BAĞIROV RƏSUL BƏŞİRƏLİ OĞLU

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Rəsul Bəşirəli oğlu Bağırov 1960-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Didivar kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Babək rayonunun Didivar kənd orta məktəbini bitirmiş, 1977-1981-ci illərdə Naxçıvan Pedaqoji Universitetinin (indiki Naxçıvan Dövlət Universiteti) tarix fakültəsində oxumuş, tarixçi, tarix müəllimliyi diplomunu almışdır. 1981-1983-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1983-1993-cü illərdə Babək rayon Didivar kənd orta məktəbində tarix müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 1993-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində zabit kimi xidmət etmişdir, müharibə veteranıdır. 1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində çalışır. 2003-cü il 21 iyun tarixdə “Naxçıvanın Qala şəhər yaşayış yerləri və müdafiə istehkamları” adlı dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış, 2007-ci ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Tunc və dəmir dövrünə aid Naxçıvanın müdafiə tikililəri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan, 1999.№ 5. səh.80-81. Elmi əsərlər.
 2. Babək rayonu ərazisində tapılan mis əşyalar haqqında. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan, 1999. № 5. səh.114-115. Elmi əsərlər.
 3. Qədim Türk-Oğuz yurdu Naxçıvan və Kəngərlilər keçmişimiz-gələcəyimizdir.Etnoqrafiya-(problemlərə dair elmi nəzəri konfrans). Bakı, 2000.səh.26-27. Məqalə.
 4. II Kültəpənin narn qalası. Elmi axtarışlar, VI toplu-(filologiya, tarix, incəsənət). Bakı, 2001. “Elmi nəşriyyat).səh.217-219. Məqalə.
 5. Naxçıvan Govruqalaları. Elmi axtarışlar, VI toplu-(filologiya, tarix, incəsənət). Bakı, 2001. “Elmi nəşriyyat).səh.219-220. Məqalə.
 6. Naxçıvan: Ən qədim qalaların öyrənilməsi tarixi. Pedaqoji Universitetin xəbərləri-(Humanitar, pedaqoji, psixoloji, elmlər seriyası). Bakı, 2001. № 4.səh.10-11. Məqalə.
 7. Sədərək qalası. Tarix və onun problemləri. BDU, 2001. № 3-4. səh.153-154. Məqalə.
 8. Nəhəcir qalası haqqında ilkin məlumatlar. 2000-2001-ci illərdə aparılmış arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş sessiya-(Çöl tədqiqatları və nəzəri problemlər). Tezislər, Bakı,Elm-2002.səh.29-30. Məqalə.
 9. Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar. 2000-2001-ci illərdə aparılmış Arxeoloji və Etnoqrafiq tədqiqatların yekunlarına həsr olunmuş elmi sessiya-(çöl tədqiqatları və nəzəri problemlər). Tezislər,Bakı, Elm-2002.səh.11-12. Məqalə.
 10. Naxış-Nərgiz nekropolunda ilk tədqiqatlar. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 10 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları. Bakı-2003. səh.34-35. Məqalə.
 11. Sum qalası. Pedaqoji Universitetin xəbərləri. № 12. Bakı-2004. səh.190-193. Məqalə
 12. Gəmiqaya istehkamları. Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. № 1. Naxçıvan, Tusi-2005.səh.87-92. Məqalə.
 13. Qalatəpə qalası haqqında ilkin məlumat. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər. № 17. Naxçıvan-2006. səh.29-30. Məqalə.
 14. Külüs Qədim yaşayış yeri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan-2008. № 5 (25).səh.68-71. Elmi əsərlər.
 15. Qədim Dünya tarixinin tədrisində təsviri əyanilikdən istifadənin metodikasına dair. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” nəşriyyatı. 2008. səh.3-36. Metodik vəsait.
 16. Meydantəpə antik tipli yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar. Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar. 2008. səh.75-77.Arxeoloji tədqiqatlar.
 17. Qızılburun yaşayış yeri. AMEA Naxçıvan bölməsi. “Xəbərlər”. № 1. Naxçıvan-2009. səh.65-75. Məqalə.
 18. Naxçıvan hövzəsi Neolit dövründə-(e.ə.VII-VI minillikdə). Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2010. səh.188-190. Məqalə.
 19. Naxçıvan çay hövzəsi. Eneolit dövründə (e.ə. VI-IV minillikdə. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2010. səh.101-103. Məqalə.
 20. Müstəqillik dövründə Naxçıvanın tədqiq olunmuş yeni qalaları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2011. səh.27-32. Məqalə.
 21. Naxçıvançay hövzəsi eneolit dövründə Naxçıvan: İlk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi. Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan-Əcəmi. NPB. 2012.səh.154-158. Məqalə.
 22. Curddağ. Kale tipli yeni yerləşmələr.Kultur Evremi. 2012.səh.122-128. Məqalə.
 23. Qurddaq-Novoe poselenie krepostnoqo tund. Rosiyskaə Arxialoqiə. № 2. 2012.səh.212-245. Məqalə.
 24. Vrevnie poselenie tipa qoroda-kreposti. Naxçıvana. Istoriçeskie rissledovaniə; materialı mecdunarod. Konfe. UFA. 2012.səh.73-76.Məqalə.
 25. Naxçıvançay vadisi orta tunc dövründə. ADPU (Humanitar, pedaqoji, psixoloji, elmlər seriyası), Bakı-2013.səh.112. Məqalə.
 26. Naxçıvan:İlkin şəhər və Duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumların materialları). Əcəmi-Naxçıvan-2013. səh.220-223. Məqalə.
 27. Naxçıvan əhalisinin mədəni və təsərrüfat həyatı (e.ə.V-IV minilliklər).Əcəmi-Naxçıvan-2013. səh.220. Məqalə.
 28. Naxçıvançay hövzəsi erkən dəmir dövründə. Elmi konfrans materialları. Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin inkişafında Naxçıvan məktəbinin rolu. (məqalə çıxışı-(176). Bakı-2014. səh.25. Məqalə.
 29. Naxçıvançay hövzəsi tunc dövrü boyalı qabların istehsal ocaqları. ADPU-Bakı-2014.səh.162. Məqalə.
 30. Şahbuz rayonunun Dağlıq və Dağətəyi zonalarında dəmir dövrü abidələri.ADPU (Humanitar, pedaqoji, psixoloji, elmlər seriyası), Bakı-2015. səh.146. Məqalə.
 31. Heydər Əliyev və İranın Naxçıvana yardımı. NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 6 (71), Naxçıvan-2015. səh.23-28. Məqalə.
 32. Əlincəqalanın təmir bərpa işləri. Əcəmi nəşriyyatı-Polioqrafiya birliyi. Naxçıvan-2016. səh.304-7-10 səhifə. Məqalə.
 33. Hülaki qalası. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi-Axtarışlar. ADPU-mətbəəsi-2016. səh.153-158 səhifə. Məqalə.
 34. Sum qalası. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi-Xəbərlər (İctimai və Humanitar Elmlər Seriyası).-2017. № 1. səh.93-96. Məqalə.
 35. Naxçıvanda tədqiq olunmuş yeni qalalar və müdafiə istehkamları (2000-2010).Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu. Ankara-2018.səh.1005-1017. Məqalə.