Bababəyli Nigar Nazim qızı, Müəllim

09 oktyabr 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olubdur.1989-cu ildə  Bakı şəhər Nərimanov rayon 82 saylı orta  məktəbə getmiş,1999-cu ildə məktəbi bitirmişdir.1999-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və tibb fakultəsinin  “Coğrafiya” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2003-cü ildə Naxçıvan Dövlət  Universitetinin “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” ixtisası üzrə magistratura  daxil olub. 2005-ci ildə magistatura pilləsini bitirib.2005-ci ilin oktyabr ayında “Sosial idarəetmə və turizm” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə təyin edilib. 2016-ci ilin yanvar ayından həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləyir.2015-ci ildən Azərbaycan Milli Aero Kosmik Agentliyinin doktorantıdır. Naxçıvan Dövlət Televiziya və Radiosunda, universitet televiziyasında  çıxışlar etmiş,universitetdə keçirilən kafedranın konfranslarında elmi seminarlarda, iştirak etmişdir.

Elmi əsərləri
 1. Naxçıvan MR ərazisində sellərin rayonlaşmasına dair Magistrantların IV konfrans materialları, 2004
 2. Naxçıvanın tarixi ,medeni və mənəvi mədəniyyətinin,təbii sərvətlərinin öyrenilmesi,AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,Bakı,2004 .Naxçıvan MR-sında sellərin aerokosmik tədqiqinə dair səh.319-323
 3. NDU Xəbarlər nömre 1(19),2006,Naxçıvan MR düzənlik zonası qrunt sularının tibbi-coğrafi qiymetlendirilməsi səh.93-94
 4. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri X cild, Bakı-2006 Salvardının öyrənilməmiş gölləri səh. 503-508
 5. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri IX cild ,Bakı,2004.Naxcıvan MR ərazisində səth sularının tibbi coğrafi baxımdan qiymətləndirilməsinə dair,səh 160-164
 6. AMEA Naxçıvan bölməsi Xəbərlər  №2 Naxçıvan ,2010 Orta Araz hövzəsində səhra,yarım səhra və quru çöl landşaft komplekslərinin rekreasiya potensialı səh.277-281
 7. NDU Elmi əsərlər nömre 8(64) Naxçıvan,2014 Naxçıvan Muxtar Respublikası dağ-çəmən və dağ-çəmən landşaftlarının turizm- rekreasiya potensialı səh.114-117
 8. Azərbaycan tarixi coğrafiyasının aktual problemləri konfrans materialları Naxcıvan ,2015 Türkmənçay müqaviləsi ərəfəsində İrəvan xanlığının iqtisadi-coğrafi şəraitinə dair səh.109-112
 9. Beynəlxalq İpək yolu konfransı Naxçıvan 2015 Naxcıvan ərazisindən keçən karvan yollarının fiziki-coğrafi xüsusiyyətlrinə dair səh.68-69
 10. Naxçıvan Universiteti Elmi Əsərlər nömrə 1(2) Nazçıvan 2016 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Zəngəzurun intruziv mənşəli təbiət abidələri və onların geoloji xüsusiyyətlərinə dair səh.220-231
 11. Arpaçay su anbarının ekocoğrafi xüsusiyyətləri. NDU, Elmi Əsərlər, 2013, №1
 12. Naxçıvan Universiteti Elmi əsərləri Naxçıvan , 2017,İlandağ effuziyası səh.223-227
 13. NMR-nın dağ-çöl landşaftının antropogen dəyişməsinin rekreasiya potensialına təsiri. Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin xəbərləri №2(18) 2
 14. Naxcıvan MR-sının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı Naxcıvan ,2019, Orta Arazboyunda səhra landşaftının turizm-rekreasiya imkanlarına dair səh.16. 322-325
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində sürüşmələrin yayılma qanunauyğunluqları və geomorfoloji xüsusiyyətlərinə dair”AMEA Naxçıvan bölməsi Elmi əsərlər №2 2020.
 16. Nəhəcir ekstruziyasının ekocoğrafi xüsusiyyətləri, Naxçıvan mədəniyyətlərin mərkəzində konfrans materialları. NU, 2020, səh. 510-517.
 17. Kurort-turizm təsərrüfatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası II Cild.     Monoqrafiya   Naxçıvan 2018.   səh. 264-274.
 18. Naxşıvan Muxtar Respublikası ərazisində uçqunların coğrafi yayılmasının tədqiqinə dair, Coğrafiya və təbii resurslar,№2(14),2021 Səh 36-40
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişaf istiqamətləri-monoqrafiya, Naxçıvan 2021, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 144 səh.