BAYRAMOV BƏHRUZ SURXAY  OĞLU

Kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru

Bayramov Bəhruz  Surxay oğlu1984-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı  İnstitutuna daxil olmuş, 1991-ci ildə “Aqrokimya və torpaqşünaslıq” ixtisasını “fərqlənmə” diploma ilə bitirmişdir. 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi akademik Həsən Əliyev adına “Araz Elm İstehsalat Birliyində kiçik elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2003-cü ildə həmin birlikdə elmi-işlər üzrə müavin, 2006-cı ildə  paralel olaraq özəl məsləhətçi, 2006-cı ildən Araz Elm İstehsalat Birliyinin baş direktoru işləmişdir. 2018-ci ilin aprel ayından Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirinin  müavini, 2018-ci ilin iyun ayından Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsində işləmişdir.

 

                                                                                                  Elmi əsərlərinin siyahısı

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının boz torpaqları şəraitində mikrogübrələrinin şəkər çuğunduru bitkisinin inkişafına və məhsuldarlığına təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər № 2. Naxçıvan “Tusi”, 2009 s.133-136
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrinin şəkər çuğundurunun kökümeyvəsinin inkişafına təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər № 2. Naxçıvan “Tusi”, 2008 s.163-167.
 3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqları şəraitində mineral və mikrogübrələrin şəkər şuğundurunun məhsuldasrlığına təsiri. Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzi. 2005, 1-2. Bakı – Azərnəşr. s.188-189
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının zəif yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrinin şəkər çuğundurunun boy inkişaf və məhsuldarlığına təsiri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi. Elm-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 2. Tərəqqi MMC. 2010. s.81-90
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrinin şəkər çuğundurunun boy artımına  və yarpaqların miqdarına təsiri. Azərbaycan  Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi. Elm-Tədqiqat  Eroziya və Suvarma İnstitutu. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 3. 2008. s.68-73
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrinin şəkər çuğundurunun məhsuldarlığına və keyfiyyət göstəricilərinə təsiri. Azərbaycan  Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi. Elm-Tədqiqat  Eroziya və Suvarma İnstitutu. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 1. Bakı -2008. s.88-96
 7. Şəkər çuğundurunun bioekoloji xüsusiyyətləri. Şəkər çuğunduru Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm Mərkəzi. Elm-Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu. Elmi əsərlər məcmuəsi. № 2. 2011. s.59-71
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqlarında mineral və mikrogübrələrinin şəkər çuğundurunun boy artımına  və yarpaqların miqdarına təsiri. Azərbaycan  Elmi jurnal. 1-2, 2006. Bakı şəhəri. s.187-190
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqları şəraitində şəkər çuğundurunun səmərəli becərmə texnologiyasının əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. № 1. (26). Naxçıvan NDU “Qeyrət”. 2009.
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Kənd Təsərrüfatının inkişafı və perspektivləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları. 8 aprel 2019. NDU “Qeyrət”. 2019. s. 7-10.
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yuyulmuş boz torpaqları şəraitində mineraql və mikrogübrələrin şəkər çuğunduru bitkisinin məhsuldarlığına təsiri. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti. Beynəlxalq Elmi praktiki konfransın tezisləei. Gəncə – 2010. Səh.43-45.
 12. Микроэлементы в серозенных почвах Нахичеванской Автономной Ресрублики и их влияние на урожай сахарной свёклы. Научный журнал.»Юг Росии». Экология, развитие. Стр. 100-103.
 13. Дефляция – один из действенных факторов загрязнения биосферы Нахичеванской Автономной Ресрублики. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Elmi əsərləri Gəncə – 2010. № 2. s. 33-36.
 14. Кормовые культуры засушливых горных территорий Нахичевани. Бюллетен науки и практики. ISSN 2414 – 2948. 2023. Т.9. №11. (96 выпуск)