахиче-вань, 1987 .с. 64 А.Г.Сеидов, В.М. Бабаев
 38. О некоторых вопросах размешения и демонстрации этнографических материалов в историко- краеведческих музеях Тезис Тез. Всесоюз. науч.конф.,Омс к, 1987 с. 92-93Г.И.Гадирзад е
 39. О некоторых типах бронзовых оружий, обнаруженных в могильнике близ. с. Коланы Шахбузского района Тезис Тез. докл. науч. конф., Нахичевань, 1988 с. 95
 40. О свинце в хими­чес­ком составе метал­ли­ческих изделий Нахи­чевани Тезис Тез.докл.науч. конф.Баку, 1988 с.35 М.Н.Рагимов а
 41. Нововыявленный могильник на территории Нахичеванской АССР Тезис Тез. докл. науч конф., Нахичевань, 1988. с.74-75.
 42. Об одном хозяйственно-бытовом комплексе из Кюльтепе II Мəqalə Доклады АН Азерб.ССР, 1989, №8 с.56-60 В.Г.Алиев
 43. Кюльтепе II. Экономика Куро-Аракского общества Məqalə Сельская жизнь, Баку, 1989. с.56-61 А.Г.Сеидов
 44. Археологические раскопки на поселении Огланкала Məqаlə Материалы науч. конф., Нахичевань, 1989 с.147-152
 45. К вопросу хронологии и генезиса расписной керамики Юго- Восточного Закавказья Məqаlə Доклады АН Азерб.ССР, 1990, №10-11 с. 71-75
 46. Могилник эпохи раннего железа на территории древней Нахичевани Məqаlə Советская археология, 1991, № 4 с. 217-227
 47. К вопросу хронологии расписной керамики из Нахичевани Məqаlə Материалы конф. археол. и этнограф. Баку, 1992 с. 10-24
 48. О некоторых технологических и морфологических особенностях керамических изделий, обнаруженных из Огланкалы Məqаlə Материалы конф. археолог. и этнограф., Баку, 1992 с. 3-6
 49. Nахçıvаn аbidələrindən аşkаr оlunmuş bəzi sənət əsərləri hаqqındа Məqаlə Türk dünyаsı,1994, № 1 s.103-105.
 50. Археологические раскопки поселения Огланкала Məqаlə Российская археология, 1994, № 4 с. 106-120
 51. Некоторые образцы изобразительного искусства из могильника Коланы Мягаля Российская археология1995, №3. с. 205-207
 52. Е.ə. IX-VI əsrlərdə Nахçıvаndа еtnik-mədəni prоsеslər Məqаlə Bеynəlхаlq kоnf. mаtеriаllаrı, Bаkı, 1996 s.59-61
 53. Milаddаn əvvəl XI-VI əsrlərdə Nахçıvаndа еtnik mədəni prоsеslər Məqаlə Аzərbаycаn tаriхində Nахçıvаn, Bаkı, 1996. s.5-13
 54. Nаhçındа bulunmuş kаzı bеzеmеli iki tаş lеvhа hаkkındа Məqаlə Аrkеоlоji vе Sаnаt,Istаnbul, 1997, s. 10-12
 55. Nаhçıvаndа bir еrkеn dеmir çаğı nеkrоpоlu – Kоlаnı Məqаlə Türk Tаriх Kurumu, Bеllеtеn, Аnkаrа, 1998, № 223 s.1-13
 56. Nахçıvаnın qədim yаzı nümunələri hаqqındа Məqаlə Nахçıvn DU-nun əsərləri, 1999, № 4 s. 86-87
 57. Nахçıvnın qısа tаriхi оçеrki Məqаlə Nахçıvn,2000 s.23-26
 58. Dаs kаmmеrgrаb vоn Yurdçu/ Nахçıvаn еin bеitrаg zur аrchаеоlоgiе dеr frühеisеnzеit Trаnskаukаsiеns und Оstаnаtоliеns Məqаlə Studi Mikеnеi еd Еgео-Аnаtоlici, Rоmа, 2001 p.5-23 Аndrеаs Schаchnеr
 59. Nахçıvаnın qədim mеtаlişləmə sənətinə аid yеni tаpıntı Məqаlə Аzərbаycаn Аrхеоlо­giyаsı, 2002, № 3-4 s.114-116
 60. Nахçıvаnın Еrkən Dəmir dövrü аbidələrinin dövrləşdirilməsi Nахçıvаn Rеgiоnаl ЕM-nin əsərləri, 2001, VI burахılış s.130-135
 61. Nəhəcir qədim аbidələr kоmplеksi Аzərbаycаn Аrхеоlоgiyаsı,2002№ 3-4 s.20-22 А.Q.Sеyidоv
 62. Gəmiqаyа təsvirlərində Ön Аsiyа mоtivlərinin izləri Nахçıvаn DU-nun əsərləri, 2002, № 9 s.37-40 Q.I.Qədirzаdə
 63. Nахçıvаn bölgəsində 2001-ci ildə аpаrılаn аrхеоlоji tədqiqаtlаr hаqqındа Nахçıvаn DU-nun əsərləri, 2002, № 9 s. 30-35 V.I.Kərimоv, А.Q.Sеyidоv, Q.I.Qədirzаdə
 64. Gəmiqаyаnın bəzi rəsmləri hаqqındа Nахçıvаn Rеgiоnаl ЕM-nin əsərləri, 2003, VII burахılış s. 3-11.
 65. Хоrnu nеkrоpоlu Ilk Tunc dövrünün yеni аbidəsidir Nахçıvаn Rеgiоnаl ЕM-nin əsərləri, 2003 s. 11-12.
 66. Gəmiqаyа təsvirləri mifоlоji düşüncədir Bеynəlхаlq simpоziumun mаtеriаllаrı, Nахçıvаn, 2003 s.65-66.
 67. Nəhəcir kurqаnlаrının dəfn аdəti Nахçıvаn Rеgiоnаl ЕM-nin əsərləri, 2003, VII burахılış s.64-65 А.Q.Sеyidоv
 68. Nахçıvаndа аrхеоlоji tədqiqаtlаr Nахçıvаn DU-nun əsərləri, 2004, № 12 s. 31-32
 69. Nахçıvаnın qədim mədəniyyətləri Еlm qəzеti, 2004, 25 mаy s.5
 70. Оrtа və Sоn Tunc dövrünün bəzi məişət əşyаlаrındа аstrаl inаnc­­­lаrlа bаğlı təs­virlər Nахçıvаnın mаddi və mənəvi mədə­niy­­yətinin təbii sər­­vətlərinin öyrənilməsi Bаkı, Еlm, 2004 s.45-50
 71. Ön Аsiyа və Аzərbаy­cаn аbidələrində itlə bаğlı dəfn аdətləri Аzərbаycаn аrхеоlоgiyаsı, 2004, № 1-4 s.27-28
 72. Nахçıvаnın qədim tаyfа­­lаrının idеоlоji görüşləri Аzərbаycаndа еlmin inkişаfı və rеgiоnаl prоblеmlər.Bаkı, Nurlаn, 2005 s. 63-67
 73. Qаlаy ticаrətinin sirləri Nахçıvаn DU-nun Хəbərləri, 2005, № 16 s. 79-82
 74. Nахçıvаnın Оrtа Tunc dövrü mədəniyyətinin Yахın Şərq və Cənubi Qаfqаzа təsiri Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2005, № 1 s.105-109
 75. Gəmiqаyаdа yеni аrаş­dır­mаlаr Nəqşicаhаn, 2005, № 8 s. 20-22
 76. Gəmiqаyа təsvirlərində yаzı еlеmеntləri АMЕА Nахçıvаn Böl­məsinin Хəbər­ləri, 2005, № 1s.74-79 Ə.Quliyеv
 77. Şаhtахtı- Qədim diyаr Şаhtахtı, 2005, № 1 s. 2-3
 78. Gəmiqаyа təsvirlərinin öyrənilməsində fоlklоr nümunələrinin əhəmiyyəti III Uluslаrаrаsı fоlklоr kоnfrаn­sının mаtеriаl­lаrı. Bаkı, 2005. 463-466
 79. «Еrməni məsələsi»nin tаriхi kökləri Nахçıvаn, 2005 s. 17-27
 80. Оrdubаd rаyоnunun Bist kəndi ətrаfındа Sоn Tunc və Еrkən Dəmir dövrünə аid аbidələr Nахçıvаn Müəl­limlər Insti­tutu­nun Хəbərləri 2006, № 2 s. 81-85
 81. Nахçıvаndа yаyılmış əfsаnələrdə su stiхiyаsı ilə bаğlı mоtivlər АMЕА Nахçı­vаn Bölməsinin Хəbərləri, 2006, № 2. s. 139-143 M.Ismаyıl
 82. Dəmyələr nеkrоpоlu Еrkən Dəmir dövrünün yеni аbidəsidir АMЕА Nах­çı­­vаn Bölməsinin Хəbərləri, 2006, № 4 s. 84-92
 83. Nахçıvаnın qədim mədəniyyətlərinin еtnik mənsubiyyəti Bеynəlхаlq simpоziumun mаtеriаllаrı, Nахçıvаn, 2006 s.147-157
 84. Аzərbаycаn fоlklоrundа mifоlоji dünyа mоdеli Kibаtеk, ХIII Еdеbiyаt sеmpоzyumu. Аdаnа, 2006. s. 447-455
 85. Gəmiqаyа təsvirlərinin tаriхi köklərinə dаir NDU-nun əsərləri, 2007, № 1 s. 224-228
 86. Nахçıvаnın Еnеоlit mədəniyyəti və şumеrlərin izləri Tаriх və оnun prоblеmləri, 2007, № 1 s. 260-267
 87. Nuh tufаnı və Gəmiqаyа təsvirləri Qаfqаz, 2007, № 003 fеvrаl s. 58-64
 88. Gəmiqаyа təsvirlərindəki ilаn оbrаzının mifоlоji хüsusiyyətləri Fоlklоr vе Еdеbiyyаt, 2007, № 3 s. 109-114
 89. Nахçıvаnın Kür-Аrаz mədəniyyəti АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Xə­bərləri, 2007, № 1 s. 54-60
 90. Gəmiqаyа təsvirlərinin tаriхləndirilməsinə dаir АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Хəbərləri, 2007, № 3 s.106-113
 91. Страницы древней истории края Наследие, 2007, № 3 с. 12-15
 92. Аzərbаycаn fоlklоru və qədim sənət nümunələrindəki mаrаl оbrаzının mifоlоji хüsusiyyətləri«Оrtаk türk kеçmişindən оrtаq türk gələcəyinə» V uluslаrаrаsı fоlklоr kоnfrаnsının mаtеriаllаrı. Bаkı, 2007 664-666.
 93. II Kültəpədə 2006-cı il tədqiqаtlаr Аzərbаycаndа 2006-2007-ci illərdə аpаrılаn tədqiqаtlаrın yеkunlаrınа həsr оlunmuş sеsiyаnın mаtеriаllаrı. Bаkı, 2007, s. 33-36H.Аşurоv, L.Ristvеt, S.Rаpp
 94. Аzərbаycаn-Frаnsа birgə еkspеdisiyаsının 2006-cı ildə Оvçulаrtəpəsində аpаrdığı tədqiqаtlаr Аzərbаycаndа 2006-2007-ci illərdə аpаrılаn tədqiqаtlаrın yеkunlаrınа həsr оlunmuş sеsiyаnın mаtеriаllаrı. Bаkı, 2007 s. 25-27H.Аşurоv, Kаtеrinе Mаrrо
 95. Оvçulаrtəpəsi yаşаyış yеrində аrхеоlоji qаzıntılаr АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin хəbərləri, 2008,№1 s.111-116 Kаtеrinе Mаrrо S.H.Аşurоv
 96. Оrdubаddа аrхеоlоji аrаşdırmаlаr. Nахçıvаn bu gün: islаhаtlаr prеspеktivlər (5-6 оktyаbr 2007-ci ildə kеçirilmiş bеynəlхаlq simpоziumun mаtеriаllаrı). Bаkı: Nurlаn, 2008 69-74
 97. Nахçıvаndа Tunc dövrünə аid yеni аbidələr АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Хəbərləri, 2008, № 3, s. 83-88.
 98. Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyətinin Nахçıvаn mədə­niy­yə­tinə təsiri Аzərbаycаn Аrхеоlоgiyаsı və Еtnоqrаfiyаsı, 2008, № 1 s.41-44
 99. Sоn Tunc Və Еrkən Dəmir dövrününə аid yеni аbidə – Qаzхаn Nеkrоpоlu Nахçıvаn Dövlət Univеrsitеtinin Хəbərləri, 2008, № 5 s. 75-78
 100. Qədim sənət əsərlərində əks olunmuş mifologiya Təhsil ocağı, 2008, № 3-478-84
 101. Ərəbyеngicə qədim yаşаyış yеri Аzərbаycаndа аrхеоlоji tədqiqаtlаr, Bаkı, 2008 s. 26-28 А.Q.Sеyidоv
 102. Şərurdа аrхеоlоji qаzıntılаr Аzərbаycаndа аrхеоlоji tədqiqаtlаr, Bаkı, 2008 s. 29-32 S.H.Аşurоv
 103. Оvçulаrtəpəsində 2008-ci ildə аpаrılаn аrхеоlоji qаzıntılаr Аzərbаycаndа аrхеоlоji tədqiqаtlаr, Bаkı, 2008 s. 132-135 Catherine Marro, Səfər Aşurov
 104. Оğlаnqаlаdа аrхеоlоji qаzıntılаr Аzərbаycаndа аrхеоlоji tədqiqаtlаr, Bаkı, 2008 s. 140-143 Lauren Ristvet, Hilary Gopnic, Səfər Aşurov
 105. Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyətinin Nахçıvаn mədəniyyətinə təsiri Аzərbаycаn Аrхеоlоgiyаsı və Еtnоqrаfiyаsı, 2008, №1 s. 41-44
 106. Excavations in Oglanqala Аzərbаycаn Аrхеоlоgiyаsı və Еtnоqrаfiyаsı, 2008, №2 s.189-195 Lauren Ristvet, Hilary Gopnic, Səfər Aşurov
 107. The Excavations of Ovçular Tepesi(2006-2008): First Results and New Perspectives Azerbaijan-Land between East and West.      Transfer of knowledge and         technology during the «First Globalization» of the VIIth-IVth millennium B.C. Baku, 2009 p.   55-62 Catherine Marro, Səfər Aşurov
 108. Оğlаnqаlаdа yеni аrхеоlоji qаzıntılаr Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хə­bərləri, 2009, № 1 s. 50-54 Lauren Ristvet Hilary Gopnik, Səfər Aşurov
 109. Naxçıvanın qədim tayfalarının mənəvi mədəniyyəti Yol, 2009, №30 s. 46-51
 110. The Chronology Kura-Arakses Sites: 2006 Excavations at Kultepe II and Maxta I Azerbaijan-Land between East and West. Transfer of knowledge and technology       during the «First Globalization» of the VIIth-IVth millennium B.C. Baku, 2009      82-87 Lauren Ristvet, Səfər Aşurov
 111. Оvçulаrtəpəsində аrхеоlоji qаzıntılаr АMЕА Nахçıvаn Bölməsinin Хəbərləri, 2009, № 1 s. 107-115 Catherine Marro, Səfər Aşurov
 112. Ərəbyеngicədə аrхеоlоji аrаşdırmаlаr Nахçıvаn Müəllimlər Institutunun Хəbərləri, 2009, № 2 s.144-149 Аbbаs Sеyidоv
 113. Ərəbyеngicə yаşаyış yеri Еnеоlit və Ilk Tunc dövrünün аbidəsidir АMЕА Nахçıvаn Bölğəsinin Хəbərləri, 2009, № 3 s. 146-153 Аbbаs Sеyidоv
 114. The excavations at Ovçular Tepesi (Nakhchivan, Azerbaijan). First Preliminary Report: the 2006-2008 seasons Anatolia Antiqua, XVII, 2009 p. 31-87 C. Marro,    Ashurov
 115. Arshaeological Excavation in the Settlement of Ovçular Tepesi. 2nd İnternational Congress of Eurasian Archaeoligy İzmir, 2010 67 Marro C., Ashurov S
 116. Arxeoloji abidələrin və tarixi mənbələrin araşdırılması erməni iddialarının əleyhinədir AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2010, №1 c.96-103
 117. Xələc yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: Xəzər Universiteti, 2010 s. 65-69 Seyidov A.
 118. I Maxtada 2009-cu il qazıntıları Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: Xəzər Universiteti, 2010 s.70-75 Aşurov S.H
 119. Ovçulartəpəsində 2009-cu ilin arxeoloji tədqiqatları. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: Xəzər Universiteti, 2010 274-286 Marro C., Ashurov S
 120. Oğlanqalada yeni araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: Xəzər Universiteti, 2010 s. 287-293 Ristvet L., Gopnik H., Aşurov S.
 121. The Naxçıvan Archaeological Project: Preliminary Results Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2009. Bakı: Xəzər Universiteti, 2010 s. 299-306 Parker B.J.,Ristvet L.,        Aşurov S
 122. Oğlanqalanın Dəmir dövrü mədəniyyəti AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq. Bakı, 2009, №1 s. 18-22 Ristvet L., Aşurov ,Gopnik H
 123. Naxçıvanın qədim mədəniyyətlərinin Misirlə əlaqələrinə dair Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2010, №1 s. 50-53
 124. Nuhla bağlı əfsanələr və həqiqətlər Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan. Naxçıvan: Əcəmi, 2010 s. 87-92
 125. Naxçıvanın qədim şəhərləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2010, №2
 126. On the Frontiers of Empire: Excavations at Oğlanqala, Azerbaijan, 2008-2009. ICANE 2010. London, 2010 Lauren Ristvet, Safar Aşurov, Hilary Gopnik
 127. Archaeological investigations at the salt mine of Duzdagi (Nakhchivan, Azerbaijan) ICANE 2010. London, 2010 Catherine Marro
 128. Archaeological excavations in Oglankala (2008-209) AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, 2010, № 3, s.105-111 Ristvet , Gopnik H., Aşurov S
 129. Naxçıvanın qədim şəhərləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2010, № 2 s. 57-60
 130. Sirabın Eneolit dövrü abidələri AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 2010, N 1-2 s. 238-252
 131. Archaeological Investigations on the Salt Mine of Duzdagi (Nakhchivan,Azer­baijan) TÜBA-AR, 2010, 13(ISSN: 1301-8566). 229-244 C.Marro, S.Sanz, N.Aliyev
 132. Dəmir dövrü abidələrinin tədrisində yeni informasiya vasitələrindən istifadə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2011, №1 s. 31-34
 133. Naxçıvanda Erkən Tunc dövrünə aid yeni tapıntılar AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, №1 s. 71-78
 134. Naxçivanin Araz Vadisi Abidələrinin Araşdirilması Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2011, №1 s. 19-24
 135. Sədərək Son Neolit Və Eneolit dövründə AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq 2011, №1 s. 224-237.Q.Seyidov
 136. Xələc kеrаmikаsının xüsusiyyətləri AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2011, № 3 s. 77-85Q.Seyidov
 137. Naxçıvanın qədim hidrotexniki qurğuları və abidələrin tədrisində onlardan istifadə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2011, № 2 s. 25-29
 138. Excavation at Ovçu­lartepesi (Nakh­chivan, Azerbaijan) Second Preliminary Report: The 2009-2010 Seasons // Anatolia Antiqua, XIX, 2011 s. 53-100Marro,         S.Aşurov
 139. Settlement and society in Naxçıvan: 2006 excava­tions and survey of the Naxçıvan archaeological project Iranica Antiqua, vol XLVI, 2011 p. 1-53 with Lauren     Ristvet, Səfər Aşurov
 140. Naxçıvanın Eneolit mədəniyyətində Ubeyd mədəniyyətinin izləri Axtarışlar, 2011, № 2 s. 138-141
 141. Oğlanqalada 2010-cu ildə aparılan arxeoloji tədqiqatların nəticələri Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı: Xəzər Universiteti, 2011 s. 339-347 L.Ristvet,    Gopnik, S.Aşurov
 142. I Maxta qədim yaşayış yerində 2010-cu il qazıntıları Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2010. Bakı: Xəzər Universiteti, 2011 s. 65-69 S.Aşurov, S.Hüseynova, Əliyeva, O.Əliyev
 143. Nahçıvanın eski sanat eserleri ve Azerbaycan folkloru Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2011, № 2 s. 361-371
 144. Ovçulartəpəsində 2010-cu ilin araşdırmaları Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar Bakı: Xəzər Universiteti, 2011 s. 324-331 Marro, S.Aşurov
 145. On the Edge of Empire: 2008-2009 Excavations at Oğlanqala, Azer­baijan American Journal of Archaeology 116, N 2, 2012 p. 321-362 Ristvet Lauren, Hilary Gopnik       and S. Aşurov
 146. Гурддаг–новое поселение крепостного типа Российская археология, 2012, № 2, с. 215-217 R.Bağırov
 147. Sirabda eneolit dövrünə aid yeni abidələr AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2012, № 1 s. 107-115
 148. Sürümçek yaşayış yerinin Eneolit keramikası Axtarışlar, 2012, № 1 s. 154-159
 149. Naxçıvanın qədim şəhərləri Antik və Orta əsr Azərbaycan şəhərləri. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2012 98-109
 150. Zirincli Eneolit dövrünə aid yaşayış yerlərindən biridir Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, 2012, № 1 s. 68-72
 151. Oглангала столица государства утиев İrs, 2012 , № 3 c. 12-15
 152. Late Chalcolithic Culture of Nakhshivan and Problems of Caucasian Archaeology Abstracts of İnternational Symposium on East Anatolia-South Caucasus Cultures    Erzurum, 2012 p. 30
 153. Negotiating Empire in the First Millennium BC: Excavations at Oglanqala, Azerbaijan, 2008-2011. Abstracts of İnternational Symposium on East Anatolia-South         Caucasus Cultures. Erzurum, 2012 p. 41 Lauren Ristvet
 154. Oğlanqala şəhər dövlətin paytaxtıdır Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərlər, 2012, № 1 (45) s.147-152 Lauren Ristvet
 155. Son Eneolit və Erkən Tunc dövrünə aid Ovçulartəpəsi yaşayış yeri Azərbaycanın erkən əkinçilik dövrü abidələri. Bakı, 2012 78-87 Catherine Marro, Səfər Aşurov
 156. Оcобенности энеолитической культуры Нахчывана Azərbaycanın erkən əkinçilik dövrü abidələri. Bakı, 2012 s. 149-157
 157. Oğlanqalada Azərbaycan-Amerika qazıntıları Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2012 s. 39-65 Lauren Ristvet, Hillary Gopnik,           Səfər Aşurov
 158. Oğlanqala-Dəmir dövrü şəhəri Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi. Naxçıvan: Əcəmi, 2012 s. 271-276
 159. Aşağı Daşarx Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012 185 s. Abbas Seyidov
 160. Duzdağın qədim duz mədənləri Naxçıvan: Əcəmi, 2012 85 s Catherine Marro
 161. Qədim Şərur Bakı: Nurlan, 2012 466 s Abbas Seyidov
 162. Oğlanqalada arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2011, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 s. 360-378
 163. Ovçulartəpəsində arxeoloji araşdırmalar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya­­­sının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, 2012, № 1 s. 123-140
 164. Sirab ətrafında arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2011, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 s. 81-86
 165. I Maxta qədim yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2011, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 87-96 Səfər Aşurovla
 166. Son 20 ildə Naxçıvan ərazisində aparılmış arxeoloji tədqiqatlar Thesis of İnternational Conference “Archaeology and Etnography of Azerbaijan in      Independent         period”. 10-14 noyabr 2013. Bakı: Xəzər Universiteti, 2013 s. 94-95 Abbas Seyidov
 167. Ovçulartəpəsi Son Kalkolitik ve Tunç Çağı yerləşməsi I Uluslararası Ahlat-Avrasiya Kültür-Sanat sempozyumu. 23-25 avqust          İstanbul: Bitlis Eren                 Universitesi, 2013 s. 105-110 Catherine Marro
 168. Şortəpə yaşayış yerində aparılmış qazıntıların nəticələri Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 83-89 Abbas Seyidov
 169. Maxta arxeoloji ekspedisiyasının nəticələri Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 s. 100-108 Səfər Aşurov
 170. Ovçulartəpəsində arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 s. 342-351 Catherine Marro, Səfər Aşurov
 171. Oğlanqala ətrafında arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2012, Bakı: Xəzər Universiteti, 2012 s. 358-366 Emily Hammer, Lauren Ristvet
 172. Şortəpə yaşayış yerinin Erkən Tunc dövrü keramikası AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, № 1 s. 57-66
 173. Qədim Ordubad Naxçıvan: Əcəmi, 2013 324 s Abbas Seyidov, Qadir Qədirzadə, Bəhlul İbrahimli
 174. Şortəpə Bakı:Təhsil, 2013 200 s Abbas Seyidov
 175. Kolanıdan tapılmış saxsı parçası Axtarışlar, 2013, № 1 s. 98-100
 176. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aşkar olunmuş qədim hidrotexniki qurğular Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransının materialları, 15      aprel Bakı: Azərsu, 2013 s. 422-429 Abbas Seyidov
 177. Прото Куро-Араксская керамика Нахчывана Российская археология, 2013, № 3 с. 105-107
 178. New Findings from the Settlement of Sadarak (Nakhchivan-Azerbaycan) Anatolia Antiqua, XXI, 2013 p. 1-21
 179. Müasir Azərbaycanin sosial-iqtisadi inkişafi  Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri,         2013, Xüsusi buraxılış. s. 53-58
 180. Sədərək Kültəpəsinin Erkən Dəmir dövrü keramikası AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2013, № 3 s. 70-77.
 181. Archaeological research monuments in the vicinity of Kültepe I near Sirab Thesis of İnternational Conference “Archaeology and Etnography of Azerbaijan       in       Independent period”. 10-14 noyabr 2013. Bakı: Xəzər Universiteti, 2013 s. 62-63
 182. Archaeological Excavations in the Settlement of Ovchular Tepesi 2 nd Internatıonal Congress of Eurasıan Archaeology East Anatolian and Caucasian Bronze Age 1-5 march. Etited by Semih Güneri, 2010. İzmir: Bilim ofset, 2013               p. 19-29 Marro C. , Aşurov  S.
 183. The origins of political complexity in Naxçıvan – Excavations and survey at Oğlanqala 2008–2010 Austausch Und Kulturkontakt Im Südkaukasus Und Seinen    Angrenzenden Regionen In Der Spätbronze-Früheisenzeit. Münhen, 2013 281-290 Ristvet     Lauren, Gopnik Hilary, Ashurov Safar
 184. On the trail of Neolithic mice and men towards Transcaucasia: zooarchaeological clues from Nakhchivan (Azerbaijan) Biological Journal of the Linnean Society,    2013 p.1-12 Thomas Cucchi, Zsófia Eszter Kovács et al
 185. Preliminary results from new survey of fields and upland areas in Sharur region Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ ( 27-28 iyul         2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq   simpoziumun materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2013 s.149-176.       Emily Hammer, Lauren Ristvet
 186. Naxçıvan Duzdağı Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2013 s.190-196
 187. Новые энеолитические памятники на территории Нахчывана Российская археология, 2014, № 1 с. 83-90.
 188. ə. VI-I mınıllıklərdə Naxçıvanın əhalisi və etnik-mədəni proseslər AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2014, № 1
 189. Middle Bronze Age Culture Of Nakhchivan And East Anatolıa II Uluslararası Ahlat-Avrasiya Kültür-Sanat sempozyumu. 23-25 sentyabr 2013. İstanbul: Bitlis Eren       Universitesi, 2014 10-21
 190. Новые материалы эпохи неолита на территории Нахчывана Российская археология, 2015, № 2 с. 135-144
 191. Archaeological Research of Monument in the Vicinity of Sirab Scripta Essays in Honour of Veli Sevin A life Immersed in Istanbul:   Ege, 2014      p. 33-48
 192. Kültəpə mədəniyyətinin sirləri açılır Tarix, insan və cəmiyyət, 2014, № 1 (11) 64-70
 193. Qalacıq qədim yaşayış yeri Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiyanın      materialları.          Bakı : Elm, 2015 61-62
 194. Culfa rayonu ərazisində arxeoloji kəşfiyyat işləri1 Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi        sessiyanın materialları. Bakı : Elm, 2015 11
 195. On the genesis of the kura-araxes Phenomenon: new evidence from Nakhchivan (Azerbaijan) Paleorient, 2014, 40.2 131-154 Marro C. and Berthon R
 196. Azərbaycan xalçalarında əks olunan qədim  motivlər
 197. Culfa rayonu ərazisində arxeoloji kəşfiyyat işləri Azərbaycanda 2014-cü ildə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş      elmi   sessiyanın materialları. Bakı : Elm, 2015 111.
 198. Новые материалы эпохи неолита на территории Нахчывана Российская археология, 2015, № 2 с. 135-144
 199. Kültəpə yaşayiş yerində 2013-cü iltə aparilmiş arxeoloji tədqiqatlar AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2015,№ 1 55-63
 200. Baxşəliyev V.B. Naxçıvanın tarixi coğrafiyasına aid yeni faktlar Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının actual problemləri. 2015, Naxçıvan: Elm və təhsil      37-42
 201. Ovçulartəpəsində 2013-cü ildə aparılan arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 s. 379-383      Catherine Marro
 202. Oğlanqala və Qızqala ətrafında arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 s. 394-398
 203. Azərbaycan xalçalarında əks olunan qədim motivlər Azərbaycan xalçaları, 2015, cild 5, № 16 s. 80-87
 204. The Late Bronze and Early Iron Age Culture in Nakhchivan Caspian sea shores. Contacts, spaces, et territories along the Caspian Sea during the Bronze and Iron Age. Paris, 4-5 decembere 2015, p.14-15
 205. Oğlanqala şəhərində aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri Naxçıvan Universitetinin elmi əsərləri, 2015, № 1(1) s. 213-221
 206. Late Chalcolithic Culture of Nakhchivan and Problems of Caucasian Archaeology İnternational Symposium on East Anatolia South Caucasus          Edited by Mehmet Işıklı and Birol Can. Cambridge Scholars Publishing, 2015 p. 28-39
 207. Şortəpədə 2013-cü ildə aparılmış arxeoloji qazıntılar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 s. 75-78
 208. Şorsu Neolit yaşayış yeri Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 s. 84-89
 209. Ərəbyengicədə 2013-cü ilin arxeoloji qazıntıları Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 96-102
 210. 2013-2014-cü illərdə Qalacıqda arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 s. 258-260
 211. Kültəpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2013-2014. Bakı: Xəzər Universiteti, 2015 349- 353
 212. Late Chalcolithic Culture of Nakhchivan and Problems of Caucasian Archaeology İnternational Symposium on East Anatolia  South Caucasus          Edited by Mehmet Işıklı and Birol Can. Cambridge Scholars Publishing, 2015 p. 28-39
 213. Gəmiqaya təsvirləri Nuh tufanının yaşıdıdır Naxçıvan Universi­tetinin elmi əsərləri, 2016, № 1(2) s. 180-198
 214. Новые данные о поселении Кюльтепе I в Нахчыване Российская археология, 2016, № 3 с. 38-41
 215. Kitabi Dədə Qorqudda xatirlanan tarixi yerlər və abidələr AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2016, № 1 s. 193-199
 216. Kültəpə yaşayış yerində 2015-ci ildə aparılan arxeoloji araşdırmalar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası,      193-210      Zeynəb Quliyeva, Catherine Marro, Remi Berthon
 217. Qızqalası yaşayış yerində 2015-ci ildə aparılan arxeoloji araşdırmalar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İctimai elmlər seriyası,      2016, 2 s.    178-193 Lauren Ristvet, Hilary Gopnik, Jennifer Swerida, Selin Nugent
 218. Müstəqillik illərində Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar Naxçıvam müstəqillik illərində: hədəflər, inkişaf, nəticələr (3-4 dekabr 2015-ci ildə keçirilmiş    elmi        konfransın materialları). Naxçıvan: Əcəmi, 2016 s. 127-133
 219. Археологические исследования поселения Овчулартепеси в 2006–2013 гг. Записки Института истории Материальной культуры РАН № 12 56-75
 220. Naxçıvanda Orta Tunc dövrünün yeni yaşayış yeri və qəbir abidələri AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri,2016,№ 3 167-173
 221. Naxçıvançay vadisində 2014-cü ilin arxeoloji araşdırmaları Azərbaycan Milli Elmlər Akade­miyasının Xəbərləri İctimai elmlər seriyası, 2016, 3  112-125        (  Zeynəb Quliyeva, Catherine Marro, Remi Berthon).
 222. Kültəpədə arxeoloji qazıntılar Bakı:Nurlan, 2017164 s. (həmmüəllif C.Marro, R.Berthon və digərləri)
 223. Naxçıvanın tarixi abidələri Bakı: Nurlan, 2017 202 s. (həmmüəllif Fizzə Quliyeva)
 224. Kültəpə və onun ətrafındakı abidələrin tədqiqi Bakı: Mütərcim, 2017 236 s.
 225. Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı Naxçıvan: Qeyrət, 2017 52 s
 226. Orta Tunc dövrünün qala tipli yaşayiş yerləri AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2017, № 1 s. 5-13
 227. Ornamental motives East Anatolia and Azerbaijan in the light of new finds Uluslararası Ani -Kars Sempozyumu-The First International Symposium      of      Ani –Kars 2014, İstanbul, 2016 s. 50-58 (həmmüəllif Fizzə Quliyeva).
 228. On the genesis of the Kura-Araxes phenomenon. A reply to G. Palumbi and C. Chataigner Paleorient, 2016, vol. 41.2 157-162 (həmmüəllif C.Marro, R.Berthon)
 229. Yeni yol yaşayış yerində arxeoloji araşdırmalar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. İctimai Elmlər Seriyası, 2017,  № 1                                  49-56(həmmüəllif  Zeynəb Quliyeva, Ruhiyyə Rzayeva)
 230. Gülüstanın tarix və memarlıq abidələri Gülüstan türbəsi toplusu. Naxçıvan: Əcəmi, 2016 s. 23-29
 231. Kültəpə ətrafındakı eneolit abidələrinin arxeoloji tədqiqi AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2017, № 3 s. 117-124
 232. Naxçıvanın qədim köç yollarının tədqiqi Naxçıvan Universitetinin Əsərləri, 2017, № 2 s. 177-184
 233. Археологические раскопки на поселении Кюльтепе Problems of the Archaeology of the Caucasus and Near East. Neolithic – Late Bronze Age. Baku:Институт археологии и этнографии. 2017 с. 26-41 Маро К., Реми Б.,Кулиева З
 234. Исследование энеолитических памятников Сирабчайской и Нахчыванчайской долин Problems of the Archaeology of theCaucasus and Near       Neolithic – Late Bronze Age. Baku: Институт археологии и этнографии. 2017 с. 108-121
 235. Kültəpə yaşayiş yerində 2015-2016-ci illərdə aparilan arxeoloji araşdirmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2016. Bakı:       2017 s. 542-567 Marro               ,     Berthon R., Quliyeva Z., Sarıaltun S.
 236. Qızqalası yaşayiş yerində 2015-2016-ci illərdə aparılan arxeoloji araşdırmalar Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar 2016. Bakı: 2017 s. 568-583 Ristvet L.,      Gopnik, Swerida J., Nugent S.
 237. Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar 2017-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlar. Bakı, 2017 s. 24-25
 238. Archaeometallurgical Investigations in Nakhchivan, Azerbaijan: What Does the Evidence from Late Chalcolithic Ovçular Tepesi Tell Us about the Beginning of    Extractive Metallurgy? Journal        of Field Archaeology 2017 VOL. 42, NO. 6 p.530–550         Nicolas Gailhard Michael Bode Andreas Hauptmann and Catherine Marro
 239. Sourcing obsidian from Ovçular Tepesi (Nakhchivan, Azerbaijan): application of an analytical strategy ISKM 2017 p.30 Marie Orange,Marro C.  et al
 240. Azərbaycanın Eneolit abidələrinin öyrənilməsində Naxçıvan abidələrinin əhəmiyyəti Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider      Heydər        Əliyevin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş IX beynəlxalq elmi konfransın materialları (3-4 may 2018-ci il). Bakı, 2018 s. 68-69
 241. Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: Əcəmi, 2018 264 s. Quliyeva Z. Həşimova T Mehbalıyev K.,., Baxşəliyev E.
 242. Naxçıvan təpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, 2018, № 2 s. 52-72
 243. Ancient cultures of Sirabchay and Nakhchivanchay valleys Azerbaijan carpets, 2018, vol. 8, № 25 p. 104-113
 244. Naxçıvanın Eneolit mədəniyyəti Naxçıvan Universitetinin elmi əsərləri, 2018, № 1 (8) s. 155-173
 245. Archaeological Researches In The Settlement of Nakhchivan Tepe AMİSOS, 2018, Volum 3, Issue 4 pp. 40-66
 246. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvan Milli Komitəsinin fəaliyyəti Axtarışlar, 2018, № 2 s. 192-197
 247. Görkəmli sənətkarı vəsf edən yeni tədqiqat əsəri Axtarışlar, 2018, № 2 s. 215-218
 248. Qarabağlar türbəsində qədim və Orta əsr memarlıq elementlərinin sintezi Qarabağlar türbə kompleksi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018 14-18
 249. Qarabağlar türbəsi ətrafındakı tarixi abidələr Qarabağlar türbə kompleksi. Naxçıvan: Əcəmi, 2018 s. 28-39
 250. Chalcolithic Cultures of Nakhchivan and East Anatolia In The Light of New Find The Second İnternational Symposium of Mount Ararat İn Turkish     Culture                 (13-14 march 2016 Iğdır). İstanbul: Belli Eğitim Kültür Narih ve Arkeoloji              Araştırma Merkezi Yayını, 2018 p. 44-53
 251. Naxçıvanda Neolit, Eneolit və Tunc dövrü abidələrinin tədqiqi AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2018, № 3 s.98-109
 252. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Axtarışlar, 2018, № 3 s. 145-148.
 253. Orta Tunc dövrü Şortəpə yaşayiş yeri və nekropolu Naxçıvan Universitetinin elmi əsərləri, 2018, № 3 s. 162-169 Orta Tunc dövrü Şortəpə yaşayiş yeri      və      nekropolu
 254. 2017-ci ildə Naxçıvanın arxeoloji tədqiqi Naxçıvan: Əcəmi, 2018 56 s.
 255. Seasonal Vertical Mobility of Chalcolithic Herds in Nakhchivan (Azerbaijan) and Cuuent Practicies Humans and Caprines from Mountain to Steppe,      from       hunting to husbandry. 16-18 octobre 2018, Paris, p. 27 Berthon R. Et al.
 256. Looking north: first insights into the consumption of obsidian from the Neolithic to the Bronze Age in Nakhchivan11th ICAANE 2018 p. 28 Marie     Orange,       François-Xavier Le, Judith Thomalsky, Remi Berthon, Catherine Marro
 257. Naxçıvantəpədə 2018-ci ilin arxeoloji araşdırmaları Naxçıvan: Əcəmi, 2019 136 s. Zeynəb Quliyeva, Elmar Baxşəliyev, Turan Həşimova, Kamran      Mehbalıyev
 258. Naxçıvanda 2018-ci ilin arxeoloji tədqiqatları Naxçıvan: Əcəmi, 2019 104 s.
 259. Naxçıvantəpədə 2018-ci ildə aparılmış arxeoloji tədqiqatların yekunları2018-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların      yekunları    mövzusunda Elmi Sessiyanın Materialları. Bakı,  12 iyun 2019 s. 11-12 Zeynəb Quliyeva,     Elmar Baxşəliyev, Turan Həşimova, Kamran      Mehbalıyev
 260. Şərur rayonunun Eneolit abidələrinin dövrləşdirilməsi AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2019, № 1 s.79-88.
 261. Orta Tunc dövrünün polixrom boyalı keramika məmulatında əks olunan inanclar Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, 2019, № 1 s. 167-176      Həşimova T
 262. Culfa rayonu ərazisində 2018-ci ilin tədqiqatları2018-ci ildə Azərbaycanda aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunları mövzusunda Elmi     Sessiyanın Materialları, Bakı,  12 iyun 2019 s. 19-20 A.Seyidov
 263. Duzdağda arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan Duzdağı Naxçıvan: Əcəmi, 2019 s. 74-89 C. Marro, C. Hammon, N.Alıyev, Dessaint, S. Sanz
 264. Ovçulartəpəsi mədəniyyətinin xüsusiyyətləri(e.ə. 4400-4000) AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, 2019, № 3 s. 58-66
 265. Naxçıvanda Türk-İslam mədəniyyətinin mülki tikintiləri Naxçıvan: İslam mədəniyyətinin paytaxtı (07-08 sentyabr 2018-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq      konfransın materialları. Naxçıvan 2019 s. 68-71
 266. Археологические исследования поселения Нахчывантепе Российская археология, 2019, № 2 с.114-128
 267. Nahçıvanın Kalkolitik Çağ Kültürü (Naxçıvan, Azerbaycan) TUBA-AR, 2018, 23 s. 29-52 Zeynəb Quliyeva
 268. New archaeological research in Nakhchivan Tepe: the 2017-2018 The Araxes River in Late Prehistory International conference, Lion, 14-15 may   2019, p.17-18
 269. Relationships between Nakhchivan and the region of Urmiah during the Chalcolithic period as seen from the Sirab area (4900- 3500 BC The Araxes      River           in Late Prehistory, International conference, Lion, 14-15 may 2019 p. 24-25 Marro C., Gailhard         , Sarialtun S.
 270. Dinamics of obsidian consumption in Nakhshivan a long-term perspective (6200-2300). The Araxes River in Late Prehistory, International conference,      Lion, 14-15 may 2019 p. 31-32 Marie Orange, François-Xavier Le Bourdonnec, Judith   Thomalsky, Remi Berthon, Marro C.
 271. Urartu Devletinin Güney Kafkasya Politikasında Naxçıvan’ın yeri AMISOS, 2019, 4 s. 15-34 Bahşeliyev E
 272. Nahçıvantəpə yaşayış yerində 2017-2018-ci ilin arxeoloji araşdırmaları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Sosial Elmlər, 2019, № 1, s. 96-112     həmmüəllif          Fizzə Quliyeva
 273. Qədim Culfa. Naxçıvan: Əcəmi, 2020 194 s. həmmüəllif Abbas Seyidov.
 274. Müstəqillik illərində Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar Naxçıvan muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə. Respublika konfransının materialları, 22 noyabr               Naxçıvan: Tusi, 2020 s. 27-37.
 275. Naxçıvanın Erkən və Orta Eneolit dövrü mədəniyyətinin Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqlə əlaqələri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020,     № 1 s. 84-90
 276. Xələc keramikasının xüsusiyyətləri Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, 2020, № 1 s. 156-162
 277. Azərbaycanın Neolit mədəniyyətinin xüsusiyyətləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Sosial Elmlər, 2020 № 1 s. 79-86
 278. Nemətullah Naxçıvaninin yaşadığı dövrdə elm və mədəniyyət Görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri Nemətullah Naxçıvani.       Beynəlxalq konfransın      materialları.          Naxçıvan: Əcəmi, 2020 s. 57-62.
 279. Naxçıvantəpə yaşayış yerində 2019-cu ilin arxeoloji tədqiqatları AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3 s.66-72
 280. Naxçıvanın Orta Eneolit dövrü mədəniyyəti Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri, 2020, № 4 s. 121-128 həmmüəllif Elmar Baxşəliyev
 281. Azerbaycanın Son Neolitic ve İlk Kalkolitik Çağ Kültürlerinin Kuzeybatı İran ile (İran Azerbaycanı) ilişkileri (Naxçıvan, Azerbaycan). TUBA-AR, 2020, 27 s. 11-27.
 282. Agropastoralism in middle bronze through early iron age Naxcıvan: Zooarchaeological and paleoethnobotanical data from Qızqala Journal of                        Archaeological Science: Reports, 33, 2020, p. 1-13 həmmüəlliflər Lau H., Proctor L.,Gopnik H
 283. Exploitation et usage du sel dans les societes protohistiriques: L’ exemple du sel gemme de Duzdagi (Nakhchivan, Azerbaijan) du Chalcolithique a       la      periode parthe ca 4500-30 av n.e) Sel et societe. Tom 2: Sante, croyances, economie. France:     Presses universitaires du Septentrion, 2020 p. 245-256      həmmüəlliflər Marro Catherine, Therry Gonon, Nicolas Gailhard, , Baki Varol
 284. О датировке одного кургана некрополя Кызкале в Нахчыване Hileya, 2020, вып. 154, № 3 с. 49-51 Т. Гашимова
 285. Связи неолитической культуры Нахчывана с Средним Востоком. Древние и средневековые культуры Центральной Азии (становление,       развитие и   взаимодействие урбанизированных и скотоводческих обществ): Материалы     Международной научной конференции, посвященной 100-летию со         дня рождения д. и. н. А. М. Мандельштама и 90-летию со дня рождения д. и. н. И. Н. Хлопина 10–12 ноября 2020 г., Санкт-Петербург, 2020 41-43.
 286. New light on the Late Prehistory of the South Caucasus: Data from the recent excavation campaigns at Kültepe I in Nakhchivan, Azerbaijan (2012-2018) Paleorient, 2019, vol.  1 p. 81-113 C.Marro
 287. Nahçıvan Tepe’de Arkeolojik Araştırmalar / Archaeological Investigations at Nakhchivan Tepe Tarih Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri            Ed. Mehmet Işıklı, Rabia Akarsu, Elif Yavuz, Elif Yurttaş. Erzurum, 2020 s. 651-        668 həmmüəllif  Fizzə Quliyeva
 288. Çanak Çömlek Gelenekleri Işığında Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Doğu Anadolu ve Gürcistan’ın Kültürel İlişkileri / In the light of Pottery Tradition      Cultural      Relationship Betwen Anatolia and Georgia in Early and Middle Bronze Age Tarih      Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri Sempozyumu.     Mehmet Işıklı,        Rabia Akarsu, Elif Yavuz, Elif Yurttaş.     Erzurum, 2020 s. 669-688 həmmüəllif  Parisa Teymurpur Torabi
 289. The Role of the Pastoral Lifestyle in the Formation of the Early Chalcolithic Age Culture of Nakhchivan (Nakhchivan, Azerbaijan) Worlds in             Transition:       Migration? Innovation and Enviromental Change in the Caucasus From the          Neolithic to the Iron Age. Lyon, 2020 p. 8.
 290. Neolit və Erkən Eneolit dövründə Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələri Naxçıvan: Əcəmi, 2021 226 s.
 291. Osmantəpə yaşayış yeri Daş dövrünün yeni abidəsidir AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2021, № 1      57-69.
 292. Naxçıvantəpə keramikasının Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərqlə əlaqəsi Naxçıvan: Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan Beynəlxalq          Elmi Konfransın      martrialları.          22-23 oktyabr 2020-ci il. Naxçıvan, 2021 s. 20-21.
 293. Baxşəliyev V. Müstəqillik illərində arxeologiya elminin inkişafı Naxçıvan, 2021, № 38 s. 131-135 Co aвтор Э. В. Бахшалиев
 294. Неолитический слой поселения Нахчыван Тепе Российская археология, 2021, № 2 с. 187-197
 295. The Role of the Pastoral Lifestyle in the Formation of the Early Chalcolithic Age Culture of Nakhchivan (Nakhchivan, Azerbaijan) World in      Transition: Migration,   Innovation and Environmental Change in the Caucasus from the Neolithic        to the Iron Age. Paris, 2021 p. 8.
 296. Archaeologıcal Excavatıons at Nakhchıvan Tepe Settlement AMİSOS, № 10, 2021 s. 1-14
 297. Doğu Anadolu’da Kura-Aras Kültürü ve Erebyengice Çanak Çömleğinin Özellikleri Preistorik dönemlerden Demir Çağlarının Sonuna Kadar Doğu      Anadolu,     İstanbul, 2021 s. 28-29
 298. Researches Monuments of Nakhchivançay and Sirabçay Valley1st Biennial International Conference of the Society of Iranian Archaeology: Cultural       Interactions, Continuity and Disruption. Tehran 2021 p.45-60.
 299. Osmantəpə yaşayış yeri Daş dövrünün yeni abidəsidir AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2021, № 1      57-69
 300. Naxçıvanda Neolit mədəniyyətinin mənşə­yi və forma­laşması AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Əsərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2021, № 3 s. 75-81
 301. Archaeological investigations at Nakhchivan Tepe On salt, copper and gold: the beginnings of early mining and metallurgy in the Caucasus.      Archéologie(s)      5, MOM Éditions, Lyon, 2021 p.375-386.
 302. The invisible movement of metallurgy: the interactions between nomads and metal. Some evidence from Nakhchivan (Azerbaijan) during the                 Chalcolithic and the Early Bronze Age. On salt, copper and gold: the beginnings of early    mining and metallurgy in the Caucasus. Archéologie(s) 5,     MOM         Éditions, Lyon, 2021 p.154-179 Nicolas Gailhard,       Michael Bode, Catherine Marro
 303. Early salt‑mining systems and strategies at Duzdağı, Nakhchivan. On salt, copper and gold: the beginnings of early mining and metallurgy in the        Archéologie(s) 5, MOM Éditions, Lyon, 2021 p. 37-58 Thierry Gonon,  Nicolas Gailhard,  Baki Varol, Catherine Marro
 304. Polysource Procurement at Nakhchivan Tepe (Azerbaijan, Chalcolithic): First Insights Into the Obsidian Consumption Patterns of a Dalma Site    Recently      Discovered in the Southern Caucasus Beyond the Glass Mountains.  Papers Presented for the       2019 Intrnational Obsi­dian Conference 27-29    may 2019,      Sárospatak  Edited by Katalin T. Biró and András Markó              Budapest, 2021 p.8-18 Marie Orange; Rémi Berthon; Catherine Marro; François-     Xavier Le Bourdonnec
 305. Nakhchivan Tepe: An Early Chalcolithic Site In Nakhchivan (Azerbaijan) Crises, Collapse and Change in the Occupation Patterns of the Caucasus         during the   Holocene: Environmental and Human Factors (IRN WIT, WP№3). Paris,          November 3rd-5th, 2021 13
 306. What does the camp site of Ucan Agil tell us about the the Early Chalcolithic peri­od in Nakhchi­van? Crises, Collapse and Change in the Occupation      Patterns of the Caucasus during the Holocene: Environmental and Human Factors (IRN WIT, WP№3). Paris,        November 3rd-5th, 2021 14. Catherine         Marro
 307. Hilltop Fortresses, Settlements, and Cemeteries of the Middle Bronze and Early-Middle Iron Age in Naxcivan, Azerbaijan Crises, Collapse and      Change in the  Occupation Patterns of the Caucasus during the Holocene: Environmental and   Human Factors (IRN WIT, WP№3). Paris, November 3rd-5th, 2021 25.
 308. О датировке керамики типа Халалдж Национальная Академия Наук Азербайджана. Общественные науки, 2021 № 1 с. 75-80.
 309. Qədim tariximizin tədqiqi və təbliği “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində“Şərq qapısı” qəzetinin nəşri tarixi və inkişaf Naxçıvan:Əcəmi,2021 s. 365-373
 310. Naxçıvantəpə keramikasının Yaxın Şərqlə əlaqələri AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 81-89.
 311. Uçan Ağılda arxeoloji araşdirmalar AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 3 s. 85-92
 312. Azərbaycanın Neolit abidələrinin Dalmatəpə mədəniyyətinin formalaşmasına təsiri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.Sosial Elmlər, 2022, № 1      с. 167-185
 313. Археологические раскопки на поселении Кюльтепе I Российская археология, 2022, № 1 с. 122-135
 314. Археологические раскопки на поселении Кызкала и его некрополе Российская археология, 2022, № 2 с. 370-383
 315. Nakhchivan Tepe: An Early Chalcolithic Site In Nakhchivan (Azerbaijan) Crises, Collapse and Change in the Occupation Patterns of the Caucasus     during the Holocene: Environmental and Human Factors (IRN WIT, WP№3). Paris, November 3rd-5th, 2021 13
 316. What does the camp site of Uçan Ağıl tell us about the Early Chalcolithic period in Nakhchivan? Crises, Collapse and Change in the Occupation      Patterns of the Caucasus during the Holocene: Environmental and Human Factors (IRN WIT,                       WP№3).Paris,November 3rd-5th, 2021 14 Catherine
 317. Hilltop Fortresses, Settlements, and Cemeteries of the Middle Bronze and Early-Middle Iron Age in Naxcivan, Azerbaijan Crises, Collapse and      Change in the       Occupation Patterns of the Caucasus during the Holocene: Environmental and   Human Factors (IRN WIT, WP№3). Paris, November 3rd-5th, 2021 25 Emily H.
 318. Nahçivan Orta Tunç Çağı Boyalı Çanak Çömleğinin ve Van-Urmiya Boyalılarının Yeni Veriler İşığında Değerlendirilmesi Uluslararası Van Gölü Havzası       Sempozyumu Bitlis, 23 Haziran 2021, Bitlis, 2022 s. 54
 319. Isotopic Approach to Animal Biographies. Its Potential and Limits to Investigate Pastoral Motilities in the South Caucasus and Northwestern Iran from the      Neolithic to the Bronze Age title Human Movement and Mobility in High Land Scape            International conference April 27 th –      29 th 2022.           Berlin, 2022 p. 15
 320. Fortress Politics from The Bottom Up? Rethinking Settlement in the Iron Age Caucasus Urartu and Beyond. Improvement and interaction in the Iron    Age      7-9 september 2022, Van p. 6-7 Lauren Ristvet, Robert  Bryant
 321. The settlements of the Middle Iron Age in Nakhchivan Urartu and Beyond. Improvement and interaction in the Iron Age 7-9 september     2022, Van p. 16-17 E.Bakhshaliyev
 322. Nahçıvanın Orta Demir Çağı yerleşmeleri. Urartu ve Ötesi. Demir Çağ Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim. 7-9 eylul 2022, Van 10-11 E.Baxşəliyev
 323. Nahçıvantepe’de Arkeolojik Kazılar Aras Kültür ve Sanat Sempozyumu (24-25 ekim 2022, Iğdır, Türkiye) s. 32
 324. Paleolit dövrünə aid yeni tapıntılar Məmmədəli Hüseynovun Daş dövrü arxeologiyasına verdiyi töhfələr. Bakı, 2022 s. 38-39
 325. Genesis and Formation of the Dalma Tepe Culture Abstracts of 2nd Biennial Internationnal Conference of the Society of Iranian Archaeology; “Archaeology,      Public, and Cultural Hertitage Management in Iran and Aniran”, 2022 67
 326. Şərur rayonunun tarixi Naxçıvan: Əcəmi, 2023 376 s. Emin Şıxəliyev, Yaşar Rəhimov
 327. Kəngərli rayonunun tarixi Naxçıvan: Əcəmi, 2023 264 s. Musa Quliyev
 328. Dalmatəpə mədəniyyətinin mənşəyi Naxçıvan: Əcəmi, 2023 136 s. Elmar Baxşəliyev
 329. “Naxçıvanın arxeoloji abidələri” fənni üzrə proqram Naxçıvan, 2023 22 s. Nuray Məmmədli
 330. Qarabağlar kəndində yeni memarlıq kompleksi AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əsərləri, 2023, № 1 s. 189-194 Heydər Əliyev, Nizami Alıyev
 331. Новые данные о связях древних поселенцев Нахчывана с Ближним Российская археология, 2023, № 3 с. 38-52
 332. Востоком
 333. Tarihde ve günümüzde ermeni iddiaları Radikal Ermeni Unsurlarca Gerçekleştirilen Mezalimler ve Vandalizm. Editörler: Turgay Yazar,    Doç.Dr.Davut      Yiğitpaşa. Ankara: Terazi, 2023 s. 17-32
 334. Heydər Əliyevin milli irsimizin tədqiqinə qayğısı Heydər Əliyev ideyaları və müasir dövr, 17-18 aprel 2023-cü ildə keçirilmiş respub­lika konfransının      materialları, Naxçıvan 2023, № 2 s. 36-40
 335. Naxçıvan-Şumer əlaqələrinin formalaşmasında Ubeyd mədəniyyətinin rolu AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əsərləri, 2023, № 2 s. 76-83
 336. Naxçıvantəpə yaşayış yerində arxeoloji qazıntıların nəticələri və Dalmatəpə mədəniyyətinin mənşəyi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, 2023,     № 1 s. 136-146.
 337. Heydər Əliyev müstəqil azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarıdır Heydər Əliyev: həyatı və siyasi fəaliyyəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2023 s. 50-61
 338. Ordubadın arxeoloji abidələri Azərbaycan arxeoloji irsinin tədqiqi tarixi və nəzəriyyəsinin aktual məsələləri.Bakı, 2023 s.73-80.