[ultimate_heading main_heading=”Babayeva Zərövşən Yaşar qızı, Pedaqogika üzrə elmlər doktoru” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

1964-жц илдя анадан олмуш, азярбайжанлы, Нах­­­чы­­ван Дювлят Университетинин «Зоолоэийа» кафед­ра­­сы­нын до­сенти, педагоgika üzrə елмляр doktoru.

З.Й.Бабайева 2000-жи илдя Нахчыван Дювлят Университетинин «Тябиятшцнаслыг» фа­кцлтясиниn Biologiya ixtisasını мцвяффягиййятля битирмишдир. Щямин ил (2000-жи илдя) Нахчыван Дювлят Уни­вер­ситетинин маэистратурасынын «Онурьасызлар зоолоэийасы» ихтисасына дахил олмуш вя 2002-жи илдя битирмиш, 2007-жи илдя fəlsəfə doktoru elmi дяряжяси алмышдыр.

З.Й.Бабайева 2006-жы илдян Нахчыван Дювлят Университетинин «Зоолоэийа» ка­фед­расында мцяллим, 2008-жи илдян баш мцяллим, щалийядя ися досент вязифясиндя чалышыр. 2018-ci ildən elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Yeni Azər­baycan Partiyasıнын цзвцдцр. 1 методик, 1 дярс вясаити, 1 monoqrafiyaнин, 60-yə йахын ел­­ми мя­га­ля­нин və biometod.net saytinin мцял­ли­фидир.

                                                     Dərc olunmuş elmi əsərləri.

 1. Biologiyanin tədrisində yeni təlim texnologiyalarindan istifadənin  metodikasi    (metodik vəsait). «Təhsil» nəşriyyatı, NPM, Bakı, 2009     152 səh.
 2. Biologiyanin tədrisində İKT-dən istifadə: interaktiv və ənənəvi təlim (dərs vəsaiti)    «Təhsil» nəşriyyatı, NPM, Bakı, 2011         178 səh.
 3. Biologiyanin tədrisində texnoloji innovasiyalardan istifadənin  perspektivləri      (monoqrafiya)  “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2016        210 səh.
 4. Dənli bitkilərin qorxulu zərərvericiləri məqalə Naxçıvan MR flora və faunasının tədqiqi. Elmi konf. Mat. Naxçıvan, NDU, «Qeyrət» 2002, səh. 50-51       2 səh
 5. Meyvə ağaclarına zərər verən mənənələr, yemişan kəpənəyi və onların entomofaqları məqalə «Bilgi dərgisi»nin Kimya, biologiya, tibb jurnalı, Bakı, №6 (22), 2004,   87-89 3
 6. Aqeniaspis (Ageniaspis fuscico-llis) alma güvəsinin (Uronomeuta mallinellus Z.) təbii düşməni məqalə            Pedaqoji universitetin Xəbərləri, ADPU, №2, Bakı, 2005, s. 464-466      3
 7. Biologiya dərslərində əyanilikdən istifadə etməklə şagird müstəqilliyinin formalaşdırılması məqalə            Pedaqoji universitetin Xəbərləri, Bakı, ADPU, №3,  2005,   577-580    4
 8. Biologiyanın tədrisində şagirdlərdə müstəqilliyin inkişaf etdirilməsinin əsas şərtləri məqalə NDU-nin Xəbərləri,  № 1 (19), Naxçıvan, 2006, s. 81-83   3
 9. Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili məqalə Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, №1 (19),   Bakı, ADPU, 2006,  421-424   4
 10. Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili və problemlə bağlı məktəblərdə mövcud vəziyyət məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4 (8), 2006, s. 107-111    5
 11. Müstəqil işləmə bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması müasir təhsil islahatının əsas məqsədlərindən biridir məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Naxçıvan, 2007, № 1 (21), s. 295-299           5
 12. Biologiyanın tədrisi prosesində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə şagirdlərin müstəqilliyinin vasitəsi  kimi     məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  №2-3, 2007,    28-31   4
 13. Biologiyanın tədrisində şagirdlərin müstəqil işlərinin təlimin səmərəliliyinə təsiri məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Naxçıvan, №3 (23), 2008,  112-115 4
 14. Həyat bilgisi fənninin tədrisinə dair məqalə. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Naxçıvan, № 4(24), 2008, 282-284          3
 15. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinin perspektivləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Naxçıvan, №1, 2009, s.214-218 6
 16. Laboratoriya məşğələlərinin təşkili və aparılmasında yeni təlim texnologiyalarından istifadənin metodikası məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  №1, 2009, 119-123       5
 17. Orta məktəblərdə yeni təlim texnologiyalarından istifadənin aktuallığı, məqsədi və vəzifələri məqalə            Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunın Xəbərləri, №2 (18), 2009, s. 37-42      6
 18. Vozmocnosti novıx informaüionnıx texnoloqiy pri prepodavanii bioloqii məqalə.Mecdunarodnıy nauçnıy curnal №4, Moskva 2009, 78-81 4
 19. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsində yeni təlim texnologiyalarının rolu tezis     BDU-I Respublika elmi-metodik konf. materialları. Bakı, 2009, s.78-79       2
 20. Orta məktəblərdə biologiyanın tədrisində distant təhsilin tətbi-qinin pedaqoji mahiyyəti məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  № 3-4, 2009, s.150-153      4
 21. Biologiyanın tədrisində İKT vasitəsilə müqayisə metodundan istifadə məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  № 1, 2010, s. 131-135     5
 22. Mesto i znaçenie İKT v bioloqii məqalə Mecdunarodnıy nauç¬nıy curnal. Speüvı¬pusk. Qu¬ma¬-nitarnıe nauki. Moskva, 2010, s. 4-8 5
 23. Yeni təlim texnologiyalarından istifadə edərək biologiya fənni üzrə dərnək məşğələlərinin təşkili məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. Təbiət və tibb seriyası, 2010, №1 (30), s.125-128 4
 24. İnteraktiv təlimdə cədvəl, sxem və qrafiklərin tətbiqi ilə multime¬diyadan istifadənin mənimsəməyə təsiri Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. Təbiət və tibb seriyası, 2011, № 1, s.102-107 6
 25. İKT-dən istifadə biologiyanın tədrisində ən səmərəli interaktiv metod sayılmalıdır məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. Təbiət və tibb seriyası, 2011, № 2, s.121-125 5
 26. Biologiyanın tədrisində İKT vasitəsilə öyrəncilərin motivasiyası məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı, № 1, 2011, s.32-39   8
 27. Biologiyanın tədrisində interaktiv təlimdən istifadə /«Tədris prosesinin təkmil-ləşdirilməsinin pedaqoji-psixoloji problemləri» Beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2011, s.141-143 3
 28. Biologiya dərslərində multime-diadan istifadənin metodikasi      məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  № 3, 2012, s.109-114 9
 29. Tədris prosesində biologiya fənninə marağin yaranmasinda multimediadan istifadə / Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. Təbiət və tibb seriyası, № 1, 2012, s. 158-166  8
 30. Biologiyanın tədrisində təlim texnologiyalarının mahiyyəti       tezis    Beynəlxalq konfransın materialları. ARTPİ,  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Naxçıvan, 2012, s. 160-162       3
 31. Biologiyanın tədrisində YTT-dən istifadə interaktivlikdirmi / Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2013, s. 13-14  2
 32. Biologiyanın tədrisində İKT, fənlərarası əlaqə, motivasiya və dünyagörüşün formalaşdırılması Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər»i. Təbiət və tibb seriyası, № 2, 2013, s.166-171   6
 33. Biologiyanın tədrisində fərqli metodika məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı, №1, 2014, s.58-62  5
 34. «Antioksidantların yaşlanmaya təsiri» mövzusunun «insert» üsulu və YTT ilə tədrisi Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası, №4 (60), 2014, s.154-158          5
 35. Yeni təlim texnologiyaları və onların yeniliyi məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası,    №8 (64), 2014, s. 134-139       6
 36. İnteraktiv üsullar və yeni təlim texnologiyaları biologiyanın tədrisində məqalə ARTPİ-nin Elmi əsərləri, Bakı,  №3, 2014, s. 51-56          6
 37. Yeni təlim texnologiyalarından bioloji eksperimentlərə gedən yol tezis «Eksperimental biologiyanın ink. perspektivləri» Respublika Elmi konfran-sının materialları. Bakı, 2014, s. 44       1
 38. Ali və orta məktəblərdə YTT, interaktiv təlimin tətbiqi vəziyyəti məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası, №2, 2015, s.135-140 4
 39. Yeni təlim texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi problemi: məktəb təcrübəsi, alınan nəticələr məqalə            Azərbaycanda Təhsil quruculuğunun prioritetləri: Müasir yanaşmalar -mövzusunda Beynəl.elmi konf. mat. Naxçıvan, 5-6 iyun 2015, s.177-179           3
 40. Təhsil sahəsində IKT-dən istifadə perspektivləri məqalə «Təhsildə İKT» elmi-metodik jurnal. ADPU-nun nəşri, №2, 2015, s. s.129-132 5
 41. Fotosistem II və onun quruluşunun Blum taksonomiyasi ilə tədrisi məqalə AMEA-nın «Elm dünyası» jurnalı, Bakı, №1-2, 2015, s.83-88         6
 42. At secondary schools the use of ikt at biology lessons məqalə International Journal of Multidisciplinary Research and Development , Volume 2, Issue 11, Part B, 2015, Pages: 54-57       4
 43. Use of NLT in education management at higher school məqalə  International Multidisciplinary Research jurnal/ Volume:  III Issue: VIII Of November, 2015, Pages: 8995-9003   9
 44. Perspectives of informatization of education, challenges on this way məqalə International Multidisciplinary e -Journal. Vol-IV, Issue-XI, Nov, 2015, Pages:  01-06 6
 45. Biologiyanın tədrisində multimedialı interaktiv dərslərin hazır-lanması tezis     Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişaf mərhələləri, Beynəlxalq İpək Yolu  Konfransının materialları. Naxçıvan, 2015, s.98-99 2
 46. Biologiyanın tədrisində yeni texnoloji innovasiyalar / məqalə Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi Beyn. mat. Naxçıvan, 2015, s.153-156   4
 47. Integrating the latest technology in the teaching Biology məqalə “International Journal of Home Science” (Vol-2, Issue-1) Part A, 2016, 1-4  4
 48. Condition of using innovations in teaching biology , Transylvanian Review journal, (ISSN 1221-1249). Tomson Reuters. 2016: Vol XXIV, No. 06, p.346-353 http://www.centruldestudiitransilvane.ro/ ; http://ransylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/issue/view/9 8
 49. Biologiyanın tədrisində müasir texnoloji innovasiyalara inteq-rasiya problemləri Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası, № 6 (76), 2016, s.164-168           5
 50. Mulğtimediynaə prezentaüiə v proüesse obuçeniə bioloqii Mecdunarodnıy nauçnıy curnal (İSSN 1995-4638). Moskva, № 1`2016,c.104-106   http://www.tisjournal. com/contents/2016/vypusk-no1/  3
 51. Biologiyanın tədrisində texnoloji innovasiyalardan istifadənin mexanizmi / Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası,  № 7(80), 2016, s. 247-253          5
 52. Biologiyanın tədrisində öyrənməyi öyrətmək prosesində YTT-dan istifadə / Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası, №3 (84), 2017, c.267-270          4
 53. Təhsildə qloballaşma: biologiya-nın tədrisində yeni təlim metod və texnologiyaları / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. H.Əliyev 94. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”. Elmi-praktik konf. mat. Naxçıvan, 5 may 2017, s.146-148               3
 54. Biologiyanin tədrisində interaktiv rejimin yaradılması perspektivləri tezis     Gəncə Dövlət Universiteti. Gənc alimlərin II Beynəl-xalq Elmi Konfransının mat.Gəncə, 2017,s.176-178      3
 55. Biologiya tədrisində innovasiyalardan istifadənin vəziyyəti məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası,   №7 (88), 2017, s.228-234          7
 56. Bioloji təhsildə texnoloji innovasiyalardan istifadə tezis     Gəncə Dövlət Universiteti. Müasir təbiət və iqt. elml. aktual problemləri. Beyn. el-mi konf. mat. II hissə Gəncə, 2018, s.399-400
 57. Biologiya dərslərinin təşkili problemləri: interaktiv təlim və YTT / məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər». Təbiət və tibb seriyası,   №3 (92), 2018, s.286-290
 58. Bioloji təhsilin inkişafina yeni təhsil islahatlari, müasir təlim və vasitələrin təsiri tezis     Gəncə Dövlət Universiteti. Beynəlxalq elmi konf.mat. 2018, s.350-351
 59. Konstruktiv təlim bazasında bioloji biliklərin öyrədilməsi imkanları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun elmi əsərləri. 2019, № 4.